Politiek nieuws


Plaatsing  
 
14-10-2017  

Gemeentebegroting communicerend vat

 

Met enig opportunisme stelde het Almelose college van B&W bij de presentatie van de Begroting 2018 dat men erin geslaagd was de stijgende kosten voor de burger te beperken tot de inflatiecorrectie van 1,4 procent. Gemakshalve werden bij die berekening de OZB, de afvalstoffenheffing, de rioolbelasting en andere tarieven zoals o.a. hondenbelasting en legeskosten bij elkaar geteld.
Het is het aloude rekensommetje van wat hebben we volgend jaar nodig, hoe berekenen we dat door in de tarieven en hoe verdoezelen we dat in een zo laag mogelijk percentage?

De ‘lagere’ kosten voor de verwerking van huishoudelijk afval bood in deze de oplossing. In de afgelopen 10 jaar namelijk werd via de jaarnota van afvalverwerker Twence vele miljoenen euro’s doorberekend aan alle Tukkers uit de 14 Twentse gemeenten om de Agenda van Twente te financieren. Zo kon bijvoorbeeld de Fietsnelweg F35 voor een deel worden aangelegd en werden prestigeprojecten als zwembad Het Ravijn in Nijverdal en de IISPA in Almelo mede gesubsidieerd evenals de aanleg van busbanen in Twentse steden.

In 2018 vervallen die regionale investeringsopcenten via Twence, maar daarvoor worden de Twentse burgers niet tot nauwelijks gecompenseerd, want ook de beoogde nieuwe Agenda voor Twente moet worden gefinancierd. Nee, de weinige compensatie die wordt doorgegeven zit meer in de besparing door het scheiden van afval door de burgers. De gemeenten steken namelijk de opbrengst van het gesorteerde glas, plastics, textiel en het van de verenigingen 'gestolen' oud papier in eigen zak. Voor de Almelose gezinnen betekent dat een ‘welwillende’ 28 euro tegemoetkoming in 2018. Echter dat is teveel om de begroting van de noodlijdende gemeente sluitend te krijgen. Een gat van 370.000 euro moest nog worden gedicht. Zo wordt dus de rioolbelasting met 6,2 procent verhoogd en de Ozb met 4,87 procent. Beide ruim boven de inflatiecorrectie van 1,4 procent waarmee de gemeente als totaal schermt. Een communicerend vat, dat gevolgen heeft voor de jaren na 2018 want die verhogingen zijn doorberekend in de meerjarenbegroting en dus niet éénmalig. Voor de jaren na 2018 zijn derhalve in Almelo de hogere inkomsten al deels ingeboekt en dat noemt men in bestuurlijke kringen ‘bezuinigen’!

‘Fijnslijper’

PS
In de afgelopen jaren werd in Almelo het Ozb-tarief al 3 keer eerder  met 5 procent bovenop de inflatiecorrectie in rekening gebracht.

 
05-10-2017  

Petitie voor bestrijding armoede bij kinderen

 

ALMELO – Raadslid Lieneke Bolhuis is een petitie gestart om het geld dat de gemeente krijgt van het Rijk voor de bestrijding van armoede onder opgroeiende kinderen, ook alleen voor dat doel te besteden. Volgens het raadslid wil het college van B&W die extra rijksbijdrage grotendeels aanwenden voor andere doelen en en het dichten van ‘gaten’in de begroting en daar is Bolhuis het niet mee eens. Met de petitie zoekt Bolhuis ondersteuning onder de burgerij om zo de extra rijksbijdrage te oormerken.
Via https://voorkindereninalmelo.petities.nl/ kan de burger dat dus online onderstrepen, maar Bolhuis en haar beweging Minimapartij staat zaterdag 14 oktober tussen 14.00 en 16.00 uur ook op de Koornmarkt om ondersteunende handtekeningen te verzamelen.

Bolhuis is niet de enige in de gemeenteraad die zich druk maakt voor de juiste besteding van het geld dat staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jetta Klijnsma uittrok. De raad nam op initiatief van raadslid Marjolein Wessels (PvdA) eerder al een motie aan om het half miljoen euro te besteden waarvoor het bedoeld is. Tot nu echter met weinig resultaat omdat portefeuillehouder Javier Cornelissen (SP) met steun van zijn collega-wethouders de motie negeerde om het geld breder in te zetten. Deraad kan dat tijdens de begrotingsbehandeling 2018 nog rechtzetten, maar moet dan wel elders binnen de begroting geld vrijmaken.

 
03-10-2017  

Raadsdebat over omgekeerd inzamelen van afval


In Hengelo gaan steeds meer stemmen op om de 'grijze bak' voor het restafval voorlopig maar te handhaven totdat de 'kinderziektes' wel zijn verholpen. Ook werd de suggestie gedaan om er een vrije keuze van te maken voor de burger.

De optie voor een afvalscheidingsfabriek, met in ieder geval het beste recycling-resultaat, is voor de Twentse gemeenten nog geen optie hoewel Twence dat best zou willen.
In Friesland boekt men met de professionele scheiding wel prima resultaten.
 

ALMELO - Vanavond houdt de gemeenteraad een politiek beraad over de voortgang van omgekeerd inzamelen van huishoudelijk afval. Het meer en meer inschakelen van de burger om afval te scheiden en dit te laten brengen naar zogenoemde milieueilanden, roept in Twente steeds meer weerstand op. Aanleiding de bergen afval bij de inzamelplaatsen en het toenemend zwerfvuil in het buitengebied waar ook natuurbeheerders zich zorgen over maken.

Is de wil om wel of niet te sorteren het probleem of ligt dat meer bij het afleveren van afval bij de milieueilanden? Na de door Lokaal Almelo Samen georganiseerde bijeenkomst van vorige week, blijkt dat mensen best wel willen sorteren, maar meer moeite hebben met de wijze van inzameling. Niet iedereen is in staat al zijn afval naar de daarvoor bestemde locaties te sjouwen en veelal loopt men dan tegen de gebrekkige werking van de ondergrondse containers aan, waardoor de afvalzak er maar naast gedropt wordt, want eerst terug naar huis  om pas daarna boodschappen te gaan doen, is voor de meeste burgers een brug te ver. Al met al brengt het heel wat extra ophaalrondes mee door verwerker Twente Milieu waardoor de op voorhand berekende lagere kosten nauwelijks worden doorberekend in lagere tarieven.
Daar komt bij, dat van overheidswege is berekend dat bijvoorbeeld bij de inzameling van plastic nauwelijks meetbare vermindering van C02-uitstoot plaatsvindt en hergebruik nauwelijks iets oplevert vanwege de vele soorten niet herbruikbare plastics.

Ook de wereldzeeën zitten vol met ‘plastic soep’ en schoonmaken is berekend op 13 biljoen dollar.
Tegelijkertijd heeft afvalverwerker Twence in Hengelo een te lage aanvoer van restafval uit het eigen achterland en moet het huishoudelijk afval uit het buitenland verwerken om nog energie te kunnen produceren voor de omliggende bedrijven.
Twente, en dus ook Almelo staat voor de keus. Gaan we door op de ingeslagen weg of maken we pas op de plaats tot alle ‘kinderziekten’ bij de milieueilanden zijn verholpen?
En is de aparte inzameling van plastics wel zinvol als de mens het scheiden toch niet goed kan uitvoeren vanwege de vele soorten.  Het meeste plastic verdwijnt achteraf alsnog in de verbrandingsovens. China verordonneerde per 1 september jl al nieuwe sorteervoorwaarden aan de Europese afvalverwerkingsindustrie op straffe van nacalculatie.

Kortom vragen te over en vanavond om 19.30 uur debatteert de gemeenteraad er over met burgers die zich vooraf hebben aangemeld als inspreker.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
21-09-2017  

CDA-wethouder opnieuw onder vuur (upd)

Haalt Ten Seldam de gemeenteraadverkiezing?
 

ALMELO – Wethouder Irene ten Seldam is in de huidige bestuursperiode de bestuurder die de meeste kritiek over zich heen kreeg. Dossiers over de verkeersstromen in de Noordelijke binnenstad, de wijkcentra, de fietssnelweg, de privatiseringsplannen voor de buitensport en welstand ontvingen veel kritiek waardoor nauwelijks iets van de grond is gekomen.
En opnieuw ligt Ten Seldam onder vuur. Nu over de aangekondigde versoepeling van de vestigingsregels op het XL Businesspark aan de A35.
De VVD, groot voorstander van het XL Businesspark, heeft de aanval op Ten Seldam geopend. In een brief verwijt de VVD-fractie Ten Seldam te besturen vanuit een ivoren toren en verwijt haar een gebrek aan overleg met omwonenden en geïnteresseerde ondernemers voor het bedrijvenpark. De VVD twijfelt zelfs openlijk aan haar bestuurlijke capaciteiten. Raadslid Maathuis en plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad, schrijft e.e.a. in de brief aan het college van B&W namens de VVD-fractie.
Maathuis vindt goed overleg met de belanghebbenden cruciaal om draagkracht te krijgen voor de bestemmingsplanwijziging van het XL Businesspark. Ten Seldam staat in dit dossier onder grote druk van de medeaandeelhouders zijnde de provincie Overijssel en de gemeenten Borne, Enschede en Hengelo maar ook door de Belgische investeerder Heylen die een ‘warehouse’ van liefst 27 voetbalvelden wil realiseren op het XL Businesspark.
Heylen loopt echter tegen te rigide bouwvoorschriften aan en dat is belemmerend voor de verhuur. De gemeenteraad gaf eerder al ‘groen licht’ voor de deal met Heylen en wist feitelijk al dat bepaalde voorschriften knellend zijn om een dergelijke investering tot succes te brengen. Heylen heeft de contacten zoals elders is bewezen, maar Ten Seldam moet nu het evenwicht vinden tussen de exploitatiebelangen van het XL Businesspark met zo’n 1.000 banen in het verschiet en de bewoners aan de rand van het dorp Bornerbroek.

Naschrift d.d. 30-9-2017
VVD-raadslid en plaatsvervangend raadsvoorzitter Maathuis heeft met de kritiek op wethouder Ten Seldam in eigen voet geschoten. Ten eerste zijn een aantal beweringen aan het adres van Ten Seldam niet juist. Zo heeft investeerder Heylen geen belemmerende planologische werking omdat dit deelplan al veel eerder werd aangepast en de nieuwe aanpassing geldt voor de derde ontwikkelingstranche van het XL Businesspark. Die ontwikkeling staat nu voor het eerste overleg met belanghebbende 'noabers'. Maathuis stipte in de brief ook de 'vertraagde' aanleg van de zwaaikom aan, maar daarvoor is door Rijkswaterstaat een onteigeningsprocedure gestart. Tussentijds probeert Rijkswaterstaat wel tot een vergelijk te komen met de grondeigenaren.

 
13-09-2017  

Politiek Café over afvalbeleid

 

ALMELO – Het door Twente Milieu geregisseerde afvalbeleid van tal van Twentse gemeenten maakt de gemoederen onder de bevolking flink los. Niemand schijnt er aan te ontkomen dat er flink gesjouwd moet gaan worden om van huishoudelijk afval af te komen. Niet het sorteren is het grote probleem, maar het verdwijnen van de ‘grijze’ Otto. Het restafval moet dan zelf worden gedeponeerd in ondergrondse containers op zogenoemde milieueilanden her en der in de stad. Ook Almelo staat voor die stap.

Lokaal Almelo Samen, de grootste oppositiepartij in de Almelose gemeenteraad, wil daarom zelf wel eens horen hoe Almelose ingezetenen daarover denken. Op woensdag 27 september om 20.00 uur kunt u uw ‘ei’ kwijt in het speeltuingebouw Het Nieuwland aan de Steffensweg in Almelo.

Meer info klik hier en hier

 
29-06-2017  

Raadgevende opinie-polls Lokaal Almelo Samen

 

ALMELO – De raadsfractie Lokaal Almelo Samen zoekt voortdurend naar betere contacten met de inwoners van de stad. De grootste oppositiepartij in de gemeenteraad gaat de boer op middels het organiseren van politieke cafés en zet op haar website opinie-polls om nog meer meningen te indiceren.
In de tot nu georganiseerde politieke cafés van Lokaal Almelo Samen kwamen onderwerpen als de dreigende sluiting van wijkcentra aan de orde en het onderwerp of de buitensport nog wel betaalbaar blijft. De stad zit financieel dik in de problemen door al te grootse investeringen in grondaankopen door de toenmalige verantwoordelijke colleges en coalities die de macht volledig naar zich toetrokken.
Om de stad uit het moeras te trekken neemt Lokaal Almelo Samen in de oppositie haar verantwoordelijkheid maar wil daarin wel samen met de Almeloërs optrekken. U kunt daarbij helpen door uw mening te geven via www.lokaalalmelosamen.nl
 

 
21-06-2017  

Raadslid Heitink (SP) stopt wegens gezondheid

 

ALMELO – Raadslid Mineke Heitink neemt afscheid van de actieve politiek. Ze is al sinds 2002 actief voor de SP en werd raadslid toen de partij voor het eerst in de Almelose gemeenteraad kwam. Heitink is mindervalide en haar verslechterde omstandigheden nopen ertoe om het raadswerk adieu te zeggen. Tijdens de raadsvergadering van volgende week donderdag 29 juni neemt Heitink afscheid. Zij wordt opgevolgd door Gezina van der Ven.

