Politiek nieuws


Plaatsing  
 
05-07-2011  

Stork: “Koop rijwielstalling Wolf aan voor DVO´71”


De gewezen rijwielstalling en werkplaats van Wolf aan de Rietstraat.
Op de achtergrond het clubgebouw van sv. Rietvogels.
 

ALMELO – De fractie van ALA/AOV/TROTS heeft gisteravond een gesprek gevoerd met afgevaardigden van DVO’71. Daarbij werd verteld dat DVO’71 in principe met sv Rietvogels een akkoord heeft voor het gezamenlijk gebruik van de velden en de kleedkamers op het sportcomplex De Riet.
DVO’71 kwam ook met de suggestie om de oude niet meer in exploitatie zijnde rijwielstalling Wolf aan te kopen, dat grenst aan de parkeerplaats van sv Rietvogels. Volgens Stork wil DVO’71 van die ruimte een clubgebouw maken zodat de club eerst zelfstandig door kan op De Riet en zo naar een fusie kan groeien met sv Rietvogels.
Fractievoorzitter Gijs Stork vindt dat een optie en heeft nu aan het college van B&W gevraagd of deze bereid is de loods aan te kopen en ter beschikking te stellen aan DVO’71, zodat de club per 1 september a.s. een eigen onderkomen heeft en aan de voortslepende kwestie een eind kan worden gemaakt.
Beide verenigingen zijn al sinds 2006 in gesprek waarbij sv Rietvogels bereid is een fusie aan te gaan en DVO’71 volhard in zelfstandig voort te bestaan. Het laatste jaar komt daar het argument bij van de slechte financiële huishouding van sv Rietvogels.
DVO’71 eindigde de afgelopen competitie met 3 spelende seniorenelftallen en sv Rietvogels met 4 seniorenelftallen en 6 juniorenelftallen. Ook heeft het nog een aantal niet competitie gerechtigde miniteams. DVO’71 heeft geen jeugdafdeling.
Wel kan de eveneens armlastige club straks mogelijk over geld beschikken. De gemeente wil namelijk het voor 28.000 getaxeerde clubgebouw op ’t Maatveld aankopen voor 58.000 euro. Als bij aankoop van het pand Wolf dit geld in de renovatie van de oude rijwielstalling gestoken moet worden, lijkt een fusie tussen beide clubs verder weg dan ooit. Mede ook omdat de leden van sv Rietvogels zich nadrukkelijk uitgesproken hebben voor een fusie en geen concurrent op De Riet willen. De club heeft formeel het Recht van Opstal op De Riet en kan het gebruik van de eigen kleedkamers door DVO’71 blokkeren.
Vanavond om 19.00 uur is er in het stadhuis een informatieve raadsvergadering waarbij deze kwestie aan de orde komt evenals de herschikking van de sportverenigingen op de Ossenkoppelerhoek. Ook daar moeten nog diverse plooien worden glad gestreken voordat er überhaupt groen licht gegeven kan worden voor nieuwbouw van een voetbalstadion voor de Bvo Heracles. Ook zal wethouder van Marle met cijfers op tafel moeten komen wat de herschikking van de sportverenigingen gaat kosten. Het vermoeden bestaat dat dit toch wel enige miljoenen euro’s vergt. Daar komt aankoop van een lap grond en mogelijke schadeclaim van de woningstichting Beter Wonen nog eens bij.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
06-07-2011  

PvdA peilt leden over nieuw voetbalstadion

 

ALMELO – Vanavond, om 19.30 uur in wijkcentrum Westerdok aan het Sumatraplein, peilt de PvdA de mening van de leden over het thema nieuwbouw voetbalstadion voor Bvo Heracles Almelo. De raadsfractie vindt dat belangrijk om een afweging te kunnen maken of de fractie instemt met de plannen.
Aan de nieuwbouw van een voetbalstadion verbonden is ook de herschikking van de sportclubs op de Ossenkoppelerhoek, omdat Oranje Nassau voor nieuwbouw moet wijken. Die herschikking kost miljoenen. Daar staat tegenover dat ook Asito een nieuw hoofdkantoor kan bouwen op de hoek Weezebeeksingel – H.R. Holstlaan.

P.S.
Zou de PvdA de leden ook kunnen polsen over de inzet van interventieteams in Almelo Zuid?

 
06-07-2011  

Bestuurders en ondernemers ontbijten

 

ALMELO – Gemeentebestuurders, ambtenaren en ondernemers hebben woensdagochtend gezamenlijk ontbeten in de Burgerzaal van het stadhuis. Doel het bespreken van een rapport van het MKB om tot een koepelorganisatie te komen die als strategisch partner van de gemeente kan fungeren.
Laat nu het vorige college van B&W de adviescommissie Handel & Ambacht, waarin alle ondernemers vertegenwoordigd waren, hebben opgeheven (evenals een reeks van andere adviescommissies zoals binnenstadbewoners, horeca e.d.) omdat men het in het stadhuis zelf wel wist. In ieder geval blijkt dat de ondernemers weer met regelmaat aan de tafel willen zitten met B&W en het solistische optreden zat zijn.
Of een hernieuwt platform nog op tijd is? De kas is inmiddels leeg, de schuld aan hypotheken op bouwgrond inmiddels hoger dan 180 miljoen euro, de verantwoordelijke bestuurders weg en de komende bezuinigingen slaan er fors in.

 
11-07-2011  

Christen Unie heeft vragen over interventieteams


In Almelo Zuid zie je deze tekst op menig huis.
Vooral in de Zwanebloemstraat is stevig geposterd.
 

ALMELO - De fractie van de ChristenUnie heeft de nodige vragen aan B&W over de inzet van interventieteams in Almelo Zuid. De fractie kon namelijk niets vinden over die inzet op het raadsinformatiesysteen RIS en kent ook de brief aan de bewoners niet. Dat kan ook niet, omdat aan de inzet van interventieteams geen collegebesluit ten grondslag ligt. Burgers kunnen overigens wel schriftelijk hun beklag doen bij B&W en de Overijsselse Ombudsman.
Verder wil de ChristenUnie weten wat het college van B&W doet met de opmerkingen en kanttekeningen uit de samenleving t.a.v. de aangekondigde sportbezuiniging in 2012.

De fractie van de PvdA heeft vragen over de dreigende sluiting van Huize Alexandra en de concurrerende kinderactiviteiten door Scoop. Over de Stasi-inzet van interventieteams in Almelo Zuid onder verantwoordelijkheid van de eigen wethouder geen woord!

Naschrift redactie:
Wethouder Kuik gaf dinsdag als antwoord aan de fracties van ChristenUnie en SP dat de inzet van interventieteams vooral tot doel hebben de samenleving in de omgeving te verbeteren en daarbij de zorg als speerpunt wordt gezien.
Zij vertelde eveneens dat het College Bescherming Persoonsgegeven (CBP) toestemming heeft verleend. Waarschijnlijk doelde de wethouder op de toestemmingsbrief van het ministerie van Sociale Zaken uit 2009. Het betrof toen specifieke controles in De Riet die onder verantwoordelijkheid van het ministerie vallen.
De inzet van de interventieteams omvatten echter de driehoek Bornsestraat/ Deldensestraat/Bornerbroeksestraat oftewel geheel Almelo Zuid. Bovendien blijkt uit de praktijk dat alleen de sociale recherche, uitkeringsinstantie UWV en politie de ‘uitgekozen’ adressen bezoekt. Zorgaanbieders op sociaal vlak zijn niet in de teams opgenomen. Reden voor de organisatie Almelo Sociaal om een MELDPUNT in te stellen waar burgers hun beklag kunnen doen. Almelo Sociaal zal de wethouder en gemeenteraad er vervolgens op aanspreken wanneer de controles onwettig uitgevoerd blijken te zijn.
Lees ook de reacties op TC Tubantia.


Vragen ChristenUnie 2011-07-12
PvdA-vragen over Alexandra en kinderactiviteiten Scoop
NIET WELKOM

 
13-07-2011  

B&W besluiten d.d. 12 juli 2011

 

bijlagen later


B&W besluitenlijst d.d. 12 juli 2011

 
13-07-2011  

Beklag uit het stadhuis

  ALMELO - Met ingang van 14 juli a.s. is het gehele stadhuis rookvrij en worden de rookplekken ontmanteld. Niet iedereen in het stadhuis is daar blij mee getuige een mailtje van een werknemer aan alle raadsleden.
De invoering werd met twee dagen uitgesteld en daar zal het debat over de lening voor een nieuw stadion wel debet aan zijn. De rookplek bij de raadszaal wordt namelijk flink gebruikt door publiek en raadsleden. Op zich wel begrijpelijk omdat insprekers en belanghebbenden vaak vol spanning de besluitvorming volgen.
De raad stak echter geen spaak in het wiel en liet het besluit over zich heenkomen. Voor de rokers is er een troost. De debatten zijn vaak live te volgen via internet.
Het wordt saai tijdens raadsvergaderingen.
Voor de ambtelijke 'junks' rest een rookplek buiten het gebouw.
Lees verder...

 
19-07-2011  

Raadsvragen GL over gevaren ForFarmers

 

ALMELO – GroenLinks fractieleider Hans Buitenweg wil meer weten over de mogelijke gevaren die de vestiging van ForFarmers met zich meebrengt. B&W liet vorige week weten dat ‘de beste brokkenmaker van Nederland’ geen Brzo-bedrijf meer is omdat het geen gewasbestrijdingsmiddelen meer aan de Jollesweg opslaat. Toch is Buitenweg nog niet geheel gerust en wijst op de mogelijke gevaren van explosies bij opslag van meel en granen in silo’s. In een brief aan het college van B&W heeft hij daarom een aantal vragen geformuleerd en daarbij een afschrift gedaan van veiligheidsrisico’s in silo’s.


Vragenbrief GroenLinks
Atexposter gevaren in silo's

 
27-07-2011  

B&W besluiten d.d. 26 juli 2011

 

ALMELO - In de bijlage de wekelijkse voornemens van B&W om tot een besluit te brengen.  Formeel zijn de besluiten nog niet genomen omdat onvoldoende wethouders aanwezig waren.
Voorstellen worden bekrachtigd op dinsdag 2 augustus 2011


B&W besluitenlijst d.d. 26 juli 2011
B&W besluit: Opleggen bestuursdwang Megahome.nl
B&W: Aanwijzingsbesluit hondenuitlaatstroken en gebieden
B&W besluit: Aanbesteden Waterrijk duurzame energie
B&W besluit: Ontwikkeling Almelo Nouveau
B&W besluit: Krediet exp. proj. ambulante hulp 2e lijn
B&W besluit: Krediet project Jong en Kansrijk
B&W besluit: Afwijken welstandsadvies P-garage station
B&W: Maandelijkse update inhuur extern personeel
Raadsbrief: Maandelijkse update inhuur extern personeel
B&W: Treasuryrapport 1e halfjaar 2010
B&W besluit: Antwoord aan LKA verjaring gang Stegehuis
Antwoordbrief: Aan LKA betreffende gang Stegehuis
B&W besluit: Antw.op email LKA over raadsverg. 03-11-11
Antwoordbrief: Antw.op email LKA over raadsverg. 03-11-11
B&W voorstel: Aanpassen financiële verordeningen
Raadsvoorstel: Aanpassen financiële verordeningen
B&W besluit: Zaken ter afdoening portefeuillehouders

 
30-07-2011  

Satire over interventieteams

 

ALMELO – Op de satirische website AlmeloAnders.nl staan een aantal kritische artikelen en reacties over de inzet van interventieteams in Almelo Zuid. Verantwoordelijk wethouder Mieke Kuik-Verweg (PvdA) krijgt het er van langs waarbij een vergelijk met de DDR Staatliche Sicherheidsdienst (STASI) en Sovjetpraktijken wordt gemaakt. Ook wordt gesuggereerd dat het beter is om ex- bestuurders met wachtgeld een bezoekje te brengen. In ieder geval is het duidelijk dat niet zomaar toegang tot de woning kan worden geëist en inbreuk kan worden gemaakt op de persoonlijke levenssfeer.
Vraag altijd om identificatie en neem desnoods de gesprekken op of zorg voor getuigen indien men bij u de tandenborstels wil tellen, want van de gemeenteraad is niet veel te verwachten.
 

Fotoreportage (1 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina