Politiek nieuws


Plaatsing  
 
07-03-2012  

B&W besluiten d.d. 6 maart 2012


Foto ten tijde van de bouw van de Javatoren. Fortezza is er visueel ingeplakt.

Bij de B&W-besluiten van gisteren een antwoordt van B&W op vragen van ALO/AOV over de vermeende onterechte schadevergoeding die is betaald om de grond van Fortezza weer in gemeentelijke handen te krijgen.
Uit het antwoord blijkt dat de huidige collegeleden niet de inhoud kenden van de bestaande contracten tussen de gemeente en projectontwikkelaar van der Looy, maar uit pragmatische overweging 2,4 miljoen euro betaalden.
De gemeente recht nog om een vordering op van der Looy van meer dan één miljoen euro betreffende de niet betaalde leges.
 

B&W besluiten d.d. 6 maart 2012


B&W besluiten d.d. 06-03-2012
B&W besluit: Antwoord op vragen LKA-McDonalds (centrum)
Antwoordbrief: Antwoord op vragen LKA-McDonalds (centrum)
B&W besluit: Antwoord op vragen ALA/AOV inzake wijkplatform
Antwoordbrief: Antwoord op vragen ALA/AOV inzake wijkplatform
B&W besluit: Aanwijzen welstandsvrije gebieden
Raadsvoorstel: Aanwijzen welstandsvrije gebieden
B&W besluit: Proces tav jaarverantwoording 2011 en VJ-nota
Raadsbrief: Proces tav jaarverantwoording 2011 en VJ-nota
B&W besluit: Vaststellen ontwerp stadhuis (Fortezza-loc.)
Raadsvoorstel: Vaststellen ontwerp stadhuis (Fortezza-loc.)
B&W besluit: Vragen ALA/AOV inzake RCA rapport Fortezza
Antwoordbrief: Vragen ALA/AOV inzake RCA rapport Fortezza
B&W besluit: Ter afdoening portefeuillehouder

 
08-03-2012  

Boeren Bornerbroek boos op provincie


Foto van de 'Natte Doorbraak' vanuit de helikopter tijdens de officiële ingebruikname. Wat eens een beekje was van enkele meters is nu 'wetland' van 60 meter breed.
archief: AlmeloNieuws.nl
 

BORNERBROEK – Een flink aantal agrariërs langs de ‘Natte Doorbraak’ zijn boos op de provincie, zo ook die in Bornerbroek. Reden is dat de provincie de ‘Natte Doorbraak’ tot natuurgebied wil verklaren waardoor hun bedrijven op slot zitten en niet meer kunnen uitbreiden of zelfs moeten wijken. Eerder al moest men land afstaan om de aanleg van de ‘Natte Doorbraak’ mogelijk te maken. Dat was uiteindelijk de uitkomst na jarenlang verzet.
Nu schijnt het plan van de provincie de zaak opnieuw op scherp te zetten. Reden voor landbouworganisatie LTO om zich daar mee bezig te houden evenals de CDA-fractie van de gemeenteraad in Almelo die voor de boeren in het gebied opkomt.
Alleen jammer dat het CDA in dit geval raadslid Carla Davis als woordvoerder laat optreden. Zij is namelijk belanghebbende en heeft met haar man een maatschap in een melkveebedrijf pal aan de ‘Natte Doorbraak’!

Kijk naar een filmpje van Vipix over de 'Natte Doorbraak'. Van afwateringsbeekje tot meanderende afvoer van teveel hemelwater. Met het aanwijzen tot natuurgebied veranderen de normen en komen aanpalende boeren met hun bedrijfsvoering extra in de knel. De 'Natte Doorbraak' was een initiatief van Waterschap Regge & Dinkel die relatief schoon water niet meer wilde mengen met stedelijk afvalwater om hogere zuiveringskosten te voorkomen.


Brief CDA over 'Natte Doorbraak' aan B&W

 
12-03-2012  

Koorts in coalitie naar hoogtepunt inzake Fortezza


Het college van B&W stuurde per email 3 brieven met antwoorden op raadsvragen. 12-03-2012 >>
De brieven maken duidelijk dat op vragen werd geantwoord. Vraagtekens kunnen worden gezet bij de actieve informatieplicht?