< v.l.n.r.: Mineke Heitink en opvolgster Gezina van der Ven

 
14-06-2017  

Vragen PvdA over gevaarpunten langs F 35

 

ALMELO – De fietssnelweg F35 houdt de gemoederen bezig. Zo heeft PvdA-raadslid Jaap Stapel de nodige vragen aan het college van B&W over gevaarlijke verkeerssituaties aan De Grenzen ter hoogte van de Henri Dunantstraat en de kruising Haven NZ / Stationsstraat. Stapelverwijst in deze naar  ongevallen die hebben plaatsgevonden waarbij fietsers en scooterrijders zijn aangereden door automobilisten.
De achter de tekentafel bedachte fietssnelweg F35 ontmoet meer kritiek. Zo gaat de verlenging langs de Plesmanweg niet door na bezwaren van aanliggende bedrijven die ongelukken voorspellen. 

Raadslid Stapel heeft nu aan B&W de volgende vragen:
1. Bent u op de hoogte van de problemen m.b.t.  de verkeersveiligheid op bovengenoemde punten?
2. Hebt u de exacte cijfers van het aantal ongevallen  op bovengenoemde punten?
3. Wat gaat het college doen om z.s.m. de verkeersveiligheid te verbeteren op bovengenoemde punten?

< Voor de duidelijkheid maakte Stapel er bijgaande weergave bij. Het college van B&W moet nu binnen 6 weken antwoord geven.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
06-06-2017  

VVD wil inzage onderhandelingen oude stadhuis

  ALMELO – De viermans-fractie van de VVD wil inzage in de lopende onderhandelingen over de verkoop van het ‘Stadhuis van Oud´ aan de Leverink & Assen Groep en ontwikkelaar BPD (voorheen Bouwfonds) om het laatste ontwerp van de internationaal geroemde architect J.J.P. Oud te verbouwen tot 85 appartementen en ruimtes voor horeca, zorg en dienstverlening.
De stichting Hergebruik Gebouwen is de geestelijke vader van het project. ‘We hebben er altijd in geloofd. Het is geweldig dat het gaat lukken, zodat het in mijn ogen monumentale pand behouden blijft´, zei bestuurslid en architect Guus Zeillemaker uit Almelo daarover in maart jl. in Tubantia.
De VVD is echter faliekant tegen en ziet niets liever dan de slopershamer verschijnen. Via de zijlijn wil de fractie daarom inzicht in de lopende onderhandelingen en heeft het geen geduld het raadsvoorstel af te wachten.
Lees de brief van de VVD...
Lees verder...

 
05-06-2017  

CU, GL en D66 komen met motie Parallelweg


Foto: Hulshof Architecten
 

ALMELO – De ChristenUnie, D66 en GroenLinks bepleiten al enige tijd het behoud van een aantal dichtgetimmerde bouwvallen aan de Parellelweg. Volgens het college van B&W moeten de bouwvallen zo snel mogelijk worden gesloopt om ruimte te maken voor nieuwe ontwikkeling aan de westzijde van het station. De woningen werden destijds aangekocht met 1,9 miljoen euro subsidie uit de Netwerksteden-gelden ter revitalisering van de westzijde van het station Almelo Centraal. De crisis was er mede debet aan dat die ontwikkeling niet van de grond kwam.

ChristenUnie, D66 en GroenLinks komen nu met een alternatief om de woningen te behouden als karaktervolle panden in de overigens zeer diverse bouw aan de Parallelweg dat in zijn geheel al geen fraai aanzicht geeft als men met de trein het CS-station in Almelo aandoet.

De zes raadsleden van voornoemde partijen willen echter de karaktervolle gevels behouden en de woningen in de markt zetten als klushuizen. De verkoop moet dan wel plaatsvinden voor een ‘vriendenprijsje’ om e.e.a. betaalbaar te houden.
Daarom werd contact gezocht met Hulshof Architecten dat de nodige ervaring heeft met het revitaliseren van oude woningen zo ook de Wallisblok in Rotterdam. Hulshof Architecten werkte hier samen met de vereniging Urbannerdam als specialist in het begeleiden van het verbouwen van klushuizen. De conclusie luidt dat het kan voor zo’n 160.000 euro. 
Ook Kondor Wessels heeft ervaring met bijvoorbeeld revitalisering van de Kleiburgflat in Amsterdam-Zuidoost en is (mondeling) genegen het geheel aan te kopen om het in samenspraak  met toekomstige bewoners tot casco-klaar te verbouwen. Een prijs hiervoor staat echter nog niet vast, zo blijkt uit de begeleidende email van de plannenmakende raadsfracties.
Middels een motie willen de zes raadsleden van ChristenUnie, D66 en GroenLinks a.s. dinsdag tijdens de raadsvergadering hun 29 andere collega’s overtuigen om alsnog het klusjeshuizenplan kans van slagen te geven.

Lees en bekijk Parallelweg Almelo - 'Klushuisjes'

Fotoreportage (1 foto's)...

 
24-05-2017  

Gemeentebestuur verzaakt informatieplicht

 

ALMELO – In de officiële wekelijkse advertentie van de gemeente Almelo in het Almelo's Weekblad staat sinds begin dit jaar nauwelijks nog relevante informatie voor de Almelose ingezetenen. Die moet zelf maar uitzoeken of er ontwikkelingen zijn die hem of haar treffen, zoals een bouwaanvraag van de buren, de aanvraag van een feest dat u overlast kan bezorgen, de éénmalige wijziging van de ophaaldienst huishoudelijk afval en meer van dat soort zaken. Nee, de gemeente houdt het bij het vermelden van collectes en vooral bij het noemen van personen die de stad met onbekende bestemming hebben verlaten. Dat laatste is wel het minst interessant voor de gemiddelde burger.
Daarom hier een wel relevante maar niet complete opsomming. In geval van twijfel altijd informatie vragen bij de gemeente.


Huisvuil
Donderdag 25 mei geen ophalen huisvuil. Zaterdag 27 mei wordt de donderdagroute ingehaald. (de kliko aan straat voor 07.30 uur)

Algemene Plaatselijke Verordening
1. Aanvraag Strandbal Festival op 29 juli van 13.00 uur tot 01.00 uur, Entersestraat 1 in Bornerbroek. Zienswijze/bezwaar mogelijk tot 13 juni 2017 schriftelijk aan de burgemeester of mondeling toelichten nadat afspraak is gemaakt via klantcontactcentrum 0546-541111(stadhuis)

Ruimtelijke Ordening

A. Ingediende vergunningaanvragen met dossiernummers
Slagenweg 19, het bouwen van een werktuigberging. (Z/17/080698)
Leemhorst 14, verbouwing van het pand. (Z/17/080709)
Zilvermeeuw 1, uitbreiden huisartsenpost. (Z/17/080724)
Kerkstraat 2, handelingen in gevolg beschermd monument. (Z/17/080785)
Ootmarsumsestraat 86, uitbreiden woning. (Z/17/080786)
De Sumpel 4, wijziging brandveiligheid ROC. (Z/17/080787)
Vriezenveenseweg 9, kappen van een boom. (Z/17/080803)
Parkweg 26, verbreden dakkapel. (Z/17/080820)

B. Verleende omgevingsvergunning
Rozenstraat 26, bouwen tuinhuis. (besluit 12 mei 2017)(Z/17/080111)
Kerkstraat 2, handelingen in gevolg beschermd monument. (15 mei 2017)( Z/17/080785)
Sweelincklaan 2/2b, uitbreiden winkel. (17 mei 2017)(Z/17/080387)

C. Ontwerpbesluiten
Voornemen college B&W medewerking te verlenen aanvraag:
Schuilenburgsingel 5, gebruik kleefmagneten op deur vuurwerkopslag (Z/16/077334). Het betreft een maatwerkvoorschrift.
Inzage 24 mei t/m 4 juli 2017 – stadhuis klantcontactcentrum.
Zienswijze/bezwaar schriftelijk aan de burgemeester of mondeling toelichten nadat afspraak is gemaakt via klantcontactcentrum 0546-541111 (stadhuis)

D. Termijnverlenging
betreffende aanvraag omgevingsvergunning  met ten hoogste 6 weken.
Alberdastraat 1, uitbreiden/renoveren woning (Z/17/0789251)(2 juli 2017)

E. Overige besluiten aanvragen omgevingsvergunning

Geen vergunning vereist voor volgende aanvragen.
Weersweg 3, uitbreiden woning. (15 mei 2017)(Z/17/080250)
Vriezenveenseweg 9, kappen boom. (15 mei 2017)(Z/17/080803)

Kijk voor ingediende aanvragen en eerder verleende vergunningen op: https://www.planviewer.nl/lb/overheid/Almelo

Fotoreportage (1 foto's)...

 
21-05-2017  

Volksdebat over privatiseren van buitensport

 

Blijft buitensport betaalbaar bij privatisering?
Dat is de grote vraag die Lokaal Almelo Samen zicht stelt.
Op woensdag 7 juni 's avond om 19.30 uur in Topsporthal IISPA kunnen bestuurders en buitensporters daar hun mening over geven.


Onder verantwoordelijkheid van de wethouder van sport wordt ambtelijk onderzocht of buitensportverenigingen voortaan zelf hun velden kunnen en willen onderhouden. De hoop leeft dat daarmee bezuinigingen kunnen worden behaald.

De fractie van Lokaal Almelo Samen heeft echter de nodige vragen:

- Zijn de verenigingen echt in staat zelf alle onderhoud uit te voeren?
- Wordt de belasting voor de clubs straks niet te veel?
- Zijn er voldoende vrijwilligers?
- Krijgen de verenigingen voldoende financiële steun van de gemeente om al het werk goed te kunnen uitvoeren?
- en vooral blijft sporten nog wel betaalbaar?


Deze vragen willen we graag voorleggen aan uw bestuur en de leden van uw club.

Daarom houdt de gemeenteraadsfractie Lokaal Almelo Samen een politiek café op woensdag 7 juni vanaf 19.30 uur in het topsportcentrum IISPA aan de Stadionlaan 60.

Iedereen is welkom om deel te nemen aan deze forumdiscussie!!!

 
10-05-2017  

Duurzaamheid volgens D66

 

ALMELO – In het politiek beraad van 9 mei ging het over de discussienota ‘Nieuwe kaders duurzaamheidsbeleid’. De raadsfractie van D66 maakte daarover de volgende bijdrage.
 

 
27-04-2017  

Badwater

 

ALMELO – De VVD in Almelo wil alle aandelen die de gemeente bezit in bedrijven slijten. Volgens fractievoorzitter Pauwels is zelfs een nutsbedrijf als Cogas geen kerntaak van de gemeente en kan daarom worden verkocht. Als ‘kerntaak’ het criterium is voor de VVD is het de weg kwijt met keuzes voor éénmalige opbrengsten. De gemeente bezit aandelen in meerdere van oorsprong nutsbedrijven en diensten. Daarvoor ontvangt het jaarlijks winstdividend maar bij enkele deelnames wordt ook geld toegelegd zoals Soweco, RBT en Industrie Gebouwen Maatschappij. Deze laatste houden voor Almelo het grootste risico in. Aandelen in bijvoorbeeld Enexis, Vitens, Cogas, Twence, Twente Milieu en Stadstoezicht leveren jaarlijks winst op.

De meest winstgevende is Cogas met dit jaar een extra dividend van 5 miljoen euro bovenop de normale winstuitkering. Enkele jaren geleden keerde Cogas ook al miljoenen extra uit aan de aandeelhoudende gemeenten. Almelo bezit zo’n 25 procent van Cogas en is de grootste aandeelhouder van het oorspronkelijke gemeentelijke gasbedrijf. Bij verkoop denkt de VVD flink te kunnen cashen. Let wel, dat is dan eenmalig en nooit meer dividend. Op de bank zetten kan niet want er moet eerst schuld worden afgelost en ook de rentebesparing levert nauwelijks iets op. Wat Pauwels wil komt zo op potverteren uit en hogere lasten op termijn. Cogas zal als netwerkbeheerder ook onder andere paraplu netwerkbeheerder blijven en winst moeten maken om het totale Nederlandse netwerk in stand te houden. Staatsrechtelijk staat het zelfs los van energieleveranciers om dat te waarborgen. De kosten (en dus ook de winst) is en blijft verwerkt in de tarieven voor burgers en bedrijven.

Ook Twence mag in de aanbieding van een meerderheid van de gemeenteraad. Daar denkt 80 procent van de aandeelhoudende andere Twentse gemeenten anders over en zelfs Münster (D) wil toetreden als aandeelhouder. Dom denkt Pauwels die zich spiegelt aan hoge verkoopopbrengsten. Hoe hoog? Pauwels kan het niet zeggen en mag het niet zeggen vanwege zijn werkzame arbeid bij Investeringsmaatschappij Oost BV, een financieringsvehikel van de provincies Overijssel en Gelderland dat werkt met geld dat de burger en het bedrijfsleven heeft opgebracht en de laatste decennia al heel wat investeringen heeft moeten afboeken als verlies.

Sinds mensenheugenis hebben deelnames in vermeende ‘nutsbedrijven’ als Enexis (voordien IJsselmij), Cogas, Twente Milieu en Twence geld op geleverd door winstuitkeringen. Winsten die feitelijk door het vaststellen van de tarieven met politiek-bestuurlijke inbreng van de aandeelhouders zijn geborgd. Dat is niet het geval met het RBT en de gemeentelijke Industrie Gebouwen Maatschappij. Daar regeert de markt en daarom moeten de aandeelhouders flink dokken. Zelfs zoveel dat zelfs de ‘bruidsschatten’ bij de VVD niet meer veilig zijn. Je kunt het ook korte termijn denken noemen of het kind met het badwater weggooien!

‘Fijnslijper’

 
25-04-2017  

LAS boos over uitblijvende beantwoording B&W


Het college van B&W liet deze week weten de beste gemeente van Nederland te willen worden in digitale dienstverlening.
Het beantwoorden van vragen van raadsfracties gaat echter nog langzamer dan met de ouderwetse typemachine, ondanks dat de post van de raad per email gaat.
 

ALMELO – De oppositiefractie Lokaal Almelo Samen (LAS) heeft een ‘boze’ brief gestuurd naar het college van B&W over de trage beantwoording op vragen van de fractie. De termijn die daarvoor staat is 30 dagen.  ‘Overschrijding hiervan is ongewenst, mede omdat u hiermee een goed functioneren van de raad in haar controlerende taak zwaar belemmerd en frustreert. Hoeveel dagen denkt u in vredesnaam nodig te hebben om een paar simpele vragen te beantwoorden?’, stelt raadslid Louis Kampman in zijn schrijven. Kampman ondersteund in de brief tevens de eerdere opmerkingen hierover van de fractie Democraten.nu

Verder wijst Kampman het college er op dat er nog geen antwoorden zijn op gestelde vragen over bedrijventerreinen in Almelo (67 dagen), vragen over oninbaar verklaring van 184.400 euro (43 dagen), vragen over Mobiliteitsplan Noordoost (41 dagen) en vragen Wet Markt en Overheid die met 27 dagen bijna de antwoordlimiet heeft bereikt.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
21-04-2017  

Raadslid Bolhuis laakt rente Stadsbank


Gehoord:
'Zij doet in haar eentje meer voor de minder bedeelden dan de SP in het college'
 

ALMELO – Raadslid Lieneke Bolhuis (Minima Partij) krijgtvan het Almelose college van B&W gelijk dat de rente die de Stadsbank Oost Nederland rekent wel erg hoog is voor mensen in financiële problemen. Die rente kan zelfs oplopen tot 11,4 procent terwijl dat bij een reguliere bank gemiddeld lager ligt.

De Stadsbank beheert voor 22 gemeenten in Twente en de Gelderse Achterhoek de problematieke financiële dossiers van cliënten van de gemeentelijke sociale diensten middels een schuldsaneringsplan.

Bolhuis vindt de rentekosten echter zeer hoog en wil dat de Stadbank dat naar beneden bijstelt net zoals Den Haag dat gedaan heeft. Het Almelose college van B&W onderschrijft dat in een antwoord op vragen van Bolhuis. Volgens B&W gaan de aangesloten 22 gemeenten met de Stadsbank Oost Nederland in gesprek om te vernemen wat het de gemeenten kost om die ‘woekerrente’ naar beneden bij te stellen.

Bolhuis: ‘Ik ben blij dat het college, het voorstel dat er gekeken moet worden naar het verlagen van de rente van de Minimapartij, overneemt’.

In 2011 was er al discussie over de Stadsbank. Toen ging het over 1,1 miljoen euro dat de 22 gemeenten gezamenlijk moesten bijdragen, Een bedrag dat omlaag moest met de helft in 2012.

Overigens heeft ook de PvdA vrgen gesteld over het functioneren van de Stadsbank en haar partners.
“Volgens onze informatie is er de afgelopen periode een traject geweest waarbij een aantal organisaties samen hebben gewerkt aan een nieuw model voor schulddienstverlening. In opdracht van de gemeente zouden onder meer DNO, Stadsbank Oost-Nederland en Almelo Doet Mee hebben geprobeerd om tot een nieuwe manier van werken te komen. Helaas hoort onze fractie ook dat dit overleg is vastgelopen”, vertelt fractievoorzitter Marjolein Wessels. “We zien schulden en armoede als een van de grote opgaven in onze gemeente en vinden het daarom van het grootste belang dat deze onderwerpen vanuit de gemeente goed worden opgepakt. Daarom hebben we het college gevraagd wat de status is van dit traject, welke partijen betrokken zijn en wat de rol van de gemeente is. Ook willen we weten hoe het overleg is vastgelopen en wat het college hieraan gaat doen", schrijft de PvdA op haar website.

 
13-04-2017  

GroenLinks tegen verkoop Twence

 

TWENTE – De raadsfracties van GroenLinks in Almelo, Enschede, Hengelo en Oldenzaal zijn tegen de verkoop van afvalverwerker Twence op de Boeldershoek in Hengelo. Daarmee keert zich de fractie in Almelo tegen het college-standpunt de aandelen van Twence juist te verkopen vanwege de éénmalige buidel met geld.
Volgens GroenLinks geeft Twence een flinke ‘boost’ aan het opwekken van energie en is verkoop nu niet handig omdat de Duitse gemeente Münster juist wil toetreden. GroenLinks is bovendien tegen de ‘marktwerking’ en de nadelen daarvan  zoals vermeende extra bodem- en luchtvervuiling bij particulier ondernemerschap omwille van de winstcijfers.

 
13-04-2017  

Minima Partij kritisch over invoering Almelo Munt


Al eerder Almelose betaalmiddelen
De invoering van een Almelo´s betaalmiddel heeft ook haar eigen geschiedenis. In 1370 voerde de Heer van Almelo betaalmunten in. Tien jaar later kwam daar een eind aan omdat betaalmunten van de toen grotere lokale economieën Deventer, Kampen en Zwolle de betaalfunctie met hun munten overvleugelden.

In 1996 werd de Almelose Munt opnieuw geïntroduceerd. Dit naar aanleiding van 650 jaar marktrechten en vanwege de verkiezing tot Marktstad van het Jaar. ook toen het doel de lokale economie een extra impuls te geven. Het betaalmiddel werd geen succes en verdween al snel uit de markt.

Oudere Almeloërs kennen ook nog wel het Almelose gasmuntje uit de jaren ´50 van de vorige eeuw. Elke woning met aansluiting van stadsgas had een meter met muntinworp. Geregeld ging tijdens het koken de vlam uit omdat de muntvoorraad op was. De gang naar de koopautomaat ergens in de wijk was dan noodzaak om nog wat warms op tafel te kunnen zetten.
 

ALMELO – Het werd onlangs groots gepubliceerd de invoering van een Almelose munt cq de Almelo Betaalpas voor alle inwoners van Almelo. Doel meer geld rondpompen in de Almelose economie bleek uit het artikel in Tubantia.
Dat daarmee de Minima Voucher van Almelo Doet Mee… verdwijnt kan raadslid Lineke Bolhuis van de Minima Partij nog wel vatten omdat er dan een einde komt aan stigmatisering van ingezetenen die het minder breed hebben. Maar Bolhuis heeft ook zeer kritische kanttekeningen. Bijvoorbeeld het bedrag dat er mee gemoeid is, maar liefst 880.000 euro. Dat geld komt volgens plan uit de zogenoemde sociale pot innovatiegelden waarmee nu nog vouchers worden gegeven aan minima om bijvoorbeeld te sporten, voor muzieklessen, een kranten abonnement en andere sociale activiteiten.  Bolhuis vraagt zich af waarom de pot economie niet wordt aangesproken of de deelnemende ondernemers waarvan er minstens 40 mee moeten doen. Ook vraagt zij zich af of de financiering uit het sociale domein deze in haar ogen louter economische impuls rechtvaardigt? Zij waarschuwt het college van B&W en verantwoordelijk wethouder Javier Cornelissen inzake de invoering zonder onafhankelijk onderzoek naar de zin en haalbaarheid. Ook mist zij de meningen van middenstanders uit de gehele stad en van mensen die nu via het voucher deelnemen aan bijvoorbeeld sport en muziek en van belangenbehartigers verenigd in Almelo Sociaal. Ook de Almelose sportwereld weet van niets dat de voucher verdwijnt terwijl er toch heel wat ingezetenen gebruik van maken, leert navraag. Bij de sportclubs wordt gevreesd dat minima weer afhaken en dat scheelt de clubs inkomsten.  De Almelose samenleving moet 235.000 euro bijdragen. Bolhuis vraagt zich af of dat de middenstanders zijn waarvan er minstens 40 mee moeten doen. Voor elk van die 40 zou dat volgens haar berekening een bedrag zijn van 5.875 euro.  Raadslid Bolhuis wil feitelijk met haar vragen aan het college van B&W dat er eerst nog eens goed nagedacht wordt over de invoering van een nieuw Almelo’s betaalmiddel dat in haar ogen alleen de middenstander spekt en niet de samenleving, de invoering van punttegoed voor bijvoorbeeld vrijwilligerswerk ten spijt. Ongetwijfeld zal ook de gemeenteraad, de minima en het Almelose verenigingsleven zich voor een groot deel overvallen voelen met de aankondiging die toch echt na 1 april kwam.

 
04-04-2017  

Politiek Café LAS over toekomst wijkcentra

 

ALMELO – De toekomst van de wijkcentra in Almelo wordt bedreigt. Dat constateert Lokaal Almelo Samen (LAS) door de wijze waarop het college communiceert over de toekomst met betrokkenen. LAS wil niet dat wijkcentra zich bedreigt moeten voelen. Ze vervullen een spilfunctie in de wijken. En mocht dat bij elk wijkcentrum niet zo zijn, dan is de vraag belangrijk: waar komt dat door en hoe kunnen dat nieuw leven inblazen?

LAS wil duidelijkheid van mensen die zich nauw bij wijkcentra betrokken voelen. Daarvoor houdt LAS een bijeenkomst voor alle mensen in de wijken van Almelo. Deze bijeenkomst is op woensdag 12 april in ’t Dok, mooi centraal gelegen in de gemeente. De bijeenkomst start 19.30 uur. De entree en de koffie zijn gratis. ’t Dok is gevestigd aan het  Sumatraplein 1 

Iedereen die de toekomst van de wijkcentra in Almelo aan het hart gaat is van harte welkom om mee te discussiëren over de toekomst van alle wijkcentra. Het collegebeleid duidt op plannen voor sluiting, samenvoeging of verplaatsing van wijkcentra. Maar is dit wel een goede gedachte? Lokaal Almelo Samen vindt dat er door het college onvoldoende geluisterd is naar de gebruikers en de besturen van de wijkcentra en wil hen nu graag een goede kans bieden om dit zelf wel te doen op woensdag 12 april.

Meepraten kan op woensdag 12 april om 19.30 uur in wijkcentrum ’t Dok aan het Sumatraplein 1.
Help de raadsfractie van LAS om een mening te vormen over deze collegeplannen en laat uw stem horen over de toekomst van de wijkcentra!

Kijk naar het filmverslag van AAvisie

 
10-03-2017  

Gemeente boekt oninbare vorderingen De Schelf af


Aan het college van B&W van Almelo.
Onderwerp: Collegevoorstel C4.1.1BW (BO5513)oninbaar verklaren vordering
Almelo, 09-03-2017

Geacht college,
In de besluitenlijst van het College d.d. 28 februari 2017, staat een Collegevoorstel dat voorstelt een vordering á € 184.800,- uit 2008 op Stichting Samenlevingsopbouw Schelfhorst oninbaar te verklaren.
De gemeente Almelo spreekt tevens over een bedrag van € 87.831,- aan energielasten. Dit Collegevoorstel roept bij ons nogal wat vragen op. Zover wij terug kunnen lezen was er bijvoorbeeld ten eerste sprake van een factuur voor energielasten van € 110.000,- . En de gemeente Almelo bracht deze bij de stichting in rekening, maar deze werd door de stichting betwist. Aanleiding hiervoor was het feit dat de stichting niet de enige huurder van De Schelf was, maar bijvoorbeeld ook Scoop, de bibliotheek, de kerk, de peuterspeelzaal, etc… Het verzoek van de stichting aan de gemeente Almelo om de energierekening duidelijker te specificeren werd door de gemeente Almelo geweigerd. Nog vreemder wordt het als wij nu lezen dat het totaalbedrag van de oninbaar verklaring veel hoger ligt dan alleen de energierekening.
LAS heeft hierover de volgende vragen:
1. Hoe is het mogelijk dat de gemeente Almelo zulke immens grote rekeningen open heeft staan richting een stichting?
2. Heeft de gemeente Almelo nog meer van dit soort invorderingen open staan?
3. Hoe is het mogelijk dat de vordering van de gemeente Almelo voor een groot deel betrekking heeft op energielasten van een wijkaccommodatie?
4. Heeft de gemeente Almelo destijds facturen van de energie zitten voor te financieren voor de stichting?
5. Waarom heeft de gemeente Almelo destijds niet de energierekening evenredig verdeeld onder alle huurders/gebruikers van de wijkaccommodatie?
6. Heeft de gemeente Almelo nog getracht dit alsnog te doen, en zo nee, waarom niet?
7. Hoe is het mogelijk dat het totaalbedrag waar nu over gesproken worden veel hoger is dan de vordering die destijds open stond?
8. Waar heeft het overige bedrag betrekking op?
9. Is de gemeente Almelo destijds niet financieel gecompenseerd door de curator?
10. Hoe is het mogelijk dat 8 jaar na dato, plotseling dit dossier boven water komt? Hoeveel lijken liggen er nog meer in de kast?
11. Graag ontvangt de fractie Lokaal Almelo Samen zo spoedig mogelijk alle relevante informatie
met betrekking tot dit dossier, waaronder het faillissementsverslag van de Rechtbank.

Namens de fractie LAS,
Louis Kampman
Vicefractievoorzitter
 

ALMELO – In 2007 begon de gemeente met het ‘binnenhalen’ van de zeggenschap over de Almelose wijkcentra  die onafhankelijk werden bestuurd door stichtingsbesturen. Het doel multifunctionele wijkcentra onder stedelijk beheer met uniforme ontwikkelingsprogramma’s voor de bevolking.
Bij diverse wijkcentra werd dat niet gepruimd. Zo ontsprong ’t Dok de dans door massaal verzet van de buurtbevolking, evenals De Trefhoek en St. Egbertus omdat deze niet in gemeentelijke panden zitten. 
Het verzet bij ’t Veurbrook en De Schelf werd gebroken door eenzijdig de subsidiekraan dicht te draaien. Bij De Schelf leidde dat tot een faillissement en 'schulden' zoals de energienota. Dit terwijl het wijkcentrum wel open bleef voor activiteiten van gebruikers van De Schelf.
Nu na 10 jaar blijkt die aan de toenmalige Stichting Samenlevingsopbouw Schelfhorst (SSS) toegeschreven 'schuld' door het college te zijn afgeboekt als oninbaar. Dit terwijl het faillissement formeel-juridisch nog niet is afgerond. Met die afboeking van de openstaande schuld laat de gemeente in feite ook zien, dat het niet alleen de subsidiekraan dichtdraaide, de inventaris ver onder de boekwaarde kocht van de curator, maar ook de energienota betaalde. Dit alles om het bestuur van de toenmalige SSS te dwingen tot overgave.

De fractie Lokaal Almelo Samen (LAS) wil nu van de hoed en de rand weten hoe de schuld ontstond en hoe het komt dat een dergelijke vordering zolang in de boeken staat.

Lees ook archief: Faillissement aangevraagd SSS De Schelf

 
04-03-2017  

Raad verklaart B&W oorlog over plan buitendienst

 

ALMELO – Het minderheidscollege van B&W van de gemeente Almelo zit opnieuw in grote problemen. Aanleiding de volharding van het college om de buitendienst van de gemeente te willen onderbrengen bij Twente Milieu. Lijdend voorwerp deze keer wethouder Christien van Wijk die vorig jaar september als partijloze door de raad benoemd werd om ex- wethouder Anja Timmer (PvdA) op te volgen.

Het geschil is feitelijk een erfenis want het plan om de onderhoudsmedewerkers van het openbaar gemeentelijk gebied over te hevelen naar Twente Milieu bestaat al langer. Doel een besparing van 7 euroton. De medewerkers zijn er kritisch over en zij vrezen voor hun ambtelijke arbeidsrechten. Ook in eerdere debatten over het collegeplan bleek de gemeenteraad kritisch omdat het college puur koerst op Twente Milieu. Vrije marktpartijen onderzoeken voor mogelijk een overname wil het college niet , zo bleek onlangs uit een schriftelijke stellingname van het college aan de gemeenteraad.  

Het gekissebis duurde dus voort en schuift ook de besparing voor zich uit. Dat pikt een groot deel van de gemeenteraad niet. De opposanten Lokaal Almelo Samen (LAS), VVD, Democraten.Nu en zelfs coalitiepartners CDA en ChristenUnie hebben als meerderheid zelf het heft in handen genomen om het college te dwingen tot andere opties. Zij komen met het plan om de 80 medewerkers van de afdeling Ruimte onder te brengen in een apart bedrijf waarvan de gemeente de aandelen bezit. Onder het nieuwe bedrijf vallen dan de medewerkers van bijvoorbeeld de Grondbank, de bomenploeg, de hoveniers en de materieeldienst. De structuur is te vergelijken met het Sportbedrijf Almelo waarbij arbeidsvoorwaarden gehandhaafd blijven en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt kunnen instromen. Deze constructie moet evenwel wel de beoogde 7 euroton bezuiniging opleveren.

 
14-02-2017  

Welstandsnota is een deja vu uit de jaren ‘90


Dit straatbeeld wil Almelo niet meer. Orde en eenheid moet de trend worden. Of maken we reclame om nog grotere leegstand te voorkomen?
 

ALMELO – Het Almelose college van B&W heeft een nota Welstandsbeleid laten uitwerken die wel heel veel doet denken aan een soortgelijke nota uit de jaren ’90.
Veel cryptische omschrijvingen die voor velerlei uitleg vatbaar is en oproept tot grote geschillen met ondernemers in vooral de binnenstad.
Diverse raadsleden toonden beelden van reclame-uitingen van wat wel zou mogen en wat niet. Wat wel mocht was soms lelijk en wat niet mocht juist mooi te noemen.
Terrasmeubilair moest volgens de nota uit de jaren '90 uit Rotan bestaan. Geen reclame op terrasschermen, Lichtreclames plat aan de gevel en in verhouding passend bij het pand. Een antiek lantaarntje aan de gevel van een café mocht niet meer.
In de jaren ’90 hebben afgevaardigden van ondernemers en ambtenaren vier dagdelen besteed hoe e.e.a. gelezen en uitgelegd moest worden. De bijlage was vele malen groter dan de nota zelf.
De nota verdween in de krochten van het stadhuis en schijnt bij de verhuizing naar het nieuwe onderkomen weer boven tafel gekomen te zijn als basis voor het huidige voorstel.
Het doel van dit alles is dat de stad er fraaier uit moet gaan zien, net zoals in de jaren ’90. Omschreven in onbegrijpelijk Nederlands dat uitnodigt voor rechtsgang.
Kortom, rijp voor de versnipperaar,ondanks dat wethouder Ten Seldam vindt dat de stadsbouwmeester een gekwalificeert persoon is met verstand van zaken.
Gaande de discussie wordt de kritiek uit de raad steeds heftiger ondanks een matige aanhef en uitgaande van de goede bedoelingen. Toch wil Ten Seldam graag een stemming, met het risico dat de raad de nota van de agenda haalt om opnieuw te omschrijven.

Update:
Op voorstel van raadslid Hans Buitenweg (GroenLinks) is de Welstandsnota afgevoerd van de agenda om het college van B&W de gelegenheid te geven om de vele kritische kanttekeningen t.a.v. de nota beter uit te werken. Dit moet leiden tot een duidelijk omschreven Welstandsnota in het belang van de kwaliteit van de stad en tot meer duidelijkheid voor ondernemers.

 

 
14-02-2017  

Stadsbank vraagt onterecht DigiD-gebruikerscode

 

ALMELO – Raadslid Wiertz (D66) stelde vanavond vragen over de onwettige vraag van de Stadsbank Oost Nederland aan cliënten om de Stadsbank de beschikking te geven over de DigiD-gebruikerscode. Wiertz wees er in deze op dat de overheid er juist op wijst dat de individuele DigiDcode nooit aan derden mag worden verteld. Wethouder  Javier Cornelissen erkende dat maar wees op de mogelijkheid van machtiging aan een persoon. De Stadsbank is echter geen persoon maar een organisatie die als bewindvoerder optreedt voor de schuldenaar. Cornelissen heeft het punt op de agenda gezet van de bestuursvergadering van de Stadsbank om te kijken naar een oplossing. Cornelissen verzuchtte dat we niet terug moeten naar de tijd van alles op papier. Dat doet de overheid trouwens wel bij de verkiezingen van de gemeenteraad, provinciale staten en de Tweede Kamer.
Het gebruik van DigiD is bovendien niet wettelijk verplicht.

 
10-02-2017  

PvdA en LAS zetten discussie lijn 25 op scherp


Syntus zet meer kleine busjes in in Twente in maar dan iets groter dan in Almelo waar maar 8 passagiers meekunnen. Herhaaldelijk staan potentiële passagiers dus voor niets bij de halte.
 

ALMELO – Het vervangen van de reguliere stadsbus lijn 25 naar de Aalderinkshoek in een stadsbusje bemand door vrijwilligers, zet de positie van wethouder Irene ten Seldam (CDA) op scherp. Ze lag al onder vuur vanwege de ‘onderhandelingen’ over de toekomst van de wijkcentra en de privatisering van de buitensportaccommodaties, maar de gang van zaken rond buslijn 25 zet haar positie nog meer onder druk.

Zowel Lokaal Almelo Samen (LAS) als de PvdA stellen dat het college van B&W en wethouder Ten Seldam als portefeuillehouder in het bijzonder, een eerder door de gemeenteraad aangenomen motie heeft genegeerd. Ten Seldam voerde besprekingen met vervoerder Syntus over de ‘verliesgevende’ buslijn 25 die Syntus uit de overkoepelende exploitatie-afspraak wilde halen. Het vervoer vindt nu plaats met kleine busjes met vrijwilligers aan het stuur. Sindsdien kunnen oudere en minder-valide passagiers vaak niet mee vanwege te volle busjes, lopen passagiers van halte naar halte en is de wijk slecht bereikbaar ten opzichte van vice-versa vervoer naar het centrum en het ziekenhuis of familiebezoek. Bovendien is er een verslechtering qua dienstregeling en betaalmogelijkheid.
De inzet van vrijwilligers heeft er tevens toe geleid dat er sprake is van werkverdringing. Via uitzendbureaus ingehuurd personeel heeft ontslag gekregen, omdat Syntus hen buitenspel heeft gezet.

De fracties LAS en PvdA stellen in deze dat Ten Seldam zich niet heeft gehouden aan de intentie van de eerder aangenomen motie en vinden dat Ten Seldam nu niet meer mag adviseren aan de Provincie als licentieverstrekker indien het gaat om stadsvervoer in Almelo. Bovendien willen beide fracties dat de eerdere overeenkomst met Syntus alsnog wordt geëerbiedigd en buslijn 25 weer een volwaardige buslijn wordt.
Een motie met die strekking wordt dinsdag a.s. ingediend tijdens de reguliere raadsvergadering.

Update 14-2-2017
De aangekondigde motie werd gaande de raadsvergadering en de lobby voor ondersteuning aangepast t.a.v. de positie van wethouder Ten Seldam. De motie werd 'geboren' n.a.v. een gespreksnotitie tussen vervoerder Syntus en wijkbewoners waarin meer beloofd werd dan uiteindelijk waargemaakt. Formeel is lijn 25 opgeheven met instemming van het provinciebestuur als licentieverstrekker. Het vervoer per kleine bus met vrijwilligers is een feit. Dat beroepschauffeurs hun baan kwijt zijn eveneens. Dat er geen vaste rijtijd is en busjes vaak overvol idem dito. Wethouder Ten Seldam had ter verdediging dat zij de bijeenkomst van Syntus met de bewoners niet heeft kunnen bijwonen en derhalve in haar advies aan het provinciebestuur niet kon meenemen. Wel toonde ze zich bereid om alsnog het huidig functioneren van het openbaar vervoer in de Aalderinkshoek samen met provincie en Syntus te evalueren om zo mogelijk nog e.e.a. bij te stellen. 
De afgezwakte motie haalde het niet met 15 voor en 17 tegen, ondanks dat niets uit de aangenomen motie van december jl.  werd waargemaakt.

 
07-02-2017  

Jet Bussemaker spreekt Herman Hoften lezing.

Fotoreportage: Jan Bril
 

Fotoreportage (73 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina