Politiek nieuws


Plaatsing  
 
08-01-2011  

Ten Seldam nieuwe fractievoorzitter CDA

 

ALMELO – Irene ten Seldam is de nieuwe fractievoorzitter van het CDA. Zij nam deze functie al waar sinds medio augustus 2010 en werd door haar fractiegenoten unaniem gevraagd om het fractievoorzitterschap op zich te nemen.
Zij volgt daarmee definitief Henk Slettenhaar op die om gezondheidsreden een pauze ingelaste. Henk Slettenhaar was fractievoorzitter sinds maart 2002. Slettenhaar legt met pijn in het hart zijn fractievoorzitterschap neer maar claimt nog wel zijn raadslidmaatschap en maakt opnieuw gebruik van de regeling om zijn plaats in de gemeenteraad gedurende 16 weken te laten vervullen door plaatsvervanger Fred van der Horst.

 
08-01-2011  

Raadslid Kamphuis boos inzake Kloosterhofflat

 

ALMELO – Raadslid Kamphuis (LKA) maakt zich boos over een compensatie wegens gederfde inkomsten aan woningstichting Beter Wonen inzake de gedwongen verhuizing van een aantal bewoners in de Kloosterhofflat.
Kamphuis stelt dat de bewoners in leegstaande huizen zijn geplaatst die toch al geen huur opbrachten en acht in die zin de compensatie overbodig.
Nog bozer is Kamphuis over het feit dat de bewoners op hun nieuwe woonstek 50 tot 100 euro meer aan huur per maand moeten gaan betalen en zeker niet om een verhuizing hebben gevraagd. Waarom wordt met die bewoners geen rekening gehouden, vraagt Kamphuis zich af? Temeer daar de bouw van een nieuw stadhuis op die locatie niet meer doorgaat en het af te breken deel van de Kloosterhofflat nu feitelijk wel kan blijven staan en worden ingepast in een toekomstige ontwikkeling.

 
08-01-2011  

LA: Pas op de plaats dwangsom Dolle Pret/Aylin

 

Signalen uit de samenleving
o.a. gebaseerd op diverse telefoontjes en mediaberichten, en andere signalen uit de samenleving!

Graag wil Leefbaar Almelo hier nog even kwijt dat ze hoopt dat het college haar gezond verstand gebruikt en afziet van de betalingsverplichting van de dwangsommen voor "Dolle Pret/ Aylin" in ieder geval tot na een definitieve uitspraak door de raad in deze kwestie en aanverwante zaken, omdat ze volgens LA gebaseerd zijn op incorrecte uitvoering van beleid en ook omdat er onder andere door de burgemeester hier min of meer toezeggingen over zijn gedaan, geen verdere onomkeerbare stappen te ondernemen tegen de in deze kwestie betrokken ondernemers.

En zoals LA er over denkt, lijkt het het meest logisch zelfs over te gaan tot kwijtschelding van die dwangsommen.

Hopelijk knoopt het college zich dit goed in de oren!

Wordt vervolgd tijdens de vergaderingen en andere bespreekmomenten!

groeten en succes

namens Leefbaar Almelo

fvz. bert hümmels

Welzijn boven welvaart!

 
09-01-2011  

Nieuwjaarsrecepties politieke partijen


Irene ten Seldam (r) moet nu de rest van de raadsperiode met Luc Schuur (l) en Herman Nijhuis (m) de coalitie vorm geven.
 

ALMELO – Zo in het begin van het jaar is het voor bestuurlijk Almelo een en al klepperen van receptie naar receptie. Het begint natuurlijk bij het inmiddels traditionele Nieuwjaarsconcert van de gemeente en mede gefinancierd door Urenco. Eerst dan zijn de politieke partijen aan de beurt.

Deze keer was de PvdA het eerst met een bijeenkomst in de paracommerciële instelling Hof 88 waar de consumpties en de zaalhuur iets goedkoper is en waar fractievoorzitter Luc Schuur in zijn oud & nieuw rede terug keek op een bewogen jaar met een recordverlies van vijf zetels.

De VVD had de achterban opgetrommeld voor een ‘drinkgelag’ in het Theaterhotel, want lange toespraken dat mocht niet van afdelingsvoorzitter Mr. W.P. van der Elst. Nieuwbakken VVD-senator en ex- burgemeester Menno Knip mocht nog wel vol trots vertellen dat het de Eerste Kamer was gelukt om de verhoging van de BTW op entreekaarten bij culturele voorstellingen met een half jaar uit te stellen en dat leverde natuurlijk wel een extra glas ‘prik’ op in het Theaterhotel. Provinciaal lijsttrekker Job Klaasen mocht nog even vertellen waarom een zege op 2 maart a.s. zo belangrijk is voor het liberale, pardon rechtse gedachtegoed. Trots was men ook op de collegiale benoeming tot politicus van het jaar van inmiddels wethouder Gerrit van Woudenbergh die een eclantante verkiezingswinst in maart 2010 op zijn conto kon schrijven. Burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld bleef keurig boven de partijen staan door eerst naar de nieuwjaarsreceptie van de brandweer te gaan om vervolgens slechts eventjes binnen te wippen bij haar partijgenoten.

Het CDA kwam bijeen in de bovenzaal van Bier & Wijnlokaal ’t Hookhoes en daar was wel het belangrijkste nieuws dat fractievoorzitter Henk Slettenhaar de voorzittershamer overdroeg aan Irene ten Seldam die al sinds medio augustus die taak waarneemt wegens ziekte van Slettenhaar en derhalve haar partijgenoten toesprak. Fred ter Horst mag van Slettenhaar bovendien nog 16 weken zijn stoeltje blijven bezetten want een volledig afscheid van de gemeenteraad ziet Slettenhaar nog niet zitten.

D66 komt pas op 12 januari bij elkaar voor een nieuwjaarsborrel in Leescafé De Meridiaan. De eerste week van het jaar lukte niet omdat gisteren de start van de provinciale campagne plaatsvond in zaal Boode in Bathmen.
Medio volgende week hebben we dus een aardig overzicht wie de beste receptietijgers in de gemeenteraad zijn. De kleinere fracties lieten het massaal afweten met recepties door een te krappe portemonnee.

Fotoreportage (12 foto's)...

 
09-01-2011  

SP/CDA: Oproep tegen verschraling van de zorg

 

Voor een bevalling moet u in Hengelo zijn...
Niet omdat dan de zorg beter is maar omdat het goedkoper is voor het gefuseerde ziekenhuis. De financiën komen voor de gezondheid van moeder en kind. Een jaar geleden was het onzinnige besluit om de kraamafdeling naar Almelo te verhuizen, nu is het onzinnige idee onstaan om de kraamafdeling naar Hengelo te verhuizen... Kraamzorg is basiszorg, acute zorg, elke seconde telt, deze zorg hoort elk ziekenhuis te leveren.

De SP roept alle moeders, vaders en kinderen maar ook de verloskundigen op om in protest te komen! Wij zullen handtekeningen gaan verzamelen en tijdens de raadsvergadering vragen aan het college van B&W stellen. “Dit mogen we niet laten gebeuren! Landelijk moeten we al een tijdje aanzien hoe de zorg verschraalt. Binnenkort hebben we in Almelo een soort tweederangsziekenhuis. Het wordt tijd dat we de ZGT duidelijk maken dat wij gewoon goede zorg willen en dat alle fusieperikelen niet ten koste mogen gaan van de patiënten.” Aldus Javier Cornelissen, fractievoorzitter SP Almelo.

Vragen aan het College van B&W:

1. Is het waar dat de Ziekenhuis Groep Twente (ZGT) in de loop van dit jaar wil stoppen met bevallingen in het Almelose ziekenhuis zoals vermeld in het TCTubantia artikel?
2. Is het college het eens met de SP dat het onbestaanbaar is dat verloskunde /bevallingen als voorziening verdwijnt uit Almelo, terwijl nu juist wetenschappelijk het grote belang is aangetoond van bevallingen bij verloskunde in een ziekenhuis.
3. Is het college al eerder op de hoogte gesteld over dit besluit bij de ZGT?
4. Wat gaat het college ondernemen om te voorkomen dat dit plan werkelijkheid wordt?


CDA vragen: Over klinische kraamzorg ZGT

 
09-01-2011  

Dolle Pret met ondertoon in raad Almelo

bron: De Roskam - Onafhankelijk weekblad voor Twente

Hennie ter Avest - Dolle Pret / Aylin

Foto: Freek Buitenweg
 

Dolle Pret met Aylin als raad Almelo zich weert
ALMELO - Bestuurlijk Almelo zit al enige jaren in een dip voor wat betreft de publieke geloofwaardigheid van besluitvorming inzake het verlenen van vergunningen. De gemeenteraad hield zich met uitzondering van de raadsleden Stork (ALA/AOV) Cornelissen (SP) uitermate stil, maar besloot onder druk twee jaar geleden een onderzoek door KPMG en BING te laten instellen. Daar kwamen honderden aanbevelingen uit ter verbetering. Het ontbreken van een beslisboom om stap voor stap het proces van vergunningverlening te doorlopen was de meest kenmerkende. Er is sinds de verkiezingen sprake van een nieuwe bestuursstijl, maar de lakmoesproef zal zijn hoe de gemeenteraad komende week omgaat met een erfenis uit het verleden.

De eerste casus is die van de bedrijfsactiviteit van Kinderspelparadijs Dolle Pret annex Partycentrum Aylin op het bedrijventerrein Het Noordbroek. Een bedrijventerrein dat in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw ontstond op basis van ontheffingen, want het vigerende bestemmingsplan uit 1953 maakte gewag van agrarisch gebied. De gemeente Almelo ontwikkelde al decennia op dezelfde wijze agrarisch gebied tot bedrijfsterrein, zo ook bijvoorbeeld de Woonboulevard en Turfkade Oost dat nog steeds de omschrijving agrarisch gebied kent. De horecabedrijven in deze gebieden hebben dus eveneens een gedoogvergunning.
Medio de jaren negentig meldde zich Lejama BV uit Waalwijk voor de bouw van een Cart Centre annex Partycentrum op het bedrijventerrein Het Noordbroek. De plannen werden in het gemeentehuis met gejuich ontvangen en er werd een vergunning verleend voor de bouw van een bedrijfshal met op de begane grond kart-racen en een speciaal voor de horeca-exploitatie gebouwde bovenverdieping voor bedrijfsfeesten en partijen. Na realisatie maakte de gemeente er zelf meerdere keren gebruik van om er personeelsfeesten te houden. Edoch, het zo gepromote elektrische karten bleek geen erg lang leven beschoren en het Cart Centre ging na enkele jaren failliet. Dat betekende leegstand in het pand dat inmiddels eigendom was van Theresia Pensioen BV.
In 2002 vestigde zich onderneemster Ter Avest met het Kinderspelparadijs Dolle Pret en twee jaar later werd de exploitatie verbreed met de partyactiviteiten op de bovenverdieping. Ambtelijk werd zelfs het advies gegeven daar een andere naam aan te verbinden en zo ontstond de naam Aylin, vernoemd naar de dochter van exploitant Ter Avest.
Theresia Pensioen BV ging evenmin over één nacht ijs en liet het ingenieursbureau Cauberg Huygen uit Zwolle in 2005 een rapport uitbrengen betreffende de gebruiksveiligheid van het gebouw. Na uitvoering van enkele aanbevelingen werd de begane grond geschikt geacht voor het gebruik door maximaal 1.011 personen en het partycentrum boven door maximaal 1.240 personen.
Tegelijkertijd ontstond in het gemeentehuis een beweging waarin de activiteit in de bovenzaal niet als passend werd omschreven voor een bedrijfsterrein; het zou in de binnenstad thuishoren. De ingehuurde en inmiddels door de toeslaande financiële wereldcrisis de laan uitgestuurde stedenbouwkundige Geurtsen schreef die regel in het ‘Masterplan’. In 2006 volgde een bestemmingsplanwijziging voor Het Noordbroek. Nagenoeg alle bestaande activiteiten werden in het nieuwe bestemmingsplan geschreven, met uitzondering van de partyactiviteiten op de bovenverdieping van Kinderspelparadijs Dolle Pret. De gemeenteraad zag het niet, Ter Avest ook niet en Theresia Pensioen BV evenmin. Zij werden ook niet aangeschreven door de gemeente, want dat was in de oude wet Wro niet verplicht. De aankondiging stond in de gemeentelijke advertentie en na besluitvorming werd het vermeld in de Staatscourant. Indien was gehandeld volgens de nieuwe wet Wro, waarin wel de verplichting tot aanschrijving van belanghebbenden staat, kan met gerede twijfel worden gesteld dat ingediende bezwaren hadden geleid tot het wel omschrijven van alle bestaande activiteiten van Dolle Pret/Aylin in het ontwerpbestemmingsplan.

Het toenmalige college van burgemeester en wethouders had niettemin een middel in handen om te gaan handhaven en dat deed het dan ook. Ter Avest werd aangeschreven dat de activiteiten in de bovenzaal niet door de beugel konden vanwege ten eerste het bestemmingsplan en ten tweede de onveilige situatie. Nimmer echter heeft de brandweer een rapport uitgebracht en dat kon met fatsoen ook niet vanwege het rapport van raadgevend ingenieursbureau Cauberg-Huygen. Een strijd van jaren volgde met procedures bij de gemeentelijke commissie van Onderzoek en Advies en de sector Bestuursrecht van de rechtbank in Almelo. Daarbij werd verdedigend gewezen naar tal van andere vergelijkbare situaties waar horeca-exploitaties werden toegestaan, terwijl dat niet in overeenstemming is met de vigerende bestemmingsplannen.
De bestuursrechter keek formeel naar het geldende bestemmingsplan uit 2006 dat onherroepelijk was geworden en stelde de gemeente in het gelijk, zij het dat hij er nadrukkelijk bij vermeldde dat niets de gemeente er van weerhield om een ontheffing te verlenen gelet op de voorgeschiedenis. Daar voelde het college van burgemeester en wethouders niks voor; het bleef controleren en legde dwangsommem op, tot een bedrag van inmiddels vijftigduizend euro. Uiteindelijk liet de gemeenteraad na onderzoek eind vorig jaar weten de activiteiten van Dolle Pret/Aylin (en een ander voorbeeld dansschool Elkerbout) te willen legaliseren. Daarbij werd het college de toezegging ontlokt dat een pas op de plaats moest worden gemaakt met de dwangsominning.

Der kou leek uit de lucht, maar het college kwam recent tot de slotsom dat legalisering op grond van een raadsbesluit mogelijk is, maar dat in het verleden opgelegde dwangsommen rechtens inbaar zijn en ook zullen worden geïnd. Dat is vreemd, want in feite wordt een weeffout uit het verleden hersteld, maar moet degene die daarvan de dupe is toch financieel bloeden. De gemeenteraad moet nu laten zien wat hij waard is. Dat er echt een cultuuromslag heeft plaatsgevonden. Saillant is dat de gemeenteraad er komende dinsdag over spreekt en dat Ter Avest komende maandag moet hebben betaald daar het anders tot een openbare verkoop komt. Dat is in tegenspraak met de recente toezegging aan de gemeenteraad geen stappen te zetten voor de raad een besluit heeft genomen.
Op zijn zachtst gezegd kan het negeren van de wens van de gemeenteraad door het college dan ook niet anders worden uitgelegd dan het bewust negeren van de eigen toezegging aan de gemeenteraad. Een zichzelf respecterende gemeenteraad, die het vertrouwen van de burgerij wil herwinnen, kan zich daar niet bij neerleggen.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
10-01-2011  

Horecabestuur nuanceert mening bedrijfsterreinen

 

ALMELO – Het bestuur van Koninklijke Horeca Nederland Almelo nuanceert haar mening t.a.v. de gemeentelijke notitie ‘Horeca op bedrijventerreinen’. Lezende de open brief valt op dat het afdelingsbestuur zelf niet weet hoe de vork in de steel zit t.a.v. de gerezen problematiek rondom horeca op bedrijventerreinen. (Link naar de brief onderaan dit artikel)
In een open brief geeft het afdelingsbestuur aan dat wellicht onder voorwaarden de ‘affaire’ Dolle Pret / Aylin gelegaliseerd kan worden, maar zegt verder niets over het ontstaan van deze situatie die een lid van haar eigen organisatie is overkomen. Ook zit het afdelingsbestuur fout t.a.v. de snelheid waarin de besluitvorming over horeca op bedrijventerreinen er doorgejast zou worden. Niets is minder waar. Het onderwerp is in december 2009 formeel door de fracties van de PvdA en het CDA namens de gehele raad op de raadsagenda gezet met de belofte dat eind 2010 er een besluit genomen zou worden. Nu ruim een jaar later met meerdere raadssessies over het onderwerp moet formeel een besluit genomen worden.
Daarbij valt kenners van wetgeving op dat er t.a.v. het beleid dat in deze nota wordt vastgelegd er inhoudelijk nagenoeg niets veranderd ten opzichte van de bevoegdheden die het college van B&W in het kader van haar verantwoordelijkheden al had (zo meldde ook de bestuursrechter in zijn uitspraak). Het enige voordeel is dat het nu een keer wordt opgeschreven.

Het afdelingsbestuur van KHN wijst in haar ‘verhelderende’ brief er op dat zij tijdens de inspraak op 25 november haar visie heeft medegedeeld aan de gemeenteraad en dat zij verwachtte dat daar nog nader intern overleg met de ambtelijke afdelingen van de gemeente en KHN op zou volgen. Die inspraakavond was er juist voor om een heldere visie vanuit horecakringen op tafel te leggen. Aandachtige luisteraars hebben die visie niet gehoord. Bovendien heeft het afdelingsbestuur een jaar lang verzuimd een ledenvergadering bijeen te roepen om een breed gedragen horecavisie neer te leggen. Kortom, met de achterban is niet gesproken.

In de ‘verhelderende’ brief geeft het afdelingsbestuur ook aan, geen problemen te hebben met de vestiging van Sofra (v/h Eser) aan de Plesmanweg, omdat deze als ondersteunende horeca gezien kan worden. Wat ondersteunende horeca is, wordt in de open brief niet omschreven maar zeker is dat bij Sofra iedereen gewoon naar binnen kan lopen om er een hap te eten of er een bestelling mee te nemen terwijl men ook nog aan huis en bedrijf door de gehele stad bezorgd. Dat is wat elk vergelijkbaar horecabedrijf in de binnenstad ook doet en niet specifiek voor vestiging op een bedrijventerrein. De gemeente constateerde ‘overtredingen’ in de vorm van bruiloften en partijen naar aanleiding van de procedures met Dolle Pret / Aylin, maar of dat werkelijk harde wettelijke overtredingen zijn is nog maar de vraag, want er is geen jurisprudentie over.
Ook zou dansschool Elkerbout op het bedrijventerrein Turfkade Oost geen probleem zijn volgens het afdelingsbestuur van KHN omdat daar voorwaarden zijn gesteld ten tijde van de ontheffingverlening. Elkerbout en zijn woordvoerder gaven nu juist op 25 november jl. aan, dat het water inmiddels hoger staat dan de lippen en wil juist verruiming van die strenge voorwaarden die werden opgesteld onder druk van de procedures betreffende Dolle Pret / Aylin. Gelet op de open brief wil het afdelingsbestuur van KHN die strenge regels handhaven!

Gemakshalve gaat het afdelingsbestuur van KHN er volkomen aan voorbij dat meerdere leden van haar ondernemersorganisatie werken in bestemmingsplangebieden waar dat feitelijk niet mogelijk is zonder een ontheffing. Om het kort te houden, alle horeca-activiteiten op de Woonboulevard - 4 stuks - zijn feitelijk met een ontheffing tot stand gekomen. Zelfs na bedrijfsovernames werd opnieuw ontheffing verleend. Alleen bij Dolle Pret / Aylin dat op 22 maart 2006 nog een horeca-ontheffing van de gemeente kreeg voor zowel de begane grond als de bovenverdieping, gold dat opeens niet meer na de bestemmingsplanwijziging in oktober 2006. Alleen daarom al zou het afdelingsbestuur van KHN volledig achter Dolle Pret / Aylin moeten staan omdat dezelfde ellende in de toekomst nog bij veel van haar leden kan ontstaan als de bestaande met ontheffing tot stand gekomen horeca-activiteiten opeens niet meer kunnen na actualisering van het bestemmingsplan waartoe zij behoren.
De belangen van de leden van KHN liggen dan ook veel breder dan alleen die van de leden in de binnenstad !


Open Brief bestuur KHN afd. Almelo - Horeca op bedrijfsterreinen

 
11-01-2011  

Raad geeft zichzelf een brevet van onvermogen

 

ALMELO – De gemeenteraad van Almelo heeft zichzelf geen dienst bewezen tijdens de behandeling van de nota ‘Horeca op bedrijventerreinen’. Ruim een jaar discussieerde de raad dinsdagavond over de gerezen problematiek n.a.v. de affaire Dolle Pret/Aylin op het bedrijventerrein Het Noordbroek. Een bedrijventerrein ontstaan op agrarische bestemming. Karten en disco, personeelsfeesten en partijen tot 1000 man, alles kon sinds 1995 met een door de gemeente verstrekte ontheffing. De boel ging failiet en opvolger Dolle Pret/Aylin dat in 2002 begon kreeg op 22 maart 2006 nog een horaca-ontheffing voor bovenzalen en begane grond. Na de bestemmingsplanwijziging in oktober 2006 mocht die horeca-activiteit in de bovenzaal opeens niet meer en werd een handhavingtraject ingezet met dwangsommen die opliepen tot inmiddels 50.000 euro.
Het rapport van ingenieursbureau Cauberg Huygen uit Zwolle in 2005 acht het speciaal voor horeca in 1995 gebouwde pand geschikt voor het gebruik door maximaal 1011 personen op de begane grond en het partycentrum boven door maximaal 1240 personen.
Voor het college van B&W onder aanvoering van toenmalig burgemeester Menno Knip deed dat allemaal niet meer ter zake. ‘Die horeca-activiteit hoort in de binnenstad’, was vanaf oktober 2006 het credo.
De besluitvorming overkwam de niet-wetende exploitant en verhuurder en de raad lette niet op. De onafhankelijke commissie van Onderzoek & Advies adviseerde het college van B&W legalisering evenals de bestuursrechter gelet op het verleden. De bestuursrechter kon echter niet anders dan de gemeente op formele gronden - n.a.v. de bestemmingsplanwijziging - gelijk geven. Het zal je als ondernemer maar overkomen !

De gemeenteraad had dinsdagavond de kans om die omissie te herstellen, maar deed dat niet. Kwalijk was de wijze waarop de coalitiepartners als eersten in volgorde van spreekbeurt al onmiddellijk vroegen om de nota terug te nemen. PvdA-woordvoerder Jaap Stapel nam het voortouw en wilde eerst primaire regels in de nota zien. Achtereenvolgens sloten coalitiepartners CDA en VVD zich daarbij aan en zo werd de behandeling van de nota een farce.

De woordvoerders van alle oppositiepartijen wezen tevergeefs dat de raad op 8 september 2010 het college de boodschap had meegegeven om Dolle Pret/Aylin alsnog te legaliseren. Het dwong zelfs de college-toezegging af dat lopende de besluitvorming geen nadere stappen zouden worden genomen t.a.v. de inning van de opgelegde dwangsommen. Daar hield het college zich niet aan en de betalingstermijn liep een dag voor dit debat af.
ALA/AOV raadslid en raadsnestor Gijs Stork wees tevergeefs op die toezegging en wilde alsnog de toezegging afdwingen dat ook na deze ‘move’ van de coalitie de onderneemster niet alsnog de nek zou worden omgedraaid omdat de besluitvorming vanavond schijnbaar niet meer aan de orde was.

Videoband deels gewist
Raadslid Veenstra (CU) refereerde eveneens aan de toezegging uit september jl. en wilde weten hoe het kon dat het geplaatst videoverslag van de raadsinformatieavond in september op de website van de gemeente eerst de toezeggingen van het college bij herhaling wel hoorbaar waren maar een dag voor dit debat plotsklaps niet meer terwijl de beelden gewoon doorliepen. Het ging hem te ver om te suggereren dat er was gemanipuleerd, maar wil het wel uitgezocht hebben.
Stork sloot zich hierbij aan en wil de onderste steen boven wie hiervoor verantwoordelijk is. Burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld, die zichtbaar geen gemakkelijke avond had, legde die verantwoordelijkheid neer bij het presidium van de raad.

ALA/AOV/TROTS, Christen Unie, D66, GroenLinks, Leefbaar Almelo, Lijst Cete, LKA, PVA en SP (totaal 14), wilden wel tot besluitvorming komen en gingen in verzet om de dwangsominning tot uitvoer te brengen hangende de vertraging geïnitieerd door de PvdA.
Zelfs wethouder Theo Schouten (PvdA) drong met klem aan op besluitvorming omdat details ook later nog kunnen worden ingevuld en het nu primair ging om een aantal precaire situaties.
Zijn collega Johan Andela (VVD) hielp daarin niet echt mee door te herhalen dat hij wil vasthouden aan het dwangsomtotaal van 50.000 euro maar dat een betalingsregeling mogelijk is.
Zelfs een korte schorsing kon PvdA woordvoerder Stapel niet vermurwen om alsnog tot besluitvorming over te gaan. Wethouder Schouten gaf nog maar eens aan dat het college de nota niet zelf kon terugnemen maar dat dan de nota het stempel als niet rijp tot besluitvorming moest krijgen.
PvdA, CDA en VVD (totaal 18) bleven bij hun standpunt en achtten de nota niet rijp voor besluitvorming. Daarmee verzuimden de coalitiepartners de kans om het blazoen van de Almelose politiek wat op te poetsen. Sterker, er kwam nog een flinke vlek bij !
 

 
14-01-2011  

Onderzoek procedure fietspad Vriezenveenseweg


Aktie van de Fietsersbond op zaterdag 6 februari 2010

Foto archief AN.nl - Jan Bril
 

ALMELO – De gemeente wil de fietssuggestiestrook aan de Vriezenveenseweg ter hoogte van Eugeria verlengen, dit op aandringen van de Fietsersbond. De plannenmakerij loop al enige jaren maar dat wordt vertraagd door het bezwaar van aanwonenden die daardoor parkeerplaatsen voor het huis verliezen. De gemeente zegt dat er om de hoek in de Ootmarsumsestraat 21 parkeerplaatsen zijn op zo’n 400 meter loopafstand.
De omwonenden pikten dat niet temeer daar wethouder Sjoers in zijn tijd al de aanleg van nieuwe parkeerplaatsen toezegde. Ten tijde van een actie door de Fietsersbond in februari 2010 zegde Sjoers toe in het najaar parkeervakken te gaan aanleggen waardoor de auto’s van omwonenden en personeel van Eugeria niet meer op de weg geparkeerd hoeven te worden. Die maatregel kost € 15.000,00 zei Sjoers destijds en dat werd ook gepubliceerd in TC Tubantia. Actievoerder Floris van de Fietsersbond was toen al pessimistisch en reageerde als volgt; “Het klinkt misschien een beetje cynisch, maar er wordt vaker wat toegezegd, en dan gebeurt er toch niets. Dan moeten we er een jaar later weer om vragen.”
Die voorspelling sneed hout t.a.v. de beloofde parkeervakken, zo bleek donderdagmiddag tijdens een zitting van de gemeentelijke commissie van Onderzoek & Advies. Advocaat Briedé betoogde namens de omwonenden dat het alternatief om te parkeren in de Ootmarsumsestraat en/of Frielinkslaan geen alternatief is en niet beantwoord aan de toezeggingen van toenmalig wethouder Sjoers. Zij willen dat de parkeervakken worden aangelegd.
Van ambtelijke zijde werd het alternatief aanvaardbaar genoemd en werd gewezen op de schade voor de kapitale bomen wanneer deze teveel in het wortelstelsel worden aangetast om de parkeerhavens aan te leggen. “Dan legen ze het loodje”, was de opmerking van de verkeersdeskundige van de gemeente.
Briedé betoogde dat burgers toch op toezeggingen van de hoogst verantwoordelijke moeten kunnen vertrouwen en noemde de alternatieven niet acceptabel, temeer daar de Frielinkslaan en omgeving altijd bomvol staat. De loopafstand tot de parkeerhavens aan de Ootmarsumsestraat achte men onaanvaardbaar.
Als deze straks onverhoopt volstaan door bijvoorbeeld personeel van Eugeria, moet men bovendien kilomers omrijden.

Vergeten werd tijdens de inbreng, dat in de Ootmarsumsestraat alle platanen werden gekandabaleerd. Daardoor kan wat boven wordt weggesnoeid ook deels in het wortelstelsel worden weggehaald. Bovendien zijn in de Ootmarsumsestraat de parkeervakken op trottoirniveau gelegd waardoor het wortelstelsel nog beter in tact kon blijven. Dat kan ook aan de Vriezenveenseweg. Alleen dat kost meer dan de € 15.000,00 die Sjoers bijna een jaar geleden noemde.

 
16-01-2011  

De Aylin-tapes op AlmeloAnders.nl

 

ALMELO – Liefhebbers van satire moeten even kijken op AlmeloAnders.nl Uitgever Tony Cassese heeft op de website de Aylin-tapes onthuld n.a.v. de commotie in bestuurlijk Almelo over het raadsdebat over het horecabeleid op bedrijventerreinen. Na unaniem in de raadsvergadering van 28 september jl. het college van B&W de boodschap te hebben meegegeven dat de raad het ‘hoofdpijndossier' Dolle Pret/Aylin wil afsluiten middels legaliseren en een pas op de plaats t.a.v. de inning van de dwangsom van 50.000 euro, ontaarde het debat dinsdagavond jl. in een beschamende welles-nietes tussen alle oppositiepartijen en de 180 graden gekeerde coalitiepartners PvdA/CDA/VVD.
Naar de oorzaak van de keertwending kan worden gegist en Tony Cassese zette dat in een satirisch filmpje.

< Op deze foto werd het hoofd van senator en ex- burgemeester Menno Knip door Cassese vervangen met het hoofd van wethouder Schouten. De foto werd gemaakt tijdens het afscheid van Knip als burgemeester in 2010.

 
17-01-2011  

Curieuze wending raadsdebat Dolle Pret/Aylin

 

ALMELO – Niemand die de politieke beraadslagingen een beetje volgt zou hebben gedacht dat de gemeenteraad dinsdag jl. de besluitvorming over de nota ‘Horeca op bedrijventerreinen’ opnieuw zou uitstellen. Ruim een jaar sleept het debat en de besluiteloosheid zich voort terwijl de raad in september 2010 nagenoeg unaniem de richting meegaf aan het college van B&W om Kinderspelparadijs Dolle Pret annex Partycentrum Aylin op het bedrijventerrein Het Noordbroek te legaliseren.
Lees verder in het Almelo's Weekblad.

 
17-01-2011  

Presidiumvoorzitter kapittelt raadslid


Het tegeltje op:
http://www.vrijalmelo.nl/
  ALMELO - Presidiumvoorzitter Jaap Stapel (PvdA) heeft het raadslid Kamphuis (LKA) gekapitteld vanwege zijn reacties bij een artikel op de website van TC Tubantia over de ontstane ophef over de video-opname betreffende de informatieve raadsbijeenkomst van 28 september jl.
Raadslid Veenstra (CU) merkte in het debat in de raadsvergadering van vorige week dinsdag op dat hij het vreemd vond dat de toezegging van collegezijde over het maken van een pas op de plaats t.a.v. de opgelegde dwangsom aan Dolle Pret/Aylin niet meer kon waarnemen. Hij maakte nog in de vergadering zijn excuses dat hij niemand beschuldigde maar enkel het feit had geconstateerd, dit omdat burgemeester Hermans-Vloedbeld zijn opmerking als een insinuatie opvatte. Raadslid Stork stelde meteen dat dit moest worden uitgezocht en ook dat werd niet in dank afgenomen.

Het presidium – waartoe ook Stork behoort – heeft nog vorige week het moederbestand en de opname die via de website van de gemeente te beluisteren en bekijken valt, onmiddellijk bij Maximedia BV in Hengelo laten controleren en er zijn volgens de bevindingen geen verschillen waargenomen. Wel wordt geconstateerd dat de achtergrondgeluiden gewoon doorlopen, maar voor een klein deel niet kan worden gehoord wat er is gezegd. Het indrukken van de knop van de microfoon waarin gesproken wordt, kan daarvan de oorzaak zijn. Dat kan alleen door de spreker zelf of door de voorzitter van de vergadering die een spreker wil onderbreken.

In ieder geval vielen de reacties van Kamphuis bij het artikel op de website van TC Tubantia niet in goede aarde bij zowel het college van B&W alsmede de voorzitter van het presidium Jaap Stapel.
Het gaat echter erg ver dat een voorzitter van een agendacommissie, die het presidium nu eenmaal is, zich beroept op zijn voorzitterschap om een collegaraadslid te kapittelen. Interessant is de vraag of deze actie überhaupt binnen het presidium is afgesproken of dat dit op persoonlijke titel werd gedaan?

Naar verluidt is ook raadslid de Olde (PVA) door burgemeester Hermans aangesproken naar aanleiding van reacties van een zijn partijgenoten bij het zelfde artikel op de website van TC Tubantia.

Kamphuis legt het dringende verzoek van Stapel in ieder geval naast zich neer zo blijkt uit de open brief die hij vandaag per email als reactie zond aan de burgemeester en Stapel.
Lees verder...

 
18-01-2011  

Pauwels VVD: Paal en perk grof taalgebruik'Almelose rituele dans'
 

ALMELO – Volgens vice-fractievoorzitter Jemy Pauwels van de VVD-fractie moet de Almelose gemeenteraad bij zichzelf te rade gaan en dient er paal en perk gesteld te worden aan het ruwe en suggestieve taalgebruik van sommige fracties op diverse internetfora.
Vooral de ‘schrijfsels’ van Gerwin Kamphuis (LKA), Harry de Olde (PVA) en zijn raadsopvolger Sjoerd Visser zijn de liberaal een doorn in het oog.
Visser maakte vanavond gebruik van de hoorzitting om als burger zijn visie over de ontwikkeling aan de raad kenbaar te maken. Een deel van de raad zag en hoorde dit tandenknarsend aan. Voorzitter Nijhuis (VVD) gaf desondanks groen licht voor het betoog van Visser.

Dezelfde Nijhuis wordt door Kamphuis beticht van ‘draaikonterij’ in het dossier ‘Horeca op bedrijventerreinen’. In de informatieve raadsvergadering van 28 september jl. vatte Nijhuis glashelder samenhoe de raad de legalisering van Dolle Pret/Aylin wilde bewerkstelligen en dat het college van B&W een pas op de plaats zou maken t.a.v. de opgelegde dwangsommen totdat het raadsbesluit zou worden bekrachtigt. Die samenvatting werd door niemand in de raad weersproken ook niet door het collegelid Schouten.
Vorige week sloot de VVD zich aan bij de PvdA en het CDA om de behandeling van de nota uit te stellen. Ook t.a.v. de dwangsommen steunde de fractie opeens de visie van wethouder en partijgenoot Johan Andela die de dwangsommen toch wil innen ondanks de raadsvisie tot legaliseren en de niet weersproken pas op de plaats.
Die ommezwaai kwam vorige week maandagmiddag - voorafgaande aan de raadsvergadering van dinsdagavond - tot stand na urenlang overleg tussen de coalitiepartners PvdA, CDA en VVD, zo verluiden bronnen uit de krochten van het stadhuis.

* Luister naar de opname van 28 september 2010 - onderwerp 3 onder tijdspad 03.11


Reactie PVA n.a.v. VVD over grof taalgebruik

 
19-01-2011  

B&W besluiten d.d. 18 januari 2011

 


Besluitenlijst d.d. 18 januari 2011

 
20-01-2011  

ALA/AOV/TON: Deel Kloosterhofflat niet slopen

  ALMELO - De samenwerkende fracties van ALA/AOV en Trots op Nederland Almelo (TON) willen voorlopig niet dat een deel van de Kloosterhofflat wordt gesloopd. Het te slopen deel van de Kloosterhoffllat is na veel verzet van de woningstichting Beter Wonen aangekocht door het vorige college van B&W om ruimte te maken voor de bouw van een nieuw stadhuis aan de markt.
Echter de huidige gemeenteraad heeft een streep door het toen gepresenteerde luxe 'Glaspaleis' gezet en er zijn nog geen alternatieven ontwikkeld voor de locatie Kloosterhof/Markt.
ALA/AOV en Trots willen daarom dat het te slopen deel van de Kloosterhofflat voorlopig blijft staan om geen nieuw 'gat' in de binnenstad te krijgen. Men dringt zelfs bij B&W aan om de flatwoningen die in goede staat verkeren, tijdelijk opnieuw te verhuren aan senioren via Beter Wonen totdat nader inzicht is ontwikkeld over de vernieuwing rondom de markt en Kloosterhof.
In het vragenhalfuurtje van 25 januari a.s. wil ALA/AOV en Trots antwoord hebben van B&W.
Lees verder...

 
21-01-2011  

Gemeente in de tang bij van der Looy

 

ALMELO – Projectontwikkelaar van der Looy uit Weert kan de Fortezza-grond niet leveren aan de gemeente Almelo. Reden is het beslag op de grond dat Bouwbedrijf Van Wijnen uit Eibergen heeft laten leggen.
Van der Looy had per 1 januari jl. moeten leveren en kreeg als vergoeding van de gemeente nog 2,4 miljoen euro mee op de hypotheekrustende grond die juridisch van Van der Looy is, maar nooit aan de gemeente is betaald.
Ook liep er nog een conflict met Rijksbelastingen aangaande de btw en ook de mogelijke gevolgen daarvan nam de gemeente in de deal op zich.
Nu van der Looy het conflict met Van Wijnen nog niet heeft weten op te lossen betreffende een schadeclaim vanwege het niet doorgaan van de bouw van Fortezza, zit de gemeente helemaal in de laatste wagen. Van der Looy heeft de gemeente laten weten meer tijd nodig te hebben om het geschil met Van Wijnen te kunnen oplossen. De gemeente wil die tijd niet gunnen en heeft een geding aangespannen d.d. 1 februari a.s. waarin van der Looy wordt gesommeerd te leveren.
Zo lang er een beslag op rust, kan van der Looy niet leveren ondanks een eventuele uitspraak in het geding dat van der Looy is verplicht om te leveren. De gemeente zit dus min of meer in de tang en kan hooguit op basis van de leveringsplicht een schadeclaim indienen. Dat nu vergroot alleen de financiële perikelen voor het concern van der Looy.


B&W brief aan de raad - stand van zaken Fortezza

 
21-01-2011  

Job Cohen houdt Herman Höften Lezing

 

Almelo – Job Cohen komt maandag 31 januari naar Almelo. De voorzitter van de fractie van de Tweede Kamer houdt de jaarlijkse Herman Höften Lezing. De lezing vindt plaats in leescafé De Meridiaan in de Almelose bibliotheek en begint 19.30 uur. De lezing staat in het teken van de sociaal democratie en sluit aan bij de wijze waarop Herman Höften deze in zijn zeer actieve leven consequent in praktijk bracht.

Cohen is de derde bijzondere gast die sinds het overlijden van Höften ter ere van deze bijzondere socialist een lezing houdt. De eerste werd verzorg door Tweede Kamerlid Diederik Samsom en vorig jaar kwam Agnes Jongerius, voorzitter van de FNV, hiervoor naar Almelo. Iedereen is welkom de lezing ook dit jaar bij te wonen en de toegang is gratis.


Jpb Cohen - persbericht (pdf)

 
21-01-2011  

GL vragen over: Prov. subsidiefonds energie

 

ALMELO – GroenLinks raadslid Hans Buitenweg heeft voor het college van B&W een aantal vragen over het door de provincie Overijssel ingestelde subsidiefonds ten bedrage van 250 miljoen euro om huurwoningen energiezuiniger te maken.
Buitenweg wil o.a. weten of B&W in gesprek is met woningbouwcorporaties om ook in Almelo projecten op te zetten voor betere isolatie van huurwoningen.


Brief GroenLinks aan B&W

 
22-01-2011  

LKA vragen: Automarkt,vuurwerk, wachtgeld

 

ALMELO – Raadslid Kamphuis (LKA) wil van het college meer weten over de reden om de verhuizing van de Utrechtse Automarkt naar Almelo af te wijzen. Ook heeft Kamphuis vragen over de publiek verkondigde mening van de burgemeester t.a.v. van een totaal vuurwerkverbod en tot slot wil Kamphuis tijdens het vragenhalfuurtje van dinsdag a.s. weten of er kan worden bezuinigd op de wachtgelden van ex- wethouders en personeel.


Email LKA: Automarkt, vuurwerkverbod, wachtgeld

 
23-01-2011  

Hümmels wil ‘poortaffaire’ op de agenda

 

ALMELO – Na het voorbereidende onderzoek van ex- PvdA-raadslid Ibrahim Mercanoglu, ziet Leefbaar Almelo raadslid Bert Hümmels voldoende reden om de ‘poortaffaire’ aan de Haven NZ op de agenda te zetten, dit in tegenstelling tot coalitiepartij PvdA die het boek gesloten wil houden.
Het rapport van Mercanoglu geeft aan dat de belangen van antiekhandelaar Stegehuis onvoldoende hebben meegewogen bij de verkoop en afsluiting van de openbare gang tussen de antiekhandel en restaurant Dock 19. De gemeente verkocht de gang aan Kroeskop Vastgoed die het pand waarin restaurant Dock 19 is gevestigd, in verhuur heeft. Dock 19 maakte er een opslagruimte van waardoor Stegehuis wordt gehinderd in zijn priveopgang. Dinsdag a.s. stelt raadslid Hümmels daar vragen over in het vragenhalfuurtje voorafgaande aan de raadsvergadering. Hümmels acht dit mede van belang vanwege het veranderen van de bestuurscultuur.

 
24-01-2011  

CDA vragen over: gaten in de Nijreesingel

 

ALMELO - Het CDA stelt morgen tijdens het mondelinge vragenuurtje voor aanvang van de raadsvergadering een aantal vragen aan het college van B&W over de gaten in de Nijreessingel. Het gaat bijvoorbeeld om waarom in bepaalde delen geen gaten zitten en in andere juist wel, of iemand daar de schuld van kan krijgen en zo mogelijk een schadeclaim door de gemeente kan worden ingediend bij de aannemer et cetera.
Allemaal vragen die min of meer al zijn beantwoord in het persbericht van de gemeente waarin wordt aangekondigd dat vandaag de Nijreessingel is afgesloten voor alle verkeer om de toplaag weg te frezen.

Kortom een schoolvoorbeeld van politiek risicoloze vragen door een coalitiepartij.


CDA brief: mondelinge vragenhalfuurtje 25-01-2011

 
24-01-2011  

PVA vragen: Personele misstanden thuiszorg TSN

 

ALMELO – Partij Vrij Almelo stelt tijdens het mondelinge vragenhalfuurtje voor aanvang van de raadsvergadering op dinsdag 25 januari wederom vragen over de personele misstanden bij thuiszorgorganisatie TSN.
Volgens raadslid de Olde is het één groot administratief zooitje bij TSN waar het personeel alsmaar de dupe van is.
De link met Almelo is het feit dat de gemeente de thuiszorg aan TSN heeft gegund.


PVA-mail: Personele misstanden TSN

 
25-01-2011  

CU vragen over windenergie

 

ALMELO - Al eerder stelde raadslid Veenstra (Christen Unie) vragen aan het college van B&W over de mogelijkheden om in Almelo windmolens te plaatsen om Co2 - uitstoot e.d. te vermindere. Het antwoord was dat B&W geen mogelijkheden zag omdat Almelo in een laagvliegroute van het ministerie van Defensie is opgenomen en Defensie daar niet vanaf wil zien.
Jan Veenstra vindt dat te kort door de bocht en wijst op de gemaakte afspraken om zowel Co2 als energiegebruik te willen verminderen in het Almelose.
Vanavond in het vragenhalfuurtje voorafgaande aan de raadsvergadering heeft hij daarom een aantal pittige vragen aan B&W.    


Vragen CU over windenergie in Almelo

 
26-01-2011  

B&W besluiten d.d. 25 januari 2011

 


B&W besluitenlijst 25 januari 2011
B&W besluit: Invoeren reclamebelasting binnenstad
Raadsbrief: Invoeren reclamebelasting binnenstad
Raadsvoorstel: Invoeren reclamebelasting binnenstad
B&W besluit: Verkoop/verhuur grond aan Prorail
B&W besluit: Antwoord VVD brief Vriezenveenseweg 207
Brief: Antwoord VVD brief Vriezenveenseweg 207
B&W besluit: Visie integratie - kleurrijk Almelo
Raadsvoorstel: Visie integratie - kleurrijk Almelo
B&W besluit: Afwikkeling contract Meyer en van Schooten
B&W besluit: Rente 3e/4e kwart 2010 rek. courant
B&W besluit: Openbaar ter afdoening portefeuillehouder
B&W besluit: Beantwoorden brief ALA - stadion Heracles
Brief: Antwoord op vragen ALA/AOV - stadion Heracles

 
29-01-2011  

CDA´er Blom start campagne met gift voor Afrika

 

ALMELO – Jack Blom, Almelo’s CDA-kandidaat voor de statenverkiezing op 2 maart a.s. startte zijn persoonlijke verkiezingscampagne zaterdagmiddag in de bibliotheek te Almelo met de overhandiging van een gift aan de stichting Equator Medicare onder het motto; ‘Samen voor een krachtig mensgericht bestuur’.
Het bedrag van ruim € 2000,- werd bijeen gebracht door jongeren van wijkgemeente Emmaus/Schelfhorst, in het kader van de 24-uurs hongeractie Jongeren die Hongeren, die ook dit jaar weer een actie organiseren om geld op te halen voor schoon drinkwater en andere noodzakelijke voorzieningen waar stichting Equator Medicare zich voor inzet.
De cheque werd symbolisch in ontvangst genomen door oud- huisarts Dick Jungst die meerdere keren per jaar naar Afrika afreist om medische hulp te bieden via Equator Medicare.

Fotoreportage: Jan Bril

Aanvullend bericht redactie:
Niet zaterdag werd de cheque symbolisch overhandigd, maar al in april 2010 kreeg Dick Jungst de opbrengst van 2100 euro van de actie 'Jongeren die Hongeren' voor zijn werk voor de stichting Equator Medicare.
Zaterdag werd Jungst door Jack Blom nog eens in het zonnetje gezet middels een bos bloemen voor het goede werk dat hij in Afrika verricht. Eerder al kreeg Jungst 'De Roos van de Maand' van de PvdA-fractie in Almelo.
Wilt u meer weten over de activiteiten van oud- huisarts Dick Jungst, kijk dan op zijn blogspot. Op 5 februari vertrekt Jungst weer voor een periode van 6 weken naar Kenia om te werken voor Daktari Doctors.


Persbericht CDA

Fotoreportage (9 foto's)...

 
31-01-2011  

Cohen trekt volle zaal tijdens Höften lezing

 

ALMELO – De derde Herman Höftenlezing door PvdA-partijleider Job Cohen in Leescafé De Meridiaan, trok zoveel mensen dat De Meridiaan te weinig zitplaatsen had en het publiek moest blijven staan.
Over Almelose zaken deed Cohen ook nog een harde uitspraak. De voorgenomen sluiting van de klinische kraamzorgafdeling in het ZGT-zekenhuis Almelo noemde hij van de zotte. Dat ga ik bespreken met Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, beloofde hij.
Cohen vond dat niet economische en strategische motieven hier de doorslag mogen geven en dat er dan binnen enkele kilometers afstand twee volwaardige klinische kraamzorg afdelingen in Enschede en Hengelo zijn en de grote regio Almelo met zijn buurgemeenten daardoor op afstand gezet wordt.

Fotoreportage: Jan Bril en Freek Buitenweg
(Klik hier voor alle foto's van Jan Bril)

De Lezing

Fotoreportage (24 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina