Politiek nieuws


Plaatsing  
 
01-11-2010  

Bewoners Kollenveld misleid door de gemeente

 

De mensen die in 2005 een stuk grond voor een huis in het plan Kollenveld kochten zijn door de gemeente Almelo misleid. Aan hen is niet verteld dat er vlak voor hun neus een acht verdieping hoog flatgebouw zal worden opgetrokken. Sterker nog, aan de toekomstige bewoners werd door de stedenbouwkundigen van de gemeente verteld dat er laagbouw kantoren met bedrijfswoningen zouden komen.

Zoals blijkt uit de brief van B&W aan de gemeenteraad is er in december 2004 een contract gesloten met de projectontwikkelaar Mega Vastgoed. Mega gaat een acht verdiepingen hoog flatgebouw met 80 tot 100 appartementen bouwen. In het contract staat dat het college van B&W zorgt voor een wijziging in het bestemmingsplan om dat mogelijk te maken. De deal wordt stil gehouden. De gemeenteraad wordt niet geïnformeerd en ook tegen de kopers van grond en huizen in het Kollenveld wordt niets gezegd. Want wie wil er nu een vijfentwintig meter hoog flatgebouw vlak voor zijn neus?

We zijn nu 5 jaar verder en de woningmarkt staat stil. Er is dus weinig kans dat die 100 appartementen snel gebouwd en verkocht gaan worden. De weerstand van de wijk zal ook groot zijn. De Raad heeft duidelijk uitgesproken géén hoogbouw in het Kollenveld te willen. Maar hoogbouw, volgens de Almelose definitie, begint bij 9 woonlagen en de MEGA-flat zal 8 woonlagen hebben.

Zoals het er nu naar uitziet komt de bestemmingsplanwijziging er niet. In het bestaande bestemmingsplan kan gebouwd worden, maar dan moet de MEGA-flat van 100 appartementen terug naar 80 appartementen. Mega vastgoed is allang blij want het verkopen van 80 appartementen lijkt nu al een moeilijke zaak. Maar het prachtige van de deal die Mega met de gemeente heeft gesloten is dat de winst op de 20 flats die niet worden gebouwd, als gederfde winst wordt aangemerkt. En die gederfde winst wordt door de gemeente betaald, samen met een schadevergoeding voor gemaakte kosten. Tijd dus voor een Mega-feestje.

Inwoners en gemeenteraadsleden worden bij de neus genomen. En het college van B&W zorgt er voor dat de zakken van projectontwikkelaars gevuld worden, vooral als ze niet bouwen.

Wij snappen het niet meer.

1 november 2010 / ALA-AOV

Gijs Stork


Mail Gijs Stork n.a.v. antwoordbrief B&W Kollenveld

 
02-11-2010  

Raad hopeloos verdeeld over stadhuis

 

ALMELO – De Almelose gemeenteraad is hopeloos verdeeld over hoe het verder moet met het stadhuis. Het college van B&W kiest nu voor de variant van sobere nieuwbouw op de plek van Fortezza en wil er 1,5 miljoen bij inschieten om het eigendomsrecht over de onbetaalde grond van projectontwikkelaar van der Looy terug te krijgen. Als bonus mag deze ook nog 77 wooneenheden elders in het centrum bouwen.
Het alternatieve plan van oud- projectontwikkelaar Jan Voskamp wordt door het college diep in de la opgeborgen. Hetzelfde plan dat de huidige wethouder van stadsontwikkeling voor de verkiezingen in maart jl. omarmde.
Gevreesd wordt namelijk dat het Fortezza-terrein nog wel decennia braak kan liggen en een kantoordoos beter is dan niets.
Dat de woningstichtingen Beter Wonen en St. Joseph het plan van Jan Voskamp volledig steunden evenals de initiatiefnemers van het Burgerinitiatief wordt eveneens vergeten.
Hebben wij directeur Jan Kamst van St. Joseph tijdens de presentatie van het plan van Voskamp niet horen zeggen dat hij er wel oren naar had om de wooneenheden op het Fortezza-terrein uit het plan Voskamp te bouwen en zaten wij toen niet midden in de crisis?
Wat vindt u van de fractiediscipline van de coalitiepartijen CDA/PvdA/VVD ?

U kunt hier nog uw mening kwijt om de raad de richting te wijzen.

 
03-11-2010  

B&W besluiten d.d. 2 november 2010

 


B&W besluitenlijst 2 november 2010
B%W besluit: verlengen achtervang wonigstichtingen
B&W besluit: aanpassen gem. reg. Soweco
B&W besluit: Antwoord GL inzake brief MFA De Kolk
Raadsbrief: Antwoord GL inzake brief MFA De Kolk
B&W besluit: programmauitwisseling huis. geweld/Iserlohn
B&W besluit: Ontwikkelingen nieuw stadion Heracles
Raadsbrief: Ontwikkelingen nieuw stadion Heracles
B&W besluit: Verkeersmaatregel Vriezenveenseweg/Eugeria
Raadsbrief: Verkeersmaatregel Vriezenveenseweg/Eugeria
B&W besluit: bestuursdwang Tubbergerweg 4
B&W besluit: Aanlegvergunning vijver Bolkshoekweg 15
B&W besluit: Verantwoording pMJP
Raadsbrief: Verantwoording pMJP
B&W besluit: Antwoordt D66 - Begrotingsperikelen
Raadsbrief: Antwoordt D66 - Begrotingsperikelen
B&W besluit: Openbaar ter afdoening portefeuillehouder
B&W besluit: Antwoordt ALA hoogbouw Kollenveld
Raadsbrief: Antwoordt ALA hoogbouw Kollenveld
B&W besluit: Besluitvorming nieuw stadhuis
Raadsbrief: Besluitvorming nieuw stadhuis

 
07-11-2010  

Raadsleden op Fietsknelpuntentocht

 

ALMELO – Een zestal raadsleden en wethouder Theo Schouten gaf zaterdag gehoor aan de uitnodiging van de Fietsersbond om gezamenlijk per fiets een Fietsknelpuntentocht af te leggen in de Almelose binnenstad. De route Eugeria/Vriezenveenseweg hoefde dit jaar niet in de tocht opgenomen te worden omdat de gemeente onlangs besloot een parkeerverbod bij Eugeria in te stellen waardoor de fiets- suggestiestrook na jaren van strijd kan worden doorgetrokken.
Na afloop van de bijna twee uur durende tocht werd in Leescafé De Meridiaan door de Fietsersbond met de raadsleden van gedachten gewisseld over hoe Almelo fietsveiliger kan worden gemaakt.
Bekijk hier de tocht.

< Foto: Jan Bril

 
08-11-2010  

Armoede werkt niet

 

ALMELO – Met de slogan "Armoede werkt niet" voert de SP met een landelijke campagne actie tegen de plannen van het Kabinet Rutte om mensen met een arbeidsbeperking ( Wajong, WSW, WWB uitkering) inkomen te laten inleveren en 30.000 banen in de sociale werkvoorziening te schrappen. Zaterdag is in Almelo de lokale campagne van start gegaan. Aan de marktkraam van de SP op de Koornmarkt meldden zich vele mensen om hun handtekening te plaatsen tegen deze plannen. In de komende weken zal de SP Almelo actie voeren om te voorkomen dat mensen aan de kant worden gezet. Werknemers in de Sociale Werkvoorziening, Wajongers, uitkeringsgerechtigden en organisaties als Speciaal Voortgezet Onderwijs, organisaties voor dagbesteding etc. zullen worden opgeroepen om deel te nemen aan de grote manifestatie in de Brabanthallen in Den Bosch op zaterdag 27 november a.s. Mensen die mee willen kunnnen zich melden door een e-mail te sturen aan almelo@sp.nl 

Sinds de start van de campagne op 23 oktober zijn al enkele duizenden handtekeningen verzameld op de actiekaarten en via de website www.armoedewerktniet.nl. Daar zijn er vandaag meer dan 100 bijgekomen door mensen die aan onze kraam de handtekening hebben gezet.
De SP vindt dat de rekening van de crisis niet bij deze groep mensen mag worden gelegd. De SP is niet tegen het plan voor één regeling voor de WWB, WSW en Wajong, maar in de plannen die er nu liggen is er sprake van een pure bezuinigingsmaatregel van 2 miljard euro. Geen plan hoe mensen met een arbeidsbeperking dan aan het werk moeten komen. Wel verlaging van de bijstandsuitkering. Wel herkeuring van alle jonggehandicapten. Alleen nog toegang tot de SW voor mensen met een indicatie beschut werken. Wel verlaging van de uitkering naar 70% voor jongeren die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. De Wajong blijft alleen bestaan voor jongeren die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn.
De SP denkt dat door deze kabinetsplannen veel mensen met een arbeidsbeperking die graag willen werken, gedwongen thuis komen te zitten. Hierdoor zullen de kosten van uitkeringen alleen maar toenemen.
De SP vindt dat de uitkeringen niet verlaagd mogen worden; dat mensen met een arbeidsbeperking niet onder het minimumloon gaan verdienen en dat goede opleiding en begeleiding noodzakelijk blijven om duurzaam werken in een reguliere arbeidsomgeving mogelijk te maken.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
10-11-2010  

B&W besluiten d.d. 9 november 2010

 


B&W besluitenlijst 09 november 2010
B&W besluit: Brief procedurevoorstel Almelo Nouveau
B&W besluit: Pakketmaatregel AWBZ Almelo
Raadsbrief: Pakketmaatregel AWBZ Almelo
B&W besluit: Gunning Europese aanbesteding inburgering
B&W besluit: Realiseren lift Wierdensestraat 137
Raadsbrief: Realiseren lift Wierdensestraat 137
B&W besluit: Renteherziening lening AWS Beter Wonen
B&W besluit: Openbaar ter afdoening portefeuillehouders
B&W besluit: Instemming voortgang stadion en omgeving
Raadsvoorstel: Instemming voortgang stadion en omgeving
B&W besluit: Notitie MER nieuw stadion Heracles
Raadsvoorstel: Notitie MER nieuw stadion Heracles
B&W besluit: Terugkoop grond Fortezza
Raadsvoorstel: Terugkoop grond Fortezza

 
11-11-2010  

Commotie over brief G.v.W/VVD over Fortezza

 

ALMELO – Tijdens de begrotingsbehandeling over de begroting 2011 is vandaag grote commotie ontstaan over een brief inzake de perikelen rond Fortezza. De brief zou van wethouder van Woudenbergh afkomstig zijn en is gisteren geplaatst op de website van de Geleraaf. Volgens raadslid Gijs Stork is die brief vrijdag jl. door van Woudenbergh aan de webmaster van de Geleraaf overhandigd zo werd hem bevestigd van Geleraaf-zijde en Stork wil daarom weten welke status deze brief heeft. Op de Geleraaf staat de naam van wethouder van Woudenbergh onder de brieftekst/
AlmeloNieuws.nl heeft deze brief ook (zie bijlage), maar heeft deze brief dinsdag jl. per email ontvangen via de fractiesecretaris van de VVD.
Los van de status zou dit kunnen betekenen dat de brief als onderbouwing voor het verhaal van de VVD-fractie over het Fortezza-dossier niet door de VVD zelf is geproduceerd maar dat de productie uit ambtelijke burelen stamt.
Of Stork het ‘fijne’ boven water krijgt? 

Update: 18.35 uur
Wethouder van Woudenbergh wordt uit de wind gehouden door partijgenoot en collega Johan Andela. Deze verklaart aan de gemeenteraad dat de brief door hem maandag jl. is opgesteld op verzoek van de VVD-fractie als onderbouwing in de stellingname t.a.v. de voortgang van de besluitvorming van het Fortezza-dossier. Het college wil daar nu een sober stadhuis bouwen met een investering van bijna 57.000.000 miljoen euro.
De gemeenteraad neemt genoegen met deze uitleg. Blijft de vraag hoe wethouder van Woudenbergh deze brief op vrijdag aan de Geleraaf overhandigd terwijl deze volgens Andela maandag daarna door hem is geproduceerd.

