Politiek nieuws


Plaatsing  
 
02-09-2011  

LKA vragen over belastingkantoor

 

ALMELO - Raadslid Kamphuis (LKA) speelt in op de signalen over mogelijke sluiting van de Belastingdienst Oost in Almelo. Het kabinet wil verdere concentratie van rijksdiensten en onderzoekt hoe het beste een besparing kan worden gerealiseerd. Kamphuis wil nu weten of het huidige belastingkantoor bij het station mogelijk geschikt is als stadskantoor. Ook vraagt hij het college van B&W een pas op de plaats te maken met de onwikkeling van een nieuw stadhuis in afwachting van de rijksbesluiten t.a.v. de reorganisatie van de belastingdienst.


PDF van email LKA

Fotoreportage (6 foto's)...

 
06-09-2011  

Stork vraagt of leges Fortezza betaald is

 

ALMELO - Is het miljoen euro aan leges voor Fortezza van projectontwikkelaar van der Looy binnen? Met die vraag van ALA-fractieleider Gijs Stork is het zomerreces definitief achter de rug en staat de politiek in Almelo weer op scherp.
Na het echec van het Fortezza-plan, kocht de gemeente de grond terug van Van der Looy en betaalde eveneens een flinke schadesom aan de projectontwikkelaar. Daar stond tegenover dat van der Looy wel de nimmer voldane nota over de legesgelden zou voldoen. Die termijn verstreek 1 september jl. en Stork wil nu weten of dat geld binnen is.
Zo niet wil Stork weten wat het college van B&W gaat doen om alsnog die centen binnen te halen!   

HET ANTWOORD: Collegebesluit d.d. 6 september 2011

18.
11-09-06
VB
11/25183
Invordering leges Fortezza
 
  1. De invorderingsambtenaar aanwijzing te geven om de aanslagen leges bouwvergunning in te vorderen.
  2. De stadsadvocaat opdracht te geven om, bij het uitblijven van betaling, de concerngarantie in te roepen en indien nodig een civiele procedure op te starten.
  3. De Gemeenteraad te informeren over de stand van zaken betreffende de openstaande legesaanslagen.
 
Toelichting voor openbare besluitenlijst:
Op 28 oktober 2010 heeft de gemeente Almelo met de Ontwikkelingsmaatschappij Almelo B.V. (hierna: Ontwikkelingsmaatschappij) een overeenkomst gesloten met betrekking tot de teruglevering van de gronden die oorspronkelijk bestemd waren voor de realisatie van het appartementencomplex Fortezza te Almelo. Een onderdeel van deze overeenkomst was de betaling van twee legesaanslagen die betrekking hadden op het project Fortezza vóór 1 september 2011.
 
Aangezien de legesaanslagen nog niet voldaan zijn, gaat het college stappen ondernemen om te zorgen dat de verschuldigde leges alsnog worden betaald.
 


Email van ALA in pdf.

 
07-09-2011  

B&W besluiten d.d. 6 september 2011


Het college van B&W wil de mogelijkheid van een automatenhal ter discussie stellen in de gemeenteraad.
Aanleiding is een visienota van het Theaterhotel waarin de ontwikkeling van een automatencasino centraal staat. Omdat de gemeente tot nu een 'zero' beleid voert, moet eerst de gemeenteraad een besluit nemen of dat überhaupt in de toekomst wordt toegestaan.
Daarvoor moet dan nieuw beleid ontwikkelt worden en dat duurt minstens een jaar.
Bovendien liggen er al honderden aanvragen op de plank en die aanvragers moeten alle geïnformeerd worden zodat op termijn een nieuwe aabvraag kan worden ingediend dat voldoet aan de vooraf gestelde criteria, de locatie en het maximale aantal.
Een beperking tot alleen het Theaterhotel als toegestane locatie kan leiden tot langdurige juridische procedures wegens rechtsongelijkheid. Een beperking tot één automatenhal lijkt dan ook onwezenlijk en teveel toegespitst op één locatie.

Overigens staat vandaag het rijksbeleid t.a.v. gokken via internet ook ter discussie. Het kabinet wil dat legaliseren omwille van hogere staatsinkomsten. Coalitiepartner CDA heeft het verzet daartegen opgegeven maar wil samen met de meerderheid in de Tweede Kamer meer zekerheden tegen gokverslaving.
 


