Politiek nieuws


Plaatsing  
 
02-09-2013  

SP komt in actie tegen extra huurnota St. Joseph

 

ALMELO – De SP in Almelo komt in actie tegen de extra eindejaarsnota van 189,60 euro die woningstichting St. Joseph haar huurders wil sturen. De nota werd aangekondigd in het infomagazine ‘Woonlijn’ van St. Joseph.
De nota is een verrekening van de gemeentelijke heffingen (o.a. rioolbelasting) die op initiatief van de VVD-wethouder Johan Andela verlegd zijn naar de huiseigenaren. Met dat 'handigheidje' kwam een einde aan de vrijstellingsregeling voor minima in de gemeente Almelo, een besluit waarmee de meerderheid van de gemeenteraad instemde.
De extra verrekening komt nog eens bovenop de maximale huurverhoging die St. Joseph per juni jl. invoerde door het kabinetsbesluit om huren extra te laten stijgen in de komende jaren. Dit om de ‘marktwerking’ te bevorderen.

De SP heeft als protest een facebookpagina aangemaakt om het bezwaar tegen de extra nota van woningstichting St. Joseph te ondersteunen.
Minima kunnen uiteraard ook massaal hun bezwaar uiten door een kopie van de Eindjaarsverrekening te sturen aan de gemeentelijke sociale dienst met een beroep op bijzondere bijstand.

Nog niet bekend is of woningstichting Beter Wonen ook de gemeentelijke heffingen met de huurders gaat verrekenen.

 
03-09-2013  

Woonbond voert actie tegen verhuurheffing

 

AMSTERDAM – De Woonbond geeft het verzet tegen de verhuurdersheffing die minister Stef Blok (VVD) invoerde voor woningbouwcorporaties nog niet op. Via de verhuurdersheffing moeten corporaties per 2017 jaarlijks in totaal 1,7 miljard euro in het laatje brengen. In ruil krijgen de corporaties 400 miljoen euro terug om huurderswoningen energiezuiniger te maken. De Woonbond is vooral boos op het overkoepelende orgaan Aedes van de woningbouwcorporaties. Aedes ging overstag en accepteert de heffing die via hogere huren moet worden opgebracht en liet De Woonbond in de kou staan.
De Woonbond roept nu lokale huurdersverenigingen zoals o.a. die van de Almelose corporaties St. Joseph en Beter Wonen op om zich te blijven verzetten tegen het voornemen dat volgens De Woonbond sociale huurwoningen onbetaalbaar maakt. Ook stelt De Woonbond nog vertrouwen in het parlement. Vooral de Eerste kamer is kritisch over het plan.
 

 
03-09-2013  

Stork wil alles weten over aankoop kiosk Sinnema

 

ALMELO – Dat raadsleden met enige regelmaat vragen hebben aan het college van B&W is op zich niet vreemd, maar wanneer dat vragen zijn over besluiten die al jaren achter ons liggen, behoeft dat meer aandacht.
Het gaat in deze om de aankoop van de voormalige bloemenkiosk van wijlen Ruud Sinnema op de Koornmarkt. De oudere Almeloërs kunnen zich de geschiedenis nog wel voor de geest halen. Ruud Sinnema kocht midden op de Koornmarkt een lapje grond van de gemeente om er een bloemenkiosk neer te zetten. Dat dit lukte bevreemde al veel burgers, maar toen Sinnema er enkele jaren had gezeten, begon het te ver uitstallen van bloemen de gemeente de keel uit te hangen. Sinnema bruskeerde de toezichthouders keer op keer, haalde de emmers met bloemen een metertje terug om zodra de toezichthouder uit beeld was, deze weer anderhalve meter naar voren te schuiven.

Uiteindelijk besloot het college van B&W in september 2002 dat de hele kiosk weg moest. Alleen het was inmiddels een gouden stekje geworden waar dik de kost werd verdiend en dan heeft ‘wegkopen’ zijn prijs. Vele tonnen in euro’s werd uiteindelijk betaald om het lapje grond van amper 30 m2 weer in gemeentelijke handen te krijgen zodat de glazen kiosk kon worden gesloopt.
Het mandaat om te kopen en verkopen lag/licht bij het college van B&W en de krant stond destijds vol over de sommen geld die waren verspild in amper 10 jaar tijd met deze deals. De gemeenteraad ‘mosterde’ nog wat maar kon niets i.v.m. het mandaat en zo kwam uiteindelijk het einde van de kiosk van Sinnema en kon ’t Wetshuys het terras uitbreiden.

In de collegebesluiten van dinsdag 27 augustus jl. echter een kleine opmerking over een compensatie-overeenkomst met de in financieel zwaar weer verkerende projectontwikkelaar Megahome van ondernemer en autocoureur Willy Welles, die regelmatig onderwerp is in het blad der rijken Quote. Welles die zijn bedrijf vanuit de Noordoostpolder naar Almelo verplaatste en daarna heel groot werd, kreeg n.a.v. de aankoop van de kiosk van Sinnema het recht om heel wat bouwkavels van de gemeente te kopen tegen reguliere marktprijs maar kan dat blijkbaar momenteel niet waarmaken. Dat Megahome genoemt werd in het besluit van dinsdag jl. was een volslagen verrassing voor raadsnestor Gijs Stork die zich ook niet kon herinneren dat de naam Megahome is gevallen tijdens het betreffende raadsdebat in 2003 waarin het college uitleg gaf over de aankoop van de kiosk met schijnbaar Megahome als tussenpersoon. Stork wil daarom nu van de hoed en de rand weten wat kennelijk in 2003 nog onder de pet moest blijven.

In de brief met vragen heeft Stork het ook nog over onzekerheden inzake de provinciale subsidie voor de Waterboulevard in relatie met het besluit om het bestemmingsplan voor een nieuw voetbalstadion aan de Weezebeeksingel.


Vragen ALA aan B&W d.d. 03-09-2013
B&W besluit: inzake compensatieregeling Megahome
Brief: inzake compensatieregeling Megahome

 
03-09-2013  

Almelo gaat veel rechtszaken tegemoet

 

ALMELO – De voorgenomen wijziging van het bestemmingsplan Rohof/Goossenmaat leidde dinsdagavond in de gemeenteraad tot discussie. Aanleiding is het voornemen om de detailhandelsfunctie van het voormalige Revoort-pand in de Nieuwstraat te onttrekken. Eigenaar Divrik is daar vierkant tegen ondanks dat het pand al enige tijd leeg staat en heeft dit de raadsfracties laten weten. Raadslid Çete nam het op voor Divrik evenals raadslid Kamphuis maar de aangekondigde motie van Çete werd ingetrokken omdat deze geen meerderheid zou krijgen.
Reden is de ‘vlucht’ van de meerderheid in de gemeenteraad die zich verschuilt achter de juridische strijd die eigenaar Divrik tegen de gemeente heeft aangespannen. Divrik is niet door de gemeente actief op de hoogte gesteld van het voornemen en vreest dat de waarde van het pand fors afneemt.

Met het onlangs eerder aangenomen raadsbesluit om de detailhandelsfunctie rond een nieuw voetbalstadion en de Woonboulevard te verruimen, heeft de raad zich in de vingers gesneden omdat dat besluit ook inhield dat er sterfhuisconstructies zouden komen van leegstaande panden in de invalswegen Nieuwstraat, Zuiderstraat, Bornerbroeksestraat en Bornsestraat. Kortom het aantal juridische procedures zal in de komende jaren fors stijgen zoals ook de affaire Dolle Pret al eerder op gelijke wijze ontstond. Temeer daar de gemeente dit soort wijzigingen niet per brief meldt aan eigenaren maar volstaat met een vermelding in de gemeenteadvertentie die wekelijks in het Almelo's Weekblad wordt gepubliceerd.

 
04-09-2013  

B&W besluiten d.d. 3 september 2013

 


B&W besluitenlijst d.d. 03-09-2013
B&W besluit: vervolg op procedure bouwkavel Robbenhaarsweg
Raadsbrief: vervolg op procedure bouwkavel Robbenhaarsweg
B&W besluit: afwijzen verzoek Grote Bavenkelsweg
B&W besluit: vaststelling bestemmingsplan Eugeria
Raadsvoorstel: vaststelling bestemmingsplan Eugeria
B&W besluit: vaststellen bestemmingsplan Eiveko Bornerbroek
Raadsvoorstel: vaststellen bestemmingsplan Eiveko
B&W besluit: contract educatie 2013
B&W besluit: samenwerken aan jeugdzorg in Twente
Raadsvoorstel: samenwerken aan jeugdzorg in Twente
B&W besluit: programma verbeteren woonomgeving 2013
B&W besluit: inzake vragen SP waarde huidige stadhuis
Antwoordbrief: inzake vragen SP waarde huidige stadhuis
B&W besluit: bestuursrapportage 2013
Raadsvoorstel: bestuursrapportage 2013
Bijlage bestuursrapportage 2013
B&W besluit: openbaar ter afdoening portefeuillehouders

 
04-09-2013  

Europese commissie doet onderzoek ‘t Veurbrook

 

BRUSSEL – De mededingingsautoriteit van de Europese commissie  doet een onderzoek naar de subsidie van de gemeente Almelo aan Accres Exploitatie BV Almelo voor het exploiteren van gemeentelijke wijkcentra. Accres Exploitatie BV Almelo is een dochter van Accress Apeldoorn BV.
Accres Apeldoorn BV betaalde vorig jaar nog een winstuitkering aan de enige aandeelhouder, zijnde de gemeente Apeldoorn. Het onderzoek is een gevolg van de affaire rond wijkcentrum ’t Veurbrook waar het stichtingsbestuur na ruim 40 jaar ’t Veurbrook te hebben geëxploiteerd, per augustus jl. buitenspel is gezet.
Vorige maand kon de gemeente Almelo nog te nauwer nood een procedure bij de bestuursrechter voorkomen wegens het gedeeltelijk inhouden van subsidie aan de stichting ’t Veurbrook. De gemeente verklaarde alsnog de ingehouden tegoeden te zullen betalen inclusief de juridische kosten die het stichtingsbestuur heeft gemaakt in de strijd met de gemeente. Ook de naam ’t Veurbrook blijft van de stichting zodat het wijkcentrum aan de Jan Tooropstraat een andere naam dient te krijgen. De weggejaagde stichting wil haar activiteiten elders in de wijk voortzetten, zo is te lezen op de website van juridisch adviesbureau JEEJAR.

 
07-09-2013  

AlmeloAnders neemt VVD-Superman op de hak

 

ALMELO – Tony Cassese van AlmeloAnders.nl is kennelijk weer terug van een welverdiende vakantie. In zijn eerste schrijfsel wordt lijsttrekker Johan Andela als VVD-Superman op de hak genomen en ook de melding dat AlmeloAnders nu ook op Facebook zit.
Lees verder…

 
07-09-2013  

Lening nieuw voetbalstadion valt lager uit *

  ALMELO – Deze week in het Twentse Onafhankelijke Weekblad De Roskam een bericht dat de behoefte aan een gemeentelijke lening voor de bouw van een nieuw voetbalstadion voor Heracles Almelo lager is dan eerder werd overeengekomen. Dat bedrag zou met een derde zijn gezakt naar 10 miljoen euro.
Als reden voor de lagere behoefte wordt geduid op de verruiming van detailhandelsmogelijkheden rondom het te bouwen stadion. De gemeenteraad stemde daar bij meerderheid mee in maar besloot tegelijkertijd een sterfhuisconstructie te bedenken voor detailhandel aan de invalswegen zoals de Bornsestraat, Bornerbroeksestraat en Nieuwstraat. Dat zal naar verwachting nogal strijd gaan opleveren met pandeigenaren die de waarde van hun leegstande panden zullen zien kelderen. Er speelt al een juridische procedure over het voormalige pand Reevoort in de Nieuwstraat.
Lees verder...

 
09-09-2013  

PvdA Lijsttrekkersstrijd kan beginnen!

 

ALMELO – De PvdA Almelo bezwoer afgelopen week vakkundig een crisis in de afdeling. Het is de partijleiding gelukt een dreigende vertrouwenscrisis om te buigen in een democratisch feestje: er valt iets te kiezen, namelijk een nieuw politiek leider voor de komende jaren. Wordt het weer Luc Schuur, huidig voorzitter Willem Loupatty, of zijn er meer kapers op de kust?

Het leek zo simpel. Drie bestuursleden waaronder afdelingsvoorzitter Willem Loupatty hebben zich gekandideerd voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. Dat zou vragen kunnen oproepen bij pers en publiek, en kunnen leiden tot krantenkoppen als “PvdA-bestuur grijpt de politieke macht!”. Dus volgde er een overleg tussen de voorzitter en fractievoorzitter Luc Schuur, op 2 september jl. in de fractiekamer.

Terwijl Loupatty met Schuur dacht af te stemmen hoe (richting publiek) om te gaan met de nieuwe situatie, werd hij door de raadsfractie op het matje geroepen. Deze overval eindigde in bedenktijd voor Loupatty om zich te beraden op zijn kandidatuur! Met andere woorden zaagde de fractie aan de stoel van de kandidaatstellingscommissie.

Loupatty werd verweten evaluatiegesprekken met de fractie te voeren terwijl hij zichzelf ook kandideerde, op de valreep voor de sluitingsdatum. Wat de fractie even vergat was dat het de taak is van de voorzitter deze gesprekken te voeren, en dat de fractievoorzitter keer op keer verzuimde de gesprekken die hij samen met de voorzitter voert, tijdig doorgang te laten vinden. Terwijl de zaken niets met elkaar te maken hebben, leek het in tijd opeens een geschilpunt op te leveren.

Het heeft er alle schijn van dat de fractie besloot de vertrouwenskaart te spelen zodat er een lijsttrekkers-kandidaat minder zou zijn om mee te concurreren. Dat druist natuurlijk in tegen de democratische regels van de partij: iedereen mag zich kandideren, en de leden beslissen over de lijst, niet de fractie.

De fractie is binnen een week tot inkeer gekomen en omarmt nu de voordelen van een lijsttrekkersstrijd.
De kandidaatstellingscommissie onder leiding van voormalig raadslid Reinette Kiès kan rustig verder bouwen aan een advies over de kieslijst, waar de leden in november over beslissen.

Zo valt er dus opeens iets te kiezen binnen de afdeling, nu de escalatie onder de tafel plaatsmaakt voor een publieke strijd boven de tafel. De nummer 1 –positie zal vrijwel zeker bevochten worden door Luc Schuur, Willem Loupatty en kandidate Marjolein Wessels, de huidige vice-fractievoorzitter. De drie wijzen rookten dit weekend de vredespijp, en graven nu de edele strijdbijl op! Sterke kandidaten met een geheel eigen profiel.

Aankomende donderdag 12 september worden tijdens de extra algemene ledenvergadering nieuwe bestuursleden gekozen, waaronder een interim-voorzitter. Misschien toch nog enig vuurwerk te verwachten van kritische partijleden? Vanaf 20.00 uur in De Schöppe.
Tekst: Rik Stienstra

Ingezonden reactie:

Geachte redactie,

Op uw site trof ik een bericht aan over het lijsttrekkerschap in de PvdA. Ik wil hierbij melden dat dit bericht NIET afkomstig is van de PvdA Almelo. Ik weet niet wie er wel verantwoordelijk is voor het bericht, maar het komt dus niet van de PvdA Almelo.


Met vriendelijke groet,

Marjolein Wessels
Vice fractievoorzitter PvdA AlmeloRed.: In de
kroniek 1987 van de RUG over politieke gebeurtenissen in dat jaar lezen we:

partijcongres
Het 21ste congres van de Partij van de Arbeid op 2, 3 en 4 april stond voornamelijk in het teken van de reglementaire partijbestuurs-verkiezingen en een standpuntbepaling inzake referendum. Daarnaast vermeldde de congresagenda: procedure kandidaatstelling Tweede Kamer, bespreking statuten, actuele politiek en enkele redevoeringen.
Ten aanzien van het punt kandidaatstelling voor de Tweede Kamerverkiezingen leed het partijbestuur een nederlaag. De kandidaatstelling geschiedde gedecentraliseerd door de gewesten, hetgeen soms tot gevolg kon hebben dat partijleden met nationale bekendheid maar zonder regionale binding, niet op de kandidatenlijst voorkwamen. Het gevaar van een onevenwichtig samengestelde Kamerfractie was door de gedecentraliseerde methode vrij groot en om die reden wilde het partijbestuur de mogelijkheid hebben de gewestelijke kandidatenlijsten te corrigeren. In zijn openingstoespraak had scheidend interim-voorzitter Stan Poppe er op gewezen dat de wijziging van de kandidaatstelling meer garanties
zou scheppen voor een evenwichtige en kwalitatief goede samenstelling van de Kamerfractie. Het mocht niet baten.
Met een krappe meerderheid (5700 tegen 5200 stemmen) aanvaardde het congres een voorstel van de afdeling Almelo, uitsprekend dat “het voorstel van het partijbestuur, behelzende het ingrijpen achteraf in lijsten die democratisch door afdelingen en gewesten zijn vastgesteld, de Partij van de Arbeid onwaardig is; besluit het bestaande reglement kandidaatstelling te handhaven”.
Hiermee was discussie over het onderwerp verder van de agenda afgevoerd.

 
09-09-2013  

Veilig lekken naar de pers via PubLeaks !

 

ALMELO – Het kan tegenwoordig, veilig anoniem lekken naar de pers. Via de website PubLeaks.nl kunnen uw berichten over misstanden bij overheden en bedrijven veilig worden ge-upload zonder dat u traceerbaar bent. Uw ge-uploadde berichten gaan versleuteld via duizenden computers over de wereld naar het nieuwsorgaan van uw keuze. Door deze omwegen kan het verzenden van tips wat lang duren maar dat is altijd nog beter dan gebukt gaan onder het juk van misstanden.

Let wel, doe het dan niet vanaf of via uw computer op het werk, want veel werkgevers laten de IT-afdeling meekijken in uw emailverkeer en kijken welke websites u bezoekt. Zo ook de gemeente Almelo zo bleek in de ontslagprocedure van de gemeentelijke archivaris.

Via PubLeaks.nl kunt u keuzes maken aan welk nieuwsorgaan u uw geheime tips wilt doen toekomen. De aangesloten nieuwsorganen duiken dan met hun onderzoeksjournalisten in de aangeleverde informatien om de misstanden nog meer boven water te krijgen, zodat dit publiekelijk aan de kaak kan worden gesteld.

Klik hier… hoe dat gaat.
 

 
10-09-2013  

Vragen SP over rioolheffing via STJA

 

Open brief aan het college van B&W en directie STJA,

STJA heeft in een nieuwsbrief *1 laten weten dat ze de rekening van de rioolheffing doorsturen naar de huurders, ondanks de huurverhoging, welke al hoger uitvalt door maatregelen van het Rijk*3, die de huurders al hebben gehad. Kregen de huurders met een kleine beurs voorheen kwijtschelding, draaien ze nu op voor de kosten. Dit lijkt ons niet de bedoeling van de regeling zeker gezien de tekst van de voorjaarsnota*2.
De koers van STJA ten opzichte van BeterWonen is compleet verschillend, BeterWonen weet nog niet weet hoe dit op te lossen maar heeft al aangegeven dit nu niet op de huurders te verhalen.
In het gepresenteerde Armoedepact, waar ook STJA haar handtekening onder heeft gezet, wordt gesproken om de armoede te bestrijden door elkaar op te zoeken, aan te spreken en gezamenlijk een oplossing te zoeken, laten we dit nu maar in de praktijk brengen.

vragen aan het College van B&W:
1. Is het College op de hoogte van deze melding aan de huurders van STJA? Zo ja, wat gaat het College ondernemen?
2. Is er contact geweest met de twee woningbouwverenigingen over de heffing die ze moeten betalen? zo ja, wanneer en wat is daar uitgekomen? zo nee, waarom niet? STJA schetst namelijk in de nieuwsbrief het beeld dat de verordening nog niet is uitgewerkt terwijl deze gewoon op tijd gepubliceerd is.
3. Is het College het met de SP eens dat de oplossing van STJA niet overeenkomt met de toelichting in de voorjaarsnota en dat dit juist de huurders met geldproblemen treft, deze kregen eerder kwijtschelding van de gemeente.
4. Vindt het college deze gang van zaken passen in het Armoedepact?

Graag zien wij de antwoorden met spoed tegemoet, schriftelijk danwel mondeling tijdens de eerst volgende raadsvergadering.

Javier Cornelissen,
fractievoorzitter SP Almelo


Lees ook: '
Sp komt in actie tegen extra huurnota STJA'

 
11-09-2013  

B&W besluiten d.d. 10 september 2013

 


B&W besluitenlijst d.d. 10 september 2013
B&W besluit: beleid Bed & Breakfast
Raadsbrief: beleid Bed & Breakfast
B&W besluit: vragen vergunningenbeleid - Hammink
Antwoordbrief: vragen vergunningenbeleid - Hammink
B&W besluit: Zorg in de Bavinckel (Noorse Broeders)
Raadsvoorstel: Zorg in de Bavinckel (Noorse Broeders)
Bijlage: Zorg in de Bavinckel (Noorse Broeders)

 
11-09-2013  

In de politiek claimt ieder het succes

 

ALMELO – Het betaald parkeren na 18.00 uur in de binnenstad van Almelo is van de baan. Het nieuwe parkeerbeleid had al per 1 januari jl moeten starten maar door hevig verzet van de middenstand en de horeca-ondernemers werd de invoering van het nieuwe parkeerbeleid aangehouden. ‘Ook nu zal niet iedereen tevreden zijn’, zei verantwoordelijk wethouder Anja Timmer tijdens de wekelijkse persconferentie. Overigens vindt zij dat een normaal gegeven in de politieke besluitvorming want de overheid kan het nooit iedereen naar de zin maken.
De belangrijkste aanpassing is het niet doorgaan van betaald parkeren in de avonduren. Wel wordt het toezicht in bewonersgebieden strenger en vanaf heden zijn ook alle parkeergarages 24 uur per dag toegankelijk.
Het niet doorgaan van betaald parkeren is een achteraf-succesje van o.a. raadslid Gijs Stork (ALA) maar VVD’er Jemy Pauwels twitterde dat dit toch een succes voor de VVD is. Niets is echter minder waar. Pauwels en de zijnen stemden in met het eerste voorstel en liet hun traditionele achterban in de kou staan. Op AlmeloAnders.nl wordt hem nu ‘draaikonterij’ voor de voeten gegooid.

 
13-09-2013  

Los verpaupering stationsgebied West eens op

  ALMELO – Raadslid Isra Abdullatif is het getreuzel rond het voormalige Almeline-terrein en omgeving meer dan zat. Al vele jaren ligt het terrein braak, werd er al bijna 10 jaar geleden een ‘zwartboek´ bij de gemeenteraad gedropt met beschuldigingen richting ambtelijke top en staan veel aangekochte slooppanden leeg.
Abdullatif wil dat het college van B&W eindelijk eens spijkers met koppen slaat en heeft nu schriftelijke vragen gesteld.
Lees verder...

 
15-09-2013  

Toch alternatief i.p.v. sloop stadhuis van Oud ?


Het Congrescentrum in De Haag, eveneens een ontwerp van J.J.P. Oud
 

ALMELO – In de Roskam van deze week een verhaal over mogelijk toch een alternatief i.p.v. sloop van het huidige stadhuis. De Coöperatie Hergebruik gebouwen ziet mogelijkheden om het stadhuis ‘om te toveren’ tot een veelzijdige functie. Gedacht wordt aan flexibele werkplekken en vergaderruimtes (verhuur), restaurants en hotel (2 verdiepingen), sport/welness, cultuur (zoals alternatieve ruimte voor het huidige Hof 88 en PAK) en onderwijs. Dat laatste mogelijk met een opleiding werktuigbouw van Saxion Hogeschool.
Bovendien noemt woordvoerder Zeillemaker in De Roskam de mogelijkheid voor reguliere huisvesting van ouderen indien in de nabijheid zorgfuncties kunnen worden gerealiseerd.

Eerder al riep de Almelose architect Willem Buitenweg in Tc Tubantia dat het huidige stadhuis een significant ontwerp is en dat er absoluut voldoende mogelijkheden zijn om het gebouw te renoveren en te behouden. Buitenweg zag tevens voldoende mogelijkheden voor gebruik in de toekomst. Dit in tegenstelling tot het advies dat zorgverlener TMZ inwon via een bouwkundig adviseur.

Het laatste ontwerp van architect J.J.P. Oud van het huidige Almelose stadhuis werd in talloze brochures van de gemeente beschreven, mede ook omdat Oud een vooraanstaand architect is en tot de oprichters van de groep De Stijl behoorde. J.J.P. Oud kreeg veel waardering voor zijn ontwerpen, zowel nationaal als internationaal. Eind jaren twintig van de vorige eeuw wordt hij tot één van de vier grote architecten van het Nieuwe Bouwen gerekend, waar ook Le Corbusier toebehoort.

Het stadhuis in Almelo werd gebouwd onder verantwoordelijkheid van zijn zoon H.E. (Hans) Oud en zijn assistent Harm Dethmers en kwam pas na de dood van de ontwerper (1963) gereed in 1973. Het was oorspronkelijk ontworpen voor een plekje aan de Wierdensestraat op de hoek van het Marktplein. Daar kwam het niet van, mede ook door de grote brand bij textielreiniger en ververij Palthe, die daarop uit de binnenstad vertrok naar een plek aan de Sluiskade NZ.
Pas met de komst van burgemeester Hedzer Rijpstra in 1966 kwam er schot in de zaak omdat hij met zijn benoeming een ‘zak’ geld meenam uit Den Haag. Rijpstra vertrok echter al 1970 voordat het nieuwe stadhuis van architect Oud klaar was om Commissaris der Koningin te worden in Friesland.

Lees ook: ' Wat te doen met het stadhuis? '

 
16-09-2013  

Hoe staat het met archief ? Vraagt CDA


Georganiseerde chaos - een kunstwerk van Marjan Teeuwen
  ALMELO – Volgens diverse rapporten van de Rekenkamer Almelo is het met de archivering van documenten bij de gemeente Almelo maar matig gesteld. Laat nu wethouder Jan van Marle op 11 juni jl. gezegd hebben op vragen aangaande dat de archivering op korte termijn geheel op orde is.

Uit interne ‘schrijfsels´ blijkt dat in het geheel niet zo te zijn, concludeert het CDA. De projectleider deed namelijk met klem een oproep aan zijn ambtelijke collega´s om alle documenten via het nieuwe systeem DECOS te archiveren en niet rond te laten slingeren.
Reden genoeg voor de CDA-fractie om de eigen wethouder aan de tand te voelen.
Lees verder...

 
17-09-2013  

Marcel Zielman tijdelijk raadslid CDA

 

ALMELO – CDA-fractiesecretaris Marcel Zielman is dinsdagavond beëdigd als raadslid. Hij vervangt voor een periode van 16 weken tijdelijk Carla Davis die wegens ziekte haar taak naast zich heeft neergelegd. Een periode die zo nodig nog eens kan worden verlengd.
Zielman werd met algemene stemmen toegelaten en is politiek ook actief op Twitter.
 

 
18-09-2013  

B&W besluiten d.d. 17 september 2013


Vestiging AH-Super op hoek Violierstraat/Bornsestraat verkeerstechnisch geen probleem, volgens rapport Bügel Hajema.
Het college van B&W bestempelt dit plan onder de noemer aantrekkelijke stad. De omwonenden hebben fikse bezwaren tegen al die winkelende gasten in hun 'achtertuin'. Zij kunnen dus de borst natmaken voor een juridisch gevecht indien de gemeenteraad instemt met de bestemmingsplanwijziging.

Op de tegenoverliggende hoek komen appartementen van Beter Wonen. B&W negeert hier de bezwaren van omwonenden en heeft het gewijzigde bestemmingsplan vastgesteld.
 


B&W besluitenlijst d.d. 17 september 2013
B&W besluit: Voorontwerp AH-super Violierstraat
Raadsvoorstel: Voorontwerp AH-super Violierstraat
Bijlage: Verkeersrapport buurtsuper AH Violiersstraat
Bijlage: bestemmingsplan - buurtsuper AH Violierstraat
B&W besluit: bestemmingsplan Berkelstraat-Bornsestraat
Raadsvoorstel: bestemmingsplan Berkelstraat-Bornsestraat
B&W besluit: bijgesteld uitvoeringsplan Wet Werk & Bijstand
B&W besluit: over uitvoering Meerjarig Aanvullende Uitkering
Raadsvoorstel: over uitvoering Meerjarig Aanvullende Uitkering
Bijlage: aanhangsel uitvoering Meerjarige Aanvullende Uitkering
B&W besluit: inzake toetreding Borne tot Twente Milieu
B&W besluit: halfjaarcijfers gemeente
Bijlage: Halfjaarcijfers gemeente
B&W besluit: garant voor lening Sportbedrijf Almelo
Raadsbrief: Verzoek garantstelling lening Sportbedrijf
B&W besluit: Ontheffing voor Rally van Hellendoorn

Fotoreportage (1 foto's)...

 
18-09-2013  

Almelo Sociaal wil reparatie rioolheffing


Huurders van St. Joseph met een minimum inkomen zijn eind dit jaar platzak door 'truc' met gemeentelijke rioolbelasting.
Geen kwijtscheldingsregeling meer en dus ook geen Sinterklaas-cadeau of presentje onder de kerstboom.
De participatiemaatschappij - redt je zelf - van Rutte/Ascher, is in Almelo al begonnen door de 'truc' van partijgenoten Andela/Kuik.
 

ALMELO – De koepelorganisatie Almelo Sociaal wil dat de gemeente de wijze van heffing van de rioolbelasting herziet. In 2013 heeft de gemeente de rioolbelasting in rekening gebracht bij de pandeigenaren. Voorheen gebeurde dat bij de eindgebruiker/huurder en konden minima zoals AOW’ers zonder pensioen en uitkeringsgerechtigden kwijtschelding aanvragen.

Almelo Sociaal wijst er in deze op dat tijdens de besluitvorming, het college van B&W bij monde van wethouder Mieke Kuik-Verweg (PvdA) heeft aangegeven dat het minimabeleid van de gemeente overeind zou blijven.
Dat blijkt nu niet het geval te zijn omdat woningstichting St. Joseph heeft aangekondigd in december a.s. de gemeentelijke rioolheffing bij de huurders in rekening te zullen brengen. Woningstichting Beter Wonen verkondigde er nog niet ‘uit’ te zijn hoe te handelen maar neemt de heffing 2013 voor eigen rekening.

Daardoor ontstaat er een vorm van rechtsongelijkheid waarbij huurders van Beter Wonen verschoond blijven van de kosten in 2013 en huurders van St. Joseph niet.
Bovendien voorziet het raadsbesluit er niet in dat minima de heffing alsnog bij de gemeente kunnen claimen.

Bedenker van het verleggen van de rioolbelasting naar huiseigenaren was VVD-wethouder Johan Andela. Deze beweerde destijds dat de minima-huurders gecompenseerd zouden worden door een hogere huursubsidie.
Dat blijkt echter niet het geval te zijn omdat de rioolbelasting geen deel uitmaakt van de vaste huur.

Almelo Sociaal trekt daarom aan de bel bij de gemeenteraad en het college van B&W en wil dat het besluit wordt gerepareerd om het minimabeleid, zoals beloofd, overeind te houden.


De brief van Almelo Sociaal aan gemeenteraad en college van B&W

 
19-09-2013  

Ouderen De Riet op zeepkist in Rumoer (update)

 

ALMELO - De actiegroep voor behoud van het dienstencentrum de Riet voelt zich volkomen genegeerd door de gemeente Almelo, Scoop Welzijn en stichting Aveleijn. Op het dienstencentrum is van alles gaande en staat er voor na de herfstvakantie een grote verbouw op het programma. Daardoor moeten groepen toch naar elders verkassen terwijl de aangenomen motie op 2 juli juist vermelde dat de activiteiten gecontinueerd moesten worden.

Wethouder Mieke Kuik en Annebell Engles, directeur van Scoop Welzijn, voeren een beleid maar houden de actiegroep angstvallig buiten de plannen. Dit schiet de actiegroep totaal in het verkeerde keelgat en donderdagavond neemt coördinator en ex- PvdA-voorzitter Hendry Bosch van de actiegroep plaats op de zeepkist in de bibliotheek teneinde de indieners van de motie en zij die deze motie steunden, ervan te overtuigen dat zaken heel anders lopen dan de gemeenteraad wil. De gemeente is verplicht de motie uit te voeren zoals die is bedoeld maar zet op dit moment de gemeenteraad in de kou!

Persbericht PvdA Almelo d.d. 25-09-2013

PvdA: Uitvoering motie Dienstencentrum op koers
De PvdA Almelo heeft tijdens de voorjaarsnota het initiatief genomen om het dienstencentrum “De Riet” open te houden. Momenteel wordt hard gewerkt aan de uitvoering van de motie. De PvdA is tevreden dat vrijwel alle activiteiten binnen het Dienstencentrum uitgevoerd kunnen worden.
De motie Dienstencentrum werd door een raadsmeerderheid gesteund. De PvdA steunde hiermee het actiecomité dat opgericht was om het dienstencentrum open te houden. Het actiecomité had zelf al een tweetal partners gevonden, Beter Wonen en Aveleijn, die financieel wilden bijdragen in de huur van het dienstencentrum. Aveleijn zou voor een deel ook gebruik gaan maken van het gebouw. Er restte nog een gat van 20.000 euro, dat gat werd door de motie gedicht, niet alleen voor dit jaar, maar ook voor de komende jaren.
De PvdA Almelo hecht er aan te melden dat vervolgens door de verschillende betrokken partijen zoals de gemeente Almelo en Scoop voortvarend aan de slag is gegaan met het uitvoeren van de motie. Dat heeft erin geresulteerd dat vrijwel alle activiteiten binnen het dienstencentrum gehandhaafd kunnen blijven. Alleen de computer educatie en de bridgeclub moeten verplaatst worden naar een andere locatie, waarbij aangetekend dient te worden dat de bridgeclub oorspronkelijk ook al gehuisvest was op een andere locatie. Voor beide activiteiten is een oplossing gevonden of lijkt een oplossing nabij.
De PvdA is tevreden met het feit dat een belangrijke voorziening op wijkniveau voort kan blijven bestaan en bedankt het actiecomité voor zijn inzet daarvoor.

 

 
20-09-2013  

Raad bespreekt aanpassingen parkeerbeleidsplan

 

ALMELO - Het parkeerbeleidsplan is door het college van burgemeester en wethouders op een aantal punten aangepast na gesprekken met onder meer bewoners en ondernemers. De gemeenteraad vergadert op dinsdag 1 oktober over de aanpassingen in het plan. De aanpassingen die het college de gemeenteraad voorstelt gelden voor betaald parkeren in het centrumgebied en de venstertijden in de blauwe zones.

Voorgesteld wordt dat in het centrumgebied betaald parkeren gaat gelden van maandag tot en met zaterdag en op koopzondagen van 09.00 uur tot 18.00 uur en op donderdag (koopavond) van 09.00 uur tot 21.00 uur. Daarnaast stelt het college voor de venstertijden voor de blauwe zones in de schilgebieden te laten gelden zeven dagen per week, 24 uur per dag. Waarbij een maximale parkeerduur geldt van 1 uur, met parkeerschijf. Meer informatie over het parkeerbeleidplan, net als het plan zelf, staat op de website van de gemeente, www.almelo.nl.

Inwoners die willen inspreken over dit onderwerp kunnen zich melden bij de raadsgriffie, bereikbaar via (0546) 54 1391 of via raadsgriffie@almelo.nl.
Aanmelden kan tot maandag 30 september 15.00 uur.
 

 
21-09-2013  

Avond van de lokale democratie

 

ALMELO - Voor iedereen in Oost Nederland die meer wil weten over lokale politiek, of interesse heeft om zelf politiek actief te worden of te blijven is er vrijdag 18 oktober in het stadhuis van Almelo de Avond van de lokale democratie.

Programma
De avond wordt geopend door Jon Hermans-Vloedbeld, burgemeester van Almelo. Politici Winnie Sorgdrager (lid van de Raad van State en oud-minister voor D66), Arie Slob (fractievoorzitter CU in de Tweede Kamer en oud-gemeenteraadslid in Zwolle) en Bert Otten (vicevoorzitter van de PvdA en oud-wethouder Hengelo) worden geïnterviewd over hun ervaringen in de politiek.

Daarnaast zijn er workshops over politiek actief worden en het gebruik van sociale media in de politiek. In de Burgerzaal is een informatiemarkt met onder meer informatie van politieke partijen. In het kader van “Dansen voor democratie” speelt de gemeenteband en draaien raadsleden vanaf 22.30 uur verzoekplaatjes bij café de Shamrock, Grotestraat 135 in Almelo.

Twitterdebat
Op dezelfde avond is er een twitterdebat over lokale democratie in Oost Nederland. Twitteren kan vanaf 19.00 uur via #ldon (lokale democratie Oost Nederland).

Achtergrond
In maart 2014 worden gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Politieke partijen zijn bezig met voorbereidingen als het schrijven van partijprogramma’s en het samenstellen van kandidatenlijsten. Er zijn dus ook nieuwe kandidaten nodig. Om iedereen kennis te laten maken met de gemeentelijke politiek, organiseren de gemeente Almelo en ProDemos (Huis voor democratie en rechtsstaat) deze avond voor geïnteresseerden uit Oost Nederland.

Meer informatie en aanmelden:
Voor meer informatie kunt u terecht bij de Raadsgriffie van Almelo. Aanmelden voor de Avond van de lokale politiek is niet verplicht, maar wordt om organisatorische redenen wél op prijs gesteld via raadsgriffie@almelo.nl of telefonisch via: 0546-541391.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
21-09-2013  

Prosyn Oldenzaal failliet. Einde Almelo Nouveau?

 

ALMELO – De rechtbank in Almelo heeft Prosyn Holding B. V. aan de Hanzelaan 25 in Oldenzaal failliet verklaard op 11 september jl. Rechter-commissaris Mr. J.M. Marsman heeft Mr. R.H.H. van Wijk als curator aangesteld. Op hetzelfde adres zit ook ’t Iemschoer Participaties B.V.
Prosyn is de ontwikkelaar van het prestigieuze project Almelo Nouveau dat moest worden gebouwd op de hoek Nijreessingel/Bornsestraat in Almelo.
De Twentse Courant Tubantia meldde vandaag dat dit project op losse schroeven staat hoewel directeur John Nijhuis stellig ontkende en beweerde dat men er alles aan deed om het project in veilige haven te brengen. Hij meldde tevens ‘strontziek’ te zijn van de gemeente Almelo die hem in alles tegengewerkt zou hebben. De ontwikkeling van Almelo Nouveau is in handen van Prosyn B.V. een samenwerkingsverband tussen Blaak Bouw Enschede en East Estate Oldenzaal eveneens aan de Hanzelaan 25. Daarnaast kent Prosyn B.V. samenwerkingsvormen met Loostad Vastgoedontwikkeling (onderdeel van Volker Wessels) en CasaCura, een zeer gerenommeerd bedrijf op het gebied van vastgoedontwikkeling binnen de zorgsector. Almelo Nouveau is een ontwerp van Spring Architecten uit Rotterdam. Het ontwerp werd gekozen uit meerdere inzendingen. Jury-voorzitter destijds was toenmalig wethouder van stadsontwikkeling Anthon Sjoers.

 
25-09-2013  

B&W besluiten d.d. 24 september 2013

 


B&W besluitenlijst d.d. 24-09-2013

 
29-09-2013  

Lodewijk Asscher naar Almelo voor Höften Lezing

 

ALMELO- Vice-premier Lodewijk Asscher zal op 27 januari de Herman Höften Lezing bij de Almelose PvdA uitspreken. De PvdA heeft met Asscher weer een prominent voor de lezing kunnen strikken. Eerder spraken al Samsom, Cohen., Jongerius en Ahmed Marcouch. In januari van dit jaar sprak Felix Rottenberg . De lezing is vernoemd naar oud raadslid voor de PvdA , Herman Höften. Niet alleen had Höften een grote staat van dienst als raadslid ook speelde hij een niet onbelangrijke rol in het Twentse verzet tijdens de Tweede Wereld Oorlog.
 

 
30-09-2013  

PvdA vraagt naar verzekeringspenning 'Boertje'

 

ALMELO – PvdA raadslid Peter Elbertse neemt achteraf geen genoegen met het antwoord van het college van B&W over het mogelijk vervangen van het gestolen bronzen beeldje ‘Zittend Boertje’aan de Grotestraat Zuid.
Het college antwoordde weliswaar dat het beeldje opnieuw gegoten kan worden, maar achtte de kosten van 15.000 euro te hoog.
Elbertse heeft echter onlangs tijdens het culturele weekend in Almelo vernomen dat de gemeente wel de verzekeringspenningen heeft geïnd voor het gestolen beeldje. Reden voor Elbertse om te vragen of dat klopt?
Ook wil Elbertse weten of het college van B&W wellicht actie heeft ondernomen richting het warenhuisconcern V&D om een bijdrage ter vervanging van het gestolen beeldje. V&D was namelijk de schenker toen het in de jaren ’60 nieuwbouw pleegde aan de Wierdensestraat. Of die vraag zinnig is nadat het concern al jaren weg is uit Almelo?

Archief
Terug naar vorige pagina