Politiek nieuws


Plaatsing  
 
01-07-2012  

Overbodige vragen van VVD-Youngsters


VVD-Younsters willen graag in de publiciteit
Gelukt dus!
 

ALMELO – De raadsvergadering van vorige week waarin de Voorjaarsnota werd behandeld, leverde weinig succesjes op, zij het dat de gemeenteraad toch nog enkele bezuinigingen afwees, zoals o.a. de Galloway’s die op de Schelfhorst mogen blijven grazen en de langdurigheidstoeslag voor minima die wordt gehandhaafd. Weinig successen ook omdat de vele fracties elkaar vooraf niet konden vinden om pijnpunten weg te poetsen. Uiteindelijk werd veel, teveel voor eigen parochie gedebatteerd en vlogen de amendementen en moties over de tafel richting het college dat hooguit geduldig moest wachten op de stemming om de vele bezuinigingen en forse tariefsverhogingen te kunnen verwerken in de aanstaande begroting 2013.
Nu een weekje later een PR-stunt van de Youngsters van de VVD. Arjen Maathuis en Jemy Pauwels willen namelijk graag van het college van B&W weten wat al die amendementen en moties de gemeenschap (lees - ons) gekost hebben. De overbodige vragen leest u in de bijlage.

De Youngsters kunnen dat zelf ook uitrekenen, want al die kopieën kosten zo’n 10 eurocent per stuk volgens het contract dat de gemeente sloot met de externe leverancier van kopieerapparaten. Ruim 70 amendementen en moties die uiteindelijk grotendeels in de prullenbak belandden werden per ingediende amendement en motie ongeveer 75 keer gekopieerd voor alle aanwezige raadsleden, collegeleden, ambtenaren, pers en burgers die de beraadslagingen volgden. Dat is dus een slordige 5250 kopieën maal 10 eurocent oftewel zo’n 525 euro. Dat is altijd nog minder dan het afsluitende diner bij Kreta en de bodes waren er toch al om al die aanwezigen van koffie of water te voorzien, dus dat kost geen extra geld.
Wat de gemeente verder jaarlijks kwijt is aan drukwerkkosten kan men vinden in de jaarcijfers.

Wat wel extra geld kost is het antwoord van B&W, waarvoor een ambtenaar voorgaande rekensommetje nog eens mag overdoen. De ruwe raming van kosten waarin men in de slotzin om vraagt is dus simpel.
Heren, hou de eer aan jezelf en trek in die vragen!


VVD-vragen papiergebruik tijdens VJ-nota

 
04-07-2012  

Geklungel bij vergunningenbeleid duurt voort (upd)


Update: 11-07-2012
AlmeloNieuws.nl werd aangesproken door een woordvoerder van de gemeente, die meldde dat de gemeente zich overvallen voelde door de publicatie hiernaast. De woordvoerder meldde verder dat de gemeente de berichtgeving ongenuanceerd vindt. Bovendien betreurt de gemeente het, dat niet hoor en wederhoor is toegepast.

Nuancering 1.: Gemeente Almelo
De woordvoerder vertelde dat de gemeente vindt dat een dansschool zonder partycentrum wel kan binnen het vigerende bestemmingsplan. Bovendien zou ‘ondersteunende horeca´ ook mogelijk zijn en is invulling dansschool alsmede partycentrum niet aangevraagd, maar betreft het louter een dansschool. De woordvoerder gaf toe dat het pand aan de strengste akoestische eisen moet voldoen. Desondanks is de gemeente van mening dat publicatie van de aanvraag niet hoeft.

