Politiek nieuws


Plaatsing  
 
03-10-2011  

Raadsvragen over; camera´s, burenruzie, afval

 

ALMELO – Almelo’s Liberaal Alternatief (ALA) heeft voor het vragenuurtje van dinsdag 4 oktober de nodige vragen aan B&W over het illegaal gebruik van cameratoezicht in de binnenstad. De PvdA heeft vragen over de ‘versimpelde’ APV waardoor volgens de politie niet meer adequaat kan worden opgetreden bij burenruzies en vragen over schoolzwemmen. Het CDA vindt dat wethouder Johan Andela (VVD) wel heel erg vooruit loopt met zijn plannen om nog maar eens per maand de grijze bak voor restafval te komen legen. Ook komt er een blauwe bak bij voor het apart inzamelen van papier. (Lees ook: Burgers scheiden meer afval en betalen meer. Lees de standpunten van het bureau voor juridisch administratief recht JEEJAR en lees hier hoe cameratoezicht werkt.)


ALA vragen over íllegaal cameratoezicht
PvdA vragen over gewijzigde APV en burenruzie
CDA vragen over plannen huishoudelijk afval

 
06-10-2011  

Cameratoezicht lijkt permanent

 

ALMELO - ALA/AOV vroeg dinsdag jl naar de camera's die her en der in de stad zijn opgehangen waarbij twijfel over de rechtmatige toepassing bestond. De burgemeester verwees in een eerder stadium naar het driehoeksoverleg en de verantwoordelijkheid van de officier van justitie in deze. Dat is echter niet zo, want alleen de burgemeester is de wettelijk verantwoordde persoon over de toepassing van camera's inzake de openbare orde. 
ALA/AOV kreeg als antwoord dat de camera's alleen in gebruik zijn tijdens evenementen zoals de 'Nacht van Almelo' en de Profronde Almelo' en dat dan het kenbaar maken via borden niet hoeft en een publieke aankondiging in degemeenteadvertentie volstaat. ALA/AOV nam genoegen met dat antwoord, maar te bezien valt of dat wel klopt. Vast staat bovendien dat digitaal cameratoezicht moet worden gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) en daar is hier sprake van!
<< In ieder geval waren vandaag monteurs druk doende de aansluiting van de camera's te repareren terwijl het eerstvolgende grote evenement pas begin zomer 2012 is.
Zou er toch niet regelmatig iemand 'stiekem' meegluren?

 
07-10-2011  

Deurwaarder kondigt verkoop Dolle Pret aan (U)


Update: 08-10-2011
In TC Tubantia staat een artikel over de aangekondigde gedwongen verkoop waarin een gemeentewoordvoerder beweert dat de gemeente standaard een advocaat inschakelt om opgelegde dwangsommen te innen en dat de advocaat vervolgens een opdracht aan een deurwaarder geeft.
Het moge in dit geval zo zijn, maar dat is zeker geen standaard!
Ook zegt de woordvoerder van de gemeente dat niet is gereageerd. Feit is dat de juridisch adviseur van Dolle Pret per brief d.d. 26 augustus 2011 een akkoordverklaring conform het eerdere collegevoorstel heeft gedaan.
Via de stadsadvocaat werd d.d. 28 september jl. gevraagd om een bankgarantie en een persoonlijke schuldverklaring van de familie ter Avest. Het conflict bestaat feitelijk tussen de gemeente Almelo en Dolle Pret in Almelo BV en de gemeente heeft middels de stadsadvocaat nu kennelijk de ‘spelregels´ aangepast en verzwaard.
Dat roept de vraag op of de gemeente überhaupt wel tot een regeling wil komen of toch liever de ondergang van het bedrijf tegemoet ziet?

Zie de brief van de juridisch adviseur aan het college van B&W in de bijlage en het antwoord van B&W met aanvullende eisen via de brief van de stadsadvocaat >>

update: 08-10-2011
Raadslid Gerwin Kamphuis (LKA) heeft in een email aan B&W dringend verzocht om de openbare verkoop op donderdag 13 oktober a.s. van de inventaris van 'Dolle Pret in Almelo BV' uit te stellen zodat de gemeenteraad middels een motie over de betalingsregeling te kunnen debatteren.
Kamphuis vindt dat B&W te ver gaat met de extra eisen die nu worden gesteld aan exploitante ter Avest.

Lees de email >>

Update: 09-10-2011
Raadslid Gerwin Kamphuis (LKA) heeft aangekondigd dat hij dinsdag a.s. een extra raadsvergadering bijeen wil roepen om de aangekondigde openbare verkoop bij Dolle Pret ter discussie te stellen.
Daarvoor heeft hij ondersteunigsverklaringen nodig van 8 collega-raadsleden. Kamphuis denkt die bij elkaar te kunnen krijgen.

Update: 10-10-2011
Raadslid Gerwin Kamphuis (LKA) heeft voldoende handtekeningen van raadscollega's bij elkaar weten te halen om wettelijk een extra raadsvergadering af te dwingen over de gang van zaken t.a.v. de vordering van de dwangsommen bij 'Dolle Pret in Almelo BV'.
Uiteraard ontbreken handtekeningen van raadsleden van de coalitiepartijen CDA, PvdA en VVD.

Zie een kopie van de handtekeninglijst >>

Update: 11-10-2011
Wethouder Johan Andela (VVD) heeft de TV-makers gevraagd om een week tijd om de aangedragen argumenten te kunnen onderzoeken. Op voorhand heeft hij eveneens een executieverkoop uitgesteld.
Ook kan de gemeenteraad het de wethouder nog lastig maken. Raadslid Kamphuis kan met de steunverklaringen een extra debat afdwingen.
Ondertussen herhaalde de stadsadvocaat per email aan juridisch adviseur J. E. Eshuis de eerder gestelde extra eisen van borg.

Update: 12-10-2011
Brief B&W aan gemeenteraad
Het college van B&W gaat onverminderd voort inzake de 'onmogelijke' eisen van borg t.a.v. de opgelegde dwangsommen.
De verleende drankvergunning van 22 maart 2006 voor de bovenzaal is volgens B&W waardeloos omdat er geen omgevingsvergunning is verleend!
De inwerkingtreding van de Wet Wabo waarin de omgevingsvergunning is geregeld dateert van 1 oktober 2010 en was als zodanig in 2006 nog niet aan de orde. Zie de Link >>
Zie de verleende Drank & Horecavergunning 2006 >>
Zie de verleende Exploitatievergunning 2006 >>
Lees de B&W brief aan de gemeenteraad die dinsdagmiddag per email aan de raadsleden werd verzonden, terwijl de TV-makers s'ochtends te horen kregen dat ze een week moeten wachten op een reactie van wethouder J. Andela, omdat deze eerst e.e.a. moet uitzoeken. >>
Alleen ingrijpen van de gemeenteraad kan de affaire nog tot normale proporties terugbrengen.
 

ALMELO – De ondergang van kinderspelparadijs Dolle Pret lijkt niet meer te stuiten. Aan het begin van de avond plakte de deurwaarder in opdracht van de gemeente Almelo de aankondiging van de openbare verkoop van de inventaris van Dolle Pret aan de gevel van het pand. Doel het innen van de tot 65.000 euro opgelopen dwangsommen (incl. kosten).
Sinds 2006 ‘ettert’ het conflict door, omdat exploitante ter Avest volgens de gemeente met haar horeca-activiteiten in strijd handelt met de vergunning.
Het gaat dan vooral om de horeca-activiteiten op de bovenverdieping zoals Hollandse Avonden en bruiloften en partijen. Activiteiten die overigens bij het kartcentrum als voorganger wel wettelijk werden toegestaan.
Het speciaal horeca geschikt gebouwde pand op het bedrijventerrein Buitenhaven/Noordbroek werd destijds door de gemeente met open armen ontvangen, maar na faillissement ontstond leegstand totdat in 2002 Dolle Pret haar activiteiten ontplooide inclusief een verleende vergunning. In 2003 kwamen daar de activiteiten in de horecazaal bij onder de naam Partycentrum Aylin en op 22 maart 2006 werd daar een vergunning voor verleend.
Een bestemmingsplanwijziging, later dat jaar in oktober 2006, gooide echter roet in het eten en op slag waren de activiteiten in de bovenzaal ‘illegaal’. Zowel pandeigenaar Lejama BV als exploitante ter Avest werden niet actief op de hoogte gesteld van de voorgenomen bestemmingsplanwijziging, waardoor bezwaartermijnen verliepen en rechtsgang daardoor vergeefs was. Bestuursrechter Mr. Jue sprak echter wijze woorden en zei eveneens dat de gemeente niets hoeft te weerhouden om een ontheffing te verlenen gelet op de voorgeschiedenis. Een opmerking die bewust door het toenmalige college van B&W werd genegeerd. Dit omdat de ingehuurde stadsarchitect in het Masterplan had geschreven dat de horeca-activiteiten in de bovenzaal van Dolle Pret eigenlijk in de binnenstad thuis hoort. Dat bewoners in de binnenstad daar anders over denken doet niet ter zake en evenmin een raadsbesluit dat grootschalige horeca (Poppodium) niet in de binnenstad hoort.
De gemeenteraad had het er moeilijk mee, zeker gelet op de publieke opinie. Het was ongeveer dat Bolletje nog wel pepernoten mag inpakken aan de Turfkade maar daar plots niet meer mag bakken. Dat had zelfs het vorige college van B&W niet gedurfd. De gemeenteraad besloot na meerdere discussies in een tijdspad van ruim 14 maanden uiteindelijk dat de activiteiten van Dolle Pret/Aylin alsnog gelegaliseerd kan worden. Een besluit over de niet besproken opgelegde dwangsommen liet men over aan het college van B&W. Het huidige college zag echter geen reden om die opgelegde dwangsommen niet te innen ondanks een publieke opmerking van de burgemeester dat dit niet meteen voor de hand ligt. De 'vleugellamme' gemeenteraad deed verder niets, want niets is erger dan gezichtsverlies voor B&W, zo denken coalitiepartners CDA, PvdA en VVD. 
Op een voorgestelde betalingsregeling ging een woedende ter Avest eerst niet in, tot het beslag een feit werd en huisbankier ABN AMRO ingreep. Een openbare verkoop zou namelijk veel meer kosten dan de dwangsom en de huisbankier vond het beslag buiten proporties. Onder die druk ging ter Avest alsnog akkoord met de betalingsregeling maar het college van B&W laat de zaak over aan de stadsadvocaat van kantoor Damsté en die eist nu dat ter Avest en haar echtgenoot ook privé garant gaan staan voor de resterende schuld in een betalingsregeling. De gemeente Almelo gaf in tussentijd opdracht aan een fotograaf om alvast de privéwoning in hun Gelderse woonplaats te fotograferen. Dit om de waarde te kunnen bepalen en ondanks de mededeling van de huisbankier dat de betalingsregeling door ter Avest kan worden nagekomen.
Kennelijk acht ook dit college, met wethouder Johan Andela als portefeuillehouder, dat het lang genoeg geduurd heeft en het ‘slikken of stikken’ is voor de familie ter Avest. Dat daarbij zo’n 30 arbeidsplaatsen op het spel staan, doet kennelijk niet ter zake en evenmin de toezegging van de huisbankier.
Of zou het zijn dat Hilversumse TV-belangstelling de zaak nu in een stroomversnelling doet geraken? Een verzoek om een interview werd namelijk door wethouder Andela afgewezen wegens gebrek aan tijd en drukte vanwege het samenstellen van de Begroting 2012. Een begroting die trouwens al af is en heden aan de pers werd gepresenteerd. Daar blijkt uit dat de burger een lastenverzwaring krijgt van 3 procent en dat volgend jaar 4 miljoen euro extra bezuinigd moet worden. De gemeente heeft dus chronisch geld te kort en met 65.000 euro kan toch weer een receptie worden betaald. Alleen niet meer op het bedrijventerrein Buitenhaven/Noordbroek, dat deed de gemeente in het verleden in het kartcentrum wel!

Link naar de Wet WABO inzake de
omgevingsvergunning


Brief aan college over afbetaling dwangsom
Het antwoord niet van B&W maar van de stadsadvocaat
Oproep raadslid Kamphuis (LKA) aan college van B&W
Kopie handtekeninglijst voor extra raadsvergadering
Door B&W verleende Drank & Horecawet vergunning 2006
Door B&W verleende Exploitatievergunning 2006
Raadsbrief actua inzake Dolle Pret 11-10-2011 B&W besluit
De geformuleerde extra eisen door de stadsadvocaat

 
08-10-2011  

Verzet tegen winkelcentrum aan de Soeteman

 

ALMELO – Op 10 juni 2008 zond de gemeente Almelo trots een persbericht de wereld in dat wethouder Anthon Sjoers de volgende dag tijdens de Provada in Amsterdam een intentieverklaring zou tekenen met Multi Vastgoed voor de ontwikkeling van een nieuw winkelcentrum aan de Soeteman in de wijk Windmolenbroek.
Dinsdagavond was er een vervolg middels een voorlichtingsbijeenkomst in het stadhuis en daar werd nog maar eens bestendigd, dat er veel verzet is tegen de bouw van een groot nieuw winkelcentrum aan de Soeteman. Duidelijk werd ook dat de tegenstanders weinig gehoor kregen en de huidige ondernemers in het winkelcentrum De Gors geen tot nauwelijks inspraak krijgen in het plan dat Multi Vastgoed ontwerpt.
Inmiddels is ook meer bekend over Multi Vastgoed. Het bedrijf kwam met justitie in aanraking inzake zwendelpraktijken in de vastgoedwereld. Multi Vastgoed betaalde in 2003 een fors geldbedrag aan de echtgenote van de directeur van de Amsterdamse woningbouwcorporatie Rochdale.
Multi Vastgoed kocht in 2010 met instemming van toenmalig minister van justitie Hirsch Ballin een vervolging af door een boetebetaling van € 565.000,00 Directeur en grootaandeelhouder Han van Veggel betaalde privé ook nog een boete van € 25.000,00 euro. De vastgoedaffaire was in 2005 feitelijk aan het licht gekomen maar het duurde nog jaren voordat justitie de zaken rond had.
Reden voor een van de aanwezigen om de gemeente te adviseren een BIBOB-traject in te zetten naar de ‘handel en wandel’ van Multi Vastgoed en haar rechtsvoorgangers.


Reactie van PvdA-raadslid Ruud Borgman

 
18-10-2011  

Almelo op TV in VARA Ombudsman (upd)

 

ALMELO – Twee keer in een week tijd was VARA Ombudsman Pieter Hilhorst in het gemeentehuis van Almelo. De Ombudsman had de slepende affaire inzake Dolle Pret uitgespit en zag aanleiding om het college van B&W te bevragen naar de gang van zaken, inclusief de opgeschroefde voorwaarden inzake de nog te betalen dwangsom van 50.000 euro, exclusief bijkomende deurwaarderskosten.
Over dat laatste gaat ook de gemeenteraad nog debatteren op initiatief van raadslid Gerwin Kamphuis die daarbij de steun kreeg van 7 raadsleden.
Vorige week lukte het Hilhorst door te dringen tot wethouder Johan Andela (VVD), om hem met de verleende gemeentelijke drank & horeca- en exploitatievergunning van 22 maart 2006 te confronteren. Andela kende de stukken niet en vroeg een weekje respijt.
Opnieuw toog Hilhorst dinsdag jl. naar het stadhuis om Andela te spreken. In zijn kielzog, net zoals de eerste keer, exploitante ter Avest die net als de vorige keer niet mee naar binnen mocht.
Ter Avest kwam in de problemen omdat de gemeente het bestemmingsplan Buitenhaven/Het Noordbroek in oktober 2006 wijzigde zonder ter Avest en pandeigenaar Lejama BV daarover te informeren. De inspraaktermijn verliep en sindsdien zijn haar activiteiten in de bovenzaal van Dolle Pret illegaal.
VARA Ombudsman Pieter Hilhorst stelt de gang van zaken aan de kaak en laat dat heel Nederland zien op vrijdagavond a.s. om 20.50 uur zien op Nederland 2.
Lees ook het AW.

< VARA Ombudsman en Volkskrant-colomnist Pieter Hilhorst

Reactie van een regelmatig bezoeker van de raadsvergaderingen: 23-10-2011
Ik heb de web opname van de raadsvergadering van 22 maart 2011 nog eens beluisterd en bij punt 12 is inspreker mevr. H. ter Avest van Dolle Pret /Aylin te horen en achter het spreekgestoelte te zien. Op de opname te zien rechts van haar zit deze wethouder achter de bestuurstafel uiterst links, vlak naast haar!!

Ik hoor op de opname mevr. ter Avest in haar openingszinnen de verleende vergunning van 22 maart 2006 enz. luid en duidelijk noemen.
Zat deze wethouder te slapen, of had hij enorme oordoppen in? Hoe kan deze man zeggen deze stukken niet te kennen, op basis waarvan beslist deze wethouder?

De gemeente heeft natuurlijk het recht om verkeerde beslissingen te nemen! Er zijn argumenten aan te voeren waarom dwangsom niet van tafel kan, dat kan best zo zijn. Dat is geen reden om een of andere compensatie regeling vast te stellen voor de enorme schade die is ontstaan.

Kijk nog even naar het KPMG rapport, waarin staat (in het kort) dat door het ontbreken van beslisbomen, veel ad hoc beslissingen mogelijk waren. De raad controleerde tot 2008 B&W niet op deze ad hoc ingrepen.

Het wordt nu de hoogste tijd om de gehele procedure nog eens te bekijken, ik wil daarbij niet uitsluiten, dat het bestuur in onze stad zeer eigengereid/tegendraads en vooringenomen heeft gehandeld.

De oplossing zou dan kunnen zijn om een compensatie vast te stellen ter hoogte van nu hoog opgelopen dwangsommen inclusief de bijkomende kosten.
met vriendelijke groeten,

J. van Willigen

PS
Luister hier naar de raadsvergadering van 22 maart 2011, agendapunt 12 - legaliseringsdebat Dolle Pret en kijk hier naar de uitzending van de VARA Ombudsman.

JvW.

 
19-10-2011  

B&W besluiten d.d. 18 oktober 2011

 


B&W besluitenlijst 18-10-2011
B&W besluit: Instellen Kleurrijk Almelo Prijs
Raadsbrief: Instellen Kleurrijk Almelo Prijs
B&W besluit: Burenruzies
Raadsbrief: Burenruzies
B&W besluit: vaststellen CAR (Coll. Arbeids Regeling)
B&W besluit: Intrekken teruggave ID-kaartheffing
B&W besluit: Openbaar ter afdoening portefeuillehouder

 
19-10-2011  

College trekt extra borgeisen Dolle Pret in

 

ALMELO – Raadslid Gerwin Kamphuis (LKA) meldt dat het college van B&W de extra borgeisen aan ‘Dolle Pret’ onderneemster Hennie ter Avest intrekt. Volgens Kamphuis maakt het college dat donderdag openbaar.
Het college van B&W wilde van ter Avest een bankgarantie en borgstelling met haar privébezit om überhaupt nog aan een betalingsregeling mee te werken voor de dwangsom die inmiddels is opgelopen tot 50.000 euro exclusief bijna 15.000 euro aan deurwaarderskosten. In opdracht van de gemeente werd zelfs haar Gelderse privéwoning al gefotografeerd.
Ter Avest ging eerder niet op het voorstel van gespreide betaling in, omdat zij de gemeente verwijt door het toedoen van de gemeente in problemen te zijn gekomen. De gemeente wijzigde het bestemmingsplan Buitenhaven/Het Noordbroek zonder haar daarvan in kennis te stellen. Een bezwaar kwam derhalve te laat. Zowel de gemeentelijke bezwarencommissie als bestuursrechter Mr. Jue adviseerden het college van B&W de activiteiten van ter Avest alsnog te legaliseren, maar het college negeerde deze adviezen. De gemeenteraad besloot later legalisatie toch mogelijk te maken.
Ook de VARA Ombudsman dook in het dossier en bevroeg wethouder Johan Andela (VVD) daarover. De uitzending van de VARA Ombudsman komt vrijdagavond op TV om 20.50 uur op Nederland 2
 

 
21-10-2011  

Almelo start nieuwe werving omnibuspanel

 

ALMELO - Vorige week heeft een aantal willekeurig geselecteerde Almeloërs een brief gekregen waarin de Gemeente Almelo hen vraagt om lid te worden van het gemeentelijk omnibuspanel.

Ieder jaar hield de Gemeente een onderzoek via een omnibusenquête en via een internetpanel.
Vorig jaar is dat veranderd: er is nu één digitaal omnibuspanel. De leden van dit omnibuspanel krijgen enkele keren per jaar via internet een vragenlijst voorgelegd.

Voor de verdere uitbouw van het omnibuspanel zijn meer deelnemers welkom. Daarom heeft de Gemeente een uitnodiging verzonden aan een groot aantal inwoners met de vraag lid te worden van het omnibuspanel. Hebt u geen brief ontvangen, maar wilt u wel graag lid worden van het omnibuspanel, dan kunt u een mailtje sturen aan omnibuspanel@almelo.nl. Iedereen die zich daar nieuw aanmeldt krijgt vervolgens een e-mail terug met een uitnodiging voor een vragenlijst. Momenteel is dat een enquête die gaat over groenvoorzieningen en de gemeentegids. Verder vult men ook een aanmeldvragenlijst in met persoons- en achtergrondgegevens. De gegevens worden vertrouwelijk verwerkt en uitsluitend voor onderzoeksdoeleinden gebruikt. Voor het doen van onderzoek is voor de medewerkers van de Gemeente Almelo de gedragscode voor statistiek en onderzoek van kracht.

Als u niet over internet beschikt, maar u wilt wel graag mee doen, dan kunt u zich telefonisch aanmelden via (0546) 54 11 82.

 
21-10-2011  

Wethouder informeerde raadslid niet helemaal juist

Borgeisen Dolle Pret niet helemaal van tafel
 

ALMELO – Hoe wordt een raadslid op het verkeerde been gezet? Die vraag kan gesteld worden nadat raadslid Gerwin Kamphuis (LKA) door wethouder Johan Andela was gebriefd dat de extra gestelde borgeisen t.a.v. de dwangsom voor kinderspeelparadijs en partycentrum Dolle Pret van tafel zou zijn mits ter Avest zich keurig hield aan de betalingstermijnen van 5000 euro per 3 maanden tot de hele openstaande post van 65.000 betaald zou zijn.
Volgens de brief van de stadsadvocaat ligt dat wat genuanceerder. Weliswaar is de eis tot bankgarantie ingetrokken, maar ter Avest dient nog wel een verklaring te ondertekenen dat zij zich aan de betalingsregeling zal houden en dat alle nog bijkomende kosten – inmiddels al bijna 15.000 euro – ook voor haar rekening komen.
De stadsadvocaat en het college van B&W nemen dus geen genoegen met de acceptatiebrief van de juridisch gemachtigde J. Eshuis d.d. 26 augustus jl. waarin wordt gemeld aan de gemeente dat ter Avest zich aan het eerder door het college gedane voorstel zal houden en dat is opmerkelijk te noemen. Gemachtigde Eshuis vroeg eveneens naar een overzicht van de maximale kosten en of rente berekend zou worden.
Op die vragen gaat de stadsadvocaat in casu het college van B&W niet in, zij het dat de kosten nog een open eind blijken te zijn en een lekker melkkoetje is voor een overbodige inzet van de stadsadvocaat.
Daar komt bij dat de gemeente ter Avest heeft gevraagd alle bescheiden t.a.v. de nu vereiste omgevingsvergunning in viervoud in te leveren. Die gegevens heeft de gemeente al jaren in bezit want die werden ook ingeleverd voor de op 22 maart 2006 verleende exploitatie- en drank & horecawetvergunning.
Kortom LKA-raadslid Kamphuis werd min of meer op het verkeerde been gezet en na overleg met de mede-indieners Leefbaar Almelo, ALA/AOV, D66 en GroenLinks om de kwestie op de gemeenteraadsagenda te krijgen, heeft men besloten om dat extra raadsdebat niet te cancelen.
Hoe de TV-uitzending van de VARA Ombudsman over het handelen van de gemeente zal gaan laat zich nu wel zo ongeveer raden. De uitzending begint om 20.50 uur op Nederland 2.

Uitzending gemist? Klik hier


Brief van de stadsadvocaat (pdf) inzake borg

 
25-10-2011  

Verkeerde uitleg gemeente betreffende Dolle Pret


De bewerkte foto waarop de wethouder als Pinokkio wordt afgebeeld is van: www.AlmeloAnders.nl
 

ALMELO – In TC Tubantia van dinsdag 25 oktober 2011 stelt een woordvoerder van de gemeente Almelo dat het hebben van een horecavergunning voor Dolle Pret alleen niet voldoende is om een horecabedrijf te exploiteren als dit in strijd is met het bestemmingsplan.
Die uitleg is bezijden de waarheid, omdat kinderspeelparadijs Dolle Pret der dato 22 maart 2006 zowel een horecavergunning had voor de begane grond en de bovenverdieping en eveneens een exploitatievergunning.
Op dat tijdstip was het vigerend bestemmingsplan ’t Noordbroek agrarisch/weiland. Alle bedrijven die daar toen en nu worden geëxploiteerd zijn ooit via een art. 19 procedure oude wet Wro tot stand gekomen zoals ook de voorganger van Dolle Pret het kartcentrum met feestaccommodatie op de bovenverdieping tot 1000 personen. E.e.a. blijkt uit de bouwvergunning ui 1995.
De uitleg van de gemeente is dus geleuter van de bovenste plank!

Pas in oktober 2006 werd het bestemmingsplan aangepast en deze werd een jaar later van kracht omdat de provincie Overijssel nog een paar kleine correcties aanbracht.

Wethouder Andela zegt in de uitzending van de VARA Ombudsman bovendien dat hij de verleende vergunning niet kende en vroeg een week om respijt om dat uit te zoeken.
Op 22 maart 2011 vergaderde de gemeenteraad over de nota ‘Horeca op bedrijventerreinen’, met uiteindelijk resultaat dat de activiteiten van Dolle Pret gelegaliseerd kunnen worden. Op die avond sprak eigenaresse Hennie ter Avest voor aanvang van het debat de voltallige gemeenteraad en het college van B&W toe om haar zaak te bepleiten. Ook toen refereerde ze aan de eerder afgegeven vergunningen en wie zat er pal naast haar; wethouder Johan Andela (VVD) die verantwoordelijk is voor de inning van de dwangsommen (Luister hier naar de opname).
Ook aanwezig wethouder Theo Schouten (PvdA), die verantwoordelijk is voor de ruimtelijke ordening en dus de actualisering van het bestemmingsplannen en de burgemeester die ter Avest afhamerde toen ze de dwangsommen aankaartte.
De gemeente geeft dus in TC Tubantia (lees hier de internet-editie) weer geen feitelijke uitleg!

De toepassing van art.19 betreffende de stadsontwikkeling werd en wordt veel toegepast omdat verouderde bestemmingsplannen anders de ontwikkelingen tegenhouden. Voorbeelden te over. Zo is de hele Woonboulevard gebouwd volgens art. 19 met diverse horecaexploitaties zoals Mc. Donalds, v/h Cookers, Wok restaurant en de horecaexploitaties in het Polmanstadion en de IISPA.

‘Niets let de gemeente – gelet op de voorgeschiedenis – om een ontheffing te verlenen’, zei bestuursrechter Mr. Jue toen hij niets anders kon dan de gemeente formeel gelijk te geven omdat tegen de wijziging van het bestemmingsplan te laat was geageerd omdat ter Avest niet door de gemeente actief was geïnformeerd (wettelijk toen nog geen plicht, inmiddels wel en dat is niet voor niets). Ook de gemeentelijke commissie Onderzoek & Advies deelde die mening. Het vorige en huidige college van B&W negeerden die adviezen volledig!

Waarom? Weet u het? Of is de vierde macht in het stadhuis zo sterk dat ook het huidige college van B&W in het ambtelijk gareel loopt? En zwijgt de coalitie VVD/CDA/PvdA daarom als het graf!
 

Archief
Terug naar vorige pagina