Ondanks alle vraagtekens die de oppositiepartijen hebben over de gehele begroting of onderdelen daarvan, lijkt het er op dat de coalitiepartijen PvdA/VVD/CDA de rijen gesloten houden en de ingediende moties en amendementen geen kans krijgen. De zwaarste motie (zie bijlage) is wel de motie van raadslid Stork – en ondertekend door 9 oppositiepartijen (15 raadsleden) om de provincie in kennis te stellen over de bezwaren die bij een groot deel van de raad leven.
De motie werd aangehouden tot de behandeling van de  Voorjaarsnota 2011


Financiële effecten in verband met Fortezza
Motie: Informeren provinciebestuur over begrotingsbehandeling

 
14-11-2010  

VVD legt keuze voor nieuw stadhuis uit

 

ALMELO - De kritiek van de meeste oppositiepartijen in de gemeenteraad en vooral de reacties uit de burgerij bij artikelen in de media over het raadsbesluit om toch een nieuw gemeentehuis te willen bouwen op de plek van het 'gesneuvelde' plan Fortezza heeft bij de VVD kennelijk geleid tot de behoefte aan een nadere publieke onderbouwing.
Voor de gemeenteraadverkiezing in maart jl. gebruikte de VVD het nieuwe stadhuis op de Kloosterhof als campagnewapen en opteerde men voor renovatie van het huidige stadhuis.
VVD-raadslid Abdullatif had het moeilijk met de omslag die de fractie tijdens de begrotingsbehandeling maakte en stemde tegen welk nieuw stadhuis dan ook en wil renovatie van het huidige stadhuis. 
VVD-raadslid Jemy Pauwels zette namens de fractie e.e.a. op papier en zond dat vandaag aan de media.


Daarom kiest VVD voor stadhuis op Fortezza-locatie

 
15-11-2010  

PvdA over Cogas, IISPA en Rietvogels/DVO

  ALMELO - Voor het vragenuurtje van dinsdag a.s. wil de PvdA-fractie van het Almelose college van B&W meer weten over de voortgang van het overleg tussen s.v. Rietvogels en DVO'71. De politiek wil het Maatveld sluiten maar het overleg schiet niet op en zit na jaren in het slob. Eerder al verbood de PvdA-fractie haar toenmalige afdelingsvoorzitter nog langer als woordvoerder van DVO'71 op te treden.
Ook maakt de fractie zich zorgen over de exploitatie van de IISPA, vooral ook omdat minder verenigingen gebruik van de sporthal maken dan was beoogd, om over gebrek internationale wedstrijden maar niet te spreken.
Tot slot wil de PvdA meer weten over het vastrecht van de energierekening voor de bewoners in het Windmolenbroek en hoe het college zich heeft opgesteld t.o.v. Cogas.
Vragen over het extra hoge dividend over het jaar 2009 heeft de PvdA in de brief niet gesteld.
Lees verder...

 
15-11-2010  

ALA/AOV vragen over extra dividend COGAS NV

  ALMELO - Raadslid Stork (ALA/AOV) heeft vragen aan het college van B&W over het verlies van een bestuurszetel in de Raad van Commissarissen bij netwerkbedrijf Cogas NV. Ook wil de links-liberaal van het college weten of het inderdaad waar is dat Cogas NV heeft voorgesteld het dividend te verhogen waardoor de gemeente Almelo als grootste aandeelhouder 2,32 miljoen euro tegemoet kan zien. Eveneens wil Stork weten of dit het college al bekend was tijdens de begrotingsbehandeling 2011 waarvan de gemeenteraad donderdag jl. de beraadslagingen afsloot. En zo ja, waarom dit niet aan de gemeenteraad is medegedeeld.

