Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
23-02-2019  

Redding Fc Twente lijkt nabij

 

ENSCHEDE – Hoopvolle berichtgeving van en over Fc Twente heeft de laatste jaren geleerd dat telkens enige scepsis nodig was. De club uit het Enschedese werd onder leiding van de vroegere advertentieverkoper en latere directeur Munsterman van het krantenconcern Wegener opgestuwd naar de top van het vaderlands voetbal, maar ging onder diens leiding ook financieel onderuit. Massaal en vaak liep de ‘aanhang’ te hoop om de gemeente Enschede en de KNVB te bewegen niet onmiddellijk ‘de stekker uit het Enschedese voetbalbedrijf te trekken’ en niet zonder succes. De KNVB gaf bij herhaling uitstel voor het inleveren van jaarcijfers en verleende ook nog eens een licentie voor de eerste divisie om ruimte te geven voor een sportieve come back  en onlangs nog gaf de gemeente Enschede de club uitstel tot 1 maart om met een gedegen saneringsplan te komen. Dat lijkt nu nabij waarbij de redding voor het grootste deel uit Rijssen komt.
Reggeborg Beheer van de Rijssense bouwfamilie Wessels had via onderhandelaar René Kuipers al beloofd alle financiering uit het Twentse bedrijfsleven te verdubbelen om zo 14 miljoen euro garantie te kunnen waarborgen voor twee seizoenen exploitatiekosten in de eerste divisie. De club laat nu weten dat dit waarschijnlijk dinsdag a.s. rond komt als op uitnodiging van de Twentse Ondernemers Sociëteit (TOS) zo’n 100 ondernemers bij elkaar komen om gezamenlijk het ‘gat’ van 1,4 miljoen euro te dichten. De ondernemers moeten dan 7 euroton op tafel leggen en Reggeborg doet dan de rest. Als dat dus lukt, kan Fc Twente volgende week met een ‘gedekt’ financieel herstelplan aankloppen bij de gemeente Enschede, die op haar beurt dan een besluit kan nemen over de schulden van de club aan de gemeente en de bijbehorende eerder uitgestelde betalingsregeling.
In sportieve zin lijkt de club goed op weg om zelfs binnen een jaar terug te keren in de eredivisie. De club staat momenteel 11 punten los van naaste concurrent Fc Den Bosch.

 
22-02-2019  

Tubbergen moet woonwagens tolereren

 

TUBBERGEN – Na de affaire van de loonslaaf door een veroordeeld echtpaar dat een standplaats had op een klein woonwagenkampje in de gemeente Tubbergen, dacht die gemeente van die standplaatsen af te komen. Zij het dat het College voor de Rechten van de Mens de gemeente terugfloot. Onder het ‘woonwagenvolk van weleer’ is door nazaten een beweging op gang gekomen om het recht in het wonen van een woonwagen weer toegankelijker te maken. Demonstraties bij meerdere gemeenten volgden en Tubbergen kreeg het verzoek voor het vestigen van twee families in het ‘braakliggende’ kampje. Daar wilde de gemeente niet aan toegeven, maar herziet nu haar mening naar aanleiding van het commentaar door het College voor de Rechten van de Mens.

 
19-02-2019  

VVD Hellendoorn wil weth. Beintema kwijt

 

NIJVERDAL - De positie van wethouder Beintema van Financiën en WMO is volgens de VVD in Hellendoorn onhoudbaar vanwege de oplopende tekorten der gemeente Hellendoorn en het 'Gaat u maar rustig slapen'-toontje van de wethouder. De driekoppige fractie van de VVD vindt trouwens dat ook burgemeester Raven uitermate zwak opereert door te  pappen en nat te houden. Beintema  (CDA) houdt de raad volgens de VVD voor dat die zich geen zorgen moet maken en Raven wil volgens de VVD schouder aan schouder te strijden' om de tekorten het hoofd te bieden. Van 'deze manier van besturen' schrijft de VVD zich nadrukkelijk te distantiëren.
In een chaotische vergadering werd de gemeenteraad afgelopen donderdag zoals op deze site gemeld op de hoogte gebracht van een extra tekort van (voorlopig) drie miljoen euro over vorig jaar en moet er dit jaar nog eens zo'n vijf miljoen worden bezuinigd.  En daarmee zal het nog niet gedaan zijn. Bovendien bleek ter vergadering dat waarschuwingen van ambtenaren van de werkvloer niet doordrongen tot het management, laat staan het college. Voor de VVD is de maat nu vol en het vertrouwen in de politiek verantwoordelijke wethouder weg.
Het is naar de mening van de VVD 'onvoorstelbaar' dat de verantwoordelijk wethouder Beintema met Financiën en WMO in de portefeuille zich in de raadszaal 'verstopte' voor de raad en medewerkers de kolen uit het vuur liet halen. 'Dat neemt echter niet weg dat de heer Beintema wel (politiek) verantwoordelijk is en blijft. Hiervoor kan de heer Beintema dan ook niet weglopen en wij hopen dan ook dat de wethouder zijn verantwoordelijkheid neemt.'
bron: De Roskam

Lees ook: Hellendoorn duikt diep in de rod cijfers

 
14-02-2019  

Vracht Almelo-De Haandrik weer op niveau

 

ALMELO/ZWOLLE – Het vrachtverkeer over het kanaal Almelo – De Haandrik zit in tonnage weer op het niveau van 2002 toen circa 220.000 ton en vise-versa  werd verscheept tussen voornoemde locaties. Sinds 2001 was het aantal tonnages en scheepsbewegingen tanende, hetgeen resulteerde in een opwaardering van het kanaal in 2014 door de capaciteit te vergroten tot schepen van 700 ton. De provincie trok er 18 miljoen euro vooruit en de Rekenkamer Overijssel oordeelde in november 2016 nog dat deze investering feitelijk was verspild en verdere opwaardering naar schepen van 1.000 ton zinloos zou zijn omdat de jaarcijfers 2015 met amper 110.000 ton nagenoeg hetzelfde beeld toonden als de crisisjaren 2011 t/m 2013.

Twee maanden na uitbrengen van het rapport van de Rekenkamer echter toonde 2016 een lichte groei naar een tonnage van 127.772 ton en en in 2017 een verdere forse groei naar 233.334 ton, cijfers vergelijkbaar met het beginnende dalingsjaar 2002. In 2018 wederom een lichte stijging naar ruim 224.000 ton. Wel werden daarvoor onevenredig meer scheepsbewegingen geteld maar dat heeft  aannemelijk te maken met de lage waterstanden het afgelopen jaar (2017/967 en 2018/1098). Ook op andere binnenwateren voeren schepen met minder lading vanwege de kritisch lage waterstanden.

Recreatievaart tanende
Betreffende de recreatievaart op het kanaal Almelo – De Haandrik zijn de cijfers juist dalende (2017/1275 en 2018/1102). Die daling kan mogelijk haar oorzaak vinden in het cancelen van de Almelose Havendagen die voorgaande jaren en stroom van varende recreanten van de havendagen in Coevorden naar Almelo trok.

Opwaardering Twentekanalen
Gelet op de sterke stijging van vracht over water en vice versa Rotterdam - Twente (Hengelo/Almelo) wordt al jaren gewerkt aan capaciteitsvergroting van de Twentekanalen. Zo wordt de sluis bij Eefde vergroot en worden de kanalen verdiept en deels verbreed. Bij de containerterminal in Almelo (XL Businesspark Twente) wordt een zwaaikom aangelegd. Wel is er vertraging vanwege mogelijk toenemend kwelwater. Een aanbesteding liep derhalve vertraging op.
Een verdere opwaardering van het kanaal Almelo - De Haandrik lijkt verder weg. De laatste capaciteitsvergroting uit 2014 bezorgt aanwonenden ter hoogte van Geerdijk de nodige vochtproblemen. Provincie Overijssel is nog aan het 'uitdokteren' hoe die problemen kunnen worden verholpen. 

Rapport Rekenkamer november 2016

 
14-02-2019  

Subsidie voor Canadese Begraafplaats Holten


Impressie renovatie en uitbreiding (smallere deel) van het Informatiecentrum Canadese Begraafplaats te Holten.
© Jaap Kluin Architecten
 

RIJSSEN/HOLTEN – De renovatie en uitbreiding van het uit 2011 stammende Informatie- en Herdenkingscentrum op de Canadese Begraafplaats in Holten kan waarschijnlijk nog dit jaar beginnen. Op de laatste dag van januari stemde de gemeenteraad van Rijssen/Holten in met een subsidie van 150.000 euro. De gemeentelijke subsidie is een voorwaarde van bijdragen vanuit de Provincie Overijssel en het nationaal Fonds voor de Vrede die eerst dan respectievelijk 150.000 en 300.000 euro beschikbaar stellen.

Naast een renovatie ligt eveneens een uitbreiding in het bouwplan opgesloten. Met de investering ligt in het verlengde dat het nieuwe Informatie- en Herdenkingscentrum ook jongeren wil voorlichten over de Tweede Wereldoorlog en oorlogen en slachtoffers in het algemeen. Middels huidige technieken moet het informatiecentrum tevens een ‘experiencecenter’ worden waarin via digitale technieken  om verhalen over oorlogszucht, bezetting, angstdromen en vrijheidszucht nog pregnanter te presenteren. Het bezoek aan het Informatie- en Herdenkingscentrum is al jaren stijgende, vooral door jongeren.
Op de begraafplaats van de Holterberg zijn 1.394 oorlogsslachtoffers van voornamelijk Canadese geallieerden begraven.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
13-02-2019  

Hellendoorn duikt diep in de rode cijfers

Enorme tekorten in het sociale domein
 

NIJVERDAL – ‘De gemeente Hellendoorn stevent af op een megatekort dat zijn gelijke niet kent’, meldt De Roskam. Donderdag wordt de gemeenteraad ingelicht over de structurele tekorten die blijkens De Roskam al 8 miljoeneuro bedragen en bij ongewijzigd beleid zelfs kan verdubbelen.
Het gaat om de taken in het sociale domein zoals jeugdzorg, het toekennen van lichte en zware huishoudelijke hulp, dagbesteding, verstrekking van hulpmiddelen en andere Wmo-gerelateerde kosten.
De gemeente Hellendoorn kan die tekorten niet blijven dragen en zal volgens ambtelijke notities links of rechtsom drastisch moeten ingrijpen om te voorkomen dat het onder provinciale curatele komt.

UPDATE: 14-02-2019
Poolse Landdag tijdens informeren Hellendoornse gemeenteraad. Dit jaar nog 5,3 miljoen euro bezuinigen en volgend jaar nog eens 6,7 miljoen euro rekent de ambtelijke top de gemeenteraad voor. Signalen van de werkvloer kwamen niet door de betonlaag van het manegement, schrijft De Roskam. Twijnstra Gudde moet voor 1 maart 'bevindingen' op schrift stellen.

 
11-02-2019  

Infra-minister op werkbezoek in Twente

 

REGIO – Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen maakte vanmiddag een werkbezoek in Twente. Zij oriënteerde zich over de Twentse logistieke wereld bij de containerterminals in Almelo en Hengelo. De CTT-terminals hebben een directe lijn met de Twentse vestiging van CTT in de Rotterdamse haven via het water en spoor naar de CTT-spoorterminal in Bentheim (D) en kunnen daardoor ook over dezelfde douanefaciliteiten beschikken.

Twente-lobbyist Henk Bolk had de minister uitgenodigd om nog maar eens kennis te nemen van de verbindingsverbeteringen - zoals de verbreding van de A1, de A35/N35 richting Zwolle en de verdieping van de Twentekanalen - die de Twentse transportwereld wenst als groeiend ‘crossing point’ richting Oost Europa en Scandinavië maar ook voor de Euregio als directe overslag van containers voor bedrijven in de regio.

Directeur en grootaandeelhouder André Pluimers van Bolk Transport en Warehousing te Almelo en Hengelo gaf de minister namens de Twentse transportsector een inkijkje in de groei van het Twentse logistieke wereldje zoals o.a. op het Twentse XL Businesspark bij Almelo waar al voorzichtig wordt nagedacht over uitbreiding. ‘De investeringen leveren maximaal rendement op’, verkondigde Pluimers. Van Nieuwenhuizen nam de Twentse ontwikkelingen gaarne tot zich als portefeuillehouder Infrastructuur en Waterstaat.

UPDATE 12-02-2019
Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat zij in overleg gaat met de provincie Overijssel om knelpunten in de N35 op te lossen. Zij wil nut en noodzaak bespreken van volledige verbreding naar 4-baans weg tussen Almelo en Zwolle. Tot Wierden is dat al het geval en ook is eerder al besloten het traject tot Nijverdal te verbreden. Naast nut en noodzaak is ook financiering een punt van bespreking voor volledige trajectoptimaliserig tot Zwolle. Ook de Regio Twente wil van de N35 een volledige A35 maken om de economische regio's Zwolle en Twente beter met elkaar te verbinden.

 
11-02-2019  

Provincie investeert 21 miljoen in veiliger verkeer

 

ZWOLLE – De provincie Overijssel heeft in totaal zo’n 21 miljoen euro toegezegd aan gemeenten om verkeersperikelen op te lossen. Het gaat om tientallen knelpunten waarbij de betrokken gemeenten ook zelf een greep in de kas moeten doen. Alle projecten samen vergen een totale investering van 60 miljoen euro voor zowel grotere als kleinere projecten.

In Almelo wordt in het centrum bijvoorbeeld de Bornsestraat tussen het van Dronkelaarsplein en de Oude Veemarkt gereconstrueerd. Nu vooral een ‘knelpunt’ ter hoogte van de PlusMarkt. Een ander punt is de Hospitaalweg parallel aan de Van Rechteren Limpurgsingel. Het bestuur van Avc Heracles klaagde ‘steen en been’ over de gevaarlijke gaten en slechte verlichting die hun voetballertjes per fiets moeten trotseren. Lokaal Almelo Samen (LAS) maakte er vorig jaar een ‘hot item’ van in de aanloop naar de gemeenteraadverkiezing van maart.
Ook in de planning een deeltraject van de fietssnelweg F35 van Almelo naar Wierden tussen de Aalderinkssingel en de Schuilenburgsingel en de onveilge situatie voor fietsers aan de Sluiskade ZZ. De gemeente wil nog dit jaar beginnen om knelpunten te verbeteren.

 
08-02-2019  

LAS wil op de barricaden voor Rechtbank Almelo

 

ALMELO/DEN HAAG – Een tekort van 50 miljoen euro bij de Raad voor de Rechtspraak en een onderzoeksrapport van de Boston Consultancy Groep (BCG) hoe dat probleem te tackelen heeft de raadsfractie van Lokaal Almelo Samen (LAS) alert gemaakt. BCG ziet geen mogelijkheden het tekort te dichten maar geeft wel aan dat mogelijk locaties van gefuseerde rechtbanken (o.a. Almelo en Utrecht - red.) kunnen worden gesloten. Dit terwijl de rechters al dik 40 procent overwerk verrichten. Rechters niet blij, de Raad voor de Rechtspraak niet blij en zeker ook LAS niet blij omdat al eerder enkele keren aan de bestaanszekerheid van de Rechtbank Almelo en de penitentiaire inrichting De Karelskamp werd getornd. Onacceptabel voor Twente stelt de fractie LAS die geheel bestuurlijk Twente oproept om desnoods opnieuw op de barricaden te gaan, desnoods met twee vuisten richting Den Haag omdat minister Dekker vooralsnog de knip niet trekt en slechts het onderzoeksrapport van BCG bij de Tweede Kamer heeft gedropt.

Lees Facebook LAS of www.lokaalalmelosamen.nl

 
31-01-2019  

Ombudsman: Meer informeel oplossen klachten

 

RAALTE - In 2018 heeft de Overijsselse Ombudsman 130 klachten ontvangen, exact hetzelfde aantal als in 2017.
Van de klachten die met een rapport zijn afgesloten zijn er 6 gegrond, 10 gedeeltelijk gegrond en 15 ongegrond verklaard. Een aantal klachten kon door bemiddeling worden opgelost.

Bijna 700.000 inwoners van 15 Overijsselse gemeenten en de aan Overijssel grenzende gemeenten Meppel en Oldebroek kunnen met klachten over hun gemeente terecht bij de Overijsselse Ombudsman. Daarnaast zijn 7 samenwerkingsverbanden aangesloten.

In het jaarverslag zijn aan de hand van ervaringen in het afgelopen jaar leer-, aandachts- en andere opvallende punten opgenomen, evenals de samenvattingen van uitgebrachte rapporten.

De Overijsselse Ombudsman vindt het een goede ontwikkeling dat er bij gemeenten en instanties in toenemende mate aandacht is voor het informeel oplossen van klachten. Een persoonlijke, betrokken en oplossingsgerichte benadering draagt bij aan het herstel van vertrouwen in de overheid. Als na behandeling door de gemeente of instantie alsnog een klacht wordt ingediend bij de Overijsselse Ombudsman, wordt in de regel ook eerst nog gestreefd naar een informele oplossing. In een aantal gevallen kan de klacht door interventie van de ombudsman worden opgelost.

In het jaarverslag wordt opgemerkt dat gemeenten soms vergeten de indiener van een klacht te laten weten wat zij met een door de Overijsselse Ombudsman gegeven aanbeveling hebben gedaan. Ook wordt niet altijd verteld wat men doet met en/of heeft geleerd van een (gedeeltelijk) gegrond verklaarde klacht. Omdat dat voor een goede relatie tussen overheid en burger van belang is, dringt de Overijsselse Ombudsman daar wel op aan.

Informatie over de Overijsselse Ombudsman is te vinden op de website www.overijsselseombudsman.nl


Jaarverslag 2018 - Overijsselse Ombudsman

 
25-01-2019  

Ruim baan gif-treinen door Twente

Verbreden risiconorm in voorbereiding
 

DEN HAAG - Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven (D66) wil de risiconormen voor vervoer van gevaarlijke stoffen over spoor aanpassen. Vooral over de lijnen Bentheim (D) – Deventer door de Twentse gemeenten, rijden jaarlijks meer treinen met gevaarlijke stoffen dan volgens de geldende normen zijn toegestaan. Al jaren ageren actiegroepen tegen die transporten door steden waarvan men vindt dat deze te hoge risico’s met zich meebrengen. De Twentse gemeenten en Deventer onderschrijven die bezwaren.

Toenmalig staatssecretaris Sharon Dijksma, nu wethouder te Amsterdam, werkte nog aan regels om die overschrijdingen in aantal tegen te gaan en lanceerde juist maatregelen om dergelijke transporten meer over de Betuwelijn te geleiden. Dat blijkt te weinig soelaas te bieden omdat aan de Duitse zijde van de Betuwelijn nog veel werkzaamheden gepland staan tot 2024. Dit verhoogd juist het aantal gevaarlijke transporten door Twente met steden als Oldenzaal, Hengelo, Borne, Almelo, Wierden, Rijssen/Holten en daarbuiten door Deventer, Apeldoorn en Amersfoort. Om meer ruimte te bieden via het ‘Twentse spoor’, noemt Van Veldhoven de in 2015 vastgestelde risiconormen nu ‘sturingsnormen’ die van meet af aan al een te krap jasje hadden. Een capaciteitsverbreding acht Van Veldhoven best mogelijk indien aan alle reeds gestelde veiligheidsnormen worden voldaan.
Het igt niet in de lijn der verwachting dat actiegroeperingen en de Twentse gemeenten een ruimere norm zomaar zullen slikken. Twente spreekt in deze uit een mond, zijnde via de Bornse burgemeester Rob Welten als portefeuillehouder  over de veiligheidsregio Twente. 
 

 
23-01-2019  

XL Businesspark van kopzorg naar succesverhaal


André Pluimers - Port of Twente
 

ALMELO - Nog niet zo lang geleden was het ’t zorgenkindje van Twente. Wat moest er toch terecht komen van het XLBusinesspark? Was het terrein niet vele maten te groot? Nu, 2019, zijn de kansen finaal gekeerd. Het ene na het andere bedrijf is er uit de grond gestampt.
Grote jongens als Kees Smit, Madison, Timberland en Heylen, gemengde bedrijven tussen maakindustrie en logistiek streken neer. De mogelijkheden van containerterminal, het water en de snelweg geven vaak de doorslag bij de keuze voor het XL. For Farmers en Akzo zijn grootgebruikers van de terminal. André Pluimers van Bolk Transport, Port of Twente én aandeelhouder in CTT (Combi Terminal Twente) schetste voor de bestuursdelegatie van de provincie Overijssel het succesverhaal. Hoe een bedrijventerrein uit het slop geraakte.   

Banenmotor
Succes kent vele vaders, zo ook dat van het XL Businesspark bij Almelo. In de nasleep van de crisis werd er in 2012 nog serieus gedacht om er dan maar een zonnepark van te maken. De sluis Eefde zorgde voor problemen voor wat betreft bereikbaarheid per schip. De branchevereniging Port of Twente zette er de schouders onder en wist een kentering op gang te brengen. Het doel: minstens vijf bedrijven van 10 hectare en 250 nieuwe banen. Nu ziet het er naar uit dat het XL park in 2020 bij de top drie van de logistieke regio’s in Nederland zal horen. ‘De banenmotor draait op volle toeren!’ zegt André Pluimers.
Samen met bedrijven, gemeenten en onderwijsinstellingen investeerde de provincie Overijssel in de bereikbaarheid en goed opgeleid personeel. Door de aanleg van een tweede sluis bij Eefde, door de verruiming van de Twentekanalen en betere sluisbediening kan ingespeeld worden op de groeiende vraag naar containeroverslag. Inmiddels is een groot aantal kavels op de Twentse logistieke hotspot verkocht en bebouwd.

Groene Delta
‘Met 7,5 hectare uitgegeven, ontwikkelovereenkomsten voor 14 hectare en opties op nog eens 22 hectare zitten we met ons resultaat over 2018 ruim boven de prognoses. We maakten een trage start, maar nu gaat het hard!’ vertelt XL-park directeur Jan Geerdink. Eigenlijk is de laadkade inmiddels alweer te klein en wordt de mogelijkheid voor uitbreiding onderzocht. ‘Binnenkort beginnen we met de aanleg van 12 hectare Groene Delta; een compensatiegebied voor heel veel bomen, groen en waterretentie.’ Ook over duurzaamheid, warmteterugwinning en zonne-energie is het gesprek in volle gang.

In dit tempo zit het XL park binnenkort mudvol. Moet er dan weer worden uitgebreid? Daarover is Geerdink gereserveerd. ‘Voor uitbreiding zijn hier nagenoeg geen mogelijkheden. Er zijn bovendien nog altijd teveel overtollige hectares bedrijventerrein in Twente. Je moet dus goed kijken naar kwalitatieve invulling. Strategisch programmeren, heet dat.’

Bedreiging
De supersnelle groei van het XL Businesspark heeft een schaduwkant. Op naar tweeduizend banen, maar waar zijn de werknemers te vinden? Twente telt 30.000 banen in logistiek en transport en op dit moment zijn er 1500 vacatures. Ben Gerrits van Port of Twente luidt de noodklok en kondigt acties aan. Om grip te krijgen op de arbeidsmarktproblematiek worden initiatieven van gemeenten, bedrijven en particulieren en ROC ’s gebundeld. Er is werk, maar tegelijkertijd zitten de kaartenbakken bij de gemeenten boordevol, en zitten duizenden mensen thuis zonder werk. In Twente alleen al: 25.000 potentiele werknemers langdurig in de bijstand en de ww. ‘Met vaak een slecht zelfbeeld, en laag zelfvertrouwen. Daar moeten we wat aan doen. Aandacht is het sleutelwoord.’ zegt Ben Gerrits. Maar ook buiten de kaartenbakken moeten doelgroepen worden aangeboord. ‘House of Skills’ en de ‘Week van de logistiek’ moeten mensen interesseren voor de branche.
Een herkenbaar verhaal, zegt Bob Loohuis van de Heylen Groep. ‘Arbeidspotentieel is een doorslaggevende factor bij vestigingskeuzes. Die markt is behoorlijk gespannen.’ Niemand in Twente zit te wachten op schrikbeelden in het zuiden van het land, waar complete, afgezonderde dorpjes met buitenlandse werknemers aan het ontstaan zijn bij bedrijvenparken.

Een Overijssels schip
Armin Krien, directeur van Zandmaatschappij Twenthe kwam met een opvallend initiatief: hij liet speciaal voor de Twentekanalen een schip bouwen; een lichtgewicht met een diepgang van 2.80 meter, geschikt voor 2500 ton zware lading. Het wordt een uniek Overijssels product, gebouwd door de werven Bodewes (Kampen) en Poppen (Zwartsluis). Kosten 3,8 miljoen euro. In mei moet het klaar zijn. ‘We bouwen een schip dat nog niet bestaat. Geschikt voor de Twentekanalen. Die moeten dan wél worden verruimd. Je investeert dus als ondernemer op basis van overheidsbesluiten. Dat vertrouwen moet je dan wél hebben..!” Daarvoor is de lobby in volle gang, vertelt Anne-Ruth van Port of Twente. Ook voor de bruggen bij Zutphen, de renovatie van de sluizen bij Delden en Hengelo, een tweede sluiskolk bij Delden, allemaal voor een betere bereikbaarheid en duurzaam goederenvervoer over water. En: de Blauwe Golf. Een uniek systeem dat inzicht geeft in vervoersbewegingen over water, een betere doorstroming en reistijdwinst oplevert.
 

 
23-01-2019  

Woningaanbod neemt af in Twente

Wierden duurste woongemeente in Twente
 

REGIO - Het woningaanbod neemt in bijna alle Twentse gemeenten af ten opzichte van vorig jaar. In het vierde kwartaal van 2018 is alleen in Borne en Hellendoorn sprake van een verruimd aanbod. De grote hoeveelheid opgeleverde nieuwbouwwoningen heeft in Borne geleid tot meer aanbod. Dit blijkt uit de vandaag verschenen kwartaalrapportage Sprekende Cijfers Woningmarkten Q4 2018 van Snelder Zijlstra Makelaars (partner in Dynamis*).

Toename woningverkopen in enkele Twentse gemeenten
Ondanks de afnemende keuzemogelijkheden voor woningzoekers is het aantal woningverkopen in enkele Twentse gemeenten toegenomen. Zo zijn er in Enschede in het vierde kwartaal 15% meer woningen verkocht dan een jaar eerder, maar ook in Tubbergen nam het aantal verkopen met 12% toe. Het beperkte aanbod sorteerde in de laatste drie maanden van 2018 wel effect op de verkopen in onder andere de gemeenten Hengelo, Almelo en Wierden.

Dynamiek Borne gestuwd door nieuwbouwontwikkelingen
De nieuwbouw heeft een grote impact op de lokale dynamiek op de woningmarkt van Borne. Binnen de regio Hengelo, Hof van Twente en Borne vindt de groei in de nieuwbouw voornamelijk plaats in Borne en in minder mate in de gemeente Hengelo. De forse toename in Borne is te verklaren door meerdere verkopen in de projecten Bornsche Maten I en II.

Duurste Twentse woongemeente is Wierden

Binnen de regio Twente zijn de woningen het duurst in Wierden. In deze gemeente bedraagt de meterprijs ruim € 2.250. Daarmee overtreft het de prijs van een vierkante meter woonruimte in Borne (€ 2.125) en Hof van Twente (€ 2.075). De laagste prijzen worden gerealiseerd in de gemeente Almelo met een transactieprijs van slechts € 1.700 per vierkante meter.

*Dynamis
Dynamis te Utrecht is een organisatienetwerk van dertien grote regionale makelaars met meer dan veertig vestigingen in het hele land. Zij is daarmee een van de grootste makelaarsorganisaties in Nederland. Alle Dynamis-makelaars zijn NVM-lid en bestaan gemiddeld meer dan 65 jaar. Dynamis wil als netwerkorganisatie haar opdrachtgevers op professionele en kwalitatief hoogwaardige wijze ondersteunen en begeleiden bij alle beslissingen over (bedrijfs)onroerend goed.


Lees hier het hele rapport in pdf

 
22-01-2019  

Wierden remt verkeer met extra markeringen

College ziet af van spitsuurverbod
 

WIERDEN - Attentieverhogende markering moet er voor zorgen dat automobilisten minder hard over de Erve Meijerinksweg rijden. Dat heeft het college burgemeester en wethouders besloten na verschillende overleggen met buurtbewoners.

Richting de kruising van de Erve Meijerinksweg en de Meijrinksberg komen verdringingsstrepen en worden de waarschuwingsborden dichter op de t-splitsing geplaatst. Verder komt er langs beide zijden van de Erve Meijerinksweg een fietsstrook. Deze maatregelen moeten er voor zorgen dat er minder hard gereden wordt. “Dit is de uitkomst van een intensief overleg met betrokkenen. Met deze maatregelen willen we de verkeersveiligheid op de Erve Meijerinksweg bevorderen en komen we zoveel mogelijk tegemoet aan de wensen van alle omwonenden”, legt verantwoordelijk wethouder Johan Coes uit.

Geen spitsuurverbod
Eerder stelde de gemeente een spitsuurverbod in omdat, naast het veelvuldig overschrijden van de maximumsnelheid, bleek dat er in de spits erg veel automobilisten over de Erve Meijerinksweg reden. Tegen het spitsuurverbod werd door meerdere buurtbewoners bezwaar gemaakt. De bezwarencommissie adviseerde het college om af te zien van het spitsuurverbod en dat advies heeft het college met het nieuwe verkeersbesluit overgenomen.

De nieuwe maatregelen worden uitgevoerd nadat de officiële beroepsprocedure is afgerond.

 
09-01-2019  

Illegaal boot-bushokje Steenwijkerland moet weg

 

WANNEPERVEEN – Je hebt een camping met bootverhuur aan ’t Wiede in Wanneperveen en hebt een boot over die niet direct meer geschikt is. Campingeigenaar Doze kreeg het lumineuze idee de roeiboot iets aan te passen en als bushokje in te zetten bij de bushalte tegenover de camping.
Twee jaar staat dit alternatieve bushokje nu te pronken langs de Veneweg in Wanneperveen. Campinghouder Doze kreeg tal van complimenten over deze creatieve inzet van de houten roeiboot maar na 2 jaar komt de gemeente Steenwijkerland tot de conclusie dat een kale bushalte in weer en wind liever bestuurlijk gewenst is dan de oplossing van Henk Doze.
Het rechtop staande bootje kon wel eens omvallen bij storm moeten ze in het gemeentehuis gedacht hebben. ‘Klachten waren de aanleiding’, zo meldde de gemeente aan Doze die nu voor maart a.s. zijn alternatieve boot-bushokje verwijderd moet hebben op straffe van een dwangsom.
Ondernemer Doze maakt er verder geen woorden over vuil en wacht die termijn niet af. Wat rest is een prettige herinnering van een bootje als bushokje in de zo waterrijke Kop van Overijssel en waar de gemeente Steenwijkerland van ex FIOD-medewerker en burgemeester Rob Bats (VVD) verzuimt de bushalte enig aanzien te geven. Bats was eerder waarnemend burgemeester van Terschelling en daarvoor burgemeester van het nu tot Groningen-stad behorende Haren waar hij aftrad vanwege de Harense project X-rellen. Dit n.a.v. het onderzoek van de commissie Cohen.

< Foto: camping Aan 't Wiede - Wanneperveen

 
04-01-2019  

Omgevingsdienst Twente is gestart

Provincie en 14 Twentse gemeenten werken samen aan milieu en vergunningen
 

REGIO TWENTE - Op 1 januari 2019 is het startsein gegeven voor de Omgevingsdienst Twente. De Omgevingsdienst Twente biedt nu vanuit één aanspreekpunt gemeenten, inwoners en bedrijven specialistisch advies en ondersteuning op het gebied van milieutaken, zoals vergunningen, toezicht en handhaving.  De Omgevingsdienst Twente houdt kantoor in het stadhuis van Almelo.

Met deze samenwerking tussen 14 Twentse gemeenten en de Provincie Overijssel wordt een verdere impuls gegeven aan de uitvoering van milieutaken. Waar voorheen gemeenten zelf de vergunningverlening, toezicht en handhaving uitvoerden, wordt deze dienstverlening nu verricht door de Omgevingsdienst Twente.

Wat doet de Omgevingsdienst Twente?
De Omgevingsdienst Twente zorgt voor een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving, zodat iedereen in Twente veilig kan wonen, werken en leven. Dankzij het samenwerkingsverband is alle kennis en kunde over milieu ten behoeve van vergunningverlening, toezicht en handhaving gecentreerd op één plek. Specialisten op het gebied van externe veiligheid, lucht, geluid, energie, afval en bodem kunnen elkaars expertise benutten. Zo kan er maatwerk, kwaliteit en een optimale service geboden worden. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de veiligheidsdiensten, waterschappen, politie en justitie en landelijke kennisinstituten.

Wat verandert er voor inwoners en bedrijven?
Voor advies over vergunningen of overlastmeldingen kunnen inwoners of bedrijven contact opnemen met de Omgevingsdienst Twente. Het aanvragen van een vergunning gebeurt nog steeds via het Omgevingsloket.

Kantoorlocatie in Almelo
De Omgevingsdienst Twente is gevestigd in het stadhuis in Almelo en is telefonisch bereikbaar onder 0546-749500.
Voor meer informatie: bezoek de website www.odtwente.nl

Fotoreportage (1 foto's)...

 
01-01-2019  

Nieuwjaarsduik De Oldemeijer is nog niet Lageveld

Fotograaf Jan Bril
 

REGIO – Veel mensen maakten zich Nieuwjaarsdag op voor een frisse duik tijdens de RTV Oost Nieuwjaarsduik in de recreatieplas van De Oldemeijer. Burgemeester Snijders van Hardenberg gaf het startschot voor enkele honderden duikers individueel dan wel in teamverband. Ook deze editie was er weer een mooi bedrag van € 250 te winnen voor de groep van minimaal vijf personen die het meest kolderiek, carnavalesk of komisch is uitgedost en die uiteraard de Nieuwjaarsduik daadwerkelijk gaat maken. De Nieuwjaarsduik bij De Oldemeijer was tevens live te volgen op TV Oost en via Facebook maar het kan nog lang niet tippen aan de inmiddels ter ziele Nieuwjaarsduik op het Lageveld bij Wierden. RTV Oost deed daar jaren verslag van, maar koos er voor om ook elders in Overijssel zich te laten zien tijdens een Nieuwjaarsduik. Dit uiteindelijk ten koste van de jarenlange traditie bij Het Lageveld waar de organisator er uiteindelijk dit jaar de brui aan gaf.

Fotoreportage: Jan Bril

Fotoreportage (139 foto's)...

 
29-12-2018  

Burgemeester Gerritsen beste Twentse bestuurder

 

REGIO - ALMELO – Een jaar lang mag burgemeester Gerritsen van Almelo zich volgens hoofdredacteur Han Pape, de beste (gemeente)bestuurder van Twente noemen. Hij voert over 2018 de jaarlijkse Top 25 van de Roskam aan, onder meer doordat hij als geboren Tukker (Enter 1970) een bestuurlijk-culturele ommekeer tot stand bracht, met  afwisselend gestaalde en temende teksten.

Lees verder in de Roskam...

 
21-12-2018  

Arrestaties na schietpartij Vriezenveen

 

VRIEZENVEEN – Politie Twente heeft vier mannen aangehouden na een schietincident aan de Kanaalweg Noord vandaag rond het middaguur bij een metaalrecyclingbedrijf te Vriezenveen. Het betreft mannen uit Wierden (58 en 63), Deventer (50) en Vriezenveen (22). De 50-jarige en 63-jarige werden in Almelo in de kraag gevat. Naar een vijfde verdachte wordt nog gezocht.(signalement: getinte man, 1,80 m lang en lang haar. Hij droeg een donkere jas, spijkerbroek witte schoenen en rode trui met capuchon.
 

 
19-12-2018  

Hellendoorn halveert woningbouwplannen

 

HELLENDOORN – De gemeente Hellendoorn heeft een streep gezet door ruim de helft van beoogde woningbouwplannen, meldt de Roskam. Aanleiding het verbod door de Raad van State om een appartementencomplex te bouwen op de hoek Molenweg/Smidsweg in Nijverdal. Tegen dat plan waren bezwaren ingediend omdat Hellendoorn teveel woningen zou willen bouwen.
Uit voorzorg tegen verdere procedures heeft het Hellendoornse college van B&W nu alle bouwplannen tegen het licht gehouden en 480 woningen afgevoerd van het beoogde potentieel van 880 woningen. Vooral in Kruidenwijk Zuid, Hellendoorn Noord en Haarle is stevig geschrapt in woningbouwvolumes.
Toch meent het Hellendoornse college dat met de resterende 400 woningbouwvolumes kan worden voldaan aan de behoeftes in kleine kernen, huizen voor starters en levensloopbestendige woningen. Het minderen van woningbouwvolume is ook een financiële aderlating voor de gemeente Hellendoorn.

 
18-12-2018  

Gemeenten Achterhoek lagere rente Stadsbank

 

ACHTERHOEK – De Achterhoekse gemeenten Oost Gelre en Oude IJsselstreek hebben de rentes verlaagd van sociale leningen die worden verleend via de Stadsbank Oost Nederland. Nu wordt maximaal nog 10,6 procent rente berekend maar Oost Gelre brengt dat terug naar 5 procent en IJsselstreek naar 4 procent, beide ingaande 1 januari 2019. De gemeente Bronckhorst deed dat al eerder en rekent slechts 2,9 procent. Bronckhorst is daarmee landelijk een der koplopers wat rente betreft over sociale leningen aan burgers.
Bij de Stadsbank Oost Nederland zijn 21 gemeenten in de Achterhoek en Twente aangesloten. De gemeenten die lagere rentes berekenen aan hun burgers betalen het verschil in rente bij aan de Stadsbank Oost Nederland vanwege de exploitatiekosten van de gezamenlijke bank.

 
17-12-2018  

Librije weer top en De Bokkepruik in de min

 

REGIO – Vandaag zaten heel wat chef-koks in de zenuwen betreffende de toekenning van de prestigieuze Michelinsterren. In Overijssel voert De Librije van Jonnie en Thérèse Boer in Zwolle de lijst wederom aan met 3 sterren evenals Inter Scaldes in Kruiningen met Jannis en Claudia Brevet en Restaurant DeLeest van Jacob Jan Boerma en Kim Veldman in Vaassen samen de top 3 van Nederland vormend. De uitreiking in het Amsterdamse De La Mar Theater bracht vreugde en verdriet bij respectievelijk nieuwkomers en verliezers.
In Overijssel kunnen zich ook als toppers rekenen De Lindenhof** in Giethoorn, Kaatje bij de Sluis in Blokzijl, De Swarte Ruijter in Holten, De Bloemenbeek in De Lutte 't Lansink in Hengelo met allen één ster.
Groot verdriet vandaag in Hardenberg waar De Bokkepruik haar enige Michelinster verloor. Dat wordt zeker een jaar ‘buffelen en knokken’ om er over een jaar weer bij te zijn. Maar ja, lekker eten kun je er natuurlijk wel.
Lees alles via Misset

 
17-12-2018  

AZC Azelo in februari 2019 weer open

 

BORNE – Niets veranderlijker dan het beleid van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Amper een jaar geleden sloot AZC Azelo haar deuren, te klein en te oud volgens het COA om nog langer asielzoekers op te vangen. Het personeel kon deels naar huis en op zoek naar een andere baan. Maar het COA keert op haar schreden terug. In februari 2019 moet Azelo na 14 maanden gesloten te zijn geweest weer open. Dit omdat asielzoekers met een verblijfsstatus langer in de centra moet blijven vanwege krapte op de woningmarkt terwijl tegelijkertijd het aantal asielzoekers weer toeneemt. COA geeft de garantie aan de gemeente Borne dat in Azelo eind december 2019 de deuren van het AZC weer dichtgaan. Dat is ook het moment dat de gemeenteraad van Borne moet besluiten of het het voormalige jongensinternaat wil aankopen of niet. AZC Azelo ressorteert het komende jaar onder het AZC Almelo dat naast gezinsopvang ook een opvang heeft voor alleenstaande jonge mannen.

 
17-12-2018  

Contactloos 'zakkenrollen', het nieuwe dieven

 

DEVENTER – zakkenrollen is al sinds jaar en dag een geliefde bezigheid van het dievengilde op drukke locaties en bij evenementen. In Deventer tijdens het jaarlijkse Dickens Festijn in het Middeleeuwse Bergkwartier weet men daar al sinds de start van het festijn in 1991 over mee te praten. 

Draadloos digitaal dieven
Dit jaar maakten bezoekers van het festijn kennis met een nieuwe methode van zakkenrollen. Niet een greep in tas of binnenzak, maar dicht tegen een beoogd slachtoffer aan gaan staan waardoor ongemerkt 25 euro van uw bankrekening wordt  afgeschreven middels uw pinpas die contactloos geactiveerd is voor het doen van betalingen tot 25 euro.
Pas later bemerkten slachtoffers deze afschrijving maar u raadt het al, dat geld is allang door de digitale dieven cash geïnd.
Het is dat de politie in Deventer tijdens het festijn verscherpt toezicht op de volksmenigte toepaste en verdachten in beeld kwamen wegens hun gedrag. Enkelen werden opgepakt, allen uit Bulgarije. Over welke apparatuur de daders beschikten, houdt de politie in Deventer nog even voor zich in verband met verder onderzoek.

UPDATE
De politie in Deventer heeft de opgepakte verdachten later op de dag laten gaan. De verdachten hadden geen speciale apparatuur op zak en dus ook geen bewijs.


Vast staat dat bankpassen met NFC chip contactloos gelezen kunnen worden door een NFC-lezer zoals het apparaat dat in winkels gebruikt wordt. Maar ook de modernere mobiele telefoons beschikken over een NFC functie via het zenden van een signaaltje dat circa 10 cm afstand overbrugd naar de ontvanger. Maar technisch is het al jaren mogelijk die afstand te vergroten middels een gerichte NFC antenne.
Een oplossing is er ook. Het contactloos passaldo van 25 euro door uw bank op o euro laten zetten en weer gewoon intoetsen van uw pincode bij betalingen met uw pas en de betaalapp weer van uw mobieltje deleten!
Zo bericht ook de Consumentenbond over de nieuwe vorm van 'zakkenrollen'.

 
11-12-2018  

Twickel keert zich tegen Verbindingsweg Borne


Twickel niet eens met de 6 miljoen euro kostende 'groene' Verbindingsweg.De gemeenteraad van Borne stemt naar verwachting vanavond in met deze 'vooroplossing' om sluipverkeer beter te kunnen leiden.
De gestippelde varianten zijn mogelijk alternatieven, hoewel de bewoners van het Tusveld (gem. Almelo) opteren voor een verbindingsweg langs het spoortracé omdat dit minder het landschappelijk karakter aantast en naar schatting ook 20 miljoen euro goedkoper is.
 

BORNE/DELDEN – Landgoed Twickel, het grootste particuliere landgoed van Nederland, keert zich tegen het plan van de gemeente Borne voor het aanleggen van een Verbindingsweg die Borne deels moet ontlasten van sluipverkeer. Verzwarende factor in het geheel het in 2009 gesloten convenant tussen Landgoed Stichting Twickel, de Provincie Overijssel, de Regio Twente en de gemeenten Borne, Hengelo en Hof van Twente waar Twickel gronden heeft. In het convenant is vastgelegd dat het landgoed behouden moet blijven en verdere afbrokkeling moet worden voorkomen. Woordvoerder Gierveld, adjunct-rentmeester, laat aan RTV Oost weten dat de over de grond van Twickel geplande Verbindingsweg in ijn ogen de verkeersproblematiek niet oplost en alleen tot meer overlast in Zenderen leidt. Volgens Gierveld kan Borne het geld beter in een spoortunnelvariant vlakbij het station steken. Ook vindt Gierveld dat eerst het overleg met Rijk, Provincie en buurgemeenten moet worden gevoerd over een mogelijke randweg en een MIRT-onderzoeksresultaat.

Lees ook: Borne negeert tracéwens Zenderen/Tusveld.

Archief
Terug naar vorige pagina