Politiek nieuws


Plaatsing  
 
02-10-2008  

Kamp en Teeven op werkbezoek Twente

 

ALMELO - De VVD-Tweede Kamerleden Kamp en Teeven brengen maandag een werkbezoek aan Twente.
Het werkbezoek staat in het teken van veiligheid en integratie. De twee Kamerleden gaan onder meer in discussie met scholieren in Oldenzaal en met ondernemers in Almelo. 's Avonds is er een politiek café in Hengelo.

 
04-10-2008  

VVD wil bewonersbudgetten voor alle wijken

 

VVD vraag voor het vragenuur van 7 oktober

betreffende Bewonersbudgetten: overnemen vouchersysteem

Het College stemt in met de model G31 “Subsidieverordening vouchers bewonersinitiatieven” ten behoeve van verdeling van voor de G31 gemeenten, beschikbaar gekomen bewonersbudgetten.
In de voorwaarden die aan de toekenning van deze budgetten worden gesteld komen wij enkele zaken tegen die naar mening van onze fractie maatwerk onmogelijk maken en een beperkende werking hebben op het gewenste doel, de sociale cohesie in de buurt en de initiatieven van bewoners.

Wij hebben daarom de volgende vragen.

1. Waarom worden deze gelden die door de overheid voor alle wijken beschikbaar worden gesteld nu alleen in achterstandswijken beschikbaar gesteld.
2. Hoe valt dit te rijmen met de stelling die afgelopen dinsdag werd ingenomen dat er in Almelo geen probleemwijken zijn maar wel burgers met problemen.
3. Is het niet veel zinvoller om deze Vouchers in alle wijken in te zetten zodat, op sociaal vlak alle wijken kunnen profiteren van deze mogelijkheid. Het lijkt nu of de Gemeente (positief) discrimineert door mensen uit te sluiten van deze mogelijkheid alleen omdat, ze in een bepaalde wijk wonen die niet wordt aangemerkt als achterstandswijk.

De VVD-fractie
H.Sijgers

 
04-10-2008  

VVD: Vragen aan B&W over Park & Ride NS

 

VVD vraag voor het vragenuur van 7 oktober inzake P en R parkeerterrein bij het station.

Vorig jaar in juli heeft onze fractie vragen gesteld over de toestand van het Park en Ride parkeer terrein bij het station, inmiddels is er royaal een jaar verstreken

Opnieuw krijgen wij klachten binnen van burgers/gebruikers maar ook van uw eigen medewerkers in de Javatoren.

Onze fractie vindt dat dit belangrijke gebied er uit moet zien als een visitekaartje voor onze stad en betreurt dat de tot nu toe genomen maatregelen de problematiek niet oplossen en bij de gebruikers erg rommelig overkomen.

Wij hebben de volgende vragen.

1. Is het parkeer terrein langs de haven, waarvan een stuk nu is afgezet voor Ten Cate, eigendom van de gemeente?
2. Op dit terrein ontstaan dagelijks vervelende situaties, die veel irritaties bij de gebruikers opleveren, is u dit bekend?
3. Als dit terrein inderdaad eigendom van de gemeente is, dan vindt onze fractie dat de huidige situatie niet meer aanvaardbaar is en vragen wij u wat u daar op korte termijn aan gaat doen?
4. Voor het gebied wat in eigendom is van Prorail gaf u vorig jaar als antwoord in overleg te treden Prorail over een totaal plan voor dit gebied, in welk stadium is dit overleg op dit moment?

De VVD-fractie

G.H. van Woudenbergh

 
05-10-2008  

PvdA vragen raadsvergadering 07-10-2008


Fractievoorzitter Bert Kozijn aan de interruptiemicrofoon
 

Vragen PvdA vragenuur raadsvergadering 7 oktober 2008  (19.00 uur stadhuis)

Beeklustpark
Volgens de fractie van de PvdA loopt dit jaar het contract af dat de afgelopen jaren gewaarborgd heeft dat Het Beeklustpark een soort van "renovatie" heeft kunnen doormaken. Hiervoor is een stichting in het leven geroepen. De PvdA heeft hierover de volgende vragen:

1. Is het juist dat het "contract" in 2008 afloopt?
2. Kan het college ons berichten wat de resultaten van de afgelopen periode zijn geweest?
3. Is het college tevreden met de bereikte resultaten? Wat zijn de positieve punten, wat zijn de negatieve punten?
4. Is het juist dat het onderhoud vanaf 2009 weer door de gemeente Almelo, conform afspraak, gepleegd zal gaan worden?

Schuldhulpverlening
Minister Bos en staatssecretaris Aboutaleb gaan wettelijke eisen stellen aan de schuldhulpverlening die gemeenten uitvoeren om de toegankelijkheid en de effectiviteit te vergroten. Er is landelijk onderzoek gedaan naar effectiviteit van de schuldhulpverlening. In dit onderzoek staan het voorkomen van problematische schulden en de arbeidsparticipatie voorop. Om deze reden heeft het kabinet zich een forse ambitie opgesteld op het terrein van armoedebestrijding en schulden en 300 mlj. uitgetrokken.
Zowel uit het voornoemde onderzoek als uit een recent onderzoek van de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) blijkt dat gemeenten onvoldoende de regierol pakken en mede daardoor geen sluitend pakket van dienstverlening bieden. De bewindslieden zien binnen de bestaande mogelijkheden voldoende ruimte voor gemeenten om met een meer krachtige aanpak meer mensen te helpen. Dit alles brengt de PvdA-fractie tot het stellen van de volgende vragen:

1. Wat is de mening van de wethouder over dit rapport en de reactie/brief van Minister Bos en staatsecretaris Aboutaleb?
2. Kan de wethouder aangeven of zij van plan is de aanbevelingen uit dit rapport over te nemen en ons rapporteren over de aanpak die ze daarvoor kiest?

Stichting Allochtone Ouderen Almelo
Het bestuur van Stichting Allochtone ouderen Almelo (SAOA) heeft voor de zomervakantie ene klachtbrief gestuurd naar uw College over de wijze waarop Scoop met SAOA omgaat. Wethouder Schouten zou een gesprek hebben met het bestuur van SAOA. De PvdA heeft hierover de volgende vragen:

1. Heeft dit gesprek met SAOA plaatsgevonden?
2. Kunt u de gemeenteraad informeren over de resultaten van dit gesprek?
3. Hoe kijkt volgens u SAOA terug op dit gesprek?

Talentenfabriek
Afgelopen week heeft een bericht in Tubantia gestaan over een nieuw initiatief van de gemeente samen met de Muziekschool Twente: De Talentenfabriek. Afgelopen zaterdag stond een bericht, ook in de Tubantia, dat mensen, nu al actief in het muziekveld, niet betrokken zijn bij deze plannen.
De Talentenfabriek lijkt veel op een eerder plan van Casper van Vulpen: de Creatieve Fabriek. Op het Indiëterrein heb je nu Daisybel zitten met activiteiten die straks ook in de Talentenfabriek moeten gaan plaats vinden. Volgens de Muziekschool Twente wordt er voor de Talentenfabriek gekeken naar en een voorbeeld genomen aan wat er nu in het Muziekcentrum van Enschede plaatsvindt. De PvdA heeft de volgende vragen:

1. Waarom wordt er niet gesproken met de betrokkenen die nu al actief zijn in het veld om tot samenwerking te komen om elkaar te versterken?
2. Kan de wethouder ons uitleggen wat het verschil is in dit plan tussen Enschede met een poppodium en Almelo zonder poppodium?

Kredietcrisis
In de Tubantia van zaterdag 27 september geeft wethouder Sjoers aan dat banken door de kredietcrisis minder scheutig zijn met investeringen in de bouwsector. Daarbij wordt benoemd dat er nog geen contracten zijn gesloten met investeerders voor onder andere de Raboprojecten (Almelineterrein, Hofstraat), Waterrijk en Almelo Noordoost. De PvdA heeft hierover de volgende vragen:

1. Kunt u bevestigen dat er nog geen harde afspraken zijn over de planning en ontwikkeling (aantallen en soorten woningen) van deze gebieden met ontwikkelaars?
2. Kunt u de raad informeren over de eerder in de raad vastgestelde planning en de huidige stand van zaken/tempo?
3. De Provincie Overijssel geeft in haar concept omgevingsplan van augustus 2008 aan dat er ca. 60.000 extra woningen in Overijssel nodig zijn, waarvan 20.000 in Twente (p107/108). Ook schrijft zij dat er 80.000 extra woningen in Overijssel zijn gepland. Afstemming in plancapaciteit tussen gemeenten heeft niet tot het juiste resultaat geleid, concludeert zij. Wat is hierop uw reactie en hoe betrekt u deze informatie bij de fasering of planning?
4. Wat is voor het college de reden geweest om al in dit prille stadium van de financiële crisis de publiciteit te zoeken met dit thema?

Fractie Partij van de Arbeid

 
06-10-2008  

SP zet vraagtekens bij ontruiming Pooksbelten

 

Vragen van de SP voor de raadsvergadering van 7 oktober 2008
Over de ontruiming van camping Pooksbelten.

Het college heeft op 2 oktober de camping Pooksbelten laten ontruimen.
Dit terwijl men op de hoogte was, dat er nog een hoger beroep zou plaatsvinden in Arnhem op 31 oktober 2008.
Kon de gemeente hier niet op wachten?

Het blijkt dat een adres op de camping nog bewoond wordt. Dan was voor de anderen er toch ook geen spoedeisend karakter? Ten slotte hadden de mensen die van de ontruiming de dupe waren geen ander onderkomen.
Waarom is er dan wel ontruimd?

In de rechterlijke uitspraak van 8 juli staat dat de gemeente na 1 oktober 2008 mag ontruimen indien zij aan bewoners een vergoeding van € 3000 heeft betaald. En de kosten voor opruiming en sloop zijn voor de gemeente.

De ambtenaar die de ontruiming voor de gemeente heeft geleid, heeft mij om 9.30 uur ter plekke nog bevestigd dat het geld was overgemaakt. En dat de bewoners dit zouden krijgen van hun advocaat.
Bij navraag bleek, dat advocaat Hollema, die voor de bewoners en recreanten optreedt, pas op 3 oktober een deel van het geld heeft ontvangen.
Dat is toch na de ontruiming?

Hoe kan dit?

In het vonnis van de kantonrechter van 8 juli heeft de rechter bepaald dat achterstallige huurpenningen niet mogen worden ingevorderd.
Een bewoner heeft na de ontruiming zelfs verteld dat hij niets zou krijgen, omdat hij schulden zou hebben, terwijl hij in de schuldsanering zit.
Hoe kan dit?

De Gemeente had dus 2 oktober 2008 om 09.30 uur de € 3000 nog niet uitbetaald aan de bewoners of hun advocaat?
Zo nee, is hier toch sprake van een onrechtmatige ontruiming, daar dit in strijd is met het vonnis van de kantonrechter?
In dat geval is toch een ieder, die geen geld heeft ontvangen, onrechtmatig ontruimd?
En zo nee, waarom heeft de gemeente zich in deze niet aan de uitspraak van de kantonrechter gehouden?

Ons is verteld dat de advocaat op 3 oktober veel te weinig geld had ontvangen, en dat enkele bewoners hun geld dus niet zouden krijgen.
Mag dat maar zo?

Waarom heeft de gemeente niet (zoals zij de raad beloofd had) voor woonruimte bemiddeld voor alle bewoners?

 
09-10-2008  

PvdA-roos voor Jan van Brenk

  ALMELO – De Roos van de Maand oktober gaat naar Jan van Brenk. Dertig jaar lang was hij de grote spil achter de organisatie van de bingo´s van De Vriendenkring van Heracles Almelo. Onlangs besloot hij ermee te stoppen. Door de jaren heen kreeg Van Brenk hulp van tal van anderen. Hij heeft op dit moment echter niet iemand die hem wil vervangen als de kartrekker van de organisatie van bingo´s.

< Michiel Rotteveel overhandigt de PvdA-roos aan Jan van Brenk. (Foto: Jan Hammink)
Lees verder...

 
09-10-2008  

ROC in gesprek met Raad over arbeidsmarkt

 

ALMELO - De aansluiting van het onderwijs en de plaatselijke arbeidsmarkt. Dat is het thema van een informatieve raadsbijeenkomst die dinsdag 14 oktober van 19.30 tot 20.30 uur plaatsvindt in de raadszaal van het gemeentehuis.
De Raad van Bestuur van het ROC van Twente heeft behoefte om hierover in gesprek te gaan met de raad van Almelo. In Almelo staat de komende jaren waar het gaat om bouwprojecten het nodige op stapel. De raad heeft bij de besprekingen over de nieuwe binnenstad onder meer vastgelegd dat het creëren van stageplaatsen, leerwerkplaatsen, werk voor minder validen etc belangrijke aandacht moet krijgen in het aanbestedingsbeleid. Daarom is het volgens de PvdA goed om het gesprek dat het ROC met ons wil aangaan in dit bredere perspectief te plaatsen. Alle burgers die belangstelling hebben zijn welkom en met name zijn Almelose ondernemers welkom om actief deel te nemen aan de discussie.

 
12-10-2008  

B&W antwoorden op veiligheidsvragen stadhuis

  ALMELO - Op 31 augustus jl stelden de fracties van het CDA en PvdA vragen aan het college van B&W over de beveiliging van het stadhuis. Dit naar aanleiding van de gijzeling waarbij wethouder Kuiper en vier ambtenaren uren werden gegijzeld. Nu dan de antwoorden van het college van B&W.
Lees verder...

 
13-10-2008  

Permanente campagne ChristenUnie Almelo

 

De ChristenUnie Almelo komt naar u toe. Met haar caravan zal de afdeling Almelo in de loop van het jaar verschillende plaatsen in de gemeente bezoeken. Er zullen vertegenwoordigers van de raadsfractie en het bestuur aanwezig zijn.

Want ook buiten de verkiezingscampagnes om wil de ChristenUnie in gesprek blijven met de inwoners van Almelo. Wij willen graag horen wat er leeft onder de bevolking.

Op zaterdag 18 oktober staat de caravan in het Windmolenbroek nabij het winkelcentrum van 10.30 uur tot 12.30 uur.

 

Persbericht ChristenUnie Almelo

Permanente campagne ChristenUnie Almelo.

 

 
20-10-2008  

CDA brief aan B&W over kunstmuseum

  ALMELO - De CDA-fractie ondersteunt de initiatieven van de stichtingen Indigo en Helicon om te komen tot een museum voor hedendaagse kunst, zo schrijft de fractie in een brief aan het Almelose college van B&W.
De stichtingen hebben hun oog laten vallen op het oude Java-complex aan de Sluiskade NZ. De oude fabriekshal met het karakteristieke watertorentje lijkt een heuse optie nu ook de huidige eigenaar positief meedenkt.
Lees verder...

 
22-10-2008  

VVD steunt uitbreiding Polmanstadion

VVD-vragen over herschikking ON-velden
  ALMELO - De VVD-fractie wil bestuurlijke actie om de beoogde vergroting van het Polmanstadion te bespoedigen. Daartoe denkt de VVD dat een herschikking van het gebruik van de naastgelegen velden van ON tot de mogelijkheid behoord. De fractie stuurde dan ook een vragenbrief met deze strekking aan het college van B&W om deze tijdens de voorbereidende raadsvergadering op 28 oktober in de rondvraag te behandelen.
Lees verder...

 
23-10-2008  

L.A. vragen over wegpesten en geld op banken

  ALMELO - Leefbaar Almelo heeft voor het wekelijkse vragenuurtje vragen aan het college van B&W over het wegpesten van mensen uit hun woonomgeving en de hamvraag van deze tijd of de gemeente mogelijk ook geld op buitenlandse banken heeft staan.
Lees verder...

 
27-10-2008  

PvdA over: Lichthinder, spaargeld en tuincentrum

 

Vragen PvdA voorbereidende raadsvergadering d.d. 28-11-2008

Amaliaplein
Het college is voornemens het Amaliaplein in november in te richten. Al eerder diende de raad een motie in om beleid te maken tegen lichtverstoring. Op het Amaliaplein komen nu vier lichtmasten, zoals die ook staan op het stadhuisplein. De PvdA stelt de volgende vragen: Heeft u overwogen en berekend wat deze lichtmasten betekenen voor verstoring door lichthinder? Kunt u aangeven wanneer deze lichtmasten aan zouden mogen zijn? Ben u bereid om naar alternatieve verlichting te zoeken?


Risico's organisaties waarin Almelo een belang heeft en buitenlandse spaartegoeden
Er is een aantal privaatrechtelijke en publiekrechtelijke organisaties waarin Almelo een financieel en bestuurlijk belang heeft. Deze instellingen voeren een financieel beleid, waarin mogelijkerwijs sprake kan zijn van beleggingen en of leningen bij instellingen die door de kredietcrisis getroffen zijn of worden. Te denken valt o.a. aan instellingen als Twente Milieu, SoWeCo, Stadstoezicht en Cogas. De PvdA stelt de volgende vragen: Is het college bekend of deze organisaties of instellingen middels hun aandelen of andere financiele transacties risico's lopen door de huidige kredietcrisis, en zo ja, welke risico's zijn dat dan en wat betekent dat voor de gemeente Almelo?
Inmiddels is bekend dat een aantal overheden, provincies en gemeenten, spaartegoeden op buitenlandse banken als sneeuw voor de zon zien verdwijnen. Heeft de gemeente Almelo spaartegoeden op buitenlandse banken uitstaan?

Voortgang verplaatsing bedrijf
Met de jongste uitspraak van de Almelose rechtbank ziet het er naar uit dat omtrent de voortgang van de verplaatsing en verdere ontwikkeling van het bedrijf van Hendrie Oude Wesselink opnieuw vertraging ontstaat. De PvdA stelt hierover de volgende vragen: Kunt u ons meer inzicht geven over de voortgang van de bedrijfsverplaatsing van Hendrie Oude Wesselink? Ziet u mogelijkheden tot realisering van alle huidige gepresenteerde plannen van dit bedrijf op deze locatie? Zo ja, op welke termijn?
Fractie PvdA

 
27-10-2008  

VVD vragen over DVO'71 en samenwerking...

  ALMELO - De fractie van de VVD wil dat het college van B&W meer druk zet op de samenwerking/fusie met SV Rietvogels. Ook acht de VVD de uitlatingen door de inmiddels ex- woordvoerder van DVO'71 over allochtone voetballers bij SV Rietvogels ongepast. Saillant is dat de ex-woordvoerder ook afdelingsvoorzitter is van de PvdA.
Lees verder...

 
27-10-2008  

CDA vragen over spoor, handhaving en WSP

  ALMELO - De fractie van het CDA is benieuwd waarom de evaluatie over de Wijk Service Punten (WSP) zo lang op zich laat wachten, het wil weten welke consequentie de afsluitingen van de overwegen hebben t.a.v. de rijtijden brandweer en ambulance en de fractie heeft ook nog vrgen over vergunningen en handhaving.
Lees verder...

Archief
Terug naar vorige pagina