(zie ook bericht - 'Almelo verliest bestuurszetel bij Cogas' - onder rubriek Overijssels Nieuws)


<< Politiek en paarden eisen bij Gijs Stork al vele jaren de aandacht op.
Lees verder...

 
15-11-2010  

CU vragen over grondexploitatie Kollenveld

  ALMELO - In navolging van ALA/AOV-voorman Gijs Stork wil de Christen Unie eveneens meer weten over de verliesgevende grondexploitatie van het Kollenveld. CU-voorman Jan Veenstra wil n.a.v. het antwoord dat het college van B&W aan Stork stuurde vooral meer weten over de afspraken die het vorige college maakte met Mega Vastgoed.
Het college deed de projectontwikkelaar een aanbod voor een schadevergoeding omdat deze op het Kollenveld niet 10-hoog mag bouwen maar maximaal 8 verdiepingen hoog.
In de 'wandelgangen' circuleert een genoemd schadebedrag van 6 euroton als tegemoetkoming.
Lees verder...

 
17-11-2010  

B&W besluiten d.d. 16 november 2010

 


B&W Besluitenlijst 16-11-2010
B&W besluit: Verkeer kruising St.Joseph/Ootmarsumsestraat
Raadsbrief: Verkeersmaatregel St.Joseph-/Ootmarsumsestraat
B&W besluit: bijdrage opp.vlaktewater Kerkelanden
B&W besluit: Beleidsnota gladheidsbestrijding
Raadsbrief: Beleidsnota gladheidsbestrijding
Bijlage: Beleidsnota gladheidsbestrijding
B&W besluit: Negeren verzoek DVO'71
B&W besluit: Overijsselse handhavingsstrategie
Raadsbrief: Overijsselse handhavingsstrategie
B&W besluit: Openbaar ter afdoening portefeuillehouder
B&W besluit: Herziening ontwikkeling binnenstad
Raadsbrief: Herziening ontwikkeling binnenstad

 
24-11-2010  

B&W besluiten d.d. 23 november 2010

 

ALMELO - De gemeente wil een nieuwe belasting invoeren voor ondernemers in de binnenstad. Een zogenaamde reclameheffing die het aktiviteitenpotje - minus aftrek ambtelijke kosten - moet gaan vullen.
Destijds werd een enqute gehouden onder de ondernemers waar amper op werd gereageerd. Van de respondenten was een kleine meerderheid voor.
In meerdere gemeenten leidde een dergelijke nieuwe heffing tot rechtsprocedures.

Besluiten en bijbehorende stukken. De Besluitenlijst staat onderaan.


B&W besluit: Bestemmingreserve Grondbank
Raadsvoorstel: Bestemmingreserve Grondbank
B&W besluit: Verantwoording provinciale bouwsubsidie
B&W besluit: Belastingverordening 2011
Raadsvoorstel: Belastingverordening 2011
B&W besluit: Invoeren reclamebelasting binnenstad
Raadsvoorstel: Invoeren reclamebelasting binnenstad
B&W besluit: krediet sportstimulering NASB
B&W besluit: Ondersteuning ontregelde gezinnen
B&W besluit: Middelen uitvoering wet inburgering
B&W besluit: Bestemmingsplan Sluiskade ZZ/Winkelsteeg
Raadsbrief: Bestemmingsplan Sluiskade ZZ/Winkelsteeg
B&W besluit: Afwijzen bezwaar 68 woningen Nijrees
B&W besluit: Afwijzen bouwkavel Paradijs (bos)
B&W besluit: Bestemmingsplan Vriezenveenseweg 71
Raadsbrief: Bestemmingsplan Vriezenveenseweg 71
B&W besluit: Bestemmingsplan Sluiskade ZZ/Winkelsteeg
Raadsvoorstel: Bestemmingsplan Sluiskade ZZ/Winkelsteeg
B&W besluit: Vaststellen nota bodembeheer
Raadsvoorstel: Vaststellen nota bodembeheer
B&W besluit: Samenwerking woningbouwcorporaties
B&W besluit: Herzien bestemming Ootmarsumsestraat 75/77
Raadsbrief: Herzien bestemming Ootmarsumsestraat 75/77
B&W besluit: Normenkader 2010 rechtmatigheidcontrole
Raadsbrief: Normenkader 2010 rechtmatigheidcontrole
B&W besluit: Aanwijzen toezichthouder wet AWB
B&W besluit: Projectbudget Het Verschil Maken 2
B&W besluit: Rapport voortgang Marsroute 2
Raadsbrief: Rapport voortgang Marsroute 2
B&W besluit: Huwelijkslocatie naar keuze
Raadsbrief: Huwelijkslocatie naar keuze
B&W BESLUITENLIJST 23-11-2010