Nuancering 2.: AlmeloNieuws.nl
De wet WABO omschrijft dat het aanvragen van een vergunning volgens de WABO wel gepubliceerd moet worden. Een dansschool valt in dezelfde akoestische categorie dan een discotheek. Volgens de wet WABO kunnen in de omgevingsvergunning beperkende openingstijden worden vastgelegd.
Het gemeentelijk begrip ‘ondersteunende horeca´ is een begrip dat niet in de Drank & Horecawet staat. Een alcoholische vergunning volgens de Drank & Horecawet is een vergunning. En ja ook bij ‘ondersteunende horeca´ is dronkenschap niet uit te sluiten.
In het vigerende bestemmingsplan staat expliciet omschreven dat horeca-activiteiten alleen aan het begin van de Bornerbroeksestraat is toegestaan. (tussen Oude Veemarkt – en Erotheek). Het was de reden voor de gemeente om een eerdere aanvraag voor een shoarma-eethuisje (zonder alcohol) naast de in de toekomst schijnbaar wel mogelijke dansschool af te wijzen.
In het vigerende bestemmingsplan is verder alleen nog een cafetaria toegestaan op de hoek Arendsboersweg-Tulpenstraat (oude situatie).
De woordvoerder van de afdeling Ruimtelijke Ordening wilde aan een buurtbewoner geen informatie geven over de persoon die de aanvraag heeft ingediend en vertelde zelf dat de term partycentrum op advies van de gemeente (afd. R.O.) was ingetrokken. Hij achtte een dansschool (met Latin, Salsa, Zumba en Streetdance-lessen en een wekelijkse vrije dansavond voor cursisten met introducees zoals gebruikelijk) wel haalbaar binnen het vigerende bestemmingsplan. Toch achtte ook hij publicatie van de aanvraag niet noodzakelijk. De niet-wetende omwonenden en mede-belanghebbenden staan dus op die wijze buitenspel.

In het kader van de WOB (Wet Openbaarheid van Bestuur) is die informatie inmiddels aangevraagd.

In de APV van de gemeente staat omschreven wat een bedrijf met horecavergunning inhoud. Een clubhuis en buurthuis valt daar ook onder. In de omschrijving ook een paar uitzonderingen. Een dansschool wordt daarin niet genoemd (zie bijlage hiernaast)

Bovendien heeft de gemeente in het verleden gemeld dat bij aanvraag van een horeca-exploitatievergunning (D&H Wet en Wet WABO) er altijd een vooronderzoek inzake de wet Bibob zal worden gestart. De uitslag daarvan is en blijft geheim, maar kan wel tot weigering leiden.
 

ALMELO – Aan de Bornerbroeksestraat heeft een onderneemster plannen om een dansschool annex partycentrum te beginnen in het voormalige pand van Van Egdom Verlichtingscentrum. Nu is dat deel van de Bornerbroeksestraat vorig jaar deels verkeersluw gemaakt tussen de Arendsboersweg en de inrit van J&S Team (is net verhuisd) en hebben we het hier over het bestemmingsplan De Riet Noord. Een bestemmingsplan dat een conserverend karakter heeft. Dat wil zeggen dat wat er al is nog wordt gedoogd, maar dat nieuwe ontwikkelingen uiterst kritisch moeten worden bekeken op wat er wel of niet mag in de toekomst.
Voor het bewuste pand ‘van Egdom’ is artikel 8 van toepassing, zijnde detailhandel, dienstverlenende bedrijven, kantoren, wonen.
Horeca is dus niet van toepassing. Toch heeft de onderneemster kennelijk te horen gekregen dat de gemeente geen probleem ziet, want op het pand staat inmiddels dat het is verkocht.
Nu valt een dansschool in de categorie ‘zware bedrijven’ als het om de wet WABO (omgevingsvergunning) gaat. Dat wil zeggen dat net zoals bij een discotheek het pand moet voldoen aan de zwaarste veiligheidseisen qua brandveiligheid en geluidsnormen. De directe buren kunnen dus rekenen op hogere verzekeringskosten.
Een dansschool met horecavergunning brengt bovendien de nodige traffic met zich mee en extra parkeerdruk in de straat. In de praktijk blijkt die al krap bemeten.