Verder een email van ALA/AOV raadslid Marc Geerdink d.d. 13-03-2012

Geachte lezer,
Graag wil ik u wijzen op het volgende.

Almelo: College van B&W onder vuur - motie van wantrouwen
Er vindt hedenavond topoverleg plaats in de drie coalitiepartijen VVD, PvdA en CDA over de toekomst van het college van burgemeester en wethouders. Er is crisissfeer ontstaan doordat de Rekenkamer van mening is dat het college de schijn op zich laadde informatie te hebben achtergehouden over het dossier Fortezza. Het rapport van de Rekenkamer over Fortezza (een prestigieus nieuwbouwproject in Almelo) was vernietigend.

De Reken kamer commissie is zeer zorgvuldig in haar formulering en baseert zich op feitelijk constateringen en niet op een eigen mening. Het rapport en de brief staan niet ter discussie wel de constateringen.
ALA AOV heeft gedurende een groot aantal jaren de gang van zaken rond Fortezza kritisch gevolgd, veel opmerkingen gemaakt, veel vragen gesteld, gewezen op risico´s, twijfels geuit over beantwoording van vragen en ga maar door.
Dit rapport en de brief geven duidelijk aan dat de gestelde vragen categorisch en vaak bewust, half, onjuist, of niet beantwoord zijn.Informatie werd achtergehouden en het college voldeed een aantal keren niet aan haar wettelijk voorgeschreven informatie plicht. Dat betekent dat niet alleen ALA-AOV, maar de hele raad stelselmatig verkeerd of helemaal niet is geïnformeerd.

De fractie van ALA AOV zal woensdag avond in een extra raadsvergadering een motie van wantrouwen indienen die naar alle waarschijnlijkheid een meerderheid van de oppositie partijen zal steunen.

Bijgaand treft u de raadsbrief (van de Rekenkamer - red.), en een fragment van RTV oost van heden avond. de film is tevens terug te zien op RTV OOST http://www.rtvoost.nl/uitzendinggemist/default.aspx overijssel vandaag 12 maart of op de website van ALA - AOV http://www.almeloliberaalalt.nl/
 

ALMELO – De koorts in de coalitie PvdA/CDA/VVD is de afgelopen dagen opgelopen naar het kookpunt. Reden de malversaties en tegenwerking in de affaire ‘De Slag om Fortezza’ die de Rekenkamer in de afgelopen maanden onderzocht.
De gemeente verloor miljoenen euro’s op dit door het vorige college van B&W tot prestige verheven project aan de Haven ZZ, dat uiteindelijk niet doorging, omdat projectontwikkelaar van der Looy uit Weert de stekker er uit trok.

De Rekenkamer, met daarin vijf onafhankelijke deskundige leden en drie raadsleden, kreeg langzaam het deksel van de beerput ondanks tegenwerking van zowel het huidige college van B&W als de ambtelijke top. Het rapport was al vernietigend, maar de gemeenteraad wilde nog meer weten en via de omweg van een notaris in Weert kwamen toch ‘stukken’ boven water waarvan in het gemeentehuis werd beweerd dat de gemeente daar niets over in het dossier had.
Na de melding van de Rekenkamer dat zij inmiddels de ‘gezochte bescheiden’ via de notaris had achterhaald, doken deze binnen 24 uur alsnog op in het gemeentehuis.

Uit de correspondentie tussen de notaris en de gemeente blijkt dat het vorige college van B&W zeer bewust het risico nam dat het kon fluiten naar het eigendom van de grond als de betaling van ruim 12 miljoen euro werd uitgesteld tot de schop in de grond ging. Het afblazen van het project zou dan betekenen dat de gemeente en geen geld zou hebben en geen grond meer.
De notaris kreeg echter de opdracht van voormalig burgemeester Menno Knip dat toch moest worden geleverd aan van der Looy en Knip machtigde de notaris zelfs om de zaak af te handelen. Inmiddels ex- wethouder Anthon Sjoers en toenmalig gemeentesecretaris Herman Geerdink tekenden uiteindelijk het verkoopcontract zonder dat daar een rechtsgeldig collegebesluit aan ten grondslag lag. Bovendien werd de gemeenteraad minimaal zes keer relevante informatie onthouden danwel foutief voorgelicht.

Nu de Rekenkamer de feiten achterhaalde en het huidige college zelfs aanspreekt op obstructie van het onderzoek waren de rapen gaar. Wel werd onderschreven dat het toen fout was gegaan, maar van enige zelfreflectie inzake de obstructie is geen sprake. Er zijn ministers voor veel minder weggestuurd of ‘vrijwillig’ opgestapt!

Dat wil het zittende college van B&W en de huidige coalitie PvdA/CDA/VVD echter voorkomen en de afgelopen dagen werd koortsachtig overleg gevoerd in de fracties en samen als coalitie. Zelfs VVD Tweede Kamerlid Willibrord van Beek en VVD-afdelingsvoorzitter Mr. W.P. van der Elst werden door de VVD-fractie te hulp geroepen, want fractievoorzitter Nijhuis had enkele weken geleden nog geroepen dat hij de oud- wethouder Anthon Sjoers juridisch wilde vervolgen, maar zijn partijgenoot en huidige senator Menno Knip had evenzeer veel boter op zijn hoofd.
Vanavond werd in crisissfeer vergaderd om de rijen te sluiten en het college ging er zelfs prat op dat inmiddels de grond weer in eigen bezit is. Dat kostte overigens 2,4 miljoen euro om van der Looy af te kopen, die ook nog eens in gebreke bleef om ruim 1 miljoen euro aan leges te voldoen. Bovendien kreeg van der Looy nog het eerste recht op een bouwlocatie voor 77 appartementen. Tel uit je winst!

Kan een college van B&W blijven zitten met een dergelijk dossier is de vraag?
Het antwoord is aan de gemeenteraad die dinsdagavond nog wordt bijgepraat door de Rekenkamer en waarschijnlijk woensdagavond hoofdelijk zal stemmen. Een goede gelegenheid om te bezien welke raadsleden, ongeacht hun kleur, nu echt voor de stad opstaan!


Lees ook: 'Sjoers tekende onrechtmatig Fortezzacontracten'


Brief Rekenkamer aan gemeenteraad
Uitzending RTV Oost inzake Fortezza-debacle
Raadsbrief B&W: d.d. 12 maart 2012
Raadsbrief B&W: d.d. 30 november 2010
Raadsbrief B&W: d.d. 25 januari 2010

Fotoreportage (1 foto's)...

 
13-03-2012  

Rekenkamer blijft fel in Fortezza-dossier


Raadslid Stork (ALA/AOV) heeft een motie van wantrouwen aangekondigd tegen het 'geworteld' zittende college van B&W.
De motie maakt alleen kans te worden aangenomen als de oppositie unaniem is en de politieke leden van de Rekenkamercommissie Irene ten Seldam (CDA) en Israa Abdullatif (VVD) de rug recht houden.

De 'satirische prent' is een bewerking van www.almeloanders.nl
 

ALMELO – Mocht het Almelose college van B&W nog enigszins hoop hebben gehad op een mildere uitleg van de Rekenkamercommissie betreffende het rapport ‘De Slag om Fortezza’, dan kwam zij dinsdagavond bedrogen uit.
Wel toonde Rekenkamercommissievoorzitter Wil Oosterveld vorm van zelfkritiek door te melden dat de commissieleden zich wel de haren uit het hoofd hadden willen trekken door niet eerder naar notariskantoor Malherbe in Weert te zijn gestapt. Dat deed men pas na het uitbrengen van het rapport en op aandringen van de gemeenteraad. Voordien had de commissie ingeschat dat de notaris zich naar alle waarschijnlijk zou beroepen op zijn zwijgrecht. Dat bleek verrassend genoeg niet het geval te zijn. Door het bezoek aan de notaris is gebleken dat het college van B&W in 2006 heel bewust grote risico’s heeft genomen met de verkoop van de grond voor de bouw van Fortezza en dat het toenmalig college ook had kunnen weten dat koper van der Looy een hypotheek op de onbetaalde grond zou opnemen. De notaris heeft zelfs het college van B&W uitdrukkelijk gewaarschuwd voor de risico’s die het nam. Het huidige college van B&W betaalde 2,4 miljoen euro aan van der Looy om de onbetaalde grond weer op naam te krijgen en recht nog steeds om een bedrag van 1 miljoen euro aan onbetaalde leges.

Rekenkamercommissievoorzitter Wil Oosterveld nam ook niets terug van de omschrijving ‘de schijn van obstructie’ in het vergaren van alle relevante stukken in het gemeentehuis. Sterker zij verklaarde dat de commissieleden unaniem achter de bevindingen en conclusies staan. Zij wees er op dat via omwegen stukken waren achterhaald waarna deze vervolgens ook via het gemeentehuis alsnog verkregen werden.
Er zijn herhaaldelijk telefonische contacten geweest tussen de commissie enerzijds en de burgemeester en gemeentesecretaris anderzijds waarna zaken wel boven water kwamen.
Voordien is twee keer in een tijdsbestek van meerdere maanden schriftelijk en per email verzocht om gevraagde zaken aan te leveren. Pas na de tweede keer werd er een contactpersoon aangewezen en pas daarna stelde de projectleider zijn persoonlijk dossier ter beschikking.
Ook de akte van levering uit 2006 was ‘onvindbaar’ in het stadhuis. Bij het bezoek aan de notaris op 2 maart jl. is gebleken dat er zelfs zes versies in omloop waren waarover met regelmaat tussen notaris en de gemeente contact is geweest. Daarna dook op 5 maart ineens ook in het stadhuis het concept op.
Rekenkamercommissielid Elias de Haan verzuchtte zelfs dat het een kluwen was die ontrafeld moest worden.

De Rekenkamercommissie heeft zelfs een moment overwogen om een schriftelijke getekende verklaring aan B&W te vragen dat alle relevante bescheiden aan de commissie ter beschikking waren gesteld. Daar had de commissie op een bepaald moment van af gezien omdat men zo niet met elkaar om moet gaan. Achteraf oordeelde Rekenkamercommissievoorzitter Wil Oosterveld daarover: ‘Na wat we allemaal hebben meegemaakt, zouden we dat nu wel doen’.

Het zwaard van Damocles blijft dus boven het hoofd van het college van B&W hangen. Woensdagavond komt de gemeenteraad opnieuw bijeen om een politiek oordeel te vellen over het rapport en de aanvullingen en daarmee tevens over het lot van het verantwoordelijke college van B&W.


Rapportage RTV Oost

 
14-03-2012  

B&W besluiten d.d. 13 maart 2012


Miljoenenstrop dreigt voor Sociale Dienst
ALMELO – Uit de collegestukken blijkt dat Almelo mogelijk een miljoenentekort oploopt bij de sociale dienst. Als nadeelgemeente betaald Almelo meer uit dan het procentueel vergoed krijgt van het rijk. Normaal gesproken kun je als nadeelgemeente bij het rijk aanvulling vragen tot 90 procent van de totale uitkeringssom maar de aanvraag over de jaren 2010 en 2011 hangt aan een zijden draadje.
De aanvraag werd namelijk op twee punten afgekeurd door de inspectie Werk & Inkomen.
Over 2010 gaat het om een bedrag van 2,6 miljoen euro en over 2011 zelfs 4,3 miljoen euro. Daar komt bij dat ook in 2012 en 2013 er waarschijnlijk een vergelijkbaar tekort zal zijn.
Volgens de Inspectie Werk & Inkomen heeft Almelo zich teveel op re-integratie van kansrijke uitkeringsgerechtigden gericht en de moeilijke gevallen in de kaartenbak laten zitten.
Wethouder Mieke Kuik-Verweg verwacht dat het niet zo´n vaart zal lopen en hoopt dat de aanvullende uitkering alsnog zal worden toegekend. Zij heeft inmiddels een bezwaar tegen het besluit ingediend.
Mocht het bezwaar worden afgewezen, zit Almelo extra in de puree want de gemeente staat er financieel bijzonder slecht voor.
 


B&W besluitenlijst d.d. 13 maart 2012
B&W besluit: Subsidie sportzaal De Latei Bornerbroek
B&W besluit: Lening Radio Almelo
Raadsbrief: Lening Radio Almelo
B&W besluit: Toetreden regeling belastingen Regio Twente
Raadsvoorstel: Toetreden regeling belastingen Regio Twente
Persbericht: Toetreden regeling belastingen Regio Twente
B&W besluit: Motie Rectorshuis Vriezenveenseweg 207
Raadsbrief: Motie Rectorshuis Vriezenveenseweg 207
B&W besluit: aanvullende info leerlingenvervoer
Raadsbrief: aanvullende info leerlingenvervoer
B&W: afwijzing aanvullende uitkering Sociale Dienst
Raadsbrief: afwijzing aanvullende uitkering Sociale Dienst
B&W besluit: Vertrager brandalarm P.I. De Karelskamp
B&W besluit: Wijzigen brandbeveiligingsverordening
Raadsvoorstel: Wijzigen brandbeveiligingsverordening
B&W besluit: bezwaar vrachttransport spoor Twente
B&W besluit: Nota overhevelen budget 2011 naar 2012
B&W besluit: Gemeentegids 1 keer per 4 jaar

 
14-03-2012  

LKA zet ‘Poortaffaire´ weer op de agenda


De illegaal afgesloten en overkapte steeg tussen beide panden is de aanleiding van een zich sinds jaren voortslepende affaire.
De steeg is van oudsher openbaar en gemeentelijk eigendom.
Achter de poort bevindt zich de privé-ingang naar de bovenwoning van het pand links op de foto.
 

ALMELO – LKA-raadslid Gerwin Kamphuis zet de ‘Poortaffaire’ aan de Haven NZ middels een in te dienen motie weer op de politieke agenda.
Het betreft hier de illegale afsluiting van een openbaar pad tussen de antiekhandel Stegehuis en restaurant Dock 19 waardoor de voordeur van de bovenwoning van Stegehuis niet vrij toegankelijk is en het inmiddels overkapte pad als opslagplaats in gebruik is.

De strijd sleept zich al jaren voort tussen de gemeente en Stegehuis en ook ex- raadslid Ibrahim Mercanoglu dook diep in het dossier en kwam vreemde dingen tegen. Mercanoglu kwam in 2010 niet meer terug in de gemeenteraad en droeg zijn dossier in deze over aan zijn PvdA-partijgenoot en raadslid Bert Kozijn maar deze liet sindsdien daar niets meer over horen.

Stegehuis kreeg inzage in een verklaring van de vroegere directeur van Abeln BV die voordien in zijn pand gevestigd was, maar mocht dat slechts lezen. Volgens Stegehuis druist die verklaring volkomen in tegen de verklaring van Kroeskop Beheer BV, zijnde de eigenaar en verhuurder van het pand waarin Dock 19 is gevestigd.

Het college stelt dat de illegale afsluiting van het gemeentelijk pad inmiddels is verjaard en definitief is geworden. Stegehuis bestrijdt dat en is een procedure gestart bij de gemeentelijke commissie van Onderzoek & Advies. Deze zitting dient vanmiddag.
Raadslid Kamphuis op zijn beurt zet druk op de ketel middels de motie die hij hedenavond wil indienen tijdens de raadsvergadering.

Lees ook:
Poortaffaire Haven NZ sleept zich voort
Komt er een ontknoping in de Poortaffaire 1
Komt er een ontknoping in de Poortaffaire 2


Motie LKA - Poortaffaire (12-03-13)
Verklaring Stegehuis tijdens zitting cie Onderzoek & Advies

 
15-03-2012  

College van B&W is nu aangeschoten wild


* In de papieren Roskam van deze week een beschouwing over de betekenis van treurnis, onvermogen, vooroverleg, last en ruggenspraak, plus de constatering dat wat in politiek Almelo kan elders zelden of nooit wordt vertoond.
 

ALMELO – Van 19.00 uur tot 02.00 uur vergaderde de gemeenteraad over het vernietigende rapport van de Rekenkamer dat het debacle Fortezza heeft onderzocht. Meer dan een jaar was de commissie bezig om alle relevante stukken boven tafel te krijgen maar dossiers waren zoek en kwamen via omwegen op tafel. Eerst dan kwam het ook via het gemeentehuis beschikbaar.
Het ‘neigt naar obstructie’ schreef de Rekenkamer en daar was B&W niet blij mee. Moties en amendementen vlogen het college van B&W om de oren maar een 'Mea Culpa' kwam niet over de lippen. Hooguit een rits aan toezeggingen voor verbeteringen en zelfs dat alle ambtenaren in een nieuwe arbeidsovereenkomst moeten zonder vaste taak maar een taak naar capaciteit en dat onder ede. Opnieuw solliciteren naar een functie voor iedereen dus en vooral de beleidsmedewerkers. Het zal voor onrust zorgen op de werkvloer.

De motie van wantrouwen van ALA/AOV fractievoorzitter Gijs Stork was de coalitie net iets te gortig en werd met 20 voor en 15 tegen afgewezen maar een motie van treurnis werd unaniem aangenomen met 35-0. Het college gaat sinds vannacht dus als aangeschoten wild door het leven.

Toch was er een winnaar, Israa Abdullatief (VVD) hield als Rekenkamercommisielid de rug recht en steunde de motie van wantrouwen, die Stork indiende! Deze treurde niet lang dat zijn motie het niet haalde. ‘Belangrijker is dat is gebleken dat de opeenvolgende colleges de raad absoluut te weinig informatie gaven, daarbij niet aan de wettelijke taak voldeden en vaak verkeerd antwoordde op o.a. mijn gestelde vragen over Fortezza in al die jaren. Bovendien een unanieme motie van treurnis kun je niet zomaar wegstoppen.’

De VVD was de grote verliezer in het debat want alle door fractievoorzitter Nijhuis ingediende moties en amendementen werden naar de prullenbak verwezen, ook door coalitiegenoten PvdA en CDA.
Het college van B&W mag dan wel blijven zitten, maar moet na deze lange sessie ernstig op zijn tellen passen!

Fotoreportage (1 foto's)...

 
21-03-2012  

B&W besluiten d.d. 20 maart 2012


De school in Den Ham maakte er een leerlingenproject van.
Foto: De Smithoek
 

In onderstaande bijlagen een antwoord van B&W aan de stichting NAT over het 'vroegtijdig' kappen van de platanen op het Waagplein.
Onlangs nog vond de gemeenteraad dat er nog geen definitief besluit over de ontwikkeling rondom het Waagplein is genomen en ook toen stond de kap ter discussie.
Een officiële starthandeling van de werkzaamheden aan het Waagplein werd er zelfs voor afgelast en de gedeputeerde bericht dat het werd uitgesteld.
Na een paar weekjes 'rust' rond het onderwerp moet men in het sadhuis gedacht hebben, nu kan het wel.
In ieder geval zijn de bomen gekapt omdat zo hoorden we, de wortels en de kabels elkaar in de weg zaten en de platanen niet passen in het ontwerp van het Waagplein in een nieuw jasje.
Dat heet in Almelo het verschil maken!

<< In Den Ham (gem. Twenterand) maken ze echt het verschil. Daar wordt een zelfs jaren oudere plataan gewoon verplaatst en op een goede locatie herplant
Almelo had met een beetje goede wil dat echte verschil zelfs 7 keer kunnen maken!


B&W besluitenlijst d.d. 20 maart 2012
B&W besluit: Vestigen T&T Business BV - Planthofsweg
Raadsbrief: Vestigen T&T Business BV - Planthofsweg
B&W besluit: Afschrijven oninbare posten 2011
B&W besluit: Wijzigen APV - standplaatsenbeleid
Raadsvoorstel: Supermarkt Violierstraat/Bornsestraat
B&W besluit: Kantorenvisie Netwerkstad
Raadsvoorstel: Kantorenvisie Netwerkstad
B&W besluit: Wijzigen legesverordening
Raadsvoorstel: Wijzigen legesverordening
B&W besluit: Ontwerpbestemmingsplan Centrum Oost
Raadsbrief: Ontwerpbestemmingsplan Centrum Oost
B&W besluit: Gebiedsvisie Almelo Buitenste/binnen
Raadsvoorstel: Gebiedsvisie Almelo Buitenste/binnen
B&W besluit: afwijzen bezwaar kappen bomen Waagplein
B&W besluit: Brief LA over kappen van bomen
Antwoordbrief: LA over kappen van bomen
B&W besluit: Openbaar - Ter afdoening portefeuillehouders
B&W besluit: VVD over gemeentelijke publicaties
Antwoordbrief: VVD over gemeentelijke publicaties
B&W besluit: Verbeterprogramma nav Fortezza
Raadsbrief: Verbeterprogramma nav Fortezza
B&W besluit: Supermarkt Violierstraat/Bornsestraat
Raadsvoorstel: Supermarkt Violierstraat/Bornsestraat
B&W besluit: Concept verbeteren vergunningverlening

 
23-03-2012  

VVD wil gemeenteadvertentie kleiner

 

ALMELO – Volgens de fractie van de VVD kan de gemeentelijke advertentie in het Almelo’s Weekblad een stuk kleiner. De VVD kwam met een brief van die strekking richting het college van B&W en heeft tot doel te bezuinigen op de uitgaven. Er moeten volgens de liberalen dus 'vingertjes' in het gapende financiële uitgavengat van de gemeente en vooral geen streep door grote projecten met miljoenentekorten.
Gemeentelijke aankondigen zoals openingsverrichtingen door wethouders, lintjesregen, geluksbudget, en andere gemeentelijke publieksinitiatieven of opvoedkundige 'Tips van Loes' horen volgens de VVD niet meer thuis in een betaalde advertentie. Het nieuws daarover kan volgens de liberalen wel via ‘free publicity’ verkregen worden.

De liberalen van de VVD hebben flink wat boter op hun hoofd en maakten in dezelfde advertenties zelf wel gretig gebruik om zich op gemeentelijke kosten als ‘raaskallid’ voor te stellen aan het Almelose publiek.

Het college van B&W heeft de VVD inmiddels laten weten dat men meer tijd nodig heeft voor een gefundeerd antwoord en toekomstige uitvoering van de gemeentelijke advertentie.

De ‘VVD-‘rakkers’ willen dus publiciteit met dichte ‘knip’.
Bij deze dus, maar ook voor het laatst of het moet echt nieuws zijn zoals het uiteenvallen van de fractie!

 
23-03-2012  

Verkiezingspoll op AlmeloAnders.nl

 

ALMELO - De satirische website AlmeloAnders.nl neemt het Almelose politieke wereldje met enige regelmaat kritisch onder de loep. Dat gebeurt met een flinke toonzetting maar ook met publicaties van satirische plaatjes.
De criticasters LKA en PVA uit de gemeenteraad zijn o.a. diegenen die veelvuldig hun mening over het functioneren van het college van B&W kenbaar maken en de coalitie PvdA/CDA/VVD regelmatig een sneer geven.
De leden van de PvdA deden dat deze week zelf eveneens tijdens een algemene ledenvergadering waarin het bestuur werd verweten te weinig toezicht te hebben gehouden op de financiën. Alleen was het deze keer niet het college dat als ‘big spender’ optrad maar de geroyeerde penningmeester die privé in geldnood zat. De Almelose afdeling moet nu zo’n 7500 euro aan de landelijke partijkas afdragen om de lening weg te poetsen.

Op AlmeloAnders.nl ook een verkiezingspoll om uw mening van dit moment over het Almelose politieke leven te geven. Dus als u die stemming wilt beïnvloeden? Klik dan hier.
 

 
23-03-2012  

Ombudsman berispt Almelo voor cameratoezicht

 

ALMELO – Begin oktober vorig jaar vroeg de fractie van ALA/AOV aan het college van B&W of de permanent opgehangen camera’s in de zomer van 2011 wel wettelijk door de beugel konden. De burgemeester verwees daarbij naar de algemene bevoegdheid van toezicht door de politie en die verwees weer naar de verantwoordelijkheid van de burgemeester. Met andere woorden; ‘ALA/AOV werd met een kluitje in het riet gestuurd. Enkele dagen later werden de camera’s echter wel gedemonteerd.

Nu is er dan formeel uitsluitsel. De Nationale Ombudsman heeft naar aanleiding van een burgerklacht het gemeentebestuur bij brief d.d. 13 maart 2012 laten weten dat het ophangen van permanente camera’s niet zomaar kan, meldt juridisch adviesbureau JEEJAR. Daarvoor zijn regels gesteld in de Gemeentewet en die dient de gemeente na te leven. Mochten de camera’s weer worden opgehangen zonder dat de regels van de Gemeentewet worden nageleefd, kan zelfs aangifte tegen het gemeentebestuur in casu de burgemeester worden gedaan.
‘Big brother is watching you’ kan dus niet zomaar!

 
27-03-2012  

Bstuurlijke chaos bij debat ontwerpkeuze stadhuis


Als het er komt, wordt het dit ontwerp van de geboortige Almeloër Vincent van der Meulen - Kraayvanger Architecten Rotterdam
  ALMELO – De gemeenteraad van Almelo heeft vanavond ingestemd met het ontwerp van het nieuwe stadhuis met 22 stemmen voor en 11 tegen. Daarmee is een definitief besluit over daadwerkelijke bouw nog niet gegeven, want dat komt pas aan de orde wanneer over drie maanden de Voorjaarsnota wordt behandeld.
Wel werd bekend dat tot nu 2,5 miljoen euro is uitgegeven aan ontwerp en voorbereidingskosten. De raad vreesde echter bij meerderheid dat indien de raad vanavond zou instemmen met het ontwerp, nog meer kosten gemaakt zouden worden voordat een definitief besluit genomen wordt. Vooral de Christen Unie, D66 en ALA/AOV zaten op die lijn, maar ook coalitiepartij VVD.
Lees verder...

Fotoreportage (1 foto's)...

 
28-03-2012  

B&W besluiten d.d. 27 maart 2012 - Voskampplan


Conceptschets Plan Voskamp
 

<< In de collegebesluiten van deze week een brief aan gepensioneerd projectontwikkelaar Jan Voskamp waarin het college van B&W dank zegt voor zijn betrokkenheid als Almelose burger t.a.v. de revitalisering van de binnenstad. Het college zegt verder verheugd te zijn dat ontwikkelaar Urban Interest bereid is met Voskamp aan tafel te willen gaan om zijn visie in te kunnen brengen.
De brief leert ook dat volgens berekening van Voskamp zijn plan voor de binnenstad minstens 10 miljoen euro goedkoper is dan het gemeentelijk plan dat met het consortium en Urban Interest werd ontwikkeld.


Bij de besluiten ook de grondlevering aan Prosyn voor het onttwikkelen van Almelo Nouveau en de bouw van een dependance van Het Meulenbelt. Met de transactie is zo'n 3 miljoen euro gemoeid.

Lees ook: ‘Almelo regie kwijt, ontwikkelaars vullen zakken


B&W besluitenlijst 27-03-2012
B&W besluit: Aanvraag bouwvergunning Rondhuisstraat
Raadsbrief: Aanvraag bouwvergunning Rondhuisstraat
B&W besluit: Projectbesluit Twentelaan
Raadsvoorstel: Projectbesluit Twentelaan
B&W besluit: Motie GroenLinks - kinderpardon
Raadsbrief: Motie GroenLinks - kinderpardon
B&W besluit: Openbaar ter afdoening portefeuillehouder
B&W besluit: Brief aan de heer J. Voskamp
Raadsbrief: Brief aan de heer J. Voskamp
B&W besluit: Grondlevering aan Prosyn - Almelo Nouveau

 
28-03-2012  

B&W zet door voor plan Uitvaartcentrum

 

ALMELO – Sinds september 2009 is uitvaartverzorger Erik Korte bezig zijn uitvaartcentrum aan de Twentelaan te realiseren. Het pand is grotendeels verbouwd en er werd extra grond bijgekocht om op eigen terrein te kunnen parkeren.
Het college van B&W zag vanaf het begin geen belemmeringen en verleende zelfs vergunning maar een paar hardnekkige tegenstanders behaalden tot twee keer over succes bij de bestuursrechter. De laatste keer omdat de gemeente een ‘vormfout’ had gemaakt omdat het projectbesluit teveel op een bestemmingsplanwijziging leek.
Nu dan gaat de procedure voor de derde keer in werking om Korte eindelijk zijn vergunning te kunnen geven.

Lees ook:
Het dwarsbomen van uitvaartverzorger Korte
'Uitvaarthuis Erik Korte onder vuur'

Archief
Terug naar vorige pagina