Politiek nieuws


Plaatsing  
 
09-01-2015  

Afgedankte PvdA'er Ruud Koole vecht terug

 

DEN HAAG – Via de website kieskoole.nl hebben prominente PvdA-leden als de senatoren Adri Duivesteijn, Klaas de Vries en Guusje ter Horst, oud- senator Erik Jurgens, Tweede Kamerlid Angelien Eijsink en oud- Tweede Kamerleden als Ed van Thijn, Frek Derks, Eeke van der Veen, Jan van Zijl, Thea Fierens, Myrthe Hilkens en Paul Kalma en de prominenten Hans Andersson - oud- voorzitter VARA, Peter van der Velden – oud- burgemeester Breda, Hugo Fernandes Mendes - voormalig lid Wiardi Beckman Stichting, Anita Engbers - voorzitter Netwerk Huurders, Fred Plantinga - voorzitter Ouderen Netwerk PvdA, Wim Derksen - Hoogleraar Bestuurskunde en tal van afdelingsafgevaardigden hun steun betuigd om de oud- voorzitter van de PvdA Ruud Koole op een verkiesbare plek te krijgen voor de Provinciale Verkiezingen die mede bepalend zijn voor de verkiezing en benoeming voor de Eerste Kamer.

De huidige senator werd door de partijtop als oud vuil op een onverkiesbare plek gezet, terwijl Koole als voormalig partijvoorzitter en als huidig senator toch van grote inbreng is geweest en ook nu als senator zijn stempel op diverse wetsvoorstellen heeft gedrukt. Of het ‘kaltstellen’ te maken heeft met de uitgesproken kritiek van Koole dat partijleider Samson de PvdA wel erg ver van het sociale pad heeft geleid, wordt vermoed als mede aanleiding om van Koole af te komen.

Zo’n 200 PvdA’ers hebben de petitie ondertekend waaronder veel lokale bestuurders en congresafgevaardigden van diverse afdelingen. Op zaterdag 17 en zondag 18 januari 2015 komt het congres van de Partij van de Arbeid bijeen met als meest belangrijke punt de provinciale verkiezingen en op zondag 18 januari het definitief vaststellen van de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer.

 
15-01-2015  

Gerdi Verbeet gastspreker Herman Höften Lezing

 

ALMELO – Oud- Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet komt 26 januari als gastspreker naar Almelo tijdens de zevende Herman Höften Lezing, een lezing ter nagedachtenis aan oud- PvdA-raadslid Herman Höften, socialist en ondernemer in hart en nieren en een man die bij wijs van spreken het dualisme had uitgevonden. Zonder aanzien des persoon nam hij als raadslid ook de wethouders van eigen partij onder vuur als daartoe aanleiding was. Een eigenschap die heden ten dage node wordt gemist in bestuurlijk Almelo.

Gerdi Verbeet schreef het boek “Vertrouwen is goed maar begrijpen is beter”. Het boek gaat over de vitaliteit van onze parlementaire democratie. Als titel van haar lezing heeft ze gekozen voor “Vertrouwen is goed, maar meedoen is beter" en ook dat paste destijds bij Herman Höften die in de oorlogsjaren als verzetsstrijder o.a. betrokken was bij de grootste bankroof uit de Nederlandse geschiedenis om de bezetters dwars te zitten.

Als spreker gingen Verbeet o.a. voor; Lodewijk Asscher, Job Cohen, Diederik Samsom, Angnes Jongerius, Ahmed Marcouch en Felix Rottenberg.

De Herman Höften Lezing begint om 19.30 uur in Leescafé De Meridiaan, bibliotheek Almelo.
 

 
16-01-2015  

Burger moet bloeden voor afgedankte ambities


Fotobewerkingen AlmeloAnders.nl
 

ALMELO – Eens groeiden in het Almelose stadhuis de bomen tot hoog in de hemel. De stad moest groeien naar 100.000 inwoners. Dat was de ambitie van de coalitie CDA/PvdA in de beginjaren van deze eeuw. Wethouder Anthon Sjoers (CDA) was de grote kartrekker en partijgenoot Reinier van Broekhoven rammelde volop met de geldbuidel om die ambities ruim baan te geven. Dit alles onder roerganger/burgemeester Menno Knip, nu VVD-senator in de Eerste Kamer. De PvdA gaf o.l.v. partijleider Bert Kozijn eveneens de ruimte en vergenoegde zich met de sociale paragraaf die in elk plan moest worden ingeschreven. De oppermachtige coalitie had geen boodschap aan waarschuwende signalen uit de oppositie en gaf het college van B&W vol mandaat om slagvaardig te werk te gaan. Op basis van ideeën werd zonder ruggenspraak met de gemeenteraad volop grond aangekocht en ging men de strijd aan met projectontwikkelaar Van der Looy omdat zijn plannen voor de herontwikkeling van de voormalige locatie Van Heek Scholco te weinig ambitieus waren. De stad kocht de grond terug om zelf een plan te bedenken om vervolgens het plan Fortezza weer aan Van der Looy te verkopen en waar later alsnog de stekker werd uitgetrokken. Het kostte de gemeente dik 16 miljoen euro berekende raadslid Jan Veenstra (CU) al eens. In ieder geval wordt nu dik 12 miljoen euro weggepoetst in de bouw van het nieuwe stadhuis op die locatie. Ook werd al voor vele tientallen miljoenen euro’s afgeschreven op elders aangekochte grond om de stad te laten ‘boomen’. Heel investerend Nederland lonkte destijds naar Almelo en voor zo’n 500 miljoen aan investering in de binnenstad werd contractueel afgesproken. Het kwam er niet van. Er is nog geen steen gestapeld voor al die ambities.
Sjoers, Van Broekhoven en Knip vertrokken voortijdig. Wethouder Jan van Marle (CDA) is nu het haasje om al die lijken uit de kast te pareren. Ook nu komen er nog regelmatig lijken uit de kast omdat Sjoers strooide met toezeggingen aan projectontwikkelaars en aannemers.
Opnieuw moet 50 miljoen worden afgeschreven op het verlieslijdende gemeentelijk grondbedrijf. Het noodzaakt Van Marle om weer fors te bezuinigen. De registeraccountant van professie riep zelfs De Haag te hulp voor een begrotingsscan. Om tot 2019 de meerjarenbegroting sluitend te krijgen, moet nu 15 miljoen euro worden bezuinigd en bezuinigen betekent dan bijna altijd zwaardere lasten voor de burgers. Dit keer ook voor minima, die via Den Haag ook al flink achterblijven met de ‘welvaartsontwikkeling’. Minima en bejaarden met alleen AOW boeren dit jaar al flink achteruit en in Almelo extra als het aan de collegevoorstellen ligt. Voor de Almelose minima vervalt volgens het op tafel liggende bezuinigingsplan het recht op vrijstelling van riool- en afvalstoffenheffing en dat kan betekenen dat jaarlijks een nota van 430 euro op de mat valt en dat met de SP op het pluche.
Sport en cultuur moeten eveneens opnieuw inleveren en ook het aantal ambtenaren wordt fors minder, volgens de zoekrichtingen. Zo kan het college eveneens dik vier miljoen euro vrijmaken om nog iets kapitaal voor stadsvernieuwing over te houden en voor het knippen van linten uiteraard.
Het laatste woord is aan de gemeenteraad!


Aanbiedingsbrief: Kerntaken en Zoekrichtingen
Oplegnotitie: Zoekrichtingen
Samenvatting: Zoekrichtingen
Eindrapportage: Fysiek Domein
Eindrapportage: Samenleving
Eindrapportage: Bestuur & Organisatie
Eindrapportage: Klantcontactcentrum
Collegebesluit: Zoekrichting & Kerntaken
Raadsvoorstel: Kerntakendiscussie
Brief aan provincie aanvraag Begrotingsscan
Collegebesluit: Aanvraag Begrotingsscan
Raadsbrief: Takenanalyse
Hiemstra De Vries - inzicht genomen bezuinigingsregels
Hiemstra De Vries - zoekrichtingen bezuiniging
Bijlage: Feitenkaarten groslijsten met maatregelen
Toelichting Hiemstra De Vries
Raadsbrief: Takenanalyse Hiemstra de Vries 2014
Offerte: Hiemstra de Vries - takenanalyse
Opdracht Hiemstra de Vries
Feitenkaartenboek - Kerntakendiscussie
Enquete Kerntakendiscussie 2013
Raadsprogramma 2014-2018
Uitvoeringsprogramma 2014-2018

 
21-01-2015  

Almelo schrijft lening van bijna drie euroton af


"Door onze groei zijn wij continu op zoek naar nieuwe collega's", meldt de website van Recon B.V. en dat is toch een ander signaal dan een armlastig bedrijf.
 

ALMELO – Het Almelose college van B&W heeft de inning van een bedrag van € 272.682,00 dat is verschuldigd door Recon B.V. op een laag pitje gezet. Het geld werd als lening verstrekt als werkgelegenheidsproject, maar het bedrijf dat inmiddels verkaste naar de regio Amsterdam kan niet aan de betalingsverplichting voldoen. In de voorwaarden van de lening stond dat Recon B.V. (van de ondernemers Gelici en Acu), het bedrag zou terugbetalen bij een solvabiliteit van 35%. Daar voldoet Recon B.V. niet aan, waardoor inning en vordering onmogelijk is. De lening werd in 1998 verstrekt voor het reconditioneren en vervaardigen van textiel. Daarbij was werkgelegenheid gemoeid voor 25 tot 35 mensen.
Nu Recon B.V. nog steeds niet aan de vereiste solvabiliteit voldoet, wil wethouder van financiën Jan van Marle zijn boekhouding ‘opschonen’ door het bedrag af te schrijven uit de reserve Grotestedenbeleid. Dat betekent volgens zeggen van Van Marle overigens niet dat Recon B.V. van de verplichting af is. Het contract loopt nog tot 1 maart 2017. Tot die datum kan de gemeente Almelo het bedrag alsnog vorderen indien Recon B.V. wel aan de solvabiliteit voldoet. De kans daarop wordt echter door wethouder Van Marle klein geschat.
Of Van Marle het bij die visie juridisch bij het juiste eind heeft, kan worden betwijfeld gelet op het voorgenomen collegebesluit dat normaliter volgende week dinsdag 27 januari wordt bekrachtigd. Letterlijk staat er namelijk onderstaande tekst in het voorgenomen collegebesluit en dat is niet alleen voer voor juristen, maar dwingt de gemeenteraad tot snel handelen indien deze dit voorgenomen collegebesluit wil voorkomen.

B.1.4  Recon (SE 1503749)

 

1. De lening, groot 272.682 euro, gedaan aan Recon BV in het kader van het Grotestedenbeleid, als oninbare vordering te beschouwen. 2. Genoemd bedrag ten laste te brengen van de reserve Grotestedenbeleid en dit te betrekken bij de resultaatbestemming van de jaarverantwoording 2014 . 3. De raad hierover per bijgevoegde brief te informeren. Toelichting voor openbare besluitenlijst: In het kader van het Grotestedenbeleid is in 1999 aan Recon BV een lening van 272.682 euro verstrekt onder voorwaarde van aflossing bij solvabiliteit van 35%. Recon BV is niet in staat om deze lening af te lossen zonder ernstige gevolgen voor continuering van het bedrijf. Reden waarom aan het college is verzocht een besluit te nemen om de vordering als oninbaar te beschouwen en ten laste te brengen van de reserve Grotestedenbeleid.


De raadsfractie Lokaal Almelo Samen (LAS) heeft de nodige vragen over het voornemen van het college van B&W om de starterslening aan Recon B.V. af te schrijven. Ook het raadslid Hümmels maakte al een kritische noot bekend. LAS wil dinsdag a.s. tijdens het vragenuurtje voor de raadsvergadering eerst antwoord op de vragen die in bijgaande brief zijn gesteld.
Kritiek is er ook in juridische zin van Juridisch bureau JEEJAR. Het bureau stelt op haar website dat het college van B&W in haar motivering de voorgenomen afschrijving definitief beschouwd en dus eventuele vordering tot einddatum contract in 2017 daarmee onmogelijk wordt.


Mondelinge vragen van de raadsfractie LAS

 
21-01-2015  

VVD presenteert kandidaten prov. verkiezingen

 

ZWOLLE/ALMELO - Het bestuurloze VVD Overijssel heeft de kandidatenlijst voor de provinciale verkiezingen gepresenteerd. Op de lijst 24 kandidaten, waaronder de op onverkiesbare plaatsen gezette Almeloërs Yvonne Koolhaas (8), Bert Heite (18) en Marco Haakmeester (23).
Alleen Koolhaas maakt nog een kans op een zetel in provinciale staten indien de VVD weer een coalitie kan vormen en dus een gedeputeerde kan leveren.
Lijstaanvoerder is de huidige fractievoorzitter Monique van Haaf uit Deventer. Vice-fractievoorzitter Herman Pieper keert niet terug.

Eerder ontstond binnen de VVD commotie rond de verkiezing van een nieuw provinciaal bestuur. De kandidatuur tot herbenoeming van voorzitter Gert-Jan Oplaat uit Markelo zou niet rechtens het tijdspad zijn geschied, waarna Oplaat en de zijnen aftraden als bestuurders. Het landelijk bestuur van de VVD bemiddeld nog steeds tot vorming van een provinciaal VVD bestuur.

 
23-01-2015  

Vragen LAS aan B&W over bouwlocatie Violierstraat

  ALMELO - De raadsfractie LAS heeft vragen gesteld aan het Almelose college van B&W over het afhaken van Albert Heijn bij de ontwikkeling van een nieuwe super op de hoek van de Violierstraat/Bornsestraat.
Tegen die plannen bestond veel weerstand uit de buurt en evenzo in de gemeenteraad vanwege de moeilijke verkeerssituatie. Ook LAS-fractievoorzitter Gijs Stork was vanaf het begin tegen die ontwikkeling, terwijl opeenvolgende colleges maar doorhingen met het plan, dit terwijl het bestemmingsplan woningbouw aangaf.
Stork vraagt zich nu af waarom de gemeenteraad het afhaken van AH uit de krant moet vernemen terwijl het college de raad nog steeds niet informeerde. Ook wil Stork weten wat dit 'eigenzinnige' bestuurlijk debacle de burgers van Almelo uiteindelijk kost?

Lees verder...

Archief
Terug naar vorige pagina