Politiek nieuws


Plaatsing  
 
02-01-2013  

VVD wil beter onderbouwd parkeerbeleid

 

ALMELO – VVD-raadslid Jemy Pauwels heeft de primeur van de eerste vragen aan het college van B&W in het nieuwe jaar. Namens de fractie heeft Pauwels het college van B&W nadere onderbouwing gevraagd over het in te voeren nieuwe parkeerbeleid. Met name het betaald parkeren tot 21.00 uur beoogd volgens Pauwels nadere uitleg.
Ook wil de liberaal een verruiming van de parkeertijd in de blauwe zone van één naar anderhalf uur. De VVD pleit eveneens voor flexibiliteit op onderdelen van het plan zodat maatwerk op locatie kan worden geleverd.
Bij dat laatste wringt de schoen, omdat het bestaande parkeerbeleid nu juist een ‘postzegelpakket’ was en volgens het voorafgaande onderzoek door deskundigen, meer uniformiteit noodzakelijk was.
De VVD kwam tot nadere vragen door de lof en kritiek die het her en der in de binnenstad ontving. Toch stemde de fractie tijdens de laatste raadsvergadering wel in met het besluit en wees het zelfs het ALA-amendement om betaald parkeren in de avonduren te beperken af en verspeelde daarmee feitelijk de kans om tijdens de besluitvorming al e.e.a. aan te passen. Of dat nu nog kan?

Lees ook: 'Nieuw parkeerbeleid leidt tot veel inzichten maar gaat wel door'

Fotoreportage (5 foto's)...

 
03-01-2013  

B&W besluiten d.d. 2 januari 2013

 

ALMELO - Het collegebesluit Rhijnbeek (Hornbach) ontbreekt bij de ons toegezonden informatie en zal later worden toegevoegd. Red. AlmeloNieuws.nl


B&W besluitenlijst d.d. 02-01-2013
B&W besluit: Afzien aankoop grond Graslaan - Looms
Raadsbrief: Afzien aankoop grond Graslaan - Looms
B&W besluit: Aankoop grond Dollegoorweg
B&W besluit: Ontwerpbestemming Rohof-Goossenmaat
Raadsbrief: Ontwerpbestemming Rohof-Goossenmaat
B&W besluit: Onttrekking openbare weg (bouw Dimence)
Raadsvoorstel: Onttrekking openbare weg (bouw Dimence)
B&W besluit: Parkeerafspraken inzake nieuwbouw Dimence
B&W besluit: Kredietvoorstel binnenstad
Raadsvoorstel: Kredietvoorstel binnenstad
B&W besluit: Ontwerpbestemming Christoffel-locatie
Raadsbrief: Ontwerpbestemming Christoffel-locatie
Raadsvoorstel: Rhijnbeek (grondverkoop Hornbach)

 
07-01-2013  

Felix Rottenberg in Herman Höftenlezing

 

ALMELO – Felix Rottenberg komt maandag 28 januari naar Almelo. De voormalig landelijk voorzitter van de PvdA (vanaf 1992) houdt de jaarlijkse Herman Höften Lezing. In 1995 werd bij Rottenberg de auto-immuunziekte sarcoïdose geconstateerd. In 1997 legde hij daarom het partijvoorzitterschap neer. Later keerde hij terug in de journalistiek onder meer als regelmatig terugkerend gast in tal van bekende landelijk talkshows. De lezing vindt plaats in leescafé De Meridiaan in de Almelose bibliotheek en begint 20.00 uur.

De lezing onder de titel ‘Tussen droom en daad’ staat in het teken van de sociaal democratie en sluit aan bij de wijze waarop Herman Höften deze in zijn zeer actieve leven consequent in praktijk bracht.

Rottenberg is de vijfde vooraanstaande gast die sinds het overlijden van Höften ter ere van deze bijzondere socialist de jaarlijkse lezing houdt. De eerste werd verzorg door de huidige fractievoorzitter van de Pvda in de Tweede Kamerlid, Diederik Samsom. Ook Agnes Jongerius en Job Cohen behoren inmiddels in het illustere rijtje. Iedereen is welkom de lezing ook dit jaar bij te wonen en de toegang is gratis.
Herman Höften
De op 5 september 1920 geboren Herman Höften was een bijzonder mens. Als voormalig actief verzetstrijder in de jaren van de Tweede Oorlog was hij tevens zeer nauw verbonden met de SDAP en later de PvdA. Hij werd raadslid in september 1960 om dat vervolgens zonder onderbreking te blijven tot 11 april 1990. Die dag ontving hij de gouden erepenning van de stad Almelo.
 

Fotoreportage (1 foto's)...

 
10-01-2013  

Subsidietermijn Hinnen-locatie verlopen

 

ALMELO – De termijn voor het verkrijgen van subsidie voor het ontwikkelen van de zogenoemde ‘Hinnen-locatie’ aan het Schokland is per 31 december jl. verlopen zonder dat het college van B&W kenbaar heeft gemaakt of de subsidie al dan niet wordt verstrekt aan de VOF Ontwikkelingsmaatschappij Almelo. De termijn voor toezegging van 600.000 euro om de onrendabele kosten te bestrijden, werd al eens verlengd maar opnieuw schijnt er geen concreet resultaat te zijn. VOF Ontwikkelingsmaatschappij Almelo moest met behulp van de subsidie de belendende percelen aan de Grotestraat aankopen om ontwikkeling van het gebied Schokland mogelijk te maken.
Omdat er nu nog niets bekend is over eventuele vorderingen, heeft VVD-raadslid Jemy Pauwels een brief met vragen gestuurd aan wethouder van stadsontwikkeling Gerrit van Woudenbergh (VVD) om te vernemen hoe de vlag er voor staat. Pauwels wil tevens weten of het gereserveerde bedrag van 6 euroton ook elders in het gebied kan worden ingezet.


Vragenbrief VVD over subsidie Hinnen-locatie

 
12-01-2013  

Wethouder Andela: Opnieuw miljoenen bezuinigen

 

ALMELO – Wethouder Johan Andela (VVD) was zijn collega van financiën Jan van Marle weer voor met het onthullen hoeveel er in 2014 structureel moet worden bezuinigd. Van Marle verkondigde tijdns de nieuwjaarsreceptie van zijn partij het CDA wel aan dat er nog zware tijden aanbreken, maar zei er niet bij om hoeveel geld het ging. Tijdens de nieuwjaarsreceptie vrijdag jl. van de VVD in het Theaterhotel hield Andela zijn toehoorders voor dat Almelo nog lang niet weer ‘boven Jan’ is en dat er in 2014 structureel tussen de 7 en 9 miljoen euro moet worden bezuinigd. Volgens Andela legt de provincie deze taakstelling op en in feite wordt met zijn verkondiging aangegeven dat de stad wel degelijk onder verscherpt toezicht staat maar het alleen nog geen curatele of artikel 12 wordt genoemd.
Andela vreest dat hij als wethouder personeelszaken niet ontkomt aan een verdere inkrimping van het gemeentelijk personeel met zo’n 100 Fte. Andere problemen die Andela ziet aankomen zijn o.a. de toenemende tekorten bij de uitvoering van de AWBZ, de Jeugdzorg en de Participatiewet “ Werken naar vermogen”. ’s Lands regering onder Mark Rutte (VVD) legt steeds meer verantwoordelijkheden neer bij gemeenten zonder daarbij voldoende financieel te compenseren. Wat in Den Haag dus een bezuiniging wordt genoemd, wordt een lastenverhoging voor gemeenten en haar burgers.

Update: 15-01-2013
De uitlatingen van wethouder Andela tijdens de nieuwjaarsreceptie van zijn partij de VVD zijn niet goed gevallen bij raadsnestor Gijs Stork (ALA) en D66 fractievoorzitter Fred Gerritsen, zo meldt Tc Tubantia. Stork vraagt zich waarop Andela zich baseert en wil weten waarom de raad dan niet geïnformeerd is als Andela wel dergelijke gegevens heeft. Stork noemt de uitlatingen van Andela onrust stokend t.a.v. de gemeentelijke medewerkers.
Gerritsen vraagt zich af of Andela de ‘nieuwe wethouder van financiën’ is en of hij namens het hele college spreekt. Hij noemt het ook een kwestie van onzorgvuldig handelen. Andela klapte vorig jaar al eerder uit de school t.a.v. de opbrengst van de verkoop van aandelen Cogas Kabel.

 

 
15-01-2013  

Komst Hornbach lijkt zeker ondanks bezwaren


Een rotonde wordt door belanghebbenden gezien als oplossing om de sluiting van de kruising te voorkomen.
De aansluiting voor Hornbach kan dan via de Frederik van Eedenstraat worden afgewikkeld en tevens kan de ontsluiting van de sportvelden op de Ossenkoppelerhoek worden geoptimaliseerd via de Jan Vermeerstraat.
De Jan Vermeerstraat was ook als ontsluiting opgenomen in het plan voor de bouw van een nieuw hoofdkantoor voor Asito en voor fietsers en hulpverleningsvoertuigen richting het nieuwe stadion. Asito heeft echter afgehaakt. Reden kennelijk voor de gemeente om te ontsluiten via de Rembrandtlaan. Goed voor de toekomst en goed voor het bouwplan stadion?
 

ALMELO – Vanavond moet de gemeenteraad beslissen of het instemt met de verkoop van 40.000 m2 grond aan het Duitse ‘doe het zelf’ concern Hornbach. Enige jaren geleden wees toenmalig wethouder van stadsvernieuwing Anthon Sjoers Hornbach nog hautain de deur, maar de situatie is veranderd door de financiële problemen waarin de stad verkeert.
Bij de verkoop gaat het om een bedrag van ruim 6,8 miljoen euro en dat kan de stad niet missen, lijkt het huidige devies binnen het college van B&W en ook het grootste deel van de gemeenteraad. PvdA-fractievoorzitter Luuc Schuur heeft nog wel de illusie dat er afspraken kunnen worden gemaakt betreffende het assortiment dat Hornbach in Almelo gaat voeren, maar dat lijkt op voorhand een onbegaanbaar pad bij een dergelijke investering. De oppervlakte geeft al aan dat Hornbach voor het volledige assortiment gaat inclusief een tuincentrum.
De komst wordt met schrik en beven tegemoet gezien bij GAMMA en PRAXIS. Ook de omwonenden vrezen de extra verkeersoverlast en eveneens 'warme bakker' Deterd aan de Bornerbroeksestraat voorziet problemen. Wie eveneens grote bezwaren heeft is autobedrijf Egberink (SEAT) dat zeker niet akkoord lijkt te gaan met de afsluiting van de naastgelegen kruising Jan Vermeerstraat – H.R. Holstlaan – Frederik van Eedenstraat en liever ziet dat er een rotonde (zie afbeelding) komt met ontsluiting voor Hornbach via de Frederik van Eedenstraat. Hornbach wil namelijk een eigen inrit vanaf de H.R. Holstlaan en daarvoor moet de kruising wijken uit verkeerstechnisch oogpunt. Ook als de gemeenteraad instemt, is rechtsgang dus zeer waarschijnlijk en dat kan zeer vertragend werken of de eigen aansluiting van Hornbach op de H. R. Holstlaan zelfs onmogelijk maken. In dat laatste geval zal alleen een aansluiting via de Frederik van Eedenstraat nog mogelijk blijken.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
16-01-2013  

Wissels in de PvdA-fractie

 

ALMELO – Peter Elbertse heeft sinds dinsdagavond weer een definitief PvdA-zeteltje in de Almelose gemeenteraad. Het afgelopen half jaar fungeerde hij als waarnemer maar door het vroegtijdige vertrek van voormalig fractievoorzitter Bert Kozijn, is de benoeming van Elbertse nu definitief tot het einde van deze raadsperiode in maart 2014.
Omdat PvdA-raadslid Ruud Borgman nog steeds ziek is en Elbertse eerst voor hem waarnam, is zijn plek nu tijdelijk ingenomen door Herman Zwerink. De plaatsvervangende wissels kosten de gemeente wel extra geld.

 
16-01-2013  

B&W besluiten d.d. 15 januari 2013

 

ALMELO - In de bijlagen o.a. de reactie van B&W op het inspectierapport van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betreffende de aanvraag van een extra rijksuitkering 2011 om de tekorten bij de gemeentelijke sociale dienst deels te compenseren.


B&W besluitenlijst d.d. 15 januari 2013
B&W besluit: Antwoord vragen LKA - huisuitzettingen
Antwoordbrief: vragen LKA - huisuitzettingen
B&W besluit: Repareren APV inzake handhaving honden
Raadsvoorstel: Repareren APV inzake handhaving honden
B&W besluit: Duurzaamheidsplan
B&W besluit: Risico analyse milieu
B&W besluit: Ter afdoening portefeuillehouders
B&W besluit: Inzake reactie B&W op rapport IAU
Inspectierapport IAU Almelo

 
17-01-2013  

College draait subsidiekraan ´t Veurbrook dicht


Het 25-jarig bestaan werd in 2010 uitbundig gevierd.
Nu kan het rouwrandje om de foto.
 

ALMELO – Zegde de gemeente eerder al de gebruiksovereenkomst met de stichting ’t Veurbrook op van het gelijknamige wijkcentrum aan de Jan Tooropstraat, nu is daar een aankondiging van het stopzetten van de subsidie op gevolgd.
De gemeente wil dat de stichting het veld ruimt om het gebouw in eigen beheer te krijgen zodat het Apeldoornse gemeentelijke bedrijf Accress Apeldoorn BV de exploitatie per 1 augustus 2013 kan overnemen.
De stichting Wijkcentrum ’t Veurbrook, al meer dan 25 jaar huurder, verzet zich daartegen en heeft het advocatenkantoor Brusse & Masselink ingeschakeld. Deze noemde de huuropzegging onwettig omdat een eventuele opzegging minimaal 2 jaar moet bedragen gelet op de reeds sinds vele jaren bestaande huurovereenkomst.
Het college van B&W lijkt daar niet echt van onder de indruk te zijn en haalt het scenario van wijkcentrum De Schelf uit de kast met het stopzetten van de subsidie. De toenmalige stichting ging daarop failliet waarna, de inventaris voor een appel en een ei werd gekocht van de curator.
Bij stichting ’t Veurbrook lijkt het eenzelfde kant op te gaan nu het college van B&W schriftelijk heeft aangekondigd de geldkraan onmiddellijk dicht te draaien. Een eventuele betaling voor 3 maanden subsidie is afhankelijk van de resultaten van een nog te voeren gesprek tussen de gemeente en het bestuur. Het lijkt er op dat Brusse & Masselink ook tegen dat besluit een bezwaar kan voorbereiden.
Accres Apeldoorn BV heeft inmiddels al de exploitatie van een aantal wijkcentra in beheer genomen, maar doet dat nog zonder de vereiste horecavergunning en exploitatievergunning. Dat mag de burgemeester zich als verantwoordelijke in deze zich aantrekken. Kennelijk wordt er verschil gemaakt als de gemeente de contractpartner is.

Lees ook:
B&W besluit: 'Exit bestuur 't Veurbrook'
'Gemeente op ramkoers tegen 't Veurbrook'

'Beheer wijkcentra aanbesteden onder dwang'

 
21-01-2013  

Herroept de raad het parkeerbesluit?


Er komt een super op Bedrijvenpark Noord Twente. Past dat in de detailhandelsvisie? Nee, maar helaas is het bestemmingsplan niet op tijd aangepast en kan het niet worden tegengehouden.
Ondertussen worden consumenten in de binnenstad steeds meer kaal geplukt omwille van de centen voor de lege stadskas!
 

ALMELO – Al sinds jaren gaat het goed met de middenstand in de periferie. Bij de winkelcentra Schelfhorst, Vincent van Goghplein en Eskerplein loopt het storm. Ook in de periferie zoals de Bornsestraat en de Aldi (en binnenkort ook de Jumbo) aan de Bornerbroeksestraat loopt het goed net zoals het aantal ondernemingen aan de Ootmarsumsestraat blijft toenemen en nu de langste winkelstraat van Almelo genoemd kan worden. Terwijl toch de aanleg van het Eskerplein was bedoeld om het winkellint Ootmarsumsestraat in te krimpen. De belangrijkste reden van deze successen is de goede bereikbaarheid per auto en het gratis parkeren, want die Hema-worst aan de Ootmarsumsestraat kost toch echt niet meer of minder dan bij de Hema-vestiging aan de Koornmarkt. Tenzij je het parkeergeld in de binnenstad meerekent, want dan ben je duur uit!
Ook de vlucht naar omliggende gemeenten neemt toe voor het doen van inkopen. De winkelkern Wierden groeit, Vriezenveen en Tubbergen trekken ook steeds meer Almeloërs en dat geldt tevens voor Rijssen waar het eerste uur gratis kan worden geparkeerd. Vooral op marktdagen kom je er Almeloërs tegen.
De kosten van parkeervoorzieningen hoofdelijk omslaan is voor wethouder Timmer geen optie. Waarom niet? Dat doen buurgemeenten ook en zelfs Almelo als het om de periferie gaat. Behalve voor de binnenstad, daar moet de burger extra betalen en barbertje (winkelier en horeca) hangen!

Raadslid Pauwels stuurt als mosterd na de maaltijd namens de ‘middenstandspartij’ VVD een briefje aan het college van B&W of het niet beter is om het aangenomen nieuwe parkeerbesluit voor de binnenstad (overigens aangenomen met instemming van de VVD) opnieuw te bezien of het invoeren van betaald parkeren tot 21.00 uur wel zo’n goed idee was. Raadsnestor Stork (ALA) diende vergeefs een motie in om dat tegen te houden, want de coalitie VVD/PvdA/CDA sloot de rijen omwille van het collegevoorstel.

De omzet in de binnenstad is met 75 miljoen euro gedaald, Achmea Vastgoed trekt de investering van 520 miljoen euro in, Urban Interest dreigt de hand op de knip te houden als nog meer detailhandel in de periferie (Weezebeeksingel/Nijreessingel) wordt toegestaan. De 4 jaar oude detailhandelsvisie moet worden bezien om AH te helpen te verkassen naar de Bornsestraat terwijl de tegenstand van omwonenden massaal is en grote vraagtekens gezet kunnen worden bij de verkeersafwikkeling.
Hoeveel redenen heeft de gemeenteraad nu echt nodig om zich te bezinnen?

Ter ondersteuning voor de volksvertegenwoordigers nog de Links naar onderstaande artikelen en vergeet daarbij vooral niet de reacties uit de burgerij te lezen.

Commotie om betaald parkeren is massaal
Bewoners balen van betaald parkeren
Gemeente bewust van problemen rond nieuwe parkeerbeleid
Gratis parkeren kost wel acht mille
VVD wil akkoord nieuw parkeerbeleid openbreken
Binnenstad krijgt een beetje z’n zin met gratis parkeren
Nieuw parkeerbeleid leidt tot veel inzichten maar gaat wel door
Gratis parkeren om het tij te keren
Treinreiziger betaald 1 euro voor parkeren

Een forens betaald 1 euro per dag. Als je de pech hebt in de Almelose binnenstad te werken, betaal je bijna vier keer zoveel!

 
21-01-2013  

De Olde: Vragen bereikbaarheid Nijreesweg

  ALMELO - Raadslid Harry de Olde (PVA) heeft n.a.v. een gesprek met bewoners aan de Nijreesweg Zuid de nodige vraagtekens gezet bij de bereikbaarheid van de straat in geval van nood.
Volgens de bewoners is gebleken dat bij alarmering meerdere hulpdiensten, zoals brandweer en ambulance, de straat 'onvindbaar' is waardoor veel vertraging optreedt.
De Olde heeft daarom schriftelijk vragen gesteld aan verantwoordelijk wethouder Anja Timmer hoe zij denkt dit te verbeteren. Daarbij uit hij ook de nodige kritiek, omdat een gesprek tussen bewoners en de wethouder niets heeft opgeleverd en volgens de Olde kennelijk alleen bedoeld was om de gemeenteraad tot stilte te krijgen.
Lees verder...

 
27-01-2013  

Geen vangrail A35 nodig zegt gemeente

 

ALMELO – Raadslid Gerwin Kamphuis heeft donderdag een gesprek gehad met het afdelingshoofd ROM van de gemeente Almelo over het nut en noodzaak om langs de A35 een vangrail aan te brengen, om te voorkomen dat wederom auto’s in de retentievijver geraken. Dit n.a.v. het ongeval een jaar geleden waarbij 6 mensen om het leven kwamen.
“Volgens de ‘slimmeriken’ in het stadhuis is een vangrail niet nodig omdat het een stuurfout betrof van een der ‘betrokken chauffeurs’, zo meldt Kamphuis de mededeling van de gemeentelijke deskundigen op de website van LKA. Volgens Kamphuis kun je alle vangrail langs Neerland’s wegen dan allemaal wel weghalen, omdat ongelukken louter door stuurfouten worden gemaakt.
De vraag, of het verdiepen en verbreden van de sloot tot waterbergingsvijver - op initiatief van de gemeente (zie bijlage) - nu wel of niet tot aanpassing had moeten leiden van de weginrichting blijft daarmee onbeantwoord. Kamphuis botst in deze dus op een ‘ambtelijk’ opgeworpen muur en dat is in bestuurlijke zin zeer onbevredigend.

Wat Kamphuis vroeg, was of de inrichting van de A35 ter plekke wel of niet voldeed aan de wettelijke inrichtingseisen, niet meer of minder.
De gemeenteraad zou er verstandig aan doen om dit onderwerp te agenderen, zodat deze vraag alsnog wordt beantwoord. Daar hebben de nabestaanden van de 6 dodelijke slachtoffers en al die duizenden dagelijkse passanten recht op!


Lees ook:
'
Raadslid is verbaasd over wethouder-reactie A35'
RTV Oost: 'Talud A35 bij Almelo voldoet niet aan de richtlijn'


Gespreksverslag: Gemeente-Rijkswaterstaat n.a.v. ongeval A35

 
27-01-2013  

Raadslid vreest uitstel onderzoek Rekenkamer

 

ALMELO – Raadslid Gerwin Kamphuis is bevreesd dat een onderzoek door de Rekenkamer over de ‘Poortaffaire’ aan de Sluiskade NZ op de lange baan wordt geschoven. De gemeenteraad achtte een onafhankelijk onderzoek door de Rekenkamer wenselijk toen Kamphuis met een motie met die strekking kwam, maar de motie toch wat teveel van het goede vond . Volgens Kamphuis komt de Rekenkamer pas eind februari met een besluit of het zelf de ‘affaire’ gaat onderzoeken of dat het met een alternatief onderzoeksvoorstel komt. Kamphuis wil dat het onderzoek snel start zodat dit onderzoek nog dit jaar kan worden afgerond.
Als extra druk op de ketel voegt Kamphuis bovendien een brief bij van de heer Stegehuis, die sinds 2006 zijn ingang van de privéwoning achter een afgesloten poort heeft zitten in de eens openbare steeg van de gemeente. Die steeg is door de eigenaar van het naastgelegen verhuurde pand illegaal in bezit genomen en deed niet tevergeefs een beroep op verjaring, zodat het college van B&W de zaak als afgedaan beschouwd. Stegehuis wijst in de brief waar de Rekenkamer naar op zoek moet.


Brief Stegehuis aan de Rekenkamer

 
27-01-2013  

GroenLinks stelt vragen over ruimen ganzen

 

ALMELO – Raadslid Hans Buitenweg stelt dinsdag a.s. bij aanvang van de raadsvergadering mondelinge vragen over het ruimen van ganzen op het voormalige terrein van de van Rhijn MEAO aan de Bornerbroeksestraat. De boeren ganzen zouden overlast hebben veroorzaakt en zijn in opdracht van het college van B&W gevangen, deels herplaatst en deels bij de poelier terecht gekomen. Buitenweg wil o.a. weten waarom de buurt niet vooraf is geïnformeerd en waarom niet is gekozen voor het alternatief Akka’s Ganzenparadijs en Hof opvang? Ook wil de GroenLinkser weten of het college wist dat de ganzen zouden worden vergast als geen alternatief onderdak voorhanden is en waarom er geen beleidsregels zijn met overlast van dieren uit de natuur.

Update 29-01-2013

Het antwoord van wethouder Johan Andela op de vragen van GroenLinks was klip en klaar. Zo'n 15 klachten zijn per email binnen gekomen bij de gemeente over uitwerpselen op het gazon tot ganzen in het verkeer. De gemeente had in de zomer al de eieren geraapt om groei van de populatie in te dammen en de provincie heeft geadviseerd in de keuze van het bedrijf dat de ganzen heeft geruimd. Dat was ook de goedkoopste oplossing en voor boeren ganzen bestaat geen beschermende maatregel.

Lees ook - Uw mening: Ganzen


GL-vragen over ruimen van ganzen (pdf)

 
29-01-2013  

CDA zoekt input verkiezingsitems en kandidaten

 

ALMELO – Het CDA Almelo is druk bezig met de voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014.
Omdat het in de gemeenteraad om de inwoners van Almelo gaat, wil het CDA Almelo graag van inwoners weten waar de verkiezingen om moeten gaan. Op de website www.cdaalmelo.nl kunnen zij thema's, situaties, vragen en opmerkingen kwijt. Elke week wordt de input besproken en meegenomen als potentieel verkiezingsitem.

Niet alleen in de voorbereiding op de verkiezingen en in campagnetijd is het CDA Almelo er voor haar inwoners. Het CDA is er nu en straks. We nemen kiezers serieus en denken graag mee. En kunnen we het niet zelf oplossen, dan helpen we hen aan iemand die dat wel kan.

Daarnaast is het CDA Almelo op zoek naar spraakzame Almeloërs die het woord willen voeren voor de mensen uit hun wijk, voor hun doelgroep of voor bepaalde problemen. Bent u of kent u die volksvertegenwoordiger? Kijk dan op www.nieuweraadsleden.nl hoe je raadslid kunt worden en wat er bij komt kijken.
 

 
30-01-2013  

B&W besluiten d.d. 29 januari 2013


Woningstichting Beter Wonen ziet geen kans om woningen te bouwen aan de Bornerbroeksestraat. Het oorspronkelijke bouwplan, dat in de vorm van een halve maan zou worden gerealiseerd zodat er visuele ruimte zou ontstaan, is van de baan. Nu komt er, zo ligt in de bedoeling een gezondheidscentrum, waarin apotheek, huisarts en fysio gaan samenwerken. Het totale vloeroppervlak over 3 verdiepingen wordt circa 5000 m2 met parkeerplaatsen aan de achterkant die in de avond en nacht wordt afgesloten om parkeerders voor de koffieshop e.d. te voorkomen, zo is de buurt door de plannenmakers medegedeeld. Aan de voorkant wordt de lintbebouwing weer teruggebracht, zij het met een iets terug-liggende gevel.
De bestemmingsplanwijziging komt 6 weken ter inzage te liggen in het stadhuis voor het indienen van een mogelijke zienswijze.
Zie B&W besluit >>
 


B&W besluitenlijst d.d. 29-01-2013
B&W besluit: Terugtreden Achmea als ontwikkelingspartner
Raadsbrief: Terugtreden Achmea als ontwikkelingspartner
B&W besluit: Uitbreiding Oosterveld BV Bornerbroek
Raadsbrief: Uitbreiding Oosterveld BV Bornerbroek
B&W besluit: Locatie Laad & Loskade RBT
Raadsbrief: Locatie Laad & Loskade RBT
B&W besluit: Bestemming Med. Centrum Bornerbroeksestraat
Raadsbrief: Bestemming Med. Centrum Bornerbroeksestraat
B&W besluit: Aanwijzing Havenverordening 2012
B&W besluit: Vereffening faillissement Groothuis Bouw
B&W besluit: Exploitatieovereenkomst 'Mooie Vrouw'
B&W besluit: Toekennen planschade 'Mooie Vrouw'
B&W besluiit: nav vragen VVD - parkeerbeleid 2013
Antwoordbrief VVD - inzake parkeerbeleid 2013
B&W besluit: Motie LKA inzake vangrail A35
Antwoordbrief LKA - inzake brief over motie LKA A35
Bijlage 1 motie LKA - A35 vangrail
Bijlage 2 motie LKA - A35 vangrail
B&W besluit: Ondertekenen RIEC - convenant
Raadsbrief: Ondertekenen RIEC - convenant
B&W besluit: Instellen Energieloket bedrijven
B&W besluit: Subsidieaanvraag voor Energieloket
Raadsbrief: Subsidie Energieloket Bedrijven
B&W besluit: inzake akkoord VNG - Rijk
Raadsbrief: inzake akkoord VNG - Rijk
B&W besluit: Aanvraag cultuurarrangement Overijssel
Raadsbrief: Aanvraag cultuurarrangement Overijssel
B&W besluit: Opmaat naar Voorjaarsnota 2013
Raadsvoorstel: Opmaat naar Voorjaarsnota 2013

Fotoreportage (1 foto's)...

 
30-01-2013  

PVA wil proef hondenpoepbuizen


Schepen Arnold Naessens van de gemeente Zedelgem toont hoe het moet.
Open de hondenpoepbuis en drop het zakje erin.

Reactie:
Volgens raadslid Gerwin Kamphuis kunnen deze poepbuizen het probleem van wildplassen eveneens oplossen!
 

 

Schriftelijke vragen Partij Vrij Almelo              Per Email

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Almelo   
Betreft: het op proef plaatsen van hondenpoepbuizen.
 
Geacht College,
Hondenpoep is een vervelend probleem. We hoeven het niemand uit te leggen dat het absoluut niet aangenaam is om in een hondendrol te trappen. Een van de grootste ergernissen bij onze burgers is dat er op het openbaar domein hondendrollen aanwezig zijn. Door het plaatsen in de wijken van ondergrondse containers zal het probleem zich gaan verergeren want waar moet je je hondendrol laten? Natuurlijk is het ook niet prettig als je al wandelend met je hond zo’n zakje met een verse drol moet meedragen. Het liefste zou je dit zo vlug als mogelijk ergens willen deponeren.
Wij verwachten dan ook dat er veel meer baasjes de uitwerpselen van hun hond zouden opruimen indien hier echte voorzieningen voor zijn. Wij vinden dat de gemeente naast de ingezette weg van strenge handhaving een stapje verder moet gaan en een oplossing voor dit hondenpoepprobleem moet aanreiken. In dit kader willen we het college wijzen op een in ons buurland België succesvolle aanpak. In diverse grote plaatsen is hier een eenvoudig soort afvalbak geplaatst die er uitziet als een niet-opvallend paaltje.
De afvalbak die de vorm van een buis heeft is herkenbaar, eenvoudig, onderhoudsvrij, gebruiksvriendelijk, vandalismevrij, hygiënisch en ook nog esthetisch. Deze hondenpoepbuis is een totaal nieuw doordacht concept met als enige functie aan hondenliefhebbers de mogelijkheid te bieden om zich op een eenvoudige manier te ontdoen van hun hondenpoepzakje. De kantelende kegelvormige buis heeft een deksel bovenaan voor het deponeren van het hondenpoepzakje en onderaan een groter deksel voor lediging. Het dumpen van ander afval is in deze door de smalle buisopening aan de bovenkant niet mogelijk. 
Uit berichtgeving via internet door bewonersgroepen uit diverse Belgische gemeenten maar ook uit diverse berichten hierover in diverse Belgische kranten kan worden afgeleid dat deze hondenpoepbuizen een succes zijn en dat waar hondenpoepbuizen staan het hondenpoepprobleem sterk is afgenomen. 
De Partij Vrij Almelo doet een beroep op u om hier eens serieus naar te kijken. Bezorgde berichten uit de Almelose samenleving en gesprekken met beleidsambtenaren doen ons besluiten hier met spoed uw aandacht op te vestigen.

Met vriendelijke groeten,
Harry de Olde
Partij Vrij Almelo

 

Archief
Terug naar vorige pagina