Politiek nieuws


Plaatsing  
 
01-11-2011  

Gemeenteraad roept halt inzake Dolle Pret (upd)


Raadslid Gerwin Kamphuis (LKA) is boos op wethouder Johan Andela (VVD), nu de stadsadvocaat de kosten van de juridische toetsing (in opdracht van B&W) over het unanieme raadsbesluit van dinsdag jl. bij de exploitant Henny ter Avest van 'Dolle Pret in Almelo BV' neerlegt.

Email raadslid G. Kamphuis(LKA) aan B&W d.d. 05-11-2011

Geacht college,
Er is een motie unaniem aangenomen dat enkel nog tot openbare verkoop van Dolle Pret overgegaan kan worden als de termijnen niet worden betaald. De betalingsregeling, die nog kon leiden tot openbare verkoop, doet er dus niet meer toe. Een juridisch adviseur van de wethouder heeft het document dinsdag goedgekeurd. In mijn ogen, en ik denk in de ogen van vele raadsleden, is het weer onnodig geweest om toch nog weer de stadsadvocaat hier aan te laten werken. Alweer onnodige kostenverhogingen, bovenop de andere overbodige kosten veroorzaakt door de stadsadvocaat. Ook in de media is nu te lezen dat de stadsadvocaat totaal niet nodig is geweest, zie bijvoorbeeld Almelos Weekblad.
De kosten voor de stadsadvocaat zijn ondertussen fors opgelopen, daardoor er nu al meer dan 18.000 euro aan extra kosten is ontstaan. Omdat het inschakelen van de stadsadvocaat echt onnodig was, zien wij dat als een inschattingsfout van het college. Inschattingsfouten van het college worden nu eenmaal door de gemeenschap betaald, niet door 1 enkele persoon. Om nu eens duidelijkheid te verschaffen, verzoek ik u de totale kosten momenteel op 60.000 vast te zetten en daarna alle onnodige kosten nog, door overleg in de raad, te verrekenen met Dolle Pret.

Met vriendelijke groet,

Gerwin Kamphuis
Lijst Kamphuis Almelo
www.lkalmelo.nl
 

ALMELO – Het dossier Dolle Pret gaat pijn doen en vooral de harde lijn die werd ingezet door de stadsadvocaat in opdracht van het college van B&W, is de gemeenteraad een doorn in het oog. In augustus werd beslag gelegd op de volledige inventaris om een bedrag van 50.000 euro aan dwangsommen te incasseren terwijl de kosten inmiddels ook zijn opgelopen tot een slordige 15.000 euro.
Exploitante Henny ter Avest was middels een brief van de juridisch adviseur in augustus al akkoord gegaan met de door B&W voorgestelde betalingsregeling maar daar werd op gereageerd door de stadsadvocaat met een eis tot bankgarantie en privéborg.
Dat nu ging de gemeenteraad te ver mede omdat eerder dit jaar werd besloten tot reparatie t.a.v. het bestemmingsplan om de activiteiten van Dolle Pret weer mogelijk te maken middels een ontheffing.

<< Raadslid Gerwin Kamphuis (LKA) diende een raads-breed gesteunde motie in, om de stadsadvocaat en verantwoordelijk wethouder Johan Andela (VVD) een halt toe te roepen omdat ook de 2e aflossingstermijn inmiddels is betaald.
Hij overhandigde tevens een getekende verklaring van directeur ter Avest waarin zij opnieuw beloofde zich aan de betalingstermijnen te houden.
De wethouder legde zich bij de motie neer, maar wil de getekende verklaring nog wel juridisch laten toetsen. (Tegen de VARA Ombudsman verklaarde de wethouder onlangs voor de TV-camera dat hij was uitgesproken met mevrouw ter Avest. red.)
Het ontlokte Kamphuis de opmerking dat de motie unaniem is en hij (de wethouder) gewoon een handtekening kan zetten om de afspraak te bezegelen. Het leverde Kamphuis applaus op van tientallen werknemers en sympathisanten op de publieke tribune.

Meerdere fracties zoals o.a. ALA en Christen Unie wilden ook dat het beslag van de inventaris wordt opgeheven zodat ter Avest normaal kan ondernemen, maar dat bleek een stap te ver voor coalitiepartners VVD/PvdA/CDA. Raadslid Bert Hümmels (LA) omschreef cryptisch dat de wethouder ook nog maar eens moest kijken naar de explosieve bijkomende kosten voor ter Avest en gaf de overweging mee om daar iets aan te doen.

Update:
Advocaat eist aanpassing en stuurt opnieuw rekening

 
08-11-2011  

Scherpe start ALA in begrotingsbehandeling 2012

 

ALMELO – ALA/AOV-voorman Gijs Stork zet vanavond scherp in tijdens de begrotingsbehandeling 2012. Laat de begroting dan dekkend zijn, toch moeten vooral de uitkeringsgerechtigden en de sport inleveren en vreest Stork dat in de komende jaren 100 miljoen euro verlies op grondtrabnsacties moet worden afgeschreven. Stork mist in de begrotingsvoorstellen hoe het college van B&W dit denkt te doen en zegt dat het college de pijn van het megalomane beleid van de afgelopen jaren voor zich uitschuift.
Stork wil ook opheldering hoe het college de krimp in personeel wil vorm geven.

Lees in de bijlagen de beschouwingen van de fracties in 1e termijn.

(Alfabetische volgorde) 


Algemene beschouwingen Begroting 2012 ALA/AOV 1e termijn
Algemene beschouwingen Begroting 2012 CDA 1e termijn
Algemene beschouwingen Begroting 2012 CU 1e termijn
Christen Unie bijlage (poperpoint)
Algemene beschouwingen Begroting 2012 D66 1e termijn
D66 bijlage
Algemene beschouwingen Begroting 2012 GL 1e termijn
Algemene beschouwingen Begroting 2012 LA 1e termijn
Algemene beschouwingen Begroting 2012 lijst Cete 1e termijn
Algemene beschouwingen Begroting 2012 LKA 1e termijn
Algemene beschouwingen Begroting 2012 PVA 1e termijn
Algemene beschouwingen Begroting 2012 PvdA 1e termijn
Algemene beschouwingen Begroting 2012 SP 1e termijn
Algemene beschouwingen Begroting 2012 VVD 1e termijn

 
14-11-2011  

Thema-avond D66 over financiële situatie Almelo


De Almelose fractieleider Fred Gerritsen en Bert Bakker (r), oud- Tweede Kamerlid voor D66.
Bert Bakker heeft zijn 'roots' aan de Zwanebloemstraat in Almelo.
Tegenwoordig is hij lobbyist bij het Haagse kantoor Meines & Partners, waar ook oud- minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot actief is.
 

ALMELO – D66 gaat woensdag 16 november a.s. 20.00 uur in Lunchroom Feijn aan de Kerkstraat 12 proberen uit te leggen hoe de financiële situatie is waarin de gemeente Almelo (en andere gemeenten) zich bevindt. D66 presenteerde voor de begrotingsbehandeling 2012 een alternatieve begroting maar haalde daar niets van binnen en ging uiteindelijk toch accoord met het begrotingsvoorstel van het college van B&W.

Doel van de thema-avond is ondermeer op heldere en duidelijke wijze te laten zien en bespreken hoe de financiële situatie van de gemeente Almelo is. Welke inkomsten en uitgaven zijn door de gemeente beïnvloedbaar en welke niet, hoe staat dit in vergelijking tot andere gemeenten en welke acties zijn nodig om tot een gezonde(re) financiële huishouding te komen? De insteek is niet om alleen het D66-geluid te laten horen, maar vooral om in een openbaar debat met elkaar van gedachten te wisselen hoe dingen anders en mogelijk beter kunnen, mede gebaseerd op de bevindingen van een of meer (externe) deskundigen. Een van de aanwezige deskundigen zal in elk geval oud-Almeloër en oud-D66-Tweede Kamerlid (tevens financieel woordvoerder), Bert Bakker, zijn.

Locatie: Lunchroom Feijn, Kerkstraat 12 te Almelo
Datum: 16 november 2011
Tijd: 20.00 - 22.00 uur

 
20-11-2011  

Politiek café over eurocrisis

 

ALMELO - De lokale afdelingen van de SP en de PvdA in Almelo organiseren vrijdag 25 november in de bibliotheek van Almelo samen een politiek café. Het programma begint 20.00 uur in De Meridiaan en de toegang is vrij.
Gasten zijn Hans van Heyningen, secretaris SP-bureau, Thijs Berman, delegatieleider van de PvdA in het Europees Parlement en Paul Ulenbelt, Tweede Kamerlid SP. Van Heyningen en Berman houden elk een inleiding over de eurocrisis: over de oorzaken die tot deze crisis hebben geleid en over de noodzakelijke aanpak ervan. De zaal krijgt daarop de gelegenheid voor het stellen van vragen en discussie. Na de pauze volgt een discussie over de toekomst van onze pensioenen met als inleider Ulenbelt. Na de inleiding volgt onder leiding van Gezina van der Ven en Reinette Kiès, voorzitter van respectievelijk de SP en PvdA Almelo, discussie met het publiek.

 
23-11-2011  

B&W besluiten d.d. 22 november 2011


ALMELO – Aannemersbedrijf Goossen – een Wessels onderneming - gaat 22 woningen bouwen op het voormalige terrein van de St. Christoffelkerk aan de Christoffelstraat 1-3. Goossen kocht de grond van woningstichting St. Joseph.
Goossen heeft haast, omdat per 1 januari a.s. de toegezegde provinciale subsidie voor het reinigen van de bodem verloopt. Op die plek was vroeger een gemeentelijke stortplaats en de Christoffelstraat heette vroeger dan ook Beltstraat.
De verontreiniging strekt zich uit tot in de tuinen van de woningen aan de Hazelaarstraat, de Bornsestraat en deels de Christoffelstraat.
Goossen wil met spoed de bodemsanering starten en het college van B&W is nu akkoord met het gewijzigde bouwplan voor 22 woningen. Eerder wilde Goossen 23 goedkope rijtjeswoningen bouwen in de prijsklasse van 150.000 tot 250.000 euro. Nu worden de woningen een stukje duurder.
Lees het B&W-besluit >>

Het college van B&W wil de mogelijkheden voor Almelo Nouveau i.o. verruimen en doet nu een nieuw voorstel aan de gemeenteraad, die in maart jl. een aantal beperkingen vastlegde.
Lees het B&W-besluit >>

De afhandeling van de verkoop van Essent levert nog een aardige duit op.
Lees het B&W besluit >>

De nieuwste demografische gegevens laten zien dat Almelo tot 2025 nog licht groeit. Vooral het aantal ouderen neemt toe. het aantal jongeren tussen 20 en 30 jaar daalt met 7 à 9 procent.
Lees de nota >>
 


B&W Besluitenlijst 22-11-2011
B&W besluit: Borg herfinancieren Apollo/Othello
B&W besluit: Herindeling markt wegens bouw Waagplein
B&W besluit: Bevestigen afspraken met provincie
Raadsbrief: Bevestigen afspraken met provincie
B&W besluit: Instemmen bestemming Utopia II
Raadsvoorstel: Instemmen bestemming Utopia II
B&W besluit: voorontwerp bestemming Nijrees Zuid
B&W besluit: Woningbouw Christoffelstraat 1-3
Raadsvoorstel: Woningbouw Christoffelstraat 1-3
B&W besluit: Functiewijzigingen Almelo Nouveau
Raadsvoorstel: Functiewijzigingen Almelo Nouveau
B&W besluit: LA-vragen kosten/baten Fusion/Convince
antwoordbrief: LA-vragen kosten/baten Fusion/Convince
B&W besluit: Integraal huisv.plan Onderwijs 2011
Raadsvoorstel: Integraal huisv.plan Onderwijs 2011
B&W besluit: Huisvestingsprogramma 2012
B&W besluit: Decentralisatie functie begeleiding awbz
Raadsbrief: Decentralisatie functie begeleiding awbz
nota: Decentralisatie functie begeleiding awbz
B&W besluit: Bestemming restkredieten
B&W besluit: Hoogspanningslijnen ondergronds
Raadsbrief: Hoogspanningslijnen ondergronds
B&W besluit: Afronding Essent aandelen aan RWE
B&W besluit: Overhevelen rijksmiddelen - reserve
B&W besluit: Demografische gegevens Almelo
Raadsbrief: Demografische gegevens Almelo
Nota: Demografische gegevens Almelo
B&W besluit: Verlengen termijn IMG projecten WSZW
B&W besluit: Ter afdoening portefeuillehouders

 
25-11-2011  

Andere kijk op Burgerwacht Zuid Oost

 

ALMELO – AlmeloAnders.nl steekt de draak met de invoering van het Buurtpreventieteam in Almelo Zuidoost. Het project is een initiatief van burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld (VVD) zo bleek vorige week in het debatprogramma Rumoer in Leescafé De Meridiaan.
Advocaat Diederik Briedé - partijgenoot van Hermans - toonde zich een ferme tegenstander van deze Burgerwacht nieuwe stijl. Ook had hij kritiek dat wederom De Riet werd ‘misbruikt’ omdat cijfermatig niet aangetoond kan worden dat daar de criminaliteit hoger is dan in andere Almelose wijken.
AlmeloAnders.nl laat nu zien hoe de eerste ‘burgerarrestatie’ in zijn werk ging.
 

 
25-11-2011  

Van der Looy wint geding tegen gemeente

 

ALMELO – De gemeente zal toch een bodemprocedure moeten starten tegen projectontwikkelaar Van der Looy uit Weert. De rechtbank in Almelo wees in kort geding de eis tot betaling van de legesgelden van ruim een miljoen euro voor het ingetrokken Fortezza-project af omdat de rechtbank niet overtuigd is van het spoedeisende belang.
Vander Looy zou het bedrag voor 1 september jl. betalen zo was schriftelijk overeengekomen, maar vindt de vordering bij nader inzien te hoog en betaalde geen stuiver. De gemeente zal nu over moeten gaan tot een bodemprocedure om haar geld binnen te krijgen.

De gemeente hield rekening met de betaling van ruim 1 miljoen euro in de begroting 2012. Voorlopig schiet van der Looy een gat in de begroting en dat met een lege stadskas. Het college van B&W heeft het geld uit deze soap die al meer dan 12 jaar duurt, dringend nodig voor de ontwikkeling van een nieuw stadhuis op de voormalige Fortezza-plek.  De raad mag zich langzamerhand toch wel afvragen of er geen ‘koppen’ moeten rollen in het gemeentelijk apparaat?
Een andere vraag die opkomt is of de stadsadvocaat betrokken is bij het opstellen van de overeenkomst tot betaling tussen de gemeente en van der Looy?

 
26-11-2011  

Dolle Pret heeft eindelijk vergunning, maar...

 

ALMELO – Na de bestemmingsplanwijziging in oktober 2006 werd plotsklaps de eerder verleende horecavergunning van Dolle Pret op bedrijventerein 't Noordbroek waardeloos en ontspon zich een jarenlange juridische strijd met de gemeente. Het leidde tot veel commotie, 15.000 handtekeningen en heftige debatten, maar ook dwangsommen die opliepen tot 50.000 euro exclusief de bijkomende kosten.
De gemeenteraad was het gedoe tussen de opeenvolgende colleges van B&W en onderneemster ter Avest zat en besloot tot reparatie van de omissie in het bestemmingsplan.
Ook de VARA-Ombudsman bemoeide zich er mee en opnieuw de gemeenteraad om de betalingsregeling over de dwangsommen in 'goede banen' te leiden en nu is dan eindelijk de nodige omgevingsvergunning verleend zodat Dolle Pret zowel op de begane grond als de bovenverdieping vooruit kan.
Toch is er nog een maartje, want de brandweer heeft aanvullende veiligheidseisen gesteld ondanks dat alle veiligheidsvoorzieningen voldoen aan de door een deskundig ingenieursbureau uit Zwolle opgestelde voorschriften.
Omdat er nu over deze aanvullende eisen van de brandweer toch weer ‘strubbelingen’ dreigen te ontstaan, heeft ter Avest opnieuw een specialist in brandveiligheid in de hand genomen. Deze ingenieur bekijkt nu of de aanvullingseisen van de brandweer wettelijk zijn en of de gemeente dezelfde eisen ook stelt bij andere grote horecabedrijven in Almelo.

 
30-11-2011  

B&W besluiten d.d. 29 november 2011

 


B&W besluitenlijst d.d. 29 november 2011
B&W besluit: Opheffen Sport & Speluitleen
B&W besluit: Ruimtelijke visie De Bavinckel
Raadsvoorstel: Ruimtelijke visie De Bavinckel
B&W besluit: Verordeningen WWB, IAOW,IOAZ
Raadsvoorstel: Verordeningen WWB, IAOW,IOAZ
B&W besluit: Bijstand ouderen, gehandicapten...
Raadsbrief: Bijstand ouderen, gehandicapten...
B&W besluit: betreffende Indië-terrein
B&W besluit: inzetten recycle-buddy gemeentewerf
B&W besluit: Uitstel goedkeuring PVE vuurwerkopslagen
B&W besluit: Startnotitie speelautomatenhallen
B&W besluit: zaken ter afdoening portefeuillehouders
B&W besluit: Invordering leges Fortezza-van der Looy
Raadsbrief: Invordering leges Fortezza-van der Looy
B&W besluit: Controle boekjaar 2008 o.a.btw

Archief
Terug naar vorige pagina