 
25-11-2010  

Fracties TON en ALA/AOV gaan samenwerken

 

ALMELO – Trots op Nederland raadslid Marc Geerdink gaat nauw samenwerken met de fractie van ALA/AOV dat wordt aangevoerd door de nestor van de raad Gijs Stork. Volgens beide fractievoorzitters toont het stemgedrag van beide fracties dermate veel overeenkomsten dat na een aantal gesprekken besloten is gezamenlijk fractievergaderingen te houden. De aanleiding is verder dat Marc Geerdink de last van een eenmansfractie in de voorbereidingen naar de gemeenteraadsvergaderingen voelt. De keuze is dan ook persoonlijk genomen op basis van zijn verkregen voorkeurstemmen. Geerdink kreeg als lijsttrekker 889 van de totaal 1190 stemmen.
Zowel Geerdink als Stork benadrukken dat het geen fusie is en beide fracties onafhankelijk van elkaar het woord blijven voeren maar dat het ook kan voorkomen dat gezamenlijke standpunten door één woordvoerder worden toegelicht.
Het bijkomende voordeel voor de gemeente is dat er nu geen kosten gemaakt hoeven te worden voor het realiseren van een extra fractiekamer voor LKA-raadslid Kamphuis omdat Geerdink intrekt bij ALA/AOV.

 
27-11-2010  

Verzet tegen invoeren reclamebelasting groeit


Ook hiervoor moet reclamebelasting worden betaald.
 

ALMELO – De gemeente Almelo wil met ingang van 1 januari 2011 een reclamebelasting gaan invoeren voor ondernemers binnen de P-ring. Doel is het vormen van een potje waaruit activiteiten en feestverlichting in de binnenstad kan worden bekostigd.
Het initiatief ging uit van de winkeliersvereniging SOBA, een zichzelf exclusief clubje noemende binnenstadondernemers die zeker niet representatief is voor de pakweg 400 zelfstandigen die binnen de P-ring actief zijn. De SOBA is tevens een club van ondernemers die de prioriteiten legt bij het directe eigen belang zoals een koopzondag en bijvoorbeeld de Sinterklaasintocht een cultureel erfgoed noemt dat door de gemeenschap betaald zou moeten worden. Wie heeft Sinterklaas, de Kerstman en Valentijnsdag eigenlijk uitgevonden?
SOBA zocht de samenwerking met het MKB dat o.l.v. de toenmalige voorzitter en huidig wethouder Gerrit van Woudenbergh het plan politiek aankaartte door de problematiek van de ‘freeriders’ onder de aandacht te brengen. Vooral de winkelketens maken zich volgens de SOBA schuldig aan dat gedrag.
Ook werd door SOBA een feestverlichtingplan gelanceerd dat in de Amsterdamse P.C. Hoofdstraat niet zou misstaan. Uiteindelijk moest de gemeente bijspringen om het gat te dichten.
Daarmee werd ook het gezamenlijk belang geboren van de SOBA en de gemeente. De zaak werd ‘onderbouwd’ met een enquète onder de 400 ondernemers binnen de P-ring waarvan amper de helft reageerde. De uitkomst was dat een kleine meerderheid (van de helft) voor was, zeg maar de SOBA-leden.

De uitkomst werd gepresenteerd aan circa 40 ondernemers in de bioscoop aan het Amaliaplein en tevens werd ambtelijk het plan van de reclameheffing gelanceerd. Als tegemoetkoming werd aangekondigd dat binnen de precarioheffing een zogenaamde reclameparagraaf in mindering zou worden gebracht. Een paragraaf die nog nooit in de ambtelijke nota’s van de precarioheffing werd vermeld.
Vraag is of die paragraafkorting dan ook geldt voor ondernemers buiten de P-ring. Zo niet, is er sprake van ongelijke heffing en wordt het gelijkheidsbeginsel aangetast.
De in te voeren reclameheffing start met 3 zoneringtarieven van 150, 400 en 600 euro waarbij binnen enkele jaren het bodembedrag 400 euro moet gaan bedragen.
De reclameheffing die moet worden doorgesluisd aan een nieuwe ondernemersclub die de festiviteiten moet organiseren, is feitelijk een subsidie omdat de heffing een gemeentelijke belastingheffing is die ook nog eens jaarlijks kan worden geïndexeerd. Bovendien worden de perceptiekosten van de inning door de gemeente in mindering gebracht. Ook kan de gemeente na de invoer van de reclamebelasting besluiten om die inkomsten te gaan verdelen. De stichting Evenementen Almelo zou daarin een voorbeeld kunnen zijn. Tegelijkertijd kan dan op de huidige subsidie aan de stichting Evenementen Almelo worden gekort.
De vrije zelfstandige binnen de P-ring wordt dus afhankelijk van een besluitvorming waarbij de invloed op zijn vrije keuze van reclamebesteding voor het deel van de jaarlijkse gemeentelijke heffing tot bijna nul wordt gereduceerd.
Bovendien worden zelfstandigen als artsen, tandartsen, accountants, en ondernemers die geen detailhandel bedrijven getroffen, die op zich geen enkel belang hebben bij de doelstelling van het reclamefonds.
Daarbij is tevens de gebiedszonering discutabel als het om een solidariteitsprincipe gaat. Als Almelo een bruisende stad nastreeft middels financiering via een reclameheffing zou dat solidariteitsprincipe eigenlijk voor alle Almelose ondernemers moeten gelden!

Het verzet is groeiende.
IT-ondernemer Stam aan de Bornsestraat heeft telefonisch de ondernemers benaderd in een deel van de Grotestraat Zuid, de Bornsestraat, de Schipbeekstraat en Bornerbroeksestraat en heeft slechts van één ondernemer te horen gekregen dat deze geen bezwaar heeft tegen de heffing. Stam heeft in zijn winkel een petitie klaarliggen om bezwaar aan te tekenen.
Juridisch adviesbureau JEEJAR.nl heeft ook zo haar bedenkingen.

Precario: artikel 228 Gemeentewet.
‘Heffing voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond’.
Reclamebelasting: artikel 227 Gemeentewet. ‘Ter zake van openbare aankondigingen zichtbaar vanaf de openbare weg kan een reclamebelasting worden geheven’.

 
28-11-2010  

Raad op Straat – Zin of Onzin ?

 

ALMELO – De gemeenteraadsleden gingen de afgelopen dagen de straat op uit blijk van goede wil om het bestuur van de stad en de burgers dichter bij elkaar te brengen. Uitgedost met rode pet, donker blauw nylon jack en lichtblauwe sjaal toog een groot deel van de raadsleden langs de winkelcentra en het centrum in om de burgers te vragen welke wensen en kritieken men heeft.
Opvallende afwezige de SP, juist die partij die veel actie op straat onderneemt en zich het lot van de minima misschien wel het meeste aantrekt. Fractievoorzitter Javier Cornelissen was er in TC Tubantia duidelijk over. Cornelissen is volgens eigen zeggen een SP’er die in de Raad zit en wil als zodanig herkenbaar zijn en niet als collectief optreden. Hij had bijvoorbeeld de burgers willen vragen of men voor renovatie van het huidige stadhuis is of juist een nieuw stadhuis wil. In een collectief optreden van de ‘Raad op Straat’ kon dat volgens hem niet.
TC Tubantia vroeg ook de mening van politicoloog Henk van der Horst (Universiteit Twente): ‘Ik vraag me af of dit soort acties zin hebben. Temeer omdat het veel inspanning kost en je relatief weinig mensen bereikt. Maar uiteindelijk gaat het er ook om dat je burgers duidelijk maakt dat ze keuzes kunnen maken. En dat doe je niet door gemeenschappelijk naar buiten te treden.’

Tja, Javier misschien de volgende keer toch iets brutaler tijdens de 'Raad op Straat' en met eigen rode jasjes en tomatensoep op pad. Dan hoef je je ook niet ‘medeplichtig’ te voelen aan wat de coalitie heeft besloten! 

AlmeloNieuws.nl fotograaf Jan Bril kwam vrijdagavond tegen sluitingstijd nog wat raadsleden tegen in winkelcentrum De Schelfhorst.

Fotoreportage (10 foto's)...

 
29-11-2010  

Almelo duur met horecavergunningen

 

ALMELO – Dat Almelo over het algemeen niet tot de goedkopere gemeenten behoort t.a.v. vergunningen en leges is al jaren een feit. Zo staat het voor een kleine bouwvergunning op de 57e plaats qua duurste gemeenten.
Voor de horeca is dat nog een graatje erger want in de vergelijkende berekeningen van Koninklijke Horeca Nederland en het Bedrijfsschap Horeca zit Almelo bij bijna alle benodigde horecavergunningen in de Top 10 van duurste gemeenten.

Drank & Horecawet
Bij de vergunning voor de Drank en Horecawet eindigt Almelo achter, Eindhoven, Arnhem, Woerden en Waterland op een 5e plaats met een tarief van 762 euro net voor Zwolle dat 6e staat. Een met Almelo vergelijkbare gemeente als Deventer is echter derde in de lijst van goedkoopste gemeenten met een tarief van 29 euro.
De gemiddelde tariefstijging in Nederland bedroeg in 2010 vergeleken met het jaar er voor 4,7 procent.

Exploitatievergunning
Op het gebied van de exploitatievergunning doet Almelo het nauwelijks beter en staat het 7e in de Top 10 van duurste gemeenten achter gemeenten als, Zaanstad, Den Haag, Waterland, Arnhem, Eindhoven en Rotterdam.
In de lijst van goedkoopste gemeenten komt geen enkele Overijsselse gemeente in de Top 10. De gemeente Someren is het goedkoopst met een tarief van 5 euro.
De exploitatievergunningen in Nederland stegen in 2010 gemiddeld met 2,6 procent.

Terrasvergunning
De gemiddelde terasvergunning in Nederland bedraagt 93 euro. Nijmegen is de duurste gemeente met een tarief van 861 euro. Menaldumadeel, Raalte en Wieringen zijn het goedkoopst met een tarief van 6 euro.

Gemiddeld
Voor Almelo geldt een gemiddeld tarief van 903 euro over de drie vergunningen. In Oldenzaal bedraagt dat slechts 118 euro. De gemeente Hengelo (O) staat bij de gemeenten boven 75.000 inwoners op een eervolle 2e plaats in de lijst van goedkoopste gemeenten met een gemiddelde van 294 euro. Dat is ruwweg 1/3 van wat de gemeente Almelo in rekening brengt. 

Redactie:
De gemeente Almelo heeft als uitgangspunt dat de tarieven kostendekkend moeten zijn. Of dat het geval is, is in ieder geval niet uit te leggen op basis van de grote verschillen die de gemeenten in Nederland hanteren.
Bijvoorbeeld ook bij de bouwleges lopen de tarieven in Nederland ver uiteen, terwijl verwacht mag worden dat de gemiddelde tijd die een ambtenaar besteed aan de vergunningverlening niet zo ver uiteen lopen.
Het kabinet zou eens uit moeten zoeken waarom die grote verschillen in Nederland optreden en desnoods met maatregelen moeten komen waarin een bandbreedte wordt vastgelegd.


Rapport gemeentelijke horeca-leges 2010

Fotoreportage (1 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina