Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
15-11-2018  

OZB-tarief clubhuizen naar lager tarief


Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt nam het voortouw om de OZB-heffing voor club- en buurthuizen onder te brengen onder het woningtarief en niet onder het hogere tarief voor bedrijven (niet- wonen).
 

DEN HAAG - Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) en zijn collega’s Eppo Bruins (ChristenUnie) en Steven van Weyenberg (D66) hebben een meerderheid achter zich om de hoge OZB-tarieven voor club- en buurthuizen aan banden te leggen. Vandaag wordt het amendement voor de wijziging van de Gemeentewet in de Tweede Kamer besproken als onderdeel van het Belastingplan 2019.
Gemeenten kunnen dan per 2019 het tarief van de OZB voor club- en buurthuizen gelijk stellen aan dat van woningen.

In Almelo betalen bijvoorbeeld de buitensportverenigingen het hoge tarief voor niet- woningen (bedrijven) en daarnaast is in de afgelopen jaren een HARVO-heffing ingevoerd voor clubhuizen die op gemeentegrond staan. Ook voerde de gemeente drie jaar lang een opslag van 5 procent door bovenop de inflatiecorrectie. Al deze verhogingen betekent dat de te betalen tarieven voor de sportclubs de laatste vijf jaar zijn verdrievoudigd. Bezwaren haalden niets uit, laat staan uitleg over de heffingen en taxatieberekeningen. In de praktijk zijn de sportclubs via het ‘Recht van Opstal’ met handen en voeten gebonden aan de gemeente en zijn tevens exploitatiebeperkingen opgelegd. Het ‘papieren’ clubeigendom over de opstallen is daarom in feite niets waard omdat het niet verhandeld kan worden omdat de gemeente het laatste woord heeft.

Omtzigt kwam e.e.a. op het spoor tijdens een werkbezoek in de gemeente Tubbergen. Voor bijvoorbeeld het MFA Albergen zou dat een correctie van ongeveer een derde betekenen aan te betalen OZB.
In Tubbergen lijken de geesten rijp om de categorie-indeling te wijzigen ook al brengt dat minder geld in het laadje. CDA-fractievoorzitter Berning stelt in Tubantia de levensvatbaarheid van clubs en maatschappelijke organisaties voorop. Ook lijkt een ‘middeling’ over alle OZB-aanslagen een mogelijkheid omdat het geld linksom of rechtsom toch uit de samenleving moet komen. 

Wat doet Almelo?
In de gemeente Almelo kaartte Lokaal Almelo Samen (LAS) de sterk gestegen hogere lasten voor de buitensportaccommodaties al vaker aan. Recent tijdens de begrotingsbehandeling 2019 kreeg fractievoorzitter Kampman nog de toezegging van wethouder van financiën Alex Langius (CU) dat hij nog eens goed naar deze kwestie zou kijken.

 
21-11-2018  

Almelo zet 'huisjesmelker' buitenspel

 

ALMELO – De gemeenteraad van Almelo nam dinsdagavond in beslotenheid een ferm besluit om met onmiddellijke ingang het college van B&W ruimte te bieden om overlast bij illegale bewoning aan te pakken.
Aanleiding is de roep van meer politie-inzet bij burenoverlast door illegale bewoning van panden door steeds wisselende bewoners met Oost Europese achtergrond zoals Bulgaren, Roemenen en Polen die in de regio werken, maar veelal ondergebracht zijn in panden van ‘huisjesmelkers’ Overmatige alcoholconsumptie is mede aanleiding waarom de politie steeds vaker ten tonele moet verschijnen. Naaste bewoners zijn die overlast beu, zo werd de gemeenteraad voorgehouden door wethouder Jan Martin van Rees (LAS). Ook burgemeester Arjen Gerritsen deed als verantwoordelijke voor de openbare orde  een duit in het zakje. Hij sprak van cycli van verhuur van stapelbedden volgens het werkrooster, zo lazen wij op de website van Lokaal Almelo Samen die het besluit openbaarde nadat het geheime besluit hedenmorgen was gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl

De maatregel geldt voor maximaal één jaar waarbinnen de gemeente Almelo nieuw beleid moet vastleggen om huisvesting van ingehuurde goedkopere werknemers uit  Oost Europese landen op goede legale wijze te regelen. Met ingang van heden, mogen dus niet meerdere (wisselende) personen zonder familieverband in één woning of elk ander pand binnen de gemeentegrens gehuisvest worden zonder vergunning op straffe van een dwangsom.

Of dat tot minder ‘gastarbeiders’ leidt en tot meer vraag van werknemers uit de gemeentelijke ‘kaartenbak’, durven we te betwijfelen gelet op een uitspraak van een ondernemer die de arbeidsmoraal van de Oost Europeanen prees en ook niet op de klok kijken voor een zo kort mogelijke werkdag. Rendement is hier de keuze, net zoal die van de ‘huisjesmelkers’ maar dit laatste wordt nu echt lastig.
 

 
26-11-2018  

Middenstand en Woonboulevard samen aan tafel

 

ALMELO – De ‘strijdbijl’ lijkt begraven tussen de middenstandsvereniging voor de binnenstad CAA en de ondernemers aan de Woonboulevard. Gezamenlijk werd vrijdag in 't Wetshuys een intentieovereenkomst getekend om tot een sluitend plan te komen voor herontwikkeling van de binnenstad en vernieuwingsdrift tot Lifestyle Boulevard.
Die gezamenlijke visie is van belang om ook de provincie Overijssel achter zich te krijgen als zijnde subsidiënt van de vernieuwing in de binnenstad. Wethouder van stadsvernieuwing Jan Martin van Rees (LAS) kan deze intentieovereenkomst alleen maar toejuichen.
Lees meer...
 

 
28-11-2018  

Kerstpakkettenacties voor minima


archieffoto
 

REGIO – In de regio worden in aanloop naar de kerst heel wat acties ondernomen om gezinnen onder de armoedegrens toch een wat aangenamere kerst te bezorgen. Volgens de actievoerders van RTV Oost gaan dagelijks duizenden kinderen in Overijssel zonder ontbijt naar school. Reden om ook dit jaar weer in actie te komen om via de Voedselbanken in Overijssel pakketten met levensmiddelen in te zamelen. Bij meerdere supermarkten kunt u levensmiddelen doneren en gelijk afgeven maar u kunt ook doneren via www.rtvoost.nl/voedselbank dat leverde vorig jaar een totale waarde op van 371.000 euro voor gezinnen die in deze tweedelingsmaatschappij aan de verkeerde kant van de streep zijn beland.

<< In Almelo is naast de Voedselbank o.a. Nomen Nescio al jaren actief om gezinnen in armoede te helpen met de zogenoemde boodschappenmand of bijdrage voor ‘vergane’ wasmachine (23x), matras (11x), stofzuiger (9x), rekenmachine voor school (3x) et cetera in 2017. Voor de kerst doet men er nog een schepje bovenop door een aantal door de gemeentelijke sociale dienst geselecteerde arme gezinnen een kerstvoedselpakket `a 25 euro te bezorgen omdat ze al meer dan vier jaar moeten rondkomen op minimumniveau. In die gevallen wordt een waarde-cheque toegevoegd van 100 euro die men kan besteden bij de HEMA. Vorig jaar ontvingen zo 262 in armoedige omstandigheden verkerende gezinnen een dergelijk pakket. Nu hoopt men zo’n 240 gezinnen een klein steuntje in de rug te kunnen geven in deze dure kerstmaand.
Giften kunt u overmaken op: NL 03 RABO 0368 8790 70 tnv Stichting Nomen Nescio, ovv “ kerstpakkettenactie”. De stichting heeft een ANBI status waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn. 

Archief
Terug naar vorige pagina