Tot op heden heeft de gemeente de aanvraag voor een vergunning niet gepubliceerd omdat men dat kennelijk overbodig acht. De onderneemster heeft al wel het pand gekocht.
Het onderzoeksrapport KPMG over het vergunningenbeleid heeft aangetoond dat er geen structuur in het systeem zit en beslissingsbomen ontbreken. Het college van B&W beloofde daar hard aan te gaan werken, maar de praktijk blijkt weerbarstiger dan gedacht. Dat is ook via dit onderwerp weer aangetoond.
De bezwaren zullen leiden tot juridische procedures en hoge kosten voor de gemeente. Voor omwonenden ook de kans om planschade te bedingen als het plan doorgaat. Een huis verkopen zal namelijk met extra verlies gepaard gaan met een dansschool annex partycentrum in de directe nabijheid, zeker als dat volgens het bestemmingsplan feitelijk niet mag. Eerder al weigerde de gemeente een vergunning voor een shoarmazaak in het naastgelegen pand. Ook dat kan leiden tot een schadeclaim als de dansschool annex partycentrum wel een vergunning krijgt.


Omschrijving volgens de gemeentelijke APV

Fotoreportage (1 foto's)...

 
04-07-2012  

B&W besluiten d.d. 3 juli 2012ALMELO - In de besluiten van het college van B&W deze week o.a. het besluit om de Rectorsvilla aan de Vriezenveenseweg niet voor sloop te behoeden. Het college geeft de voorkeur aan verkoop en nieuwe huisvesting voor verslavingszorg voor 16 verslaafden. Alleen de gemeenteraad kan sloop nog voorkomen.
Ook in de besluiten de eindafrekening 2011. Onder druk van de externe accountant is meer afgeschreven op de bouwgrondvoorraad. Een totaalbedrag van dik 54 miljoen euro moet worden afgewaardeerd en het direct nadelige saldo van € 7.290.600.- wordt geput uit de algemene reserve waardoor de reservepot leeg is. In de komende jaren dus snoeien in de uitgaven en verhogen van de gemeentelijke heffingen.
Eveneens in de besluitvorming het verbeterprogramma voor het ambtelijk beleid en de uitvoering. Niet langer een driekoppige leiding, want de gemeentesecretaris krijgt weer de eindverantwoordelijkheid. Dat wordt opnieuw solliciteren voor beleidsambtenaren met het risico op terugzetten in verantwoordelijkheid.
Verder heeft het isolatiesubsidieproject 50.000 euro extra kunnen uitgeven door de aanvragen digitaal te verwerken.
En een bezwaar tegen een vaste standplaats op de Koornmarkt is afgewezen. De laatste vaste standplaats van Sinnema Bloemen heeft vele eurotonnen gekost om het weg te krijgen.
 


B&W besluitenlijst d.d. 3 juli 2012
B&W besluit: Ontwerpbestemming nieuw stadhuis
Raadsbrief: Ontwerpbestemming nieuw stadhuis
B&W besluit: Aankoop grond JAVA-parking
B&W besluit: Vaststellen bestemming Vriezenveenseweg
Raadsvoorstel: Vaststellen bestemming Vriezenveenseweg
B&W besluit: Jaarverslag Milieu & Bouwen
Raadsbrief: Jaarverslag Milieu & Bouwen
B&W besluit: Eindverslag Isolatie-subsidieregeling
Raadsbrief: Eindverslag Isolatie-subsidieregeling
B&W besluit: Jaarverslag 2011 Kinderopvang
Raadsbrief: Jaarverslag 2011 Kinderopvang
B&W besluit: Jaarverantwoording 2011
Raadsvoorstel: Jaarverantwoording 2011
B&W besluit: Aanpassen bestuursverbeterprogramma
Raadsvoorstel: Aanpassen bestuursverbeterprogramma
B&W besluit: Openbaar ter afdoening portefeuillehouder

 
05-07-2012  

AH Violierstraat stap dichterbij, maar waarom?

 

ALMELO – De gemeenteraad heeft dinsdagavond het college van B&W groen licht gegeven met de voorbereidingen van een vestiging van Albert Heijn op de hoek Violierstraat/Bornsestraat. De verwachting is dat B&W nu in september komt met de benodigde bestemmingsplanwijziging. Die bestemmingsplanwijziging is ook de laatste strohalm voor de omwonenden die vierkant tegen een supermarkt en parkeerplaats voor 88 auto’s in hun achtertuin zijn. Het treft hier vooral de omwonenden aan de Deldensestraat en de Bornsestraat. Voor de bewoners aan de Violierstraat en Bornsestraat is het vooral extra overlast door toename van het verkeer in een verkeerssituatie waarbij grote vraagtekens gezet kunnen worden.
Het college van B&W creëert in feite eenzelfde situatie die men volgens een vorig college juist aan de Nieuwstraat wilde oplossen. Toen werd er overigens niet vanuit gegaan dat op de locatie Violierstraat een supermarkt zou worden gebouwd maar voorzag dat vooral in het plan Almelo Nouveau.
Voor de bewoners rest nu alleen de gang naar de Raad van State en dat zou best eens tot succes kunnen leiden als men de rijen gesloten houdt.
Dat deed de coalitie VVD/PvdA/CDA in de gemeenteraad ook en liet de oppositie zo geen kans ondanks de vele argumenten die tegen het voorstel op tafel kwamen. ALA/AOV-voorman Gijs Stork, al meer dan 20 jaar raadslid, was dermate boos dat niet werd ingegaan op de zuivere argumenten van omwonenden om nu juist niet in te stemmen met deze ontwikkeling, dat hij en zijn fractiegenoten boos wegliepen uit de raadsvergadering. Temeer daar deze ontwikkeling ook volkomen indruist tegen de vigerende detailhandelsvisie, die juist clustering voorstaat. De VVD vindt echter dat ondernemers zelf wel weten of bepaalde plekken economisch haalbaar zijn en wil minder reguleren. Het CDA, dat altijd tegen deze ontwikkeling aan de Violierstraat was, ging zonder slag of stoot akkoord en liet volledig de oren hangen naar coalitiepartner VVD. Het amendement om nog een nieuw verkeersstromenonderzoek te laten doen is in deze dan ook een wassen neus, want het besluit van dinsdagavond geeft de ontwikkelaar en AH juist munitie voor een schadeclaim.

De grote vraag waarom AH naar deze verkeerstechnisch lastige plek mag, bleef echter onbeantwoord. Het was meer een kwestie van machtsvertoon en doordrukken van VVD/PvdA/CDA zonder inhoudelijk debat!
De omwonenden moeten dus hun gelijk halen via de Raad van State en als het onverhoopt toch doorgaat is er als doekje voor het bloeden de kans op planschade!

Lees ook: ‘Het spel rond het vestigen van supermarkten

 

 
06-07-2012  

SP-soepexpress op de Koornmarkt


De soepexpress is een mobiel werk van kunstenaar Joep van Lieshout, bedoeld om de SoeP dichterbij het publiek te brengen.
 

ALMELO – De verkiezingsstrijd is begonnen. Mark Rutte (VVD) presenteerde vandaag dat de liberalen maar liefst 24 miljard euro willen bezuinigen als zij opnieuw de grootste worden en Rutte weer een kabinet mag gaan vormen. De hardste klappen gaan dan vallen in de sociale zekerheid en de gezondheidszorg.
De grote tegenspeler is deze keer Emile Roemer van de SP. Beide partijen liggen kop aan kop in de polls. De SP wil best hervormen en bezuinigen maar geleidelijk aan en niet volgens de harde lijn van de Europese unie. Roemer en de zijnen willen juist de sociale zekerheid zo hoog mogelijk houden en de zorgpremies ontzien. Meer volgens het principe van de hoogste inkomens de hoogste lasten, zeker als dat de ‘graaiers’ zijn.
De SP is de eerste die Almelo aandoet en zaterdag (morgen dus) om 13.00 uur staat de SP-soepexpress weer op de Koornmarkt. Bij de vorige landelijke verkiezingen stonden de Almelose VVD’ers in de rij, want de soep was lekker en gratis.
De lokale SP’ers gaan in gesprek met de bevolking om de noden te vernemen en ook om meningen te peilen over bijvoorbeeld de ziekenhuizen in Twente. Moet er meer geclusterd worden om de kosten in de hand te houden en bent u bereid daarvoor ook naar Hengelo of Enschede te gaan of moet er in elke stad een volwaardig ziekenhuis zijn. Het is maar hoe je de vraag stelt.
In ieder geval als men door een ernstige kwaal getroffen wordt is elke Nederlander bereid naar het beste ziekenhuis te reizen, ook ome Emiel.
Blijf dus nuchter en eet lekkere soep en bestudeer in de komende maanden de verkiezingsprogramma’s thuis.

 
10-07-2012  

Anja Timmer beëdigt als wethouder

 

ALMELO - Het voormalige PvdA-Tweede Kamerlid Anja Timmer is dinsdagavond beëdigd tot wethouder van Almelo als opvolger voor de vertrokken Theo Schouten. Raadsnestor en voorzitter van de commissie geloofsbrieven Gijs Stork zag geen beletsel in het feit dat Timmer nog geen ‘verklaring van goed gedrag’ kon overleggen vanwege het korte tijdspad tot de benoeming. De commissie kent wat dat betreft geen twijfels en verwacht dat Timmer dat alsnog zal aanleveren.
Ook kreeg de Hengelose PvdA-politica voor de periode van een jaar ontheffing voor het wonen buiten Almelo. Formeel moet een wethouder in de gemeente wonen.
Timmer werd met drie stemmen tegen benoemd. Een stemming over personen is geheim, maar raadslid Gerwin Kamphuis stak vooraf niet onder stoelen of banken dat hij tegen de benoeming van Timmer was omdat hij vier wethouders meer dan genoeg vindt in deze voor Almelo financieel moeilijke tijd. Hij mailde rond dat de VVD nu maar een wethouderspost moet laten vallen omdat de liberalen ook vooraf ‘roeptoeterden’ dat vier wethouders wel voldoende waren.
Na de raadsvergadering werd ‘geborreld’ in leescafé De Meridiaan.

Lees ook: 'Anja Timmer wordt wethouder in Almelo'

 
11-07-2012  

B&W besluiten d.d. 10 juli 2012

 


B&W besluitenlijst d.d. 10 juli 2012
B&W besluit: Bestemmingsplan Rietstraat 252 - 254
Raadsvoorstel: Bestemmingsplan Rietstraat 252 - 254
B&W besluit: Bestemmingsplan Almelo NoordOost
Raadsvoorstel: Bestemmingsplan Almelo NoordOost
B&W besluit: Duurzaamheidsvisie binnenstad
Raadsbrief: Duurzaamheidsvisie binnenstad
B&W besluit: Openbaar ter afdoening portefeuillehouder

 
12-07-2012  

Kernresultaten elfde burgerpeiling bekend

 

ALMELO – Aan de elfde Omnibuspanel-peiling werkten 2161 leden van het 3300 telende panel mee, een respons van 65 procent.
Onderwerpen van de peilingen waren Arbeids-, maatschappelijke en sociale participatie, sociaal vertrouwen en financiële situatie.
Meer weten over de de uitkomsten van de burgerpeiling?
Klik hier.

 
18-07-2012  

B&W besluiten d.d. 17 juli 2012 - exit 't Veurbrook

 

ALMELO - Het college van B&W heeft de knoop doorgehakt en besloten het bestuur van 't Veurbrook buitenspel te zetten en het beheer te laten vallen onder verantwoordelijkheid van Stedelijk Beheer.
Stedelijk Beheer verpacht vervolgens de exploitatie van alle wijkcentra en daarvoor is al een aanbestedingsprocedure in werking.

Later meer...


B&W besluitenlijst 17-07-2012

 
19-07-2012  

Kritische volger politieke bestuurscultuur overleden

 

ALMELO – Johan van Willigen, een van de meest kritische burgers t.a.v. de politieke cultuur in Almelo, is plotseling door een hartstilstand overleden bij het blussen van een beginnend brandje door kortsluiting in een apparaat. Van Willigen (70) die geboren is in Culemborg, volgde al in een lange reeks van jaren de gemeenteraadsvergaderingen en sprak menig raadslid aan wanneer deze in zijn ogen teveel ‘raaskalde’ en zich niet in de zaken verdiept had. Ook stuurde hij met regelmaat mailtjes naar raadsfracties met tips en adviezen om deze op hun merites te beoordelen.
De laatste raadsperiodes keek hij vooral met zorg naar het functioneren van het college van B&W en liet hij niet na mailtjes en reacties te plaatsen bij artikelen op websites van TC Tubantia, AlmeloNieuws.nl, Geleraaf.nl en AlmeloAnders.nl
Hij stak daarbij zijn mening niet onder stoelen of banken en sprak vaak zijn zorg uit over de te wijzigen bestuurscultuur in het gemeentehuis. Volgens hem kwam dat maar niet op gang ondanks de vele rapporten die daarover zijn uitgebracht.
Bij de laatste gemeenteraadsverkiezing stelde hij zich kandidaat als lijstduwer voor ALA/AOV en voorzag sindsdien de fractie met regelmaat van informatie die hij desnoods met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) bovenwater haalde.

De avondwake voor Johan van Willigen is op vrijdag 20 juli a.s. om 19.00 uur in de St. Josephkerk.

 
25-07-2012  

B&W besluiten d.d. 24 juli 2012


Nieuwe financiële tegenvallers
Asito heeft B&W laten weten definitief af te zien van de nieuwbouw van een hoofdkantoor naast het Polmanstadion. Dat kan een miljoenenschade betekenen voor de gemeente.
Lichtpuntje, B&W meldt in onderhandeling te zijn met een andere kandidaat.
(Misschien het nieuwe stadion wat opschuiven zodat er ook voldoende p-plaatsen aangelegd kunnen worden?)

Tegenvaller 2 is de junicirculaire 2012
Voor het jaar 2013 moet nog extra 1,37 miljoen euro bezuinigd worden. Ook de jaren daarna werkt dat nadelig door. Daar komen met ingang van oktober 2012 de hogere BTW-lasten voor de gemeente nog bij. Deze worden door het Rijk niet gecompenseerd.

Voor 2011 zit er een éénmalig meevallertje in van 700.000 euro. het betreft hier de compensatie voor de ambtelijk terugbetaalde leges van het Identiteitsbewijs omdat de wetgeving een lacune bevatte.
 

ALMELO – Burgemeester Jon Hermans en nieuwkomer Anja Timmer hebben dinsdag belangrijke collegebesluiten genomen in afwezigheid (vakantie) van de andere wethouders. De besluiten konden volgens de burgemeester niet langer wachten i.v.m. urgentie en daarom deed burgemeester Hermans een beroep op de gemeentewet art. 56 lid 3.


B&W besluitenlijst d.d. 24 juli 2012
B&W besluit: Def. ontwerp Schneiderssingel fase 1
Raadsvoorstel: Def. ontwerp Schneiderssingel fase 1
B&W besluit: Afzien bouw kantoor Asito
Raadsbrief: Asito ziet af van bouw hoofdkantoor
B&W besluit: Tijdelijke verplaatsing markt i.v.m. kermis
B&W besluit: Convenant zorgopvang in Twente
B&W besluit: Handhaven en dwangsom Bed & Breakfast
B&W besluit: Onttrekken openbaarheid Fl. Nightingalestraat
B&W besluit: Antwoord op vragen LA
antwoordbrief: Vragen LA
B&W besluit: Koude levering Leemslagenplas aanbesteden
Raadsbrief: Koude levering Leemslagenplas aanbesteden
B&W besluit: Info handhaving door Stadstoezicht
Raadsbrief: Info handhaving door Stadstoezicht
B&W besluit: Fin. nadeel junicirculaire 2012
Raadsbrief: nadeel junicirculaire 1,6 miljoen euro 2013
B&W besluit: Kennisneming geheimhouding Cogas Kabel
Raadsbrief: Verlengen geheimhouding Cogas Kabel verkoop
B&W besluit: Openbaar ter afdoening portefeuillehouder
B&W besluit: Aanbesteding nieuw stadhuis - huurvariant

 
25-07-2012  

Bestuursdwang voor sluiten B&B Huize Nijrees

 

ALMELO – Het college van B&W heeft besloten bestuursdwang in te zetten voor sluiting van Bed & Breakfast Huize Nijrees aan de Deldensestraat 195.
Het college heeft na een tip geconstateerd dat de activiteiten in strijd zijn met het vigerende bestemmingsplan en sinds maart 2010 staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Ook wordt via internet geadverteerd voor Huize Nijrees ter hoogte van de Planthofsweg. De capaciteit van Huize Nijrees zou bestaan uit 5 personen per nachtlogies met ontbijt voor 50 euro p.p.
Het legaliseren van het strijdig gebruik op deze locatie is, gezien de gevolgen voor de verkeers- en parkeersituatie alsmede het woonklimaat, niet wenselijk. Dit betekent dat er volgens de zienswijze van B&W geen zicht op legalisatie is.
Als gevolg van de strijdige situatie met het bestemmingsplan moet de activiteit worden gestaakt op straffe van een dwangsom van € 1.500,-- per geconstateerde overtreding na afloop van de gestelde begunstigingstermijn van 3 maanden, tot een maximum van één constatering per maand met een maximum van € 6.000,--
Het besluit kan ook voor andere B&B’s in Almelo gevolgen hebben. De eigenaresse van Huize Nijrees heeft gewezen op 15 andere locaties in de stad waar soortgelijke activiteiten zijn. De gemeente onderzoekt nu of die activiteiten in strijd zijn met de vigerende bestemmingsplannen en gaat zo nodig handhavend optreden.

Toch vreemd dat het college van B&W elders in de stad wel wil meewerken aan de oprichting van een dansschool met horecavergunning waar dat volgens het bestemmingsplan niet mag.

 
25-07-2012  

Andela krijgt nog tikje na, na lekken Cogas Kabel

 

ALMELO – Cogas Kabel BV heeft het college van B&W laten weten dat de resultaten uit de onderhandelingen met het investeringsfonds CIF van Rabobank nog geheim moet blijven totdat de Nederlandse Mededingingsautoriteit NMa zich heeft uitgesproken over de voorgenomen overname van 50 procent van de aandelen. Het college had om opheffing van de geheimhoudingsplicht gevraagd.
Wethouder Johan Andela vertelde medio juni tijdens een VVD-bijeenkomst dat de verkoop van het aandelenpakket wellicht wel 10 miljoen euro op kon leveren. Hij werd daarover gekapitteld in de gemeenteraad en bood daarvoor excuses aan ondanks dat het college van B&W vond dat hij geen geheimen had verklapt.
Cogas Kabel BV geeft middels de brief echter nog een tikje na en wijst het college van B&W herhaald op de geheimhoudingsplicht. Deze geldt ook voor de gemeenteraadsleden die in vertrouwelijkheid werden ingelicht.

Lees ook:
Flinke tik voor wethouder Andela qua vertrouwen
'VVD wil deels aandelen Cogas verpatsen

Archief
Terug naar vorige pagina