Politiek nieuws


Plaatsing  
 
24-03-2020  

LAS wil ook uitstel betaling voor verenigingen

Lockdown horeca en verenigingen leidt tot grote problemen
 

ALMELO – Het coronavirus heeft ontegenzeggelijk grote impact op het sociale leven en de weerbaarheid van bedrijven en verenigingen die hun inkomsten flink zien dalen door de maatregelen die het kabinet Rutte III al heeft aangekondigd en nog zal afkondigen.
Voor ondernemers werd al meteen toegezegd dat de noodzakelijke maatregelen in het kader van de volksgezondheid niet mogen leiden tot ontslag van personeel of het ‘omvallen’ van ondernemingen van groot tot klein tot ZZP’er aan toe.

Maar hoe zit het in het verenigingsleven? Daar zwijgt het kabinet tot nu te over, maar ook zij zien hun inkomsten geminimaliseerd door de maatregelen. Geen inkomsten meer uit de sportkantine waaruit clubgebouw en kleedkamers grotendeels worden bekostigd. Dat geldt bijvoorbeeld eveneens geprivatiseerde wijkcentra en verenigingen met eigen accommodaties zoals de ruitersport, scouting, duivensport et cetera. Ook zij zien het ‘zwaard van Damocles aan een paardenhaar’ boven hun hoofden zweven. Hoe lang duurt de coronacrisis nog? Kan men het financieel uitzingen? Sinds 16 maart de eerste zware besluiten door Rutte Cs werden verkondigd en aangescherpt, is de vrees dat deze crisis nog wel maanden kan duren.

De fractie van Lokaal Almelo Samen (LAS) nam vorige week het initiatief middels een Open Brief aan het College van B&W om een generaal pardon in te stellen door de betalingstermijn van gemeentelijke lasten op te schorten tot 31 augustus a.s. Zo ongeveer de verwachte datum, na de laatste berichten, dat het verenigingsleven weer enigszins op stoom kan komen.

De Twentse gemeenten en enkele in de Achterhoek hebben de inning van gemeentelijke lasten zoals OZB/HARVO, rioolbelasting en reinigingsheffing uitbesteed aan het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente. Voor het bedrijfsleven werkt men wel aan een regeling die de betalingsdata opschuift, maar dat is nog niet het geval voor verenigingen en stichtingen die in het maatschappelijk veld evenzeer van groot belang zijn. Zij moeten nu allemaal nog individueel een aanvraag indienen en dat is nu net wat LAS met haar Open Brief aan het Almelose college aan de kaak stelde!

Fotoreportage (1 foto's)...

 
03-12-2019  

ChristenUnie in Almelo wil Erdogan de les lezen

 

ALMELO – De ChristenUnie in Almelo vraagt vanavond in de gemeenteraad aandacht voor de Vrijheid van Godsdienst en discriminatie van minderheden zoals respectievelijk omschreven in de Grondwet Art. 6 en Art. 1.
Het gaat de fractie dan om Christelijke minderheden in veel andere landen en Turkije in het bijzonder. De ChristenUnie verwijst in deze naar de ranglijst ‘Open Doors’ waarin wordt weergegeven hoe Christelijke minderheden achter worden gesteld dan wel vervolgd. Ook wijzen de indieners van deze motie naar de stijgende intolerantie jegens religieuze minderheden in eigen land.
De motie is dus tweeledig. Enerzijds om de Minister van Buitenlandse Zaken op te roepen de Turkse overheid te bekritiseren en anderzijds in Almelo er meer op toe te zien dat alle religieuze minderheden worden gevrijwaard van discriminatie.

 
03-12-2019  

LAS wil herziening vullen Rijks gemeentefonds

 

ALMELO – Ooit bedacht door toenmalig minister van Financiën Gerrit Zalm (VVD) het ‘vullen van het gemeentefonds’ via het zogenoemde ‘trap op trap af’ systeem waarbij elke gemeente jaarlijks een bedrag krijgt toegewezen voor de uitvoering van wettelijke taken.
Het werkt als volgt; Geeft het Rijk minder uit, dan krijgen gemeenten ook minder en geeft het Rijk meer uit dan krijgen gemeenten ook meer. Op zich een logische gedachte, maar met de opeenvolgende kabinetten Rutte is er toch een addertje onder het gras geslopen. Rutte I, II en II houden namelijk voortdurend de hand op de knip terwijl het overschot is gegroeid naar 11 miljard euro op de betalingsbalans zonder gemeenten te compenseren. Voor gemeenten is dat een destructieve ontwikkeling omdat de trend niet meeloopt met de prijsontwikkeling van de uitvoering. Voeg daarbij het over de schutting gooien van meer wettelijke taken zoals bijvoorbeeld de Jeugdzorg inclusief een bezuiniging en de enorm toenemende tekorten voor gemeenten zijn voor een belangrijk deel verklaard. Gemeente hebben noodzakelijkerwijze de laatste jaren zoveel moeten bezuinigen, dat de basisvoorzieningen zoals sport of een zwembad, cultuur en het subsidiebeleid zijn uitgeknepen om sluitende begrotingen te kunnen presenteren. Zo staat Almelo al jaren onder financieel toezicht van de provincie Overijssel.

Al met al reden voor Lokaal Almelo Samen (LAS) om in de gemeenteraad vanavond een motie te presenteren om de zogenoemde financieringsmethode ‘trap op trap’ bij het Rijk ter discussie te stellen. Leefbaar Almelo ondersteunt het initiatief richting de Rijksoverheid te komen tot een meer stabielere meerjarige financiering van het Gemeentefonds. De LASsers en Leefbaren weten zich ook moreel gesteund door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten die dit onderwerp eveneens zeer prominent op de Rijksagenda wil hebben.
Indien de meerderheid van de Almelose gemeenteraad de motie onderschrijft, wordt niet het Almelose college van B&W maar de Almelose Griffier, in het kader van dualisme, opgedragen de Almelose zorgen kenbaar te maken bij het kabinet Rutte III. 

 
19-11-2019  

Wel of geen geld voor aardbeving de Molukken?


19-11-2019 / 23.50 uur
Raad 'ontspoort' op motie 'Help de Molukken'
Voor Leefbaar-voorman Bert Hümmels liep zijn opnieuw geagendeerde motie 'Help de Molukken' uit op een grote deceptie. Voor de tweede keer in acht dagen kwam het voorstel niet in stemming. Vorige week vanwege enige reuring op de publieke tribune en vandaag vanwege de 'loopgravenstrijd' tussen indiener Hümmels en portefeuillehouder burgemeester Arjen Gerritsen. Echter een op voorhand beschuldigende opmerking van PVA-raadslid Harry de Olde aan het adres van zijn collega's die tegen de motie zouden durven te stemmen deed de deur dicht voor verder debat en stemming omdat meer dan de helft van de raadsleden boos de vergadering verlieten.

Indiener Hümmels had zijn motie van vorige week enigszins aangepast. Zo werd onder andere het voornoemde bedrag weggelaten en de tekstomschrijving iets aangepast om het Almelose college van B&W een hulpplan op maat te laten uitwerken.
Burgemeester Gerritsen stelde dat daarmee de motie nauwelijks nog uit te voeren was, maar stelde bij herhaling ook dat het in strijd zou zijn met een eerder raadsbesluit dat dan overruled zou moeten worden.
Raadslid Marcel Zielman (CDA) bepleitte nog wel dat de Almelose Molukkers sterke banden hebben met het land van herkomst en dat de Indonesische regering de eilandengroep feitelijk laat 'stikken' als het om hulpverlening gaat, maar ook Zielman erkende het eerdere raadsbesluit, 'alleen bij acties giro 555'.

Indiener Hümmels en burgemeester Gerritsen boden elkaar in het debat geen uitweg, maar het was de opmerking van PVA-raadslid De Olde die de 'bom' liet barsten door op voorhand alle tegenstemmers te betichten dat zij de Molukkers na de recente aardbeving niet wilden steunen. Die opmerking deed de deur dicht voor de meeste raadsleden die vervolgens op het late uur boos de raadszaal uitbeenden, daarmee besluitvorming onmogelijk makend.
 

ALMELO – De gemeenteraad van Almelo moet vanavond een besluit nemen over financiële noodhulp aan de Molukken. De eilanden van Indonesië liggen in een aardbevingsgebied en hebben vaak schade. Zo ook recent op 26 september toen een beving van 6,7 op de Molukken veel schade veroorzaakte maar ook talloze slachtoffers en gewonden telde. 
Molukse medelanders maken zich zorgen over hun familie overzee en zijn in actie gekomen om Nederlandse gemeenten met een behoorlijk aantal van oorsprong Molukse ingezetenen, om een financiële bijdrage te vragen. Nu is die hulp vanuit Nederland louter nog een ‘interne’ aangelegenheid omdat bijvoorbeeld Giro 555 daarvoor (nog) niet is geopend vanwege de te ‘kleinschalige’ ramp.

Dat laatste is nu juist een voorwaarde voor de gemeente Almelo om een bijdrage te leveren, zo een raadsbesluit uit eerdere tijden.
Desondanks werd vanuit het ‘Links Blok’ in de gemeenteraad tijdens de eerdere begrotingsbehandeling hiervoor wel een motie ingediend. Dat leidde tot enige commotie onder Molukse stadgenoten op de publieke tribune, toen burgemeester Gerritsen de raad daaraan herinnerde. Hij besloot vanwege de ontstane commotie het voorstel van de raadsvergadering te halen.
Nu brengen de indieners het voorstel opnieuw in ter vergadering. Daar zijn niet alle raadsleden blij mee, mede omdat het voorstel toch tot emoties leidt. Deze groep blijft bij het oude besluit omdat dit een duidelijk criterium is (actie landelijk giro 555) en omdat het toch ook om Almelo's gemeenschapsgeld gaat waarmee zorgvuldig moet worden omgesprongen.
Dat laatste weerhield bijvoorbeeld de gemeenten Barneveld, Neder-Betuwe, Epe en Wierden (beide laatsten ieders 5.000 euro) er niet van om te doneren. Op Ambon telt men nu 41 doden en 170.000 daklozen.
Maar wat doet Almelo en waar blijft de melkbus in de hal van het stadhuis zodat vrijwillig kan worden gedoneerd?
Als een condoleanceregister voor de overleden Graaf van Almelo kan, dan kan een collectebus in dit geval ook!

 
18-11-2019  

LAS-voorman vraagt B&W meer info over BiOns

 

ALMELO – Fractievoorzitter Louis Kampman (Lokaal Amelo Samen – LAS) stoort zich steeds meer hoe er met zorggelden wordt omgesprongen door verschillende zorgaanbieders. De gemeente Almelo heeft in Twente het voortouw genomen om zorgaanbieders scherper te controleren en dat leidde al tot enkele uitsluitingen van zorgaanbieders.
De Twentse Zorgaanbieder BiOns kreeg onlangs te horen dat de gemeente geen opdrachten meer verstrekt per 1 januari 2020 omdat na onderzoek is gebleken dat met zorggeld wordt ‘gebankierd’. BiOns vindt dat Almelo onzorgvuldig met het bedrijf en haar klanten omgaat en dat werd vorige week in de gemeenteraad luidt verkondigd tot ergernis van o.a. de PVV en LAS. Kampman heeft daarom aan B&W laten weten dinsdagavond tijdens het mondelinge vragenuurtje met nadere vragen te komen.


De vragen van LAS over BiOns schriftelijk

 
05-11-2019  

Fractieleider CDA legt voorzittershamer neer

Nieuwe baan aanleiding stapje terug in de fractie
 

Persbericht CDA/Zielman:
Marcel Zielman stopt na 5,5 jaar als fractievoorzitter van het CDA in Almelo. “Per 11 november start ik met een nieuwe baan, waarmee ik het voorzitterschap niet kan combineren”, licht Marcel toe. “Het fractievoorzitterschap verdient je volledige aandacht en inzet en dat kan ik de fractie en coalitie met mijn nieuwe functie niet meer bieden”.
Marcel blijft raadslid voor het CDA. “Het voorzitterschap was leerzaam en uitdagend en ik hoop dat we vanuit de fractie een voorzitter kunnen kiezen die met frisse moed de hamer overneemt”.
 

 
18-10-2019  

VVD wil meer weten over vertrekpremie Avedan

 

ALMELO – Raadslid Willem Loupattij wil namens de VVD-fractie meer weten over het plotselinge vertrek van de directeur/bestuurder van welzijnsorganisatie Avedan. Vooral de vertrekpremie en de hoogte daarvan is onderwerp van de gestelde vragen aan het Almelose college van B&W. Hierbij noemt Loupattij de relatie tussen Avedan en opdrachtgever de gemeente inzake de maatschappelijke effecten gelet op de beschikbaar gestelde subsidies aan Avedan. Met andere woorden is de vertrekpremie betaald met Almelose subsidiegelden?
 

 
19-09-2019  

Almelo presenteert solide begroting 2020

Wel pijn in bijstand, sport en zorg, geen extra OZB

Comments:
De gemeente Almelo heeft de programmabegroting 2020 positief naar buiten gebracht en zelfs enig vrij te besteden investeringskapitaal aangekondigd. Toch zit er wel een addertje onder het gras, want de sanering van de schuldenlast duurt een jaar langer dan vorig jaar werd verkondigd.
Ook Almelo heeft, net zoals nagenoeg alle andere Nederlandse gemeenten, eveneens te maken met flinke overschrijdingen in het sociale domein omdat het Rijk voor deze voormalige Rijkstaken onvoldoende compenseert via het Gemeentefonds. Omdat gemeenten desondanks verplicht sluitende begrotingen moeten presenteren, zal ook Almelo op meerdere posten moeten bezuinigen dan wel tarieven moeten verhogen zoals vorig jaar in de meerjarenbegroting was opgenomen.

Enkele meevallers zoals het niet doorgaan van de pilot 2 uur gratis parkeren - de binnenstadondernemers willen onder aanvoering van ex- wethouder Van Woudenbergh niet bijdragen - komt bijvoorbeeld een reservering van 6 euroton te vervallen, geld dat nu anders besteed kan worden zoals de oplopende tekorten in het sociale domein. Meevallers zijn er ook via te ontvangen hoger winstaandeel van Twence (ruim 9 euroton totaal) en BNG (Bank Nederlandse Gemeenten).
Dat is echter niet genoeg. Er worden ook zaken vooruitgeschoven zoals renoveren of nieuwbouw van een zwembad. Ook wordt de kaasschaaf gebruikt ten opzichte van subsidies maar probeert men tariefsverhogingen conform de inflatiecorrectie te houden zoals bij de heffing OZB. Toch lukt dat niet helemaal, want de gemeentelijke woonlasten voor huurders neemt wel iets extra toe, bijvoorbeeld de rioolheffing, met de motivatie dat huurders geen OZB betalen. Die weergave van gemeentezijde is niet geheel juist, want bij huurders is de heffing verlegd naar eigenaren van huurwoningen en die berekenen dat door in de huur.
Op onderdelen zal de programmabegroting 2020 niet door iedereen met gejuich worden ontvangen, want pijnpunten zijn er zeker.
Het huidige Almelose college 'trekt en sleurt' om de stad financieel gezond te laten worden in 2022 maar heeft inmiddels wel de ervaring dat het Rijk heeft zittten te 'potten' en gemeenten onvoldoende heeft gecompenseerd.
Zie hiernaast de Link Programmabegroting 2020 >>>
 

Het college van burgemeester en wethouders van Almelo legt de gemeenteraad een sluitende programmabegroting 2020 voor, met gunstige vooruitzichten voor het financieel meerjarenperspectief. Het college maakt in deze begroting ruimte voor investeringen op gebied van duurzaamheid, economie en veiligheid. Er komt meer geld voor initiatieven uit de wijken. Daarnaast wil het college meer Almeloërs vanuit de bijstand aan werk helpen en via preventieve maatregelen de zorgkosten voor ouderen en jeugd verminderen. Op donderdag 7 november besluit de gemeenteraad over de begroting.

In de begroting maakt het college concreet wat ze samen met inwoners en partners in 2020 wil bereiken, wat daarvoor nodig is en wat dat mag kosten. “Daarbij zetten we de lijn voort die is ingezet bij de perspectiefnota 2019”, zegt wethouder Langius van financiën. “We richten ons primair op het realiseren van de doelstellingen zoals die zijn vastgelegd in de verschillende met de gemeenteraad afgestemde programma’s.” In deze begroting heeft het college hier structureel middelen voor beschikbaar gesteld. Langius: “Daarnaast heeft het wijkgericht werken in deze begroting een degelijke financiële verankering gekregen.”

Financieel herstelplan
Het college houdt vast aan de kaders van het financieel herstelplan. Daarbij geldt dat er nog steeds forse taakstellingen liggen in zowel het sociale als fysieke domein. Het college maakt een bewuste keuze om het financieel herstel met een jaar te verlengen. Het herstel van het eigen vermogen verloopt hiermee volgens het oorspronkelijk afgesproken plan.

Geen extra OZB-verhoging
Almelo kent met deze begroting geen extra OZB-verhoging, buiten de gebruikelijke inflatiecorrectie. Voor een gemiddeld gezin met een eigen woning stijgen de woonlasten in 2020 met 28 euro (3,5%). Voor huurders nemen de woonlasten toe met 15 euro (3,7%). Het verschil zit er in dat huurders geen OZB en rioolheffing-eigenarendeel betalen. In 2020 heft de gemeente geen hondenbelasting meer, zoals de raad in 2017 op initiatief van Lokaal Almelos Samen (LAS) besloot.

Focus op ambities uit programma’s
Het college heeft bij zijn aantreden besloten alle vraagstukken in programmatische samenhang en integraliteit op te willen pakken. Almelo kent de programma’s zorg, economie en participatie, binnenstad, duurzaamheid, veiligheid, omgevingswet en Nieuwstraatkwartier. Als het gaat om zorg rolt Almelo de aanpak van wijkteams komend jaar uit over de hele stad. Door meer preventief en integraal te werken wil het college inwoners eerder en beter helpen. Het college wil verder, samen met de (keten)partners, het aantal plekken waar inwoners zonder verwijzing terecht kunnen in 2020 uitbreiden. Binnen het programma economie en participatie zet het college in op de aanpak van problematische schulden. Het college wil verder meer inwoners vanuit de bijstand aan werk helpen. In de binnenstad legt het college prioriteit bij de aanpak van winkelleegstand, samen met ondernemers en vastgoedeigenaren. Almelo gaat zich met deze begroting en maatregelen voorbereiden op een rol van betekenis in de regio als het gaat om duurzame energie. Speerpunt in 2020 is de warmtevisie. Eind volgend jaar moet duidelijk zijn welke wijk wanneer van het aardgas gaat, welk alternatieven er zijn en wat de kosten zijn. Binnen het programma veiligheid gaat extra geld naar toezichthouders, die meer gebied- en probleemgericht gaan werken om sneller meldingen van overlast op te kunnen volgen. In het Nieuwstraatkwartier wordt ook volgend jaar met inwoners en ondernemers gewerkt aan de toekomstbestendigheid van de wijk. Een andere manier van werken bij het maken van plannen voor de fysieke leefomgeving is de essentie van de Omgevingswet. Daarin zet Almelo komend jaar stappen. Onder meer met de omgevingsvisie, die medio 2020 klaar moet zijn.

Behandeling begroting in gemeenteraad op 7 november
Op www.almelo.nl is de volledige begroting te vinden. De gemeenteraad bespreekt de begroting op donderdag 7 november. Inwoners kunnen tijdens het politiek beraad van dinsdagavond 29 oktober gebruik maken van het spreekrecht en hun mening geven over de door het college voorgestelde begroting.

Bron: gemeente Almelo
Lees de cijfermatige bijlage


Programmabegroting 2020

 
16-09-2019  

Broodje bij de Brug naar Dolle Pret?

 

ALMELO – In Tubantia vandaag een bericht dat cateraar ‘Broodje bij de Brug’ uit Aadorp zich gaat vestigen in Kinderspeelparadijs ‘Dolle Pret’ op het bedrijventerrein Noordbroek. Ondernemer Quick leeft al jaren in onmin met de gemeente Almelo en met de huiseigenaar over zijn horeca-activiteiten aan de Peppellaan in Aadorp.
De gemeente vindt de horeca-activiteiten van Quick in strijd met het vigerend bestemmingsplan en ook de pandeigenaar eiste onlangs ontruiming van de horeca-keuken in het bedrijfspand achter de door Quick gehuurde woning. De rechter ging daar in mee, zodat Quick de bedrijfskeuken gedwongen ontmantelde. Wel is Quick nog in meerdere procedures verwikkelt om alsnog zijn gelijk tekrijgen.

Horeca-onderneemster Ter Avest van ‘Dolle Pret’ wil nu ‘Broodje bij de Brug’ onderdak bieden in een nog ongebruikte ruimte van ‘Dolle Pret’, zo valt te lezen op de facebookpagina van Ter Avest. Zij zelf was jaren verwikkelt in een procedure met de gemeente Almelo omwille van haar eigen horeca-activiteiten in ‘Dolle Pret’. Het toenmalige college van B&W ten tijde van burgemeester Menno Knip wijzigde het bestemmingsplan van het bedrijventerrein Noordbroek en daarin was geen ruimte meer voor horeca gerelateerde activiteiten hoewel de burgemeester eerder wel alle ruimte gaf om een kartbaan met restaurant ter plaatse binnen te halen. Dat gewijzigde bestemmingsplan (zonder horeca) is nog immer van kracht. Dat Quick op die locatie de cateringactiviteit kan voortzetten, lijkt derhalve niet direct voor de hand liggend.

Ter Avest kreeg na jaren strijdt, alsnog een vergunning voor horeca-activiteiten’ in het kinderspeelparadijs. Dit nadat uiteindelijk de gemeenteraad ingreep omdat het toenmalige college van B&W wel het bestemmingsplan wijzigde zonder Ter Avest daarover actief te informeren. In juridische zin moest Ter Avest wel de opgelegde dwangsommen betalen omdat de wijziging van het bestemmingsplan bij de bestuursrechter wel in stand bleef.
Ter Avest is bovendien ook nog in een strijd verwikkelt ten aanzien van een door de overbuurman gewenst parkeerverbod. Deze zou hinder ondervinden van de geparkeerde auto’s van klanten van ‘Dolle Pret’ en het aanverwante ‘Wereldrestaurant’ dat Ter Avest eveneens bestiert in hetzelfde pand.

Ter Avest geeft in haar facebook-bericht te kennen dat de gemeente Almelo actieve ondernemers juist meer moet faciliteren en niet alleen maar dwars moet zitten zoals nu Quick. Die mening is waarschijnlijk mede gevormd door haar eigen vroegere strijd om een vergunning.
Dat Quick op de locatie 'Dolle Pret' ook een vergunning krijgt, lijkt voorshands uitgesloten, zo blijkt uit rondgang bij deskundigen die tevens naar het vigerend bestemmingsplan Noordbroek verwijzen waarin geen ruimte meer is voor horeca, met uitzondering dan van horeca voor het kinderspeelparadijs dat al voor de bestemmingsplanwijziging bestond. De vestiging van Quick's 'Broodje bij de Brug' is echter nieuw beoogd en is geen onderneming van Ter Avest. Voor beoogde nieuwe horeca-ondernemingen geldt wel het huidige bestemmingsplan Noordbroek.

 
05-09-2019  

Almelo zet eerste stap naar omgevingsvisie

Visie op hoofdlijnen over hoe de stad er in de toekomst uit gaat zien

De toekomst: Sociale huurwoningen kleiner en goed geïsoleerd zoals bijvoorbeeld deze in Almere.
 

ALMELO - In 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Die wet verplicht gemeenten een integrale visie te maken voor de toekomst van de stad. Voor het opstellen van deze omgevingsvisie, die Almelo in de zomer van 2020 wil opleveren, vraagt de gemeente komend jaar inwoners, ondernemers en andere betrokkenen in verschillende gespreksrondes mee te denken. In die gesprekken gaat het over de gewenste ontwikkelrichting van de stad.

De omgevingsvisie omschrijft welke kernwaarden en kwaliteiten in Almelo belangrijk zijn en moeten blijven voor de leefomgeving. De omgevingsvisie bevat naast de meer traditionele, ruimtelijke thema’s als wonen, verkeer en economie (ruimtelijke ordening / bestemmingsplannen e.d.), ook thema’s als gezondheid, veiligheid en bijvoorbeeld duurzaamheid. “Voor zover het gevolgen heeft op de ruimtelijke ontwikkeling. En dan is vooral de samenhang tussen al die onderwerpen belangrijk”, benadrukt verantwoordelijk wethouder Van Mierlo. “Actuele beleidsdocumenten, zoals de koers van de binnenstad, gebruiken we als vertrekpunt. Wat ligt er al vast en wat niet? Zo krijgen we de kaders scherp voor het gesprek met de stad en kunnen we in gesprek over de stip op de horizon op de lange termijn.”

In gesprek met de stad
Bij het opstellen van de omgevingsvisie hecht de gemeente aan inbreng van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. “Zij kennen immers als geen ander hun directe woon-, werk- en leefomgeving”, stelt wethouder Van Mierlo. “Op verschillende momenten en op verschillende manieren gaan we in gesprek met de stad.” Onder meer via dialoogtafels met strategische partners en belangenorganisaties, tijdens publieke bijeenkomsten voor inwoners en ondernemers en in compacte rondes per gebied.

Planning
De resultaten van alle gesprekken leveren een concept-omgevingsvisie op. Tijdens een grote stadsbijeenkomst in de loop van 2020 vraagt de gemeente inwoners en ondernemers of dit de gemeente is die Almelo in de toekomst wil zijn. Als alles volgens planning verloopt, bespreekt het college van burgemeester en wethouders de omgevingsvisie in juli 2020. Naar verwachting kan de gemeenteraad de definitieve visie na de zomer van 2020 vaststellen.

Omgevingswet

De omgevingsvisie is onderdeel van de Omgevingswet. Deze wet vervangt vanaf 2021 alle wet- en regelgeving voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water. Vanaf dat moment geldt één wet, één loket, één vergunningprocedure. Die procedure gaat bovendien van 26 naar 8 weken. Trajecten worden daarmee sneller, goedkoper maar vooral ook eenvoudiger, waardoor er meer ruimte ontstaat voor ideeën en initiatieven van inwoners, ondernemers en andere partijen in de stad.
Bron: gemeente Almelo

 
19-08-2019  

Raad buigt zich over kavelaanpassing Almelo NO

 

ALMELO – Het Almelose college van B&W heeft plannen om de braakliggende bouwkavels in villawijk Almelo Noordoost deels te verkleinen om de verkoop op gang te brengen door deels ook de bouw van ‘tweekappers’ mogelijk te maken.
Tegen dat voornemen hebben de huidige bezitters van grote kavels hun bedenkingen, zo is eerder gebleken. Verzet daartegen werd al aangekondigd evenals mogelijke schadeclaims. Dit vanuit de visie dat zij juist grootse kavels hebben gekocht vanwege het ruimtelijk landschappelijke karakter van de villawijk in wording.
Het Almelose college kwam met het idee voor de zomer en schrijft nu in een brief aan de gemeenteraad dat zij haar voornemen deels wil aanpassen vanwege de verkregen kritiek van de vroege bouwers die wel eerder de stap maakten. In het nieuwe voornemen is ook een gestaffelde grondprijs in beeld waarbij kleinere kavels duurder zijn per m2 dan grote bouwkavels. Ook dat punt is nog geen gelopen zaak omdat dit tot heden niet aan de orde was en juist een vaste m2-prijs werd aangehouden. Kritiek van bewoners in de villawijk is bovendien dat de ambtelijke verkoper niet tot nauwelijks te benaderen was en vooral star in de materie stond. De wording van de villawijk in een parkachtige zetting ligt al jaren op een laag pitje en was bedoeld om juist kapitaalkrachtigen naar Almelo te trekken.
Het collegevoornemen is nog geen gelopen race. Lokaal Almelo Samen (LAS), gesteund door mede-coalitiegenoot VVD en de fractie Forum voor Rechts hebben betreffende dit collegevoornemen een politiek beraad aangevraagd waarbij burgers kunnen inspreken en vragen kunnen stellen. Dat beraad vindt dinsdag 27 augustus a.s. plaats om 21.00 uur in het stadhuis. Insprekers kunnen zich to maandag 26 augustus 15.00 uur aanmelden bij de raadsgriffie via telefoon 0546-541391 of per via raadsgriffie@almelo.nl

Hoe ziet uw (droom)woonwens er uit? 

 
15-08-2019  

Beraad over energietransitie zon en wind

 

ALMELO - Almelose energietransitie is mogelijk met zon en wind, dat is mogelijk het beleid voor de komende jaren in Almelo. De gemeenteraad mag zich dinsdagavond 27 augustus a.s. beraden over de gepresenteerde nota van het college van B&W.

Persbericht
De gemeente Almelo werkt voortvarend aan het programma Duurzaamheid en zet daarbij in op het beperken van de klimaatverandering en de transitie van fossiele- naar duurzame energie. Naast de gemeentelijke ambities werkt Almelo ook samen in de regio aan een verplichte ‘Regionale Energie Strategie‘. Zodra het landelijke klimaatakkoord voor 2030 getekend is, moet elke regio in Nederland een ‘bod’ aan het Rijk doen om de doelstellingen uit het klimaatakkoord te behalen. Almelo neemt daarbij een aandeel in de Twentse opgave. Die energietransitie in Almelo is mogelijk met zon en wind.

De gemeente Almelo bereidt zich hier alvast op voor met het in kaart brengen van geldende wettelijke regelgeving en voorschriften, de technische mogelijkheden voor duurzame energieopwekking in diverse gebieden binnen de gemeente, maar ook de landschappelijke kwaliteiten, structuren en cultuurhistorische aspecten van die gebieden. Die bepalen samen in belangrijke mate waar initiatieven voor duurzame energieopwekking zouden kunnen worden geclusterd.

Kansen, belemmeringen en impact op het landschap in kaart gebracht
Het heeft geleid tot kansen- en belemmeringenkaarten voor zonne-energie, windenergie, bodemenergie, waterkracht, bio-energie en omgevingswarmte. Die worden besproken in een politiek beraad van de gemeenteraad op 27 augustus. De kaarten zijn technisch van aard en geven aan wat al dan niet zou kunnen. Wettelijke belemmeringen zijn bijvoorbeeld de militaire laagvliegroute boven het westen van Almelo en afstanden tot bebouwing in verband met geluidsnormen.

Vervolgens is er een landschapsanalyse uitgevoerd waarin gekeken is naar de cultuurhistorie en de structuren van het landschap. Voornamelijk grootschalige) zonne-energieparken, windmolens en bio-energiecentrales kunnen bepalend zijn in een landschap en vragen om de nadere ruimtelijke studie van het landschap. Uit de landschapsanalyse komt naar voren dat de oude ontginningen, die mensen vaak als het typisch Twentse landschap typeren, om meerdere redenen minder geschikt zijn, ook al vanwege de kleinschaligheid, onregelmatige verkavelingen en gekromde wegen. Jonge ontginningslandschappen en de veen ontginningslandschappen lenen zich eerder voor duurzame energieopwekking. Die twee landschappen kenmerken zich door een meer grootschalig en open karakter met relatief rechte verkaveling. Initiatieven voor zonneparken en windmolens vragen altijd om een zorgvuldige landschappelijke inpassing. Daarbij zijn er soms zogeheten koppelkansen voor het realiseren van andere opgaven zoals duurzame landbouw, natuur en recreatie. Ook over deze onderwerpen gaat de gemeente graag in gesprek bij initiatieven voor de energietransitie.

Politiek beraad 27 augustus
Tijdens het politiek beraad op 27 augustus worden de gemeenteraad en andere geïnteresseerden geïnformeerd over de bevindingen van de kansen- en belemmeringenkaarten en de landschapsanalyse. Tevens wordt op basis van de uitkomsten over het vervolg van het proces gesproken.
 

 
05-06-2019  

Almelo negeert regels huishoudelijke hulp

Rechter grijpt in bij thuiszorg-beoordeling
 

ALMELO – De rechter heeft de gemeente Almelo recent twee keer over de vingers getikt bij de toewijzing van huishoudelijke hulp. Aanleiding een herbeoordeling waarbij twee ontvangers van huishoudelijke hulp werden gekort in het aantal uren hulp dat zij wekelijks ontvingen. Zo ging een cliënte terug van 4 uur hulp naar 2 uur en twintig minuten en een andere van 3,5 uur naar 2,5 uur per week. De herbeoordelingen dateren al uit 2017 waarbij ook de juridische adviescommissie van de gemeente eerder adviseerde de besluiten te herzien. Dit werd door het toenmalige college van B&W genegeerd.
Nu deed de rechter uitspraak en die tikte het Almelose college flink over de vingers waarbij de cliënten de eerder genoten uren aan hulp weer kregen toegewezen.
Hoofdreden ‘de term een aanvaardbaar schoon huis’ die bij de beoordeling werd gehanteerd maar niet werd omschreven. Dat moet nu nader omschreven worden waarbij ook een tijdsbestek hoort om überhaupt een huis ‘aanvaardbaar’ schoon te kunnen houden en ook nog eens de was te kunnen doen. (De rechter zal thuis vast gevraagd hebben hoelang de wasmachine al draait, nog gedroogd moet worden en schoon in de kast moet worden gelegd. – red.)
Nog kritischer was de rechter over een gehanteerd intakeformulier van een der thuiszorgaanbieders. Daarin werd alle privacy geschonden met vragen die niets met het verlenen dan wel beoordelen van zorgnood te maken hebben. Zo werden o.a. vragen gesteld over een eventueel crimineel verleden. Juridisch adviesbureau JEEJAR hekelde de vraagstelling van deze zorgaanbieder in een van beide procedures. De zorgverlener maakt dus zelf uit hoeveel thuiszorg wordt verleend en deelt die info met de ambtelijke dienst van de gemeente die de aanvraag formeel moet goedkeuren.

Reden voor de raadsfractie Lokaal Almelo Samen de nodige vragen te stellen aan het college van B&W.
(Klik op onderstaande Link)


LAS stelt schriftelijke vragen over huishoudelijke hulptoewijzing

 
17-05-2019  

Strijdt Broodje bij de Brug in volgende fase


Achter de bungalow aan de Peppellaan staan oude loodsen waar o.a. de biljartvereniging 'Quick' en cateraar 'Broodje bij de Brug' van dochter Quick een onderkomen hebben.

Al voor de grenscorrectie in 2001 waren er strubbelingen over de activiteiten met toen nog de gemeente Vriezenveen.
De gemeente Almelo, waartoe Aadorp sindsdien behoord, stelde wel een nieuw bestemmingsplan vast i.v.m. toekomstvisie en meer woningbouw in en rond Aadorp.
Dat bleek geen weerstand op te roepen daar de familie Quick beheerder/exploitant werd bij dorpshuis 't Aahoes en ook de biljartvereniging 'Quick' meeging naar 't Aahoes.
Het latere bestuur van de stichting 't Aahoes geraakte echter in onmin met de beheerder die vervolgens zijn activiteit met de biljartvereniging weer oppakte op de oude locatie aan de Peppellaan.
Daar kwam later de cateringsactiviteit van dochter Quick nog bij en dat nu, wordt door de opeenvolgende colleges van B&W als ongewenst beschouwd mede gelet op het bestemmingsplan en de toekomstvisie. Daarom is B&W niet bereid tot het verlenen van een ontheffing maar biedt het wel een schadevergoeding aan.
De aangekondigde dwangsom geldt feitelijk de doorgaande exploitatie van de catering.
 

ALMELO - De vergunningenstrijd tussen de gemeente Almelo en exploitant Quick van cateraar ‘Broodje bij de Brug’ aan de Peppellaan in Aadorp is in een volgende fase beland. In het kort komt het er op neer dat het Almelose college van B&W in de loop der jaren een ontheffing van het bestemmingsplan heeft geweigerd en Quick via onderzoeksrapporten van deskundigen probeert aan te tonen dat de diverse horaca-activiteiten zoals de biljartclub en catering geen overlast veroorzaken. Het college beroept zich op (anonieme) klachten en legde eerder al een dwangsom op. Dat hield echter geen stand in de procedure waarbij de commissie van Bezwaar en Advies al eens adviseerde om wel een ontheffing te verlenen en de bestuursrechter volgens de gemeentewet de gemeente Almelo de vrijheid gaf om een nieuwe motivatie te omschrijven in haar negatieve besluit. Dat deed het college waardoor de ‘geparkeerde dwangsom’ ‘t.a.v. de cafetaria-catering en bezorging nu weer de exploitant boven het hoofd hangt.
Vader Quick - van exploitante Broodje bij de Brug - ondertussen bestookt de gemeenteraadsleden en de pers landsbreed bijna dagelijks met zijn ongenoegen en verwijst daarbij naar talloze andere vermeende misstanden in het Almelose vergunningenbeleid over de volle breedte tot bouwvergunningen aan toe.

Woensdag 22 mei mag de onafhankelijke commissie Bezwaar en Advies zich weer buigen over de kwestie die al een hele geschiedenis heeft.
De kwestie verdient niet de schoonheidsprijs, mede ook omdat ambtelijk allerlei adviezen werden gegeven inzake inrichting- en milieueisen. Voor die gedane investeringen heeft het college van B&W een schadevergoeding aangeboden. In een korte samenvatting werd de Almelose gemeenteraad daarover deze week geïnformeerd middels een brief die op het openbare gedeelte van het Ibabs-archief is geplaatst.

 
03-05-2019  

Almelo wil Industrie Gebouwen Mij ontmantelen

 

ALMELO – De gemeente Almelo wil de gemeentelijke NV Industriegebouw Maatschappij tot Bevordering van de Industrialisatie der Gemeente Almelo (IGM) geleidelijk ontmantelen. Doel het verkopen van gebouwen en aflossen van leningen. IGM moet nog 8 miljoen euro aflossen aan de gemeente maar om dat mogelijk te maken, is een herfinanciering van 6 miljoen euro noodzakelijk, zo meldt De Roskam.

De ontmanteling werd aangezwengeld door LAS-voorman Louis Kampman die stelde dat de gemeente geen ondernemer moet spelen met geleend geld. Ook de provincie Overijssel vond het jaren geleden al riskant dat de gemeente via het IMG op eigen houtje bedrijven wilde paaien om zich in Almelo te vestigen. Grote resultaten kan het IMG dan ook niet schrijven maar het behield wel tuinkussenfabrikant Madison voor de stad toen deze op het industrieterrein Bornsestraat uit haar jas groeide. IMG kocht het pand zodat Madison nieuw en groter kon bouwen op het XL Businesspark langs de A35. Ook machinefabriek Boessenkool kreeg als traditioneel Almelose onderneming een lening van 1,5 miljoen euro om een nieuwe bedrijfshal te bouwen bij het bedrijf aan de Turfkade. Beide bedrijven dreigden de stad te verlaten. IMG bezit her en der op diverse bedrijventerreinen nog enkele panden. Zo bemiddelde IGM ook toen transportbedrijf Looms haar nieuwe vestiging op het XL Businesspark noodgedwongen moest verlaten vanwege het wegvallen van een grote opdrachtgever. Looms zit nu op het Bedrijvenpark Twente op de voormalige locatie van de vroegere houtskoolproducent Carbo.

Nu het college van B&W het bestuur en de Raad van Commissarissen van IMG te kennen heeft gegeven de gemeentelijke financieringsonderneming geleidelijk te willen ontmantelen, mag ook de gemeenteraad zich binnenkort over het plan buigen. Voor het plan is wel een herfinanciering nodig van 2 keer 3 miljoen euro om 8 miljoen euro te kunnen ‘vrijspelen’ door verkoop van aandelen, activa en panden aan investeerders dan wel banken om openstaande leningen af te lossen. Het college wil nu met IMG aan tafel. Voorzitter van de Raad van Commissarissen Ben Hulshof werd al in december 2017 uitgeschreven uit de registers vanwege zijn plotselinge overlijden. Dat Commissaris Guido Eggermont te kennen heeft gegeven in ieder geval aan te blijven tot de eerstvolgende vergadering van de Raad van Commissarissen, neemt het college van B&W voor kennisgeving aan, zo schrijft De Roskam. De gemeente Almelo heeft eveneens een bestuurszetel.
Het laatste woord is aan de gemeenteraad.

 
18-04-2019  

Burgemeester boos op fractielid PVA

Steunfractielid deelt opname telefoongesprek met ambtenaar

De Nationale Ombudsman bewerkstelligde een aantal jaren geleden dat burgers gesprekken met bijvoorbeeld overheidsdiensten en keuringsartsen van het UWV mogen opnemen. Dit echter niet zonder daarvan eerst melding te hebben gemaakt aan de gesprekspartner. Dit is echter geen vrijbrief om die opgenomen gesprekken publiekelijk te maken.
 

ALMELO – Burgemeester Arjen Gerritsen is boos op de fractie van Partij Vrij Almelo (PVA). Steunfractielid en raadsvolger Hans van der Burg informeerde telefonisch bij een ambtenaar over een juridische kwestie tussen de gemeente en een ondernemer en nam dat gesprek onaangekondigd op. Vervolgens stelde Van der Burg de ‘stiekeme opname’ beschikbaar aan de ondernemer die onlangs bij de bestuursrechter in het ongelijk werd gesteld in het geschil met de gemeente. De ondernemer in kwestie mailde de opname op zijn beurt aan de landelijke en regionale pers en alle raadsleden. Deze ondernemer stuurt de laatste tijd eveneens tal van mailtjes aan alle voornoemde geadresseerden met in zijn ogen voorbeelden van gesjoemel door het Almelose college van B&W in de hoop dat deze daar werk van maken dan wel pressie uit te oefenen dat ook hij zijn gewenste vergunning krijgt, maar waarvan de bestuursrechter de gemeente in het gelijk stelde in de weigering die vergunning te verlenen.

Burgemeester Gerritsen vindt dat Van de Burg alle regels van fatsoen heeft genegeerd en daarmee tevens het publieke vertrouwen in de lokale overheid schaadt ondanks dat de bestuursrechter zich heeft uitgesproken. Van der Burg wordt in deze nog wel gesteund door zijn fractievoorzitter Harry de Olde - zo schrijft Tubantia - die eerder al eens bakzeil haalde toen een zorgondernemer dreigde met een rechtszaak gelet op boude publieke acties ten aanzien van zijn onderneming. Die kwestie leidde toen tot een politieke scheuring in de PVA.
Burgemeester Gerritsen gaat de nu gerezen PVA-actie aan de orde stellen in een overleg met alle fractievoorzitters. Het kan ook zijn dat de fracties bij meerderheid deze actie op de agenda van de gemeenteraad willen plaatsen en De Olde de actie van zijn steunfractielid publiekelijk moet verdedigen dan wel moet afkeuren. Een motie van wantrouwen ten aanzien van de PVA kan dan wel eens het gevolg zijn.

 
13-03-2019  

Arie Slob bezoekt verkiezingsmarkt Almelo

 

ALMELO - Arie Slob, minister van onderwijs en media, zal aanstaande zaterdag 16 maart een aantal plaatsen in Twente bezoeken. De minister zal van 12.00 tot 13.00 uur de verkiezingsmarkt bezoeken  die op de Koornmarkt in Almelo wordt gehouden. Schoolleiders uit Almelo gaan met Arie Slob in gesprek over problematiek in het onderwijs. Er zal ook ruimte zijn voor andere onderwerpen.                                  

<< Arie Slob: Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Onderwijs gaat over de toekomst van onze kinderen en jongeren. Voor hen wil ik minister zijn. En voor hun docenten en leerkrachten, die vanaf de eerste schooldag tot de laatste diploma-uitreiking werken om de gaven en talenten van leerlingen te laten bloeien.
 

 
14-02-2019  

PvdA wil meer toezicht bewindvoerders

BPBI zegt helpt niet
 

ALMELO/VARSSEVELD – Het intrekken van een overeenkomst tussen de kantongerechten in Almelo en Zutphen met het bewindvoerderskantoor AproPlus in Varsseveld is aanleiding voor de raadsfractie van de PvdA in Almelo om de pen ter hand te nemen en het Almelose collegevragen te stellen hoe in de toekomst misbruik van cliëntgelden door bewindvoerders kan worden voorkomen.
Eigenaar Marcel A. van AproPlus kwam in opspraak omdat hij gelden van cliënten aanwendde voor zijn rijkelijk leventje terwijl de cliënten er juist op vertrouwden dat het bureau hen bijstond met het saneren van forse schulden. Bij bewindvoering hebben mensen met schulden geen zeggenschap over uitkering of inkomen uit werk omdat gemeentelijke sociale diensten of kantonrechters de bewindvoering inkopen.  
De raadsfractie van de PvdA betreurt het dat ook Almelose cliënten van AproPlus het slachtoffer zijn geworden en dat die cliënten nu juist de ‘schuldenberg’ hebben zien toenemen omdat zij in wettelijke zin wel aansprakelijk blijven voor hun schuld.

Gemeenten en kantonrechters toetsen wel de saneringsprojecten die bewindvoerder uitvoeren, maar bij herhaling zit er ook ‘kaf onder het koren’ zo is vaker gebleken. Zo zegt bijvoorbeeld de bestuursvoorzitter van de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerder en Inkomensbeheerders (BPBI) Corno van Renssen dat nog meer controles op het werk van bewindvoerders niet kan voorkomen dat er bewindvoerders zijn die handelen uit puur eigen belang. Dit ondanks de steekproeven en jaarlijkse accountantscontrole, maar ook de beoordeling vooraf door kantonrechters en gemeentelijke sociale diensten. Volgens Corno van Renssen was AproPlus geen lid (?) van BPBI, zo meldde hij bij RTV Oost.
Wie wil frauderen kan dat een tijdje doen maar valt uiteindelijk door de mand. Maakt een bewindvoerder onbewust fouten dan moet een verplichte verzekering de toegebrachte schade vergoeden. Bij bewuste fraude keert een verzekering niet uit en rest de cliënt rechtsgang om de schade op het bedrijf dan wel de bewindvoerder persoonlijk te verhalen. Maar dat zijn wel veel ‘kopzorgen’ extra voor iemand die toch al geen ‘licht in de tunnel’ zag om uit de financiële problemen te komen. De branchevereniging (BPBI) wil juist een kwaliteitsoormerk voorstaan, maar de werkelijkheid is dat de BPBI slechts 400 leden telt van de ruim 2.000 bewindvoerders die Nederland telt.

Dat de overheid, lokaal, nationaal en ook het ministerie van justitie zich dus moeten buigen over de ’uitkleedpraktijken’ door sommige bewindvoerders staat dus als een paal boven water en daar extra aandacht voor vragen heeft eveneens nut.


Lees de brief van de PvdA over bewindsvoering en schuldenvrij leven.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
07-02-2019  

VVD heeft zorg over 'mismatch' op arbeidsmarkt


De meest recente statistieken zijn beschikbaar>>>
 

ALMELO – Raadslid Yvonne Bijenhof (VVD) is verheugd over de verwachte nationale banengroei van 2,7 procent in 2019. Ook steekt zij partijgenoot en wethouder Arjen Maathuis een veer op de hoed met zijn onlangs aangekondigde plan om in 2019 de ‘kaartenbak’ van de sociale dienst met 250 te laten verminderen door werk te bemiddelen.
Toch heeft Bijenhof nog wel zorgen over ‘mismatch’ van bemiddelde banen en ‘armoedeval’ wegens het (deels) wegvallen van huursubsidie en zorgtoeslag. Dat zou volgens Bijenhof de motivatie om te gaan werken verminderen. Zij vraagt haar partijgenoot daarom welke stappen het college in deze wil ondernemen om die motivatie tot werk extra te bevorderen (het Rijk gaat over huursubsidie en en zorgtoeslag - red.).  Tevens wil zij weten wat al die maatregelen kosten en hoeveel uitkeringsgerechtigden er in Almelo nog zijn qua WW en Participatiewet (bijstand)?


Brief: Werkgelegenheidsvragen VVD-yb2019feb
Recente gegevens 3e kwartaal 2018 - Arbeidsmarktmonitor Twente

 
07-02-2019  

CU heeft zorg over jeugdhulp in AZC's


De websiteNieuwReligieusPeil.net publiceerde in 2016 dat het Research Institute for the Economics of Education and Social Affairs heeft berekend dat buurland Duitsland zo'n 67 miljard euro kwijt is aan de educatieve levensloop van asielzoekerskinderen. In de berekening telde men 200.000 kinderen 'im Kindergarten' en 300.000 in het basisonderwijs. Daar komt dan de beroepsopleiding cq hoger onderwijs nog bij en 25.000 extra leerkrachten. Al met al een slordige 67 miljard euro, maar dan zonder de kosten van eventuele psychische zorg.
 

ALMELO – De jeugdhulp aan vluchtelingenkinderen in de asielzoekerscentra (AZC’s) was tot en met december jl. een zorg voor de COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers). Sinds 1 januari echter is die jeugdhulp overgeheveld aan de gemeenten in Nederland waar een AZC gehuisvest is. Zo heeft ook Almelo derhalve een verzwaring van het takenpakket jeugdhulp specifiek ook omdat Almelo naast de opvang van gezinnen van asielzoekers, ook nog een opvang heeft voor alleenstaande jongeren.

De raadsfractie van de ChristenUnie wil nu van het Almelose college van B&W weten hoe dat nu geregeld is. Temeer daar onder verantwoordelijkheid van de COA er geen financiële kostenbeperking was. Dat is anders nu de gemeente Almelo de regie voert over hulp aan jeugdige asielzoekers. Het Rijk stelde er per kind een gelimiteerde vergoeding tegenover van 740 euro per kind per jaar. De raadsfractie van de ChristenUnie vraagt zich nu af o dit bedrag per kind wel voldoende is omdat asielzoekerskinderen traumatische ervaringen hebben en derhalve extra kwetsbaar. De ChristenUnie vraagt zich daarom af of de jeugdzorg in Almelo hierop wel berekend is en/of de Rijksvergoeding wel toereikend is? Ook wil de ChristenUnie weten of het Almelose college zich hierover zorgen maakt?


CU heeft zorgvragen over jeugdhulp AZC

 
17-01-2019  

LAS: Is lening aan Lithium Werks verloren?

 

ALMELO – Coalitiepartner Lokaal Almelo Samen (LAS) wil via het college van B&W van de hoed en de rand weten hoe een lening aan het concern Lithium Werks van 7,5 miljoen euro tot stand is gekomen. De lening werd verstrekt door de Ontwikkelingsmaatschappij Oost NV en mede gefinancierd door de provincie Overijssel en de Regio Twente op aandringen van gedeputeerde Eddy van Hijum (CDA).

Die overheidsinvestering was bedoeld om op de voormalige vliegbasis Twente een fabriek te stichten voor de ontwikkeling  van nog betere Lithium batterijen met een toekomstige werkgelegenheid voor ruim 2.000 onderzoekers. Hoogwaardige onderzoeks-arbeid die als ‘Batterijen Campus’ werd omschreven.
Initiatiefnemer van deze ‘Batterijen Campus’ was multimiljonair Kees Koolen (verkocht Booking.com) die in Hengelo het accubedrijf Super B van de grond tilde. Hij voorzag met Lithium Werks grote technische vooruitgang waarvan zijn batterijenproductiebedrijf kon profiteren.
Koolen investeerde eveneens in de komst van het Amerikaanse Lithium Werks en enthousiasmeerde vervolgens de Twente Board, de groep ondernemers die mede de (investerings) Agenda van Twente ontwikkelen met het regiobestuur van de 14 Twentse gemeenten.  

LAS-voorman Louis Kampman wil wat dit laatste betreft ook duidelijkheid over de adviserende  ‘dubbele pet’ van de heer Braaksma die naast zijn functie bij ontwikkelingsmaatschappij Oost NV, tevens lid is van de Twente Board en lid van de Raad van Commissarissen van Lithium Werks. Dat stond al in september ter discussie in Provinciale Staten maar gedeputeerde Van Hijum ‘gooide zijn hele gewicht in de schaal’, om toestemming te verkrijgen voor de lening.

Inmiddels is echter initiatiefnemer en multimiljonair Kees Koolen uit Lithium Werks gestapt. Als reden gaf deze publiekelijk aan dat men er niet in slaagde voldoende investeringskapitaal te vinden om het onderzoekscentrum ‘Batterijen Campus’ van de grond te tillen. Het Amerikaanse bedrijf zou zich nu meer richten op het thuisland of mogelijk elders in Europa. Ook gaf Koolen te kennen dat hij er vanuit gaat dat het investeringskapitaal van Oost NV hem ten goede kan komen voor verdere ontwikkeling van zijn accubedrijf Super B.
Daar denkt Lithium Werks echter heel anders over. Het Amerikaanse bedrijf zag de lening al op haar rekening gestort en lijkt voorshands nog niet bereid dit ‘overheidskapitaaltje’ terug te willen storten op de rekening van Oost NV maar zich eerst nog wil beraden over verdere ontwikkelingsvoorgang van Lithium Werks met behoud van deze financiële impuls die uiteindelijk door de Overijsselaar en dubbelop door Twentse burgers wordt betaald.

Kampman (LAS) vraagt nu of de overheidsdienaren van Oost NV, Regio Twente en Provincie Overijssel deze zaak niet te lichtzinnig hebben behandeld? Ook wil Kampman weten of dit kapitaal op een Amerikaanse bankrekening is gestort of een Nederlandse?
Kampman zet tevens vraagtekens bij ‘het potje’ waaruit is geput. Dat geld was namelijk bestemd voor ontwikkelingsinvesteringen in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) in Oost Nederland. Hij ziet Lithium Werks met beoogde 2.000 onderzoekers in Twente niet als een MKB-bedrijf maar als een grote Amerikaanse speler.
Kampman wil eveneens weten hoe groot het risicobedrag voor de gemeente Almelo is en welke rol het Almelose college hierin heeft gespeeld? Kampman wil al die antwoorden op korte termijn.

De ‘affaire’ Oost NV / Lithium Werks staat voor woensdag 23 januari a.s. op de vergaderagenda van Provinciale Staten waar gedeputeerde Van Hijum (CDA) verantwoording moet afleggen.


Vragen LAS over lening aan Lithium Werks

 
11-01-2019  

COELO: Hoe linkser bestuur, hoe duurder

 

ALMELO – Op de dag dat het Links Blok van de Almelose gemeenteraad het college van B&W verwijt de bezuinigingen teveel ten laste te leggen van de minder bedeelde burgers, komt onafhankelijk onderzoeksbureau COELO uit met de jaarlijkse monitor van gemeentelijke lasten voor burgers. Het COELO ziet vooral dat in gemeenten waar de linkse partijen - met de PvdA voorop - aan de macht zijn, de gemeentelijke lasten voor de burgers het meeste stijgen, zo meldt DeTelegraaf
Almelo kent zeer forse overschrijdingen in het sociale domein en wordt als nadeelgemeente deels door het Rijk over voorgaande jaren gecompenseerd. Niet voldoende om werkelijk uit de toenemende kosten te komen. De gemeente Almelo staat bovendien onder provinciaal toezicht vanwege haar financiële huishouding, een erfenis van voorgaande colleges met te hoge ambities qua stadsontwikkeling en beoogde woningbouw om te willen groeien naar 100.000 inwoners, zoals destijds burgemeester Knip verkondigde. Al jaren moet worden bezuinigd en/of worden lasten verhoogd. Een plicht vanwege het provinciaal toezicht. In 2022 moet de gemeente weer financieel gezond zijn, is het huidige coalitieprogramma van VVD, CDA, Lokaal Almelo Samen (LAS) en ChristenUnie. Tegelijkertijd wil deze coalitie de gemeentelijke lasten voor burgers en bedrijven niet bovengemiddeld omhoog brengen en ook de binnenstad revitaliseren, want daar werd al jaren een rem opgezet. De keuze tot bezuinigen is dus werkelijk minder uitgeven in de domeinen waar de kosten de pan uitreizen.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
10-01-2019  

Links Blok: 'College is rupsje nooitgenoeg'

 

ALMELO – Het Almelose Links Blok in de gemeenteraad noemt het College van B&W ‘rupsje nooitgenoeg’ in een kritisch schrijven over de voorgenomen bezuinigingen om de stad uit het financiële dal te halen.
PvdA, SP, GroenLinks en Leefbaar Almelo verwijten de coalitie feitelijk dat het teveel bezuinigd in het sociale domein en daarmee de voorzieningen voor burgers die het niet zo breed hebben, onevenredig belast. Het is wel de sector waar de gemeente vele miljoenen euro's op te kort komt.


Links Blok: 'College is rupsje nooitgenoeg'

 
20-12-2018  

Provincie verlengt toezicht op financieel herstel

 

ZWOLLE/ALMELO – Volgens gedeputeerde Van Haaf van de provincie Overijssel verloopt het financieel herstel van de gemeente Almelo ‘voorspoedig’. Toch moet Almelo volgens Van Haaf ‘nog fors bezuinigen’ gelet op tegenvallers die de vermogenspositie verder onder druk zetten, een realiteit waarmee de gemeente in haar begroting 2019 al rekening hield. Vooral de oplopende kosten in het sociale domein zoals Wmo en Jeugdzorg spelen de gemeente parten.
De gemeente kreeg onlangs een miljoenencompensatie van het Rijk over de jaren 2016/2017 maar dat werd volledig gesoupeerd door de tekorten over 2018. Om nog enige investeringsruimte te hebben, besloot de gemeenteraad van Almelo de hersteltermijn met een jaar te verlengen tot 2022. GS van Overijssel stemde daar mee in maar houdt wel een vinger aan de pols om desnoods in te grijpen.

Ook wordt door GS de ‘ambtelijke ontvlechting’ van de Overijsselse gemeenten Hardenberg en Ommen in financieel opzicht gemonitord. Beide gemeenten besloten de gezamenlijke ambtelijke dienst weer te gaan splitsen. Vooral Hardenberg voelt zich ‘geremd’ in de economische ontwikkeling door het ambtelijk werk samen te doen.

GS maakt zich wel zorgen over de tekorten in het sociale domein waarmee alle 25 Overijsselse gemeenten te kampen hebben. Dat zet volgens GS noodzakelijke investeringen in energietransitie, duurzaamheid en de leefomgeving onder druk. Reden voor GS om bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Rijk, de oorzaken van de oplopende tekorten te onderzoeken.
Geen enkele gemeente in Overijssel kreeg een artikel 12 status. Eerst dan neemt het provinciebestuur het ‘financiële’ heft zelf in handen.

 
19-12-2018  

Zonnepanelen op scholen, sporthallen enz.

 

ALMELO - gaat scholen, sportcomplexen, wijkgebouwen en andere gemeentelijke panden sneller verduurzamen. Op 13 geselecteerde gebouwen komen in totaal 3.767 zonnepanelen. In het Nieuwstraatkwartier gaat een lokale Energie Coöperatie van start en basisschool De Welle aan de Winkelsteeg is na de aanstaande verbouwing nagenoeg aardgasloos. Almelo levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de doelstellingen op het gebied van schone energie, energiebesparing en CO2-reductie.

Almelo kent een bestand van 41 panden die tot de zogenaamd strategische kern van het gemeentelijk vastgoedbestand horen. Hiervan kunnen 13 panden relatief makkelijk verduurzaamd worden. De wijkcentra Schelfhorst en Eninver, de sportcomplexen Windmolenbroek, Schelfhorst en IISPA, theater HOF88, de voormalige Hagedoornschool, de scholen ROC / De Passage en De Welle en enkele kantoor- en bedrijfspanden, waaronder aan de Turfkade, krijgen komend jaar allemaal zonnepanelen. De investering hiervoor bedraagt ruim één miljoen euro. Dit bedrag wordt gedekt door een SDE-subsidie van het Rijk en de energieopbrengst van de panelen. De gegarandeerde energieopbrengst is ruim €60.000,- per jaar. Huurders kunnen de energie afnemen tegen een gereduceerd tarief.

Lokale Energie Coöperatie voormalige Hagedoornschool
De gemeente ondersteunt de nieuwe lokale Energie Coöperatie in het Nieuwstraatkwartier. Dit is een zelfstandige bewonersorganisatie, zonder winstoogmerk en zonder commerciële belangen met bedrijven. De energie is afkomstig van de komend jaar te realiseren zonnepanelen op het dak van de voormalige Hagedoornschool. Inwoners kunnen die duurzame energie vervolgens tegen een aantrekkelijke prijs weer afnemen van de coöperatie.

Duurzaam Almelo
Het Almelose college zet via het programma Duurzaamheid sterk in op een leefbare, klimaatbestendige stad in de volle breedte. In het bijzonder heeft het college aandacht voor de energietransitie zodat Almelo op tijd de omschakeling maakt van fossiele naar hernieuwbare energie. Om initiatieven mede mogelijk te maken vroeg Almelo een SDE-subsidie aan bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het Rijk stimuleert hiermee de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt ons land minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie.

Archief
Terug naar vorige pagina