Uw mening

Wanneer u zich als bezoeker van Almelo Nieuws
geroepen voelt, ook uw mening aan het grote publiek
kenbaar te willen maken, kunt u dat serieus of met
een "knipoog" kwijt op Almelo Nieuws.
Reageren op andere artikelen mag ook.
Mail daarvoor naar de
redactie.

Plaatsing  
 
21-02-2018  

Afval pijnpunt voor de meeste kiezers

 

De Twentse kiezer voelt zich over het algemeen slecht vertegenwoordigd door de lokale politici. Hengelo is daarbij koploper in Twente op de voet gevolgd door Almelo en Haaksbergen, blijkt uit onderzoek van Tubantia. De veranderende verwerking van huishoudelijk afval blijkt tot de meeste onvrede te leiden. Liefst 69 procent van de burgers klaagt daarover. De wettelijke taak van gemeenten wordt in een stijgend aantal Twentse steden uitbesteed aan Twente Milieu en dat zette de verandering in werking door afval steeds meer aan de bron te laten scheiden. Milieueilanden in de wijken was het toverwoord om het door de burger te scheiden afval te kunnen storten. Als extra pressiemiddel wordt het principe van de ‘vervuiler’ betaalt (diftar) ingevoerd middels het hanteren van gedifferentieerde tarieven. Alsof de burger iets kan doen aan de soms onzinnige verpakkingscultuur van de bedrijven. Hengelo loopt daarbij voorop omdat sinds 1 januari ook het restafval moet worden gestort in de ondergrondse containers van het milieueiland. Ook Wierden voerde dit jaar diftar in. Wakkere burgers hebben inmiddels de huurcontainer voor ‘bedrijfsafval’ ontdekt. Gezamenlijk loont dat ondanks de jaarlijkse gemeentelijke basisheffing. Verder geen gezeur, alles kan er in. Het mag niet, maar ja!
Scheiden moet volgens de beleidsmakers om het restafval terug te willen dringen naar 50 km per persoon op jaarbasis. De idealen van de Twentse beleidsmakers zijn hoog, erg hoog. Landelijk ligt de gestelde norm op 100 kg restafval per persoon per jaar. Maar daar hebben de Twentse bestuurders en uitvoeringsvehikel Twente Milieu geen boodschap aan. Zo lijkt het.

In Almelo trok het lokale BBA onder aanvoering van Louis Kampman, nu gefuseerd tot Lokaal Almelo Samen (LAS) vier jaar geleden flink aan de bel over de inzameling waarbij burgers meer en meer tot ‘scheidingsarbeid’ worden gedwongen. Dat leverde drie raadszetels op. Sindsdien is men in Almelo niet meer haantje de voorste om de beleidsvoornemens er kostte wat het kost door te drukken. Het beleid ontwikkelt zich in Twente nu op verschillende snelheden. In Almelo wordt papier, gft en restafval nog steeds opgehaald door Twente Milieu in 2 wekelijkse ophaalrondes. Glas en plastics brengt de burger naar het milieueiland in de buurt, maar dat bestond al langer. In Almelo komt er zelfs een inzamelbak voor plastic en verpakkingen bij aan huis. Volgens de verantwoordelijk wethouder komt dat het scheiden ten goede.

Maar waar moet al dat kunststofverpakkingsmateriaal naar toe?
China, ’s werelds grootste recyclingafnemer,  heeft per augustus 2017 de voorschriften zo aangescherpt dat inzamelaars/exporteurs het ’spul’ niet meer kwijt kunnen. De loodsen in Europa liggen overvol. Van het beetje dat China nog binnen komt, eindigt het meeste in de verbrandingsovens omdat partijen worden afgekeurd. De nota volgens nacalculatie is derhalve enorm. Ook de invoering van de nieuwe Otto voor verpakkingsmateriaal in Almelo is niet goedkoop en kost ruim 6 euroton, zo’n 200 euro per woning. Almelo rekent zich nog rijk met de al jaren dalende subsidie op inzameling van verpakkingsmateriaal. Oppositiepartij LAS waarschuwde er voor dat de wal het schip zou keren en verpakkingsmateriaal uiteindelijk toch in de verbrandingsovens in Nederland eindigt. Dit omdat het sorteerwerk van de burger veel minder recyclebare kunststoffen oplevert dan bij machinale sortering. Kortom het besef dat op papier geschreven idealen nog niet haalbaar zijn zonder investeren in machinale scheiding, is nog niet raadsbreed doorgedrongen.   
De Twentse beleidsvertegenwoordigers van meestal landelijke partijen hebben kennelijk moeite om de realiteit in te schatten. Dat geldt ook ten aanzien van de klachten uit de burgerij die zich meer en meer ergeren aan illegale stort in het buitengebied en bij milieueilanden. Ook dat kost de nodige pecunia.

Een andere afvalverwerker van de Twentse gemeenten is Twence in Hengelo. Restafval wordt er summier gescheiden en het meeste verdwijnt in de verbrandingsoven. Bij Twence klaagt men over een te laag calorisch gehalte en zo verdwijnt ook afvalhout in de ovens om warmte en energie aan de omliggende bedrijven te kunnen leveren. Twence keert jaarlijks winstaandeel uit aan de Twentse gemeenten. Dat doet ook Twente Milieu aan haar aandeelhoudende gemeenten. Die winst niet of slechts deels in mindering gebracht op de jaarlijkse afvalstoffenheffing die burgers jaarlijks wordt opgelegd.   
   
‘Fijnslijper’

 
13-02-2018  

Donorcodicil versus donor bij wet

 

Het lichaam is volgens artikel 11 van de Grondwet onaantastbaar. Zonder uw toestemming mag een arts u niet behandelen, een kapper u niet knippen en zo zijn er vele voorbeelden op te schrijven. Bovendien is artikel 11 ook geborgd via de Venice Commission van de Raad van Europa dat al dit soort wetgevingen en jurisprudentie van vele landen via een database toegankelijk maakt.

Nationaal is artikel 11 verwant aan artikel 10, zijnde de wet op de privacy. De Nederlandse staat maakt echter steeds vaker uitzonderingen op deze wetgevingen die het individu moeten beschermen. Meer en meer tappen van telefoon en internet is daar een voorbeeld van bij artikel 10.

De bescherming van de onaantastbaarheid van het lichaam volgens artikel 11 komt ook meer in verval. Het fouilleren door de politie was al een uitzondering bij verdachte omstandigheden, maar daar komt met de invoering van de donorwet in 2020 nog een uitzondering bij.
Zowel eerder de Tweede Kamer als vandaag de Eerste Kamer hebben nipt ingestemd met de wetswijziging waarbij iedere burger in dit land wordt beschouwd als donor.
Patiënten die een nieuwe nier of hart nodig hebben, juichen de wetgeving toe en uiteraard ook hun naasten. De nieuwe donorwet moet de wachtlijsten verkorten, zo is het uitgangspunt van deze wet waarover 8 jaar gestreden werd in politiek Den Haag.
Onze volksvertegenwoordigers mochten zelf hun geweten laten spreken zonder partijdiscipline. In zoverre is de stemmingsuitslag van bijvoorbeeld de senatoren met 38 voor en 36 tegen een democratische uitslag. Maar toch, een wetgeving waarbij de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam op het spel staat, verdient meer overtuiging.
Temeer omdat al die discussies geleid hebben tot een zwak compromis waarbij de familie van een potentiële donor alsnog de mogelijkheid tot donatie van een lichaamsdeel van hun dierbare kan tegenhouden.
Tot nu kon een potentiële donor dat vrijwillig laten registreren met een donorcodicil en hadden de naasten geen invloed op iemands laatste wil.
Het wordt er feitelijk niet duidelijker op nu iedereen een potentiële donor wordt bij wet. Bovendien voelt dat ook niet goed. Niet voor de potentiële donor maar ook niet voor zijn of haar familie.
Het kan haast niet anders dat velen zich nu zullen laten registreren dat men juist geen donor wil zijn. Al was het maar om de familie niet met een dringend vraagstuk te laten zitten bij overlijden.

Bovendien is lang niet iedereen geschikt als donor. En ook gaan de meesten niet in het ziekenhuis dood maar thuis. Meestal duurt dan een transport naar het ziekenhuis te lang om nog als donor te kunnen bijdragen. Bovendien is de wet op de lijkbezorging dan een belemmering. In medische kringen heeft men juist voorkeur voor verkeersslachtoffers die met assistentie van een trauma-arts zwaar gewond zijn binnen gebracht, maar het uiteindelijk niet overleven. Het stervensproces wordt dan onder medisch toezicht begeleid waarbij veel meer essentiële lichaamsdelen als weefsels, nier, lever, hart en netvlies, kunnen worden benut voor transplantatie.

Er moet nog een hele campagne op touw worden gezet om de burgers goed te informeren over de nieuwe donorwet. Invoering van de wet duurt derhalve tot 2020.
Misschien dat de regering dit nog maar eens alle vele haken en ogen moet overwegen, juist omdat het principe van onaantastbaarheid van het lichaam geweld wordt aangedaan!

‘Fijnslijper’

Lees de informatie van de Rijksoverheid over de nieuwe donorwet.
en
https://nos.nl/artikel/2217153-na-aannemen-donorwet-ruim-30-000-nieuwe-nee-registraties.html

 
10-02-2018  

Doorbraak en grondgebonden landbouw


De 'natte' Doorbraak bezuiden Almelo en het Lateraalkanaal benoorden, zorgen er voor dat de stad droge voeten houdt.
 

Het laaggelegen Almelo midden in Twente  in het verleden bij een beetje hemelwater al snel natte voeten, blijft dankzij  De Doorbraak, een watergang, bespaart van al het overtollig water.
Tegelijkertijd wordt De Doorbraak een juweeltje van natuur. Een 14 km lang zilveren lint dat door het platteland tussen de Twentse en Sallandse Heuvelrug  heen slingert. Maakbare natuur!  Een ecologische verbindingszone, waarin de rietgors, het oranjetipje,de das, de kikker en de reiger zich wonderwel thuis voelen.

Hoe mooi ook het verhaal in de Marke in Wierden door de projectleider van het Waterschap  over de aanleg en natuurlijke ontwikkeling van De Doorbraak, toch wrikt er iets. Waar blijft het ecologisch boeren met het herstel van het befaamde Twentse coulissenlandschap? Een enkele sjoemelboer met kalverliefde licht de hand met mest - en melkquota. Saaie weilanden stikvol stikstof, een deken van mest, een rampzalige terugval van insecten, uitgedunde  houtwallen, onafgebroken maaien.

Kieviten, tureluurs, grutto's, patrijzen, leeuweriken legden het loodje en de prachtige triller van de wulp ijlt nog na in mijn herinnering.

"Topboeren" noemt de Twentse CDA- politica Annie Schreier-Perik het    grootschalig agrarisch ondernemen. Maar het is een sterfhuisconstructie!

Terug naar het evenwicht in de natuur. Lang leve de ecologische boer en de terugkomst van de grutto!


Paul Bults

Fotoreportage (1 foto's)...

 
08-02-2018  

Amen

 

Vanavond ben ik even bij het door Tubantia en Radio Almelo, pardon AAFM, georganiseerde 3e debat ‘Stemmingmakerij’ geweest als aanloop naar de gemeenteraadsverkiezing op 21 maart. Lekker in de kroeg met een pint erbij. Dus de jas maar aangetrokken om te horen wat de lijsttrekkers en woordvoerders van 15 partijen te vertellen hadden. De PVV bleek het bij haar eerste mededinging naar raadszetels in Almelo te laten afweten, maar ja, dat deed de 'kopman' bij regeringsverantwoordelijkheid ook al eens. In deze geen verrassing.

Aan het begin van de debatersavond werd nog even nutteloos getracht het ‘voetvolk’ bij de les te houden. Natuurlijk werd ook geprobeerd elkaar de loef af te steken. Zo vroeg de voorman van de liberalen zich af of de voorman van de Almelose evenknie van de PVV (PVA dus) eigenlijk wel wist wat een kunstwerk was toen het over cultuur ging. Het was ook wel een schot in open doel, want de PVA’er in kwestie noemde oude geveltjes en een door de gemeente verpatste oude ophaalbrug ook kunstwerken om juist zuinig op te zijn. Subsidie voor het plaatselijke theater hoefde dan weer niet volgens de PVA’er, terwijl de gemeente juist het goedkoopst uit is van alle met Almelo vergelijkbare steden met een theater. De stad was in ruim 18 jaar in totaal dus dik 20 miljoen harde guldens goedkoper uit dan wanneer de gemeente zelf de exploitatie had behouden van het vroegere De Hagen.

De wijkcentra was ook zo’n onderwerp. De een vindt dat ze dicht kunnen, de ander dat ze juist vanwege de sociale wijkfunctie open moeten blijven en zelfs vindt een woordvoerster dat er juist meer in wijkcentra geïnvesteerd moet worden.
Ik geef het toe, de in Apeldoornse handen zijnde exploitatie van de wijkhuizen kost een smak geld. Maar dat dan alleen omdat de vrijwilligers na decennia min of meer de laan werden uitgestuurd mede door die partij die nu meer wil investeren. Dit alles zodat de kaartenbak van de sociale dienst tijdelijk iets geledigd kon worden. Naast werkervaringsplekken leverde dat ook wat Haagse subsidie op maar vaste banen kwamen er niet uit voort!
Het kan dus anders en het moet dus anders, want nu zijn de wijkcentra vooral plekken om ruimte commercieel te verhuren. Hoe anders? Daar kwam op deze avond geen duidelijk beeld uit.

In de kroeg werd er dus amper geluisterd en was het geroezemoes overheersend. Rest het nut van het debat voor de radioluisteraar zou je dan denken. Nou ja, de lokale omroepdirecteur zat per toeval in de trein huiswaarts en dus werd ‘stemmingmakerij’ gevolgd. Bij aankomst in de kroeg was zijn commentaar allerminst juichend. ‘Ik heb uit schaamte het geluid zo zacht gezet dat niemand in de trein kon meeluisteren. Wat zouden ze anders niet van dat niveau (debaters) moeten denken?’

Rest mij een Amen!

‘Fijnslijper’

 
01-02-2018  

Snot voor de ogen


Laurens ten Dam is ook een sportman die zich letterlijk het snot voor de ogen fietst.
Gelijkende foto's van profvoetballers zoek je echter tevergeefs.
 

Binnen de KNVB wordt heel wat gesteggeld om de teloorgang van ons nationale elftal om te buigen in een inhaalrace voor een betere plek op de internationale FIFA-ranking.
Je ontkomt er dan als beleidsbepalers niet aan om naar oorzaken te zoeken in de hoop met een beleidsombuiging het verloren gegane terrein te herwinnen.

Kunstgras wordt als een van de oorzaken gezien. Enorme bullshit want nagenoeg alle grote topclubs op deze aardkloot hebben trainingsvelden met kunstgras of hybride-gras, maar ook het geld en kennis om speelvelden met natuurgras optimaal te laten groeien en te prepareren.

Een andere kritiek is de samenstelling van de eredivisie met 18 clubs waarbij steevast de vaste top 3 bestaat uit Ajax, PSV en Feyenoord en soms AZ . ‘Het aantal moet terug naar 16 clubs’, zeggen de betweters. De toppers zouden dan een onderlinge nacompetitie spelen en daardoor meer ‘weerstand’ ervaren. De gedachte daarbij is dat dan het niveau beter zou worden en meer concurrerend zou zijn met het niveau van de landen die ons op de  FIFA-ranking voorbij zijn gestreefd. Een blik op die competities leert echter dat er geen enkele uit 16 clubs bestaat en dat ook in die topcompetities de koploper enorm op afstand staat net zoals in Nederland. Opnieuw dus bullshit. 

Maar wat is dan wel de oorzaak van het wegzakken op de FIFA-ranking?
Nou, gewoon een periode van minder talenten bijvoorbeeld of het steeds meer rammelen met de geldbuidel door de clubs in het buitenland. Spelers op het tweede niveau verdienen er meer dan hier in de eredivisie. Landen als Denemarken en Noorwegen kunnen daar al jaren over meepraten.
Nee, ook geld, of liever gebrek aan geld, is niet alleen de oorzaak. Wat mijns inziens ook hoog scoort, zijn de randverschijnselen van onze voetbalverzorgingsstaat. Talenten worden al vroeg in de watten gelegd en kunnen te vroeg hun zakken vullen in het buitenland. Teveel beschermd ook in trainingsarbeid. De Nederlandse trainers die in de huidige toplanden hebben gewerkt, beamen dat allemaal.
Onze talenten zouden zich bij hun club feitelijk het snot voor de ogen moeten trainen, net zoals  onze schaatsers, hockeyers (sters) en handbalsters dat doen voor veel minder geld. De voetbaldames zijn die weg al ingeslagen!

Een toptrainer/teambuilder bij de KNVB doet dan de rest. Daar hebben we bij de bond geen technisch directeur voor nodig. Die cultuurbewaker moet juist bij elke club zitten!

‘Fijnslijper’

 
19-01-2018  

Red de varkens, red de roeken, red Aadorp

 

In februari 2014 overwoog het College van de gemeente  Almelo een agrocentrum met 87000 mestvarkentjes! Gevoelig als ze was voor een pact tussen de lobby van varkenshouders en de landbouwuniversiteit van Wageningen. IJlings ingetrokken na hevig protest van de Aadorpse  bevolking!
In januari 2018 wil ondernemer Dekker van varkenshouderij Agron met als voornaamste activiteit het in recordtijd vermenigvuldigen van vleesvarkens met behulp van dekberen en kraamzeugen van van 6000 naar 19000 varkens. Een waar feest voor de groteske varkenshouderij, niet voor de dekberen!
Met de Natuurwetvergunning van de provincie Overijssel als hoeder van de natuur, kan Dekker  zijn gang gaan. De gemeente Almelo  bij monde van  de wethouder van de ChristenUnie- met hoog in het vaandel het rentmeesterschap is er nog niet uit! En rentmeesterschap is toch meer dan een centenkwestie?
Toen de populieren, habitat van de roeken, in Aadorp, grenzend aan het  Waterrijk nog tot in de hemel groeiden, - nu gekapt door de gemeente Almelo met de Natuurbeschermingswet in de hand, klotste het geld ogenschijnlijk over de planken en financierde Almelo een villapark voor de vermogenden. De grond kocht ze daar ter plekke, waaronder die van boer Dekker. Maatschap Agron kocht de grond terug na het rampzalig failliet van de Almelose uitbreidingsplannen!
En daar heeft de CU - wethouder buikpijn van! Want dat grapje kan Almelo zo maar miljoenen kosten, na bindende inspanningsverplichtingen van haar kant! Principieel als hoeder van de natuur ziet hij de kaalslag op het platteland, het teloor gaan van elke diversiteit - geen bloemenkruiden, geen insecten, geen vogels, enkel raaigras volgeplempt met reusachtige bouwsels voor koeien en varkens.
Daar staat de ChristenUnie niet voor en ook niet de mensen uit Aadorp!

Paul Bults

PRRS en mycoplasma verspreiden tot 9 km via lucht


 
17-12-2017  

Blunders

 

De gemeente Almelo heeft zich weer wat op de hals gehaald met de bouwvergunning voor een overkapt terras voor het Rijksmonument uit 1691 aan de Grotestraat waarin restaurant ‘t Wetshuys is gevestigd. De lomp ogende ‘wintervoorziening’, dat meer als een permanente overkapping oogt, ontneemt nagenoeg het zicht op het monumentale bouwwerk, blokkeert volledig de Molenstreng naar het historische Kolkje en belemmert het zicht inwaarts de City Promenade zoals de Grotestraat Noord als van ouds her de winkelstraat van Almelo ook wel genoemd wordt.

Een verleende vergunning getoetst aan de normen van welstand en het nieuwe terrassen en uitstallingsbeleid. Hoe kan dit, vraag je je af?
Is er niets geleerd van de ‘affaire’ Sinnema? Wijlen bloemenkoopman Rudie Sinnema bouwde in de jaren ’90 een bloemenkiosk op de kop van de City Promenade. Een flinke investering op het duurste stukje grond van de stad en uitgerust met koeltechnische voorzieningen om de bloemen langer verkoopbaar te houden in dit ‘glazen paleisje’.
Maar Sinnema bleef in zijn hart ook marktkoopman en stalde de bloemen tijdens de openingsuren rijkelijk uit rond zijn ‘glaspaleisje’. De doorgang belemmerend en in combinatie met de grote parasols bij ’t Wetshuys ook nog eens zicht ontnemend. De brandweer trok aan de bel vanwege de belemmerende doorgang bij calamiteiten, zoals ook eerder bij terrasbebouwingsplannen rond De Stadsherberg op de hoek van de Kerkstraat. Kennelijk speelden de overwegingen van toen, nu geen rol?
Tal van bekeuringen konden Sinnema niet stoppen in zijn uitstaldrift. Uiteindelijk moest Sinnema van overheidswege wijken. Men werd het echter niet eens over de te betalen vergoeding. Er mocht namelijk niet teveel gemeenschapsgeld aan de strijkstok blijven hangen. De ‘oplossing’ werd gevonden via een ‘vriendendienst’ van projectontwikkelaar Willy Welles van het inmiddels ter ziele Megahome. Deze kocht Sinnema uit voor een fiks niet nader geopenbaard bedrag. De gemeente kocht de opstal en grond voor een aanvaardbaar marktconform bedrag terug van Welles, maar compenseerde deze in zijn gecreëerde ‘verlies’ met gunstige bouwkavels elders in de stad. Het nog maar enkele jaren oude bouwwerk van Sinnema kon vervolgens worden gesloopt. Raadsnestor Stork (ALA) vroeg er nog naar toen de rol van Megahome eerst in 2013 ‘per ongeluk’ werd geopenbaard.

Nu dan opnieuw geblunder rond de entree van de City Promenade. Volgens Stadsbouwmeester Robin Veenink is de bonkige megalomane terrasoverkapping bij ’t Wetshuys niet in overeenstemming met de bouwaanvraag verrezen. Veenink schouwt in opdracht van de gemeente de Welstandsnormen en overlegt in deze met plannenmakers en indieners van bouwvergunningen. ‘Ik ben me rot geschrokken. Het is zo ontzettend lomp en lelijk geworden. Ik werd er verdrietig van’, zegt Veenink in Tubantia. Veenink pleit dan ook alsnog voor handhaving en wil dat de exploitanten van ’t Wetshuys de terrasoverkapping aanpassen naar het volgens Veenink zo sierlijk ogende 'papieren' ontwerp bij de bouwaanvraag.

Als Veenink gelijk heeft, dan moet dat. Maar de gemeente kan als eigenaar van het Rijksmonument natuurlijk ook de huur opzeggen per einde van de huurtermijn van ’t Wetshuys!

Dat kan wel eens de goedkopere route zijn!

(Of nog beter, bouwaanvragen gewoon weer publiceren in een weekblad, dan kan er tenminste bezwaar worden gemaakt.)


‘Fijnslijper’

 
04-12-2017  

deRepubliek; Siemens, vrijmarkt, stuitende politiek

 

Het is hartroerend hoe stad en ommeland begaan zijn met de toekomst van Siemens in Hengelo, maar het geeft ook te denken. Politiek is een veelhoofdig fenomeen, om niet te zeggen een veelkoppig monster. Het gaat al te vaak om de verscholen bijbedoelingen. Vuile handen en badkuipen schoonwaswater. Pontius Pilatus zou er bij verbleken….

Lees verder via
De Roskam

 
27-11-2017  

Schoffelen

 

Dat de politiek nog wel eens voor de muziek uitloopt, komt vaker voor. Zo ook bij de raadsmeerderheid in Almelo om mensen in de bijstand als tegenprestatie aan het onkruid schoffelen te zetten.
Op zich is er niets mis mee om mensen met recht op bijstand een tegenprestatie te laten leveren, maar dan wel binnen de regels. Zo moet dat fysiek mogelijk zijn en niet iedereen is dat, maar mag een dergelijke tewerkstelling ook niet leiden tot verdringing van regulier werk en daar lijkt dit plan al snel op. De stad heeft flink bezuinigd op het onderhoud van het openbaar terrein en dit grotendeels uitbesteed aan Twente Milieu. Gedwongen door een schuldenlast uit de periode van megalomane plannen om te willen groeien naar 100.000 inwoners. Maar de burgers klagen over hoe desolaat de stad er regelmatig bijligt en dan worden sommigen in de gemeenteraad ‘creatief’.

In Twenterand speelde enkele jaren geleden een soortgelijk iets. Daar werden ‘steuntrekkers’ ingezet om trottoirs opnieuw te bestraten. Het doel, de noodzakelijke kleinere klussen klaren om geld te besparen. De lokale stratenmakersbedrijven kwamen in opstand en met succes. Want zij moesten personeel ontslaan vanwege de bezuinigende overheid. Een schoolvoorbeeld van het verdringen van werk, terwijl arbeid toch het grondrecht kent van volwaardig betalen voor volwaardig werk.

In Almelo wil een raadsmeerderheid dus dat dat bijstandsgerechtigden in piektijden bijspringen. Let wel, met behoud van bijstand en dat is minder dan het minimumloon!
Niet aan beginnen dus. De stad telt ruim 2.800 mensen in de bijstand. Zo’n 20 procent is arbeids-onbekwaam en heeft hulp nodig. De anderen werken voor het opdoen van werkervaring bij bijvoorbeeld Soweco of zitten met subsidie in proefprojecten bij werkgevers of zijn in deeltijd aan het werk als vrijwilliger bij verenigingen en instanties om werkritme op te doen. 

Schoffelen mag best’ als gewone Nederlander, maar dan als werknemer met bijbehorend loon.
Dit met verwijzing naar de grote roerganger in Den Haag die luidkeels beweert dat werken loont !

‘Fijnslijper’

 
23-11-2017  

Vrijheid van ondernemen

 

In Nederland werd de vrijheid van ondernemen altijd als een groot goed beschouwd. Dat kapitaalkrachtige ondernemingen daarbij kleinere uit de markt drukten, was nimmer een issue.
Neem detailhandelsreuzen als IKEA, Mediamarkt en BCC zij veroverden de markt en alleen specialisatie, vakmanschap en service waren nog de middelen voor middenstandsondernemingen om het hoofd boven water te houden. Sommige familiebedrijven presteren dat al 100 jaar of meer.

Hetzelfde geldt voor zogenoemde doe het zelf bouwmarkten. Gamma en Praxis kregen de vrije hand ten koste van de kleine zelfstandige doe het zelf winkels die met franchise-modellen het tij nog wilden keren.
Nu grotere Europese spelers als Bauhaus en Hornbach zich nadrukkelijk melden op de Nederlandse markt, schreeuwen Gamma en Praxis moord en brand en wordt procesgang niet geschuwd om gemeenten in het keurslijf te dwingen.
Het verzet wordt verbreed met allianties van MKB-bedrijven die leegstand in de binnensteden wijten aan deze ontwikkeling.
Ten dele is dat waar. De komst van meubelboulevards zoog woninginrichtingen weg uit de binnensteden, maar dat is het dan ook. De grootste oorzaak van winkelleegstand in de binnensteden is te wijten aan zaken als duurder betaald parkeren, alsmaar stijgende OZB- en andere gemeentelijke heffingen maar vooral door de exploderende verkoop via webshops.

Wat Bauhaus en Hornbach doen, is niet anders dan wat eerder Gamma en Praxis zelf bewerkstelligden.  ‘Eten of gegeten worden’, is feitelijk de basis van economisch renderen en zo lang Gamma en Praxis dat nu tranen-trekkend bestrijden met hulp van MKB-allianties, komen hun klanten feitelijk tekort en loopt men voorbij aan de principes van de vrije markt. 

Het brengt misschien ook nog wat goeds. Zo’n woonboulevard als in Almelo, kan worden gesloopt indien Gamma en Praxis verdwijnen door de komst van Hornbach. De visie van de Sportboulevard kan dan mogelijk worden verdiept en de groei van leegstand is dan voor Almelo gekeerd in krimp van leegstand. Maar dat heeft dan weer niets te maken met de binnenstad. Dat is een probleem op zich en hangt meer af van de visie in het stadhuis en de creativiteit van de MKB-ondernemers. Daar is geen breed Twents onderzoek voor nodig !

‘Fijnslijper’

 
10-10-2017  

Paard in de tuin

 

Je woont in je geboortehuis en paarden is je liefhebberij. Gelukkig is er ook nog een lapje grond rondom en dan is het verleidelijk je paard bij huis te stallen. Mag dat? Wettelijk ja, want een paard is  een gedomesticeerd landbouwhuisdier, net zoals koeien, schapen, geiten, varkens, eenden, kippen en ganzen. Maar ook ezels, pelsdieren en vissen en tegenwoordig ook exoten als lama’s, struisvogels en kamelen. 

In Aadorp aan de rustieke Gravenweg , leidt het houden van een paard in de achtertuin tot problemen met de buren. Zij klagen over stank en overlast wanneer het paard getraind wordt in de ‘bak’ achter het huis van de vrijgezelle buurman. Deze hobbyfokker wil het paard voor geen goud weg doen, omdat het een nakomeling is van het paard waar hij vroeger op reed. De klagende en pestende buren willen rust en tevens dat het paard verdwijnt. De gemeente Almelo schakelde een mediator in die in overleg met klagers en paard(en)houder samen tot afspraken kwamen hoe vaak er per week met het paard in de ‘bak’ gesprongen mag worden. Ook moet de omheining van de ‘bak’ iets verder van de erfgrens.

Ja, in het rustieke Aadorp slaat ook de stadse mentaliteit toe, terwijl het toch geen mensenleven geleden is dat binnen de bebouwde van Almelo (tegenover Copyprofs aan de Bornsestraat) nog een echte stadsboerderij was met koeien en een paard. Ook werd destijds aan de Maardijk nog een springpaard in de schuur achter het huis gestald, terwijl het beestje amper door het gangpad kon.

Als na de gemeentelijke mediator-actie aan de Gravenweg ook nog het pesten is gestopt, is alles in Aadorp weer pais en vree. Zo niet, dan moet de politie handhaven, want een paard in je eigen tuin mag gewoon en pesten niet!

'Fijnslijper'

Fotoreportage (1 foto's)...

 
28-08-2017  

Knollenveld of 'grass'


Met de aantekening dat Vitesse in het Gelredome hybride-grass heeft van Greenfields.
 

Een fiks aantal Nederlandse voetbalsterren van weleer en heden heeft zich voor het karretje van de sportredacteurs van het Algemeen Dagblad  laten spannen om kunstgras in het vaderlandse topvoetbal te weren. Onder hen o.a. Ruud Gullit die ook wel eens wat anders beweerde.
Als hoofdreden wordt beweerd dat Nederland de aansluiting mist met de internationale top vanwege het kunstgras. Het kunstgras zou geen goede basis vormen voor de ontwikkeling. Meer blessures wordt eveneens opgevoerd maar dat is door academisch onderzoek al lang van tafel geveegd. Vroeger leerde men voetballen op straat (Cruyff) 'Het is geen voetbal meer maar een ander spelletje', is nog zo’n drogreden. Hoezo, zijn de spelregels veranderd?

De ouderen onder ons kunnen zich de discussies en klaagzangen in kranten van pakweg 40 à 50 jaar geleden nog herinneren wanneer de topclubs van toen de provincie in gingen. In de kampioensbeelden van Feyenoord was onlangs nog op TV te zien hoe de velden er soms uitzagen. Er werd toen schande gesproken over het onderhoud van velden die er vaak als een knollentuin bijlagen met gewalst zand al voor de winter in de doelgebieden. Ja, toen al werd Feijenoord geroemd om haar grasmat net zoals Feyenoord ook nu nog steeds veel tijd, moeite en geld steekt in het onderhoud van de grasmat in De Kuip. In de Amsterdam Arena, pardon Johan Cruyff Arena, wordt het ‘matje’ jaarlijks drie keer vernieuwd, omdat het gras er niet wil groeien. In het Philips Stadion branden de 'groeilampen' de hele week. We hebben het dus over de traditionele vaderlandse top 3, de clubs die over meer geld beschikken dan de andere clubs maar ondanks een betere (en vooral duurdere) trainersstaf en betere accommodaties toch de aansluiting mist met de wereldtop.

‘Het is de schuld van het kunstgras’, zeggen de actievoerders van het AD. Als kwade genius wordt Jan Smit opgevoerd, de ex- preses van Heracles Almelo die het als eerste aandurfde ‘zijn Bvo’ op kunstgras te laten uitkomen. Smit zou zich volgens de actioevoerders onsterfelijk kunnen maken door als ‘nieuwbakken’ voorzitter van de Raad van Commissarissen van de KNVB het kunstgras in het betaald voetbal ook weer af te schaffen. ‘Als hem dat niet lukt, is zijn voorzitterschap mislukt’, schrijft Sjourd Mossou zelfs in AD.

Maar hoe zit het dan werkelijk bij de internationale top? Bijna alle internationale topclubs hebben de beschikking over kunstgras. Of dat nu een buitenveld is of in een hal. Bij slecht weer of een slecht veld wijkt men voor de training met regelmaat uit naar kunstgras. Bayern München, Real Madrid,  Ac Milan, Inter et cetera hebben kunstgrasvelden op hun trainingsaccommodaties. In Engeland gebruiken de ‘toppers’ vaak hybride grasvelden. Dat is natuurgras dat door geweven kunstgrasvezels heen groeit en zo de schade van het natuurgras beperkt.   Ook het Stade de France in Parijs werd tijdens het WK Rugby van hybride gras voorzien.

Het verliezen van de aansluiting met de internationale top heeft dus werkelijk niet zoveel met gras of kunstgras te maken, maar des te meer met kapitaal. Johan Cruyff (1947) vertrok pas in 1973 op 26-jarige leeftijd bij Ajax om zijn debuut te maken bij Barcelona. Tegenwoordig worden Nederlandse talenten al rond hun 16e jaar weggelokt door buitenlandse topclubs. Denemarken en Zweden ondergingen die ervaring al eerder. Feyenoord en Heerenveen gaven al sindsdien hun ogen goed de kost in Noord Europa. PSV en Ajax kijken veel rond in Zuid Amerika. Ook steken de Nederlandse topclubs nationaal gezien het meeste geld in de scouting en in de jeugdopleiding. Zij profiteren dus het meest van alle Nederlandse clubs als er op de vaderlandse velden weer een talent internationaal wordt gescout al voordat zij bewezen hebben een echte topper te zijn.

Het geklaag over kunstgras heeft dus vooral een ‘vals’ sentiment. Jan Smit en zijn rechterhand Nico-Jan Hoogma wezen met kunstgras het vaderlandse voetbal deels de weg om goedkoper aan het ‘internationale lijntje’ te blijven hangen door vast te houden aan kunstgras. De verkoop van spelers als Oussame Tannane (St. Etienne), Robin Gosens (Serie A), Justin Hoogma (Bundesliga)en Samuel Armenteros (Serie A) is aanleiding genoeg om dat aan te nemen, Bas Dost buiten beschouwing gelaten. Jan Smit liet ook nog eens veldverwarming aanleggen om het speelveld annex trainingsveld (zonder rubberkorrels) in de winter optimaal te kunnen benutten. En ja, het zou wellicht mooi zijn dat hybride-grasvelden ook meer ingang kregen op de velden van de Nederlandse ‘toppers’. Misschien wel juist bij Ajax PSV en Feyenoord. Kan Jan Smit misschien eens aan dat koordje trekken?!

‘Fijnslijper’

PS
Van eredivisie t/m 3e divisie spelen inmiddels 55 clubs op kunstgras, ook Jong AZ, Jong Vitesse en Jong PSV.

 
19-08-2017  

Land van Lot

 

Op de website van De Roskam beschrijft hoofdredacteur Han Pape zijn visie over bestuurlijk Twente onder de noemer  De Republiek met als titel; ‘Gelukkig hebben we wél kostbare bestuurspaleizen
 

 
08-06-2017  

Oons Annie is de droad kwiet

 

Annie Schreijer-Pierik, de struise boerin uit Hengevelde en Europarlementariër voor het CDA is ’n luk de droad kwiet. Als enige van het vijftal CDA’ers heeft Schreijer namelijk geen externe accountantsverklaring ingeleverd als verantwoording van 4.300 euro per maand aan onkostenvergoeding. Nu is zij niet de enige, want van de 751 Europarlementariërs doet het overgrote deel dat niet en net zomin de Nederlandse afgevaardigden van de VVD, de PVV en de SGP, zo bleek uit een onderzoek van 44 journalisten uit de Europese Unie.

Oons Annie vindt dat ‘bonnetjesgedoe’ maar grote onzin en laat haar eigen accountant een jaaropgave maken voor de belastingdienst. Daarmee is voor haar de kous af, denkt Schreijer die het CDA diende in de gemeenteraad, provinciale staten en de Tweede Kamer en in 2014 als ‘lijstduwer’ met meer dan 110.000 voorkeurstemmen toch het Europarlement ‘binnenwandelde’ ten koste van een partijgenoot die bleef steken op 33.000 voorkeurstemmen. Nu hebben de CDA-kandidaten op een verkiesbare plaats een verklaring ondertekent dat zij zich aan de strengere verantwoordingsregels van het CDA houden, maar oon’s Annie niet, omdat zij geacht werd toch geen zitting te nemen in het Europarlement. Dat was dus een misrekening, want as Annie ergn’s veur geet, dan ok met volle pulle.

Oons Annie zit dus afwisselend in Brussel en Straatsburg. Voor Nederland, maar vooral voor Twente, krek ze dat deed in de Tweede Kamer. Even gaan staan tijdens de begrotingsbehandeling was voor minister-president Balkenende al reden genoeg om te verzuchten dat Twente niet wordt vergeten.
Kijk, dan kom je in de telefoonagenda van die andere voorvechter voor Twente, Henk Bolk uit Almelo. Tijdens het jaarlijkse ‘Haringhappen’ bij Bolk Transport kom je dan ook heel wat Haagse politici tegen, want Bolk wil een bredere A1 (komt), voor grotere vrachtschepen bevaarbare Twentekanalen, (komt), Twente als logistieke ‘hotspot’ (komt) en een betere wegverbinding tussen Twente en Zwolle waar nog flink aan getrokken wordt om het Bolk helemaal naar de zin te maken.

Ik ontmoette ‘Oons Annie’ voor het eerst bij dat ‘Haringhappen’. Nu geldt ze als makkelijk benaderbaar, maar in dit geval was het anders om. ‘Woar ken ik oe van?’, zei Annie tegen mij terwijl ik net een haring als God's woord in een ouderling naar binnen had laten glijen. Wijlen mijn grote vriend Harrie Nijhuis was me, adrem als hij was, voor. ‘Van’t daansen bij Veehof in Hengevelde’, grijnsde Harrie. Annie keek me nog eens aan en ik zei ’het zou zomaar kunnen want ik kwam daar in mijn jeugd nog wel eens met het Almelose ‘peerdevolk’ dat al ruim 50 jaar aan de weg timmert met de Almelose Ruiterdagen, het grootste hippische evenement in omvang in Europa. ‘Joa, joa, zij Annie in de Twentse betekenis. Alleen daarom al moet Annie de knopen van haar mantelpakje nog maar eens tellen, net zoals de bedragen van de ‘bonnetjes’ in de juiste kolom!

‘Fijnslijper’


PS
Oons Annie heeft inmiddels beterschap beloofd aan het partijbestuur van het CDA en gaat vanaf nu wel een bonnetjesadministratie aanleggen voor controle achteraf.

 
19-05-2017  

Kuyt

 

Niets ten nadele van Dirk Kuyt. Bejubeld bij Fc Utrecht, Feyenoord, Liverpool, Fenerbahçe SK, het Nationale elftal  en wederom Feyenoord. Het behaalde kampioenschap in de Kuip tegen ‘bij toeval’ Heracles Almelo, als men een week eerder niet had verzaakt op Woudestein,  noemde hij het mooiste succes uit zijn rijke sportcarrière.

De geboortige Katwijker hing deze week zijn ‘kicksen’ in de wilgen. Maar eeuwige dank voor zijn inzet met dat krachtige lijf dat hem 20 jaar op de been hield in het betaald voetbal. Twintig jaar het toonbeeld van gedrevenheid en altijd sleurend voor succes. Nooit opgeven is een drijfveer waarover maar weinigen beschikken. Dirk Kuyt deed het en moest het. Als voetballer beschikte hij niet overdadig aan technische begaafdheden. Hij was geen Pele, Cruyff, Eusebio of Messi om maar een paar wereldtoppers te noemen en zo bleek werklust zijn redding evenals de gave om teamgenoten op sleeptouw te nemen.

In het laatste jaar van zijn carrière bleek ook sleet aan dat strakke lijf. Na gedane inspanning wat meer tijd nodig om te recupereren zoals dat in wielertermen heet. Hij werd zelfs af en toe bankzitter maar ook in dit laatste voetbaljaar stond hij er weer op het cruciale moment om Feyenoord met drie doelpunten tegen Heracles aan het lang gewenste kampioenschap te helpen.

Sleet erkennen is moeilijk ook voor de nooit opgevende sportman Dirk Kuyt, gestopt na zijn mooiste titel.  ‘Na voetballen op kunstgras had ik meer tijd nodig om te herstellen’, zei Dirk deze week. Maar ja, inmiddels 36 dan wordt herstellen na inspanning en zeker de inspanning die Dirk altijd levert, altijd wat lastiger.  In dat licht bezien moet zijn weerstand tegen kunstgras dan ook eerder geduid worden. Het zij hem vergeven!

‘Fijnslijper’

 
25-04-2017  

Wees nobel

 

Na de financiële crisis van de afgelopen jaren is het grootkapitaal naarstig op zoek naar meer winst. Zo ook het Amerikaanse PPG Industries dat haar oog heeft laten vallen op haar grootste concurrent AKZO Nobel uit Nederland. Aangedreven door hedgefondsen is geen bedrijf met duurzame toekomstvisie meer veilig tegen ongewilde overnames.
Zo’n fonds is Causeway Capital uit Los Angeles, met 6,8 procent van Akzo’s kapitaal de grootste aandeelhouder en voorstander van de éénmalige verkoopcash. Een andere voorstander van verkoop is het Amerikaanse Elliott Management met ruim 3 procent aandelen. Het bestuur en de raad van commissarissen van AKZO Nobel willen echter niet verkopen, net zoals kort geleden Unilever ook niet wilde en og maar nipt kon voorkomen.
Tijdens de aandeelhoudersvergadering van AKZO Nobel van woensdag bleek dat aandeelhouders met in totaal zo’n 30 procent aandelen kritisch is dat AKZO Nobel topman Ton Büchner niet met PPG Industries wil praten. Deze heeft al plannen gepresenteerd om de chemietak van AKZO Nobel nog dit jaar te verkopen om de aandeelhouders achter zich te houden. Dat blijkt weinig te helpen om de aandeelhouders die kiezen voor het snelle geld binnenboord te houden. Het stelt de wereldwijd 47.000 werknemers van AKZO Nobel niet gerust, want de praktijk leert dat diegene die wordt overgenomen ook de koopsom uiteindelijk betaald.
Het Nederlandse personeel stond op de barricaden en lieten de aandeelhouders voor aanvang van de vergadering weten hoe ongerust men is. Dat is ook minister van Economische Zaken Henk Kamp. Hij is voorstander van een sterk Nederlands bedrijfsleven dat kan concurreren op de wereldmarkt. Toch lijkt AKZO Nobel, dat groter is dan PPG, niet opgewassen tegen de druk van de ‘graaiers’ die alleen maar snel geld willen verdienen door aandelen te kopen en bedrijven te verkopen. Met hen gaan dan ook vaak de kleine aandeelhouders overstag, bang dat men is dat men de boot mist en achteraf niet of minder heeft geprofiteerd.
De Tweede Kamer schreeuwt om beschermingswetgeving nu AKZO Nobel in andere handen dreigt te vallen. Zeg maar 'The Netherlands First', naar voorbeeld van ene Donald Trump. De vakbonden vrezen ontslagen evenals het personeel en dat is waar het in feite om gaat. Amerikaanse bedrijven hebben al lang bewezen dat men telkens de productie verplaatst naar landen waar de lonen goedkoper zijn. Het kan anders en het moet anders. Kijk naar Duitsland waar familiebedrijven er voor zorgen dat het land al jaren achtereen een overschot op de betalingsbalans heeft. Daar kunnen ze in Amerika een puntje aan zuigen. Het moet anders en het kan anders.
Vanaf nu koop ik geen PPG producten meer zoals Sigma Coatings, Histor, Rambo, Veveo Coatings, Boonstoppel Silicat, Siloxab, Glidden en  PPG Deltron. Een aantal van deze merken hebben zelfs een Nederlandse oorsprong en vielen al eerder in handen van PPG. Als ik die merken in het schap laat staan, kunnen u, de aannemers en de schilders het ook. 'Buy Sikkens', zeg maar of Flexa, CetaBever, Hammarite, Delux en Alabastine om een paar nobele producten te noemen,  Zegt het voort in Nederland en Europa zodat het een olievlek wordt waarop PPG onderuit gaat !

‘Fijnslijper’

20-05-2017
Kabinet wil pauzejaar invoeren bij vijandige bedrijfsovernames.

 
12-04-2017  

Klushuisjes

 

Ooit had de gemeente Almelo plannen voor een fiets- en wandelbrug over het stationsemplacement om de City Haven en de Wierdense Hoek, zoals de wijken Kerkelanden en Aalderinkshoek ook wel werden genoemd, met elkaar te verbinden. In het Almelose stadhuis dachten de ‘regerende’ partijen CDA en PvdA en wisselend D66 en VVD dat alles de hemel ingroeide. Aan de Parallelweg en de Appelstraat werden al zo’n 12-tal vooroorlogse huisjes aangekocht om ruimte te maken voor vernieuwing en de ‘oversteek’ over het station. Een enkele ‘dwarsligger’ verkocht niet aan de gemeente. Dat zorgde niet alleen voor vertraging, maar ook werd de gemeente mede daardoor ‘ingehaald’ door de financiële crisis. Nog net op tijd werd wel het nieuwe onderkomen van het ROC van Twente met o.a. haar middelbare hotelschool gerealiseerd. Dit ondanks verscherpte veiligheidswetgeving langs spoorverbindingen en stations.   
Al bijna 15 jaar staan langs de Parallelweg 11 huisjes leeg. Vervallen tot op het bot maar ook lang ‘speelplek’ voor vernieling en zelfs brand. Het college van B&W wil nu de aangekochte huisjes nog voor de zomer slopen en de grond in de verkoop doen voor investeerders met een goed plan. En ziedaar opeens zijn de verpauperde huisjes waardevol vanwege de karakteristieke gevels. Althans dat vinden de raadsfracties D66, ChristenUnie en GroenLinks (5 zetels). Zij komen te elfder ure met het plan de desolate onbewoonbare woningen weer in de verkoop te doen als klushuizen voor klussers met twee rechterhanden. Dit voor een bedrag van maximaal 50.000 euro, fors minder dan de aankoop jaren geleden was. De woningen zouden per 2 kunnen worden samengevoegd waardoor er voor ‘yuppen, hipsters, wie dan ook’ een ruime woonstek op een toplocatie bij het NS station gerealiseerd kan worden. Dat alles onder het motto; ‘Niet slopen voordat er een plan is!’
De grootste oppositiefractie LAS werd ook om steun gevraagd voor het alternatieve plan. De fractie wil echter eerst wel eens weten waarvoor de verpauperde huisjes op de balans staan. De vraag is ook of de verpaupering van dien aard is dat het zelfs wel eens heel duur kan worden om de huizen op te knappen. LAS zit op het goede spoor. De gemeente kreeg ook nog een subsidie van 1,9 miljoen euro om de huisjes aan te kunnen kopen voor sloop. Wat zou de subsidiegever willen als de huisjes weer op de kopersmarkt komen?

Feit is dat braakliggende grond makkelijker te verkopen valt dan vooroorlogse verpauperde huisjes waarvan sommigen zeggen dat de gevels een dermate belangrijk aanzicht vormen dat ze ten koste van alles behouden moeten worden. Dat was vijftien jaar geleden al niet het geval en nu waarschijnlijk eveneens niet als men de gehele gevelrij van de Parallelweg in ogenschouw neemt. Op sommige locaties is er kennelijk helemaal nooit toezicht geweest op verbouwaanvragen en is maar wat aangerommeld.

Bekijk de foto’s en klik hier voor mijn tip!

'Fijnslijper'

Fotoreportage (13 foto's)...

 
16-03-2017  

Erdomannetje

 

Veel buitenlandse media rapporteerden over de Nederlandse Tweede Kamerverkiezingen. Zou na de Brexit en het Trumpiaans succes ook Wilders de macht grijpen voor een Nexit, was daarbij de vraag.
De uitslag stelt het buitenland gerust, want premier Rutte werd met de VVD weer de grootste in ons land. Tot vrijdag voor de verkiezingen leek in de polls dat Wilders op de hielen zat van Rutte. Maar ziedaar, de hulp van het Erdomannetje uit Ankara. Deze kon wel wat ‘bombarie’ gebruiken voor de nationale volksenquête  in april om meer presidentiële macht te krijgen. Er zitten nogal wat dubbele nationaliteiten met Turkse ‘roots’ in Europa en verkiezingstoespraken van Turkse ministers in Europese landen zouden kunnen helpen om de leider van de AK-partij nog hoger op het schild te hijsen. Dat het ook zijn invloed heeft op de verkiezingen in Nederland en straks Duitsland en Frankrijk, was mooi meegenomen. De aandacht moet namelijk worden afgewend van de nationale economische problemen waarin Turkije verkeert.  

Het Nederlandse kabinet gaf te kennen geen prijs te stellen op Turkse toespraken in aanloop naar de Nederlandse verkiezingen. Dreigementen volgden evenals een landingsverbod voor de Turkse minister van Buitenlandse Zaken en urenlange  ‘gijzeling’ van de minister van familiezaken die op slinkse wijze het consulaat in Rotterdam per auto vanuit Duitsland trachtte te bereiken. De aanhangers van het Erdomannetje werden met vlag en al gemobiliseerd om post te vatten voor het consulaat met vernielingen tot gevolg.
Aboutaleb, geboortige Marokkaan en burgemeester van Rotterdam gaf geen krimp op basis van de openbare orderegelgeving, daarbij gesteund door het kabinet. Het Erdomannetje dreigde voor de staatstelevisie met maatregelen, noemde Nederland nazistisch en de moordenaars van Sebrenica. Het hele land verbolgen en één achter premier Rutte die als lijsttrekker van de VVD binnen een paar dagen met stip een voorsprong nam op Wilders in de Tweede Kamerverkiezingen. Voor de derde keer op rij de grootste en leider van de coalitieonderhandelingen.

'Segregatiepartij' DENK liftte mee, Wilders ‘likt’ zijn wonden, maar is Wilders nu uitgerangeerd? Nee dus, In het ‘rooie’ bolwerk Rotterdam werd Wilders groot evenals in bijvoorbeeld Maastricht, Almelo, Emmen, Vlagtwedde, Steenwijkerwold en og wat gemeenten in Limburg. Zelfs in het CDA-bolwerk Tubbergen trok Wilders veel stemmen. De meeste gemeenten waar Wilders scoort, kennen grotere sociale problematieken of volgelingen met angst voor buitenlanders. Wilders dus niet de grootste maar wel weer een paar zeteltjes extra om te laten ‘bemannen’ door horige volgelingen en ook dat met dank aan het Erdomannetje.

Opnieuw heeft Rutte vier jaar voor de boeg waarbij de middengroepen en de minima maar moeten afwachten of ook zij kunnen profiteren van de stijgende economie. Een mooie taak voor de toekomstige coalitiegenoten om dat af te dwingen. Anders worden zij weggevaagd net zoals de PvdA en wordt Wilders alsnog op het schild gehesen!

‘Fijnslijper’ 

 
05-03-2017  

Stop de lange arm

 

Er is een heuse diplomatieke rel ontstaan tussen Nederland en Turkije, het land waar Nederland van 8 januari 2013 tot 31 januari 2014 met de inzet van Patriots en 600 militairen bij Adana het land beschermde tegen mogelijke raketten uit Syrië.

Aanleiding tot de rel de steeds agressievere toon van president Erdogan richting Europa, de onderdrukking van ‘vrijdenkende’ Turken en de pogingen om zijn invloedsfeer bij inwoners van Turkse komaf in de landen van de Euopese Unie te beïnvloeden bij een volksreferendum om hem nog meer macht te geven. 

In Duitsland verboden drie burgemeesters politieke bijeenkomsten waarbij Turkse parlementariërs en/of ministers het woord wilden voeren tijdens campagnebijeenkomsten. In Oostenrijk soortgelijke pogingen en op 11 maart willen Nederlands-Turkse aanhangers van Erdogan minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu het woord laten voeren in een horecabedrijf in het Rotterdamse Hoogvliet.
Cavasoglu die de Europese Unie als eens wegzette als anti-Turks, maar wel een dienaar is van machthebber Erdogan die via ambassades zijn geemigreerde volgzame landgenoten onder druk zet om anders denkende Turken in het gareel te krijgen. Zelfs de namen van vermeende Fethullah Gülen aanhangers moeten worden doorgegeven aan de Turkse machthebbers. Met al die macht via de lange arm is de Nederlandse regering niet blij en het kabinet vindt de politieke spreekbeurt van Cavasoglu zelfs een vorm van inmenging in de Nederlandse verhoudingen waar Turkse medelanders toch al tegen elkaar zijn opgezet.

Via het diplomatieke lijntje werd de Turkse regering bericht dat de Nederlandse regering ‘not amused’ is en Cavasoglu beter thuis kan blijven. De reactie was niet verrassend. Cavasoglu oreerde de inmenging van de Nederlandse regering in ‘Turkse Zaken’ ondemocratisch. Het speelveld van de diplomatie ondergaat dus verandering.  Kan het Nederlandse volk en de ‘vrije’ Turkse medelanders het kabinet helpen? Zomaar een vraag die nu ontstaat. Eigenlijk simpel, nooit Patriots meer naar Turkije, nooit meer op vakantie in Turkije maar kiezen voor een weekendje Hoogvliet om Cavasoglu kenbaar te maken dat zijn inmenging als 'de lange arm van’ op Nederlands grondgebied teveel is. Dan weet Aboutaleb ook wat hij kan doen!

'Fijnslijper'

P.S.
Waar komt het machtsdenken van Erdogan vandaan. Feit is dat de Turkse economie sterk daalt en de nationale munt de Lira, sterk devalueert. Erdogan geeft daarbij stelselmatig de schuld aan buitenlandse economiën en de macht van het kapitaal. Ook de binnenlandse oppositie en minderheden moeten het daarbij ontgelden. Nederland is internationaal de derde investeerder in Turkije. Gelet op de houding van Erdogan tegen Nederland, kan dat binnenkort wel eens drastisch wijzigen wanneer Nederlandse investeerders 'kopschuw' worden.
Lees het
economisch verhaal in NRC.

 
04-03-2017  

Pieter als premier


Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt
Cartoon van Marian Vissers in FD
 

In het politieke landschap op weg naar de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart a.s. zijn politici als Rutte, Asscher, Buma, Klaver, Pechtold, Roemer en de andere lijsttrekkers niet van de beeldbuis te slaan. Van koffietijd tot nieuwsprogramma’s en ook de programma’s voor de ‘Kids’ worden niet gemeden. Onderwijl wordt in het gehele land geflyerd en zelfs Wilders is weer op pad nu de ‘special forces’ van de Koninklijke Marechaussee de bewaking heeft overgenomen.

Elke partij heeft zo haar eigen campagne en ondersteunt dat met het uitdelen van leuke ‘hebbedingetjes’. Ruim 10 miljoen euro wordt naar schatting uitgegeven door de 28 partijen op de landelijke kieslijst. De SP geeft het meeste geld uit want de pot is dik gevuld met afdrachten van Kamerleden, Statenleden en leden van de gemeenteraden. Ook de VVD heeft over geld niet te klagen want tal van succesvolle ondernemers spekken de campagne-pot.
De ‘zittende’ partijen in de Tweede Kamer krijgen ook nog eens een rijksbijdrage naar rato van het aantal zetels. Alleen Wilders moet het doen met giften omdat het geen officiële partij is maar een ongestructureerde beweging in het kielzog van de alles bepalende grote leider.  Eigenlijk vreemd dat hij wel de naam PVV mag voeren op de kieslijst in plaats van de persooonsaanduiding Lijst Wilders.

De nieuwelingen hebben het kleinste budget en moeten dus meer de creativiteit aanspreken om in het nieuws te komen. Jan Roos doet dat met boude uitspraken en kent het klappen van de zweep als ex- lastpost van PowNed, een dochterbedrijf van het conservatieve De Telegraaf, het concern waarvoor mediatycoon John de Mol veel centjes over heeft om het in bezit te krijgen.

De aanvoerder van DENK en volgeling van ene Erdogan die hard op weg is naar een dictatuur in Turkije, doet het met een ongefundeerde uitspraak over medici die bij zieke oudere allochtonen er eerder de stekker uittrekken dan bij autochtonen. Zelfs de haat-imam uit Utrecht adviseert zijn volgelingen nu om op DENK te stemmen. Te hopen valt dat de maatschappelijk meer betrokken en vrijer denkende moslims wel nadenken. Maar het kan zo maar zijn dat DENK een verrassend resultaat zal boeken nu Turkse ministers niet gewenst zijn op verkiezingscampagne om Erdogan’s heerschappij te vergroten. Gelukkig staan er bij DENK maar 18 kandidaten op de lijst en kan het aantal zetels niet hoger worden.

‘Cult-vrouw’ Sylvana Simons stapte ter elfder ure uit DENK omdat binnen de partij de ‘vrijheid’ voor vrouwen toch minder was dan gedacht. Met Artikel 1 als naam en als speerpunt uit de grondwet, hoopt zij een groot deel van de allochtone kiezersmarkt te kunnen bewegen haar te steunen, want Zwarte Piet bij de jaarlijkse intocht van Sinterklaas mag volgens haar niet langer in Nederland.  

Thierry Baudet is nog zo iemand die geregeld het nieuws weet te halen. Hij zadelde ons al eens op met het raadgevend referendum over het Oekraïneverdrag. Daarmee Rutte hoofdbrekens bezorgend omdat een meerderheid van het laag aantal opgekomen stemmers bij meerderheid het verdrag afwees. Het land dat haar onafhankelijkheid van Rusland’s Poetin bevecht en De Krim als nationaal grondgebied door oorlogshandelingen kwijt raakte, mag volgens Baudet niet bij de Europese Unie komen. Dat het Oekraïnse volk daardoor wellicht haar vrijheid kwijt raakt, vindt de leider van het Forum voor Democratie kennelijk niet van belang.

Gisteren behaalde Baudet het nieuws om Enschedeër Pieter Omtzigt (CDA) te lanceren als meeste geschikte premier. Volgens Baudet is Omtzigt zeer eurosceptisch, feitelijk en scherp over moslim-immigratie is. Dat is ongetwijfeld waar, maar Pieter is ook de ‘bewaker’ van het Nederlandse pensioenkapitaal tegen ongewenste invloeden uit Brussel en bevlogen bij regionale belangen zoals de eerdere kwestie om de verloscentra in de Twentse ziekenhuizen en de regionale mobiliteit. Feitelijk is Omtzigt nog meer. Met regelmaat komt hij op voor onderdrukte christenen in moslimstaten en overtuigd is hij ook van de genocide die tegen de Armenen plaatsvond. Bij de jaarlijkse herdenking bij de Armeens Apostolische kerk in Almelo laat Omtzigt dus nooit verstek gaan.

Baudet sluit zich in feite aan bij de mening van TV presentator Jort Kelder, persoonlijke vriend van Rutte, die Omtzigt zelfs het beste kamerlid noemde dat Nederland heeft.
Bij de verkiezingen vier jaar geleden wist Omtzigt zelfs dik 36.000 voorkeurstemmen te halen op een schier onverkiesbare plek op de lijst van het CDA. Ondanks het klinkende resultaat toonde Omtzigt zich bescheiden en blijft hij lijsttrekker Buma steunen. Omtzigt heeft Baudet dus niet nodig en zo is het maar net voor de nummer 4 van lijst 5.

‘Fijnslijper’ 

'Als macht niet wordt gecontroleerd ga je dingen doen die je niet wilt vertellen, dingen verbergen en achterhouden. Het is mijn opdracht dat bloot te leggen', zei Omtzigt in een interview met het Financieel Dagblad. Omtzigt achterhaalde ook wat de vroegpensioenregeling bij de belastingdienst inhield.De regeling werd buitende minister om ontworpen om overtollig personeel kwijt te raken. De uitkomst is dat het honderden miljoenen euro's kost terwijl de verkeerde personen bij de belastingdienst vroegtijdig vertrekken met een dikke premie.
Lees het
verhaal in FD.

 
17-02-2017  

Kroonjuweel

 

In Twente zijn de meningen nogal verdeel over afvalverwerker Twence. Het bedrijf ontwikkelt zich steeds meer als leverancier van energie en kreeg daarvoor ook een rijkssubsidie van 300 miljoen euro.
In de afgelopen jaren droeg Twence ook een slordige 80 miljoen euro af aan dividend aan de Regio Twente het regionale bestuurs-traject van de 14 Twentse gemeenten die gezamenlijk eigenaar zijn van Twence. Daarmee konden Twentse politici de bestuurlijke ambities uit de ‘Agenda van Twente’ financieren zoals o.a. de Fietssnelweg F35, stadsbuslijnen en speeltjes als de overdekte ijsbaan in Enschede, de topsport indooraccommodatie IISPA in Almelo en het overdekte zwemband in Nijverdal voor de top-waterpoloërs van Het Ravijn.

Daarvoor werd wel het verwerkingstarief voor de verwerking van afval uit de 14 gemeenten kunstmatig hoog gehouden. Nu dat niet langer meer kan en Twence lagere marktconforme tarieven in rekening gaat brengen, ontstonden er ‘dollartekens’ in de ogen van meerdere Twentse gemeenten. Rijssen/Holten, Twenterand en niet in de laatste plaats het noodlijdende Almelo, willen de aandelen verzilveren.
Of dat verstandig is?

Gelet op de loskomende toegezegde  rijkssubsidie voor investeringen in de productie van stroom en warmte uit restafval, kun je daar terecht vraagtekens bijzetten.
Er zijn namelijk ook min of meer verplichte ambities in het verminderen van gebruik van fossiele brandstoffen als olie, aardgas en vooral kolen als het om energieopwekking gaat en verminderen van Co2- uitstoot.
Met windenergie gaat het in Twente niet lukken, gelet op het brede verzet. Ook lukt het nog niet om grootschalige parken met zonnepanelen aan te leggen, terwijl Twence wel voortvarend bezig is om meer en meer warmte en elektriciteit ut afval te leveren aan Twentse bedrijven. De burger profiteert daar helaas nog niet van.

Maar er is meer. De aandeelhoudende gemeenten wilden in het verleden niet investeren in een sorteerinstallatie terwijl een dergelijke installatie een veel hoger sorteerrendement levert dan de mens met scheiden zal bereiken. De Duitse Universiteitsstad Münster ‘knikkerde’ een private onderneming uit de gemeentelijke ‘sortieranlage’ en neemt deze weer in eigen beheer.
Ook wil Münster aandelen van Twence om het eigen restafval te verwerken. Ook dat levert meer energie op als eindproduct. De visie van Münster doet ook andere gemeenten in de Duitse regio naar Twence kijken. Bij Twence wordt die belangstelling gekoesterd, want nu komt nog veel afval uit Engeland om in Hengelo verwerkt te worden. Afval uit de eigen Euregio beperkt dus eveneens de milieuschade door verre overzeese transporten te beperken.

Het zijn ontwikkelingen die raadsleden in Twente aan het denken zetten. Is verkoop van Twence wel zo aantrekkelijk? Gooi je niet het kind met het badwater weg? Is er in de toekomst bij voldoende afval rendement voor Twence en de aandeelhouders?
Daar raken steeds meer mensen van overtuigd. In Den Haag deden ze dat al met de toekenning van vele miljoenen aan investeringssubsidie.

In Twente staren zich nog veel bestuurders blind op de ontwikkeling van Twente Milieu. Ooit begonnen door gemeentelijke reinigingsdiensten van een beperkt aantal  gemeenten samen te voegen. De portefeuille-houdende wethouders van de aandeelhoudende gemeenten mogen er nog aan tafel zitten om politieke invloed uit te oefenen. De opmaat naar verplicht sorteren van huishoudelijk afval tot per woning op jaarbasis 50 kg restafval is bereikt en de burger als onbezoldigde ‘medewerker’ dat nauwelijks leidt tot lagere tarieven. De gevolgen zijn te zien bij milieueilanden en in de natuur.

De oplossing? Behoudt kroonjuweel Twence en degradeer Twente Milieu tot ophaaldienst en verpats die slavenhandel!

‘Fijnslijper’

 
17-02-2017  

Eerder onze fietsen, nu ons geld


Als heel Europa het gaat doen, kunnen we niet achter blijven!
 

De ‘MAUT’ een Duitse tolheffing voor gemotoriseerd verkeer gaat er komen, zo ervoeren burgemeesters van Euregiogemeenten gisteren van leden van de Duitse Bondsdag in Berlijn.
‘Twitter King’ Micheal Sijbom, in het dagelijks leven burgemeester van de gemeente Losser, toog met zijn collega’s Theo Schouten (Oldenzaal), Ineke Bakker (Dinkelland), Thomas Berling (Nordhorn) en Volker Pannen (Bad Bentheim) naar Berlijn om tegen dit onzalige plan te demonstreren.

Vrij verkeer van mens en goederen is het uitgangspunt van de Europese Unie en dat heeft de economie in de afgelopen 30 jaar een flinke ‘boost’ gegeven. Maar er zijn landen die extra willen profiteren van alsmaar meer vervoer over landswegen. Zwitserland was een van de eersten vanwege hun onafhankelijkheid ten opzichte van de Europese Unie en in verhouding dure aanleg van infrastructuur. Oostenrijk was het toenemende transitieverkeer ook snel zat en Frankrijk legde tolwegen aan gefinancierd door de gebruikers. De laatste vorm van tol kennen we inmiddels in meer landen voor bijvoorbeeld tunnels en bruggen en daar is wat voor te zeggen indien het de aanleg van goede infrastructuur versneld.

De Duitse ‘MAUT’ is echter geheel wat anders. Ontsproten in de ‘krochten’ van de Beierse CSU die al die buitenlandse kentekens meer beschouwde als profiteurs van de in het Duitse Derde Rijk ontsproten ‘Autobahn’. De tolheffing is bedoeld voor alle gebruikers maar de Duitser met Duits kenteken, zou gecompenseerd worden via lagere belasting, stelde het CSU-volk in ‘Lederhose’ met een pul bier in de hand zelfs tijdens de traditionele ‘Oktoberfesten’.

Coalitiepartners CDU en SPD wilden er niet aan en kregen steun uit Brussel omdat de Beierse voorgestelde versie in strijd is met de regels van de Europese Unie. Jaren werd getraineerd en ‘geslepen’, want het kabinet van Angela Merkel kon niet om de coalitie-eis van de CSU heen.

Uiteindelijk dan een zwak aftreksel dat de Eurocommissarissen nog enigszins willen billijken tot ergernis van o.a. de Nederlandse regering en een flink deelvan het Europarlement.
De Duitse Bondsdag lijkt haast zeker de afgezwakte vorm van tolheffing, middels de aanschaf van vignetten in meerdere prijsklassen, alsnog te aanvaarden. De revenuen zijn veel minder dan beoogd omdat de Duitser weinig betaald. De lagere baten komen grotendeels uit de knip van buitenlanders die in Duitsland recreëren, transporteren of passeren.

Eerder wilden ze onze fietsen, nu dus ordinair geld !

‘Fijnslijper’

 
14-02-2017  

Gelukkig hebben we Heracles nog !

 

In Almelo staat de IISPA, een sporthal van internationale allure en prestigeobject van de gemeente Almelo uit de 'Agenda van Twente'. Het landsdeel zou en moest een indoorsportaccommodatie hebben om de topsport in Twente te verhogen en dat moest in Almelo gebeuren. De bouw werd gestart met een budget van zo’n 12 miljoen euro maar kwam uiteindelijk uit boven de 17 miljoen euro.

Topturnen Oost Nederland (TON) verhuisde van Oldenzaal naar de IISPA maar een jaar voordat geoogst kon worden, verdwenen de succesvolle Olympische zusjes Sanne en Lieke Wevers naar Heerenveen omdat de topsportvisie van de nationale coach van het jaar Vincent Wevers, niet meer strookte met de visie van het nieuwe bestuur van TON dat liever koerste op de jeugdopleiding.

De topvolleybalsters van Eurosped namen dezelfde weg naar de IISPA. Gelokt door gunstige huurvoorwaarden en een accommodatie een eredivisieclub waardig. Vorig jaar werd de Nationale volleybalbeker veroverd en ging het landskampioenschap de ‘meiden’ van coach Jan Berendsen nipt voorbij ten faveure van VC Sneek. Wel speelde Eurosped als enige Europees en het team werd in Almelo onlangs verkozen tot Sportteam van het Jaar 2016.

Alleen met de publieke belangstelling lukte het niet echt en was het glas vaker half leeg dan half vol. Ook de sponsoring in het Almelose bleef beneden verwachting en dit lopende seizoen werd maar nipt de kampioenspoule bereikt met een zesde plek. Het Ootmarsumse Set Up’65 eindigde zelfs als tweede in de reguliere competitie van de eredivisie volleybal, omdat een aantal ‘meiden’ van Eurosped voor dit seizoen naar het thuisfront Set Up’65 overstapten. Liever thuis volleyballen op niveau in een bomvolle feitelijk te kleine, maar o zo knusse Ootmarsumse sporthal dan hard trainen en presteren in een sfeerloze IISPA.

Eurosped maakt nu als topsportteam opnieuw een overstap. De IISPA wordt verlaten. Niet omdat de hal geen goede faciliteiten kent, maar omdat de nieuwe sporthal De Punt in Vroomshoop qua accommodatie ook gezellig is en er in het ‘Twenterandse’ bovendien meer geld te halen valt voor het bedrijven van topsport. Het nieuwe seizoen speelt Eurosped dus eredivisievolleybal in Vroomshoop, met financiële steun van de nieuw op te richten businessclub Twenterand Volleybal.

Het betekent eigenlijk de ‘doodsteek’ voor topsport in de IISPA waarvan nu door Eurosped wordt gezegd dat met ‘pijn in het hart’ een van de mooiste sporthallen van het land wordt verlaten.
Geld is dus het glijmiddel om topsport aan een stad te verbinden. Niet een hal van 17 miljoen euro maar geld om salarissen van trainers en talenten te bekostigen en niet te vergeten sfeer om dat een mooi belevingsvol affiche te geven.
Dat kunnen ze wel in Twenterand. Daar brengt het vaatje haring tijdens de gezellige ‘Illegale Haringparty’ al jaren achtereen veel meer op dan het ‘geblaaskaak’ rond het eerste te veilen tonnetje haring in Almelo. Bovendien dammen ze in Twenterand al jaren beter dan in Almelo en steekt men in het ‘amateurvoetbal’ de clubs in Almelo ook al jaren de loef af.

Gelukkig hebben we Heracles nog!  

‘Fijnslijper’

 
13-02-2017  

Strategisch

 

De 'partij voor volksverlakkerij' met premier Rutte als lijsttrekker gooit alle trucs in de verkiezingsstrijd om maar weer de grootste te worden. Zes jaar Rutte met 50 miljard bezuiniging heeft vooral de mensen met de laagste inkomens getroffen, maar Rutte wil graag zijn beleid van tweedeling afmaken.
Er zit echter een kink in de kabel want Twitter-politicus Wilders heeft met zijn berichten nagenoeg alle ontevreden gewone burgers achter zich weten te verzamelen, zo tonen de peilingen aan. Wilders de man die door alle andere partijleiders wordt uitgesloten om een kabinet mee te vormen en in de peilingen de grootste dreigt te worden.
Reden voor sommigen om na te denken over strategisch te stemmen als we de Volkskrant mogen geloven. Volgens het artikel zou een vijfde van de kiesgerechtigden overwegen dat te doen. Die strategische stemmers zitten volgens het onderzoek van TNS Nipo bij D66, CDA, GroenLinks en de PvdA.
Maar is dat wel strategisch als men de partij van hun voorkeur dupeert ten faveure van Rutte en tegelijkertijd de kans op verdere tweedeling ruim baan geeft?

RTL zou het premierdebat organiseren op tv. Normaal gesproken het debat op de vooravond van de verkiezing waarin de twijfelaars onder ons over de streep gehaald moeten worden. Haatzaaier Wilders, althans volgens de rechter, mijdt al jaren de microfoon en camera van elke omroep. Op WNL kreeg hij zondag ruim baan. Hij toonde zich gematigder dan in zijn tweets om nog wat scepsis onder de twijfelende kiezers weg te nemen. Ook beweerde hij dat hij niet genegeerd kon worden indien zijn beweging de grootste van het land zou worden. In het programma dus geen ruimte voor opponenten en daar houdt de carnavalsvierder uit Venlo wel van. Het doorgaan van het premierdebat trok hij in twijfel als er meer dan vier lijsttrekkers zouden worden uitgenodigd. Alleen RTL zit met het probleem dat naast Wilders en Rutte er nog drie partijen zijn die in de peilingen nagenoeg gelijk op gaan. Reden om te overwegen om het debat te verbreden naar vijf lijsttrekkers.
Wilders reageerde kort na de uitzending van WNL en trok zich op voorhand terug. Rutte volgde direct en zo wordt de publieke verantwoording de nek om gedraaid. Beiden hebben namelijk niets te winnen in het debat waarin weerwoord gegeven kan worden en kiezen voor de nieuwe media als strategisch middel van volksverlakkerij, net zoals DENK.

Strategisch stemmen?
Ja dus, maar niet op de weglopers van het debat !

‘Fijnslijper’

Fotoreportage (1 foto's)...

 
09-02-2017  

Rozen

 

Hondenpoep op de openbare weg is klacht nummer een onder de bevolking, maar ook de uitwerpselen van de ‘ongrijpbare’ kat kent veel ergernis.
De paardendrol is voor sommigen ook reden tot klagen. Een buurtbewoonster bij het Twents Hippisch Centrum aan de Bosrand in Almelo deed haar beklag over een flinke paardendrol op het fietspad langs de Vissedijk. Reden voor de bestuurders van het THC Almelo de gebruikers van het hippisch centrum te vragen om drollen op de openbare weg te ruimen. Maar hoe doe je dat als je hoog te paard zit?
Zo maar even afstappen en met het paard aan de hand een drol opscheppen is lastiger dan gedacht. Je moet het paard namelijk ook onder controle houden terwijl fietsers, brommers en auto’s passeren. Daar komt bij dat de stedeling steeds verder van de natuur komt te staan en al vaak helemaal niet weet hoe je ruiters te paard op de openbare weg voorzichtig benadert en passeert. En dat terwijl een paard een vluchtdier is en er bij ‘onraad en schrik’ al snel tussenuit wil. De gevolgen kunnen dus veel groter zijn dan de drol op zich en dan heeft de ruiter het weer gedaan.

Van ouds her kent men in het paardenwereldje de zogenoemde ‘drollenvanger’. Een linnenzak die met enig ledertuig onder de staart van het paard gebonden kan worden. In de ruitersport heeft de ‘drollenvanger’ nooit enig gebruikssucces verkregen. Bij het ingespannen paard zag men het vaker.  Het verschil zit dan vaak in koudbloedig- of warmbloedig paard. Voor de kar een soort lobbes maar bij de spring- en dressuursport paarden met veel warm bloed en dus veel meer temperament en meer reagerend op de omgeving. De dwingende bijkomstigheid is dat de ruiter veel alerter moet zijn op dier en omgeving. Toch schijnt er nu een oplossing te zijn. Een plastic zak met daaraan vast een schraper om de drollen in de zak te duwen. Het geheel kun je dan na ruiming aan het zadel binden en op stal weer legen op de mesthoop. Alleen wie houdt dan tijdens het ruimen van de drol even het paard vast?

Een paardendrol bevat nog veel voedingsstoffen, veel meer dan een koeienvlaai of de drol van hond of kat. Een paardendrol is bijkans de beste mest die men zich kan voorstellen voor de tuin. Is het geen goed idee om de buurtbewoners van het THC aan de Bosrand uit te rusten met zo’n schraapzak? Dan staan de rozen er straks ook weer fraai bij!

‘Fijnslijper’

Archief
Terug naar vorige pagina