B&W besluitenlijst d.d. 6 september 2011
B&W besluit: Bouw seniorenwoning Muldersweg Bornerbroek
Raadsbrief: Bouw seniorenwoning Muldersweg Bornerbroek
B&W besluit: Niet ontvankelijk planschade Vogelweide 2
B&W besluit: Vragen over kapvergunning Kolthofsingel
Antwoordbrief: Vragen over kapvergunning Kolthofsingel
B&W besluit: Jaarverslag 2010 - Toezicht en Handhaving
Raadsbrief: Jaarverslag 2010 - Toezicht en Handhaving
B&W besluit: Verantwoordelijkheid legionellarisico...
Raadsbrief: Verantwoordelijkheid legionellarisico...
B&W besluit: Raadsdiscussie speelautomatenhal Theaterhotel
B&W besluit: Vragen VVD over speelautomatenhal
Antwoordbrief: Vragen VVD over speelautomatenhal
B&W besluit: Rapportage externe inhuur personeel
Raadsbrief: Rapportage externe inhuur personeel
B&W besluit: Gevolg meicirculaire lagere rijkssubsidies
Raadsvoorstel: Gevolg meicirculaire lagere rijkssubsidies
B&W besluit: Invordering n.b. leges Fortezza
Raadsbrief: Invordering n.b. leges Fortezza
B&W besluit: Openbaar ter afdoening portefeuillehouder
Bijlage: Jaarverslag 2010 Toezicht & Handhaving
Bijlage: Beleidswijziging bijzondere bijstand - rechtsbijstand
Bijlage: 't Veurbrook - inzake Drank & Horecawet

 
08-09-2011  

Waar knelt Wmo in Almelo?

 

ALMELO - De raadsfractie van de PvdA Almelo houdt maandagavond 26 september vanaf 20.00 uur een stadsgesprek over de toekomst van de Wmo in de Almelose bibliotheek. Een steeds grotere groep mensen gaat een beroep doen op de Wmo. Kunnen we dat betalen? Kunnen we ervoor zorgen dat we naar elkaar om kijken, of is dat een utopie, waar knelt de Wmo in Almelo? De fractie van de PvdA nodigt iedereen uit voor een blik in de toekomst van de Wmo.

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) moet ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen deelnemen aan de maatschappij. Dit is een dynamisch beleidsterrein; de samenleving verandert en wordt steeds meer individualistisch. Knellende zuilen zijn verdwenen, maar hiermee verdween ook hulp die vroeger vanzelfsprekend was.
Mensen worden steeds ouder en blijven langer vitaal. De zestiger van nu is een totaal ander persoon dan de zestiger van dertig jaar geleden. Dit vraagt om andere vormen van ondersteuning.
En dan is er nog geld; hoewel de vraag groter is, stijgt het budget niet mee. Dit vraagt om creatieve oplossingen. Om op al deze veranderingen in te spelen, verandert de wetgeving rond de Wmo. Minder regelen door de overheid, meer terugbrengen naar de eigen kracht van de samenleving. Samen zorgen dat we allemaal goed kunnen leven. Mooie woorden, maar werkt dat ook? Daar willen we maandag 26 september over praten.

De bijeenkomst wordt gehouden in leescafé de Meridiaan in de bibliotheek aan het Baken in Almelo. Van 19.30 tot 20.00 uur is de ontvangst, om 20.00 uur start het programma. Te gast zijn onder andere Bert Otten, vicevoorzitter van het landelijk bestuur van de PvdA en deskundige op het gebied van de Wmo. Theatergroep De Nieuwe Koning zal ook een bijdrage leveren aan de bijeenkomst. De bijeenkomst is gratis toegankelijk.

 
08-09-2011  

Dagvaarding voor raadslid Kamphuis


Kamphuis plaatste destijds de reactie anoniem. Toch werd achterhaald wie dit bericht op de website van TC Tubantia heeft geplaatst. De redactie modereert de geplaatste reacties en plaatst niet alles. Ook wordt achteraf soms een reactie verwijderd.
Kamphuis plaatste de reactie op de voorlaatste dag als ingehuurde gemeentelijke kracht. Zijn vertrek stond dus al vast.
Pas in 2010 werd Kamhuis politiek actief bij de Partij Vrij Almelo en werd als raadslid gekozen. Later ging hij als zelfstandig raadslid verder onder de naam Lijst Kamphuis Almelo.

Foto-uitsnede van website LKA
 

ALMELO - Raadslid Gerwin Kamphuis (LKA) moet alsnog voorkomen voor een belediging van oud- wethouder Anthon Sjoers. Kamphuis negeerde een schikkingsvoorstel van 400 euro die hem was opgelegd door het Openbaar Ministerie.
Kamphuis kreeg de boete omdat hij wethouder Sjoers beledigde in een reactie op de website van TC Tubantia n.a.v. een artikel over het gijzelingsdrama in het stadhuis van Almelo waarbij Ahmed O. wethouder Kuiper en vier ambtenaren gijzelde. Ahmed O. was feitelijk op zoek naar wethouder Sjoers die volgens O. de restaurantvergunning voor restaurant De Rechter traineerde. Ahmed O. kreeg voor zijn actie een gevangenisstraf van 9 jaar. 

Kamphuis schreef toen in een reactie dat een pistool niet nodig was geweest en hij Sjoers gewoon op zijn dikke bakkes had moeten slaan.
Kamphuis was ten tijde van de 'belediging' tijdelijk ingehuurd door de gemeente en kreeg een aanklacht aan de broek die werd ingediend door de gemeente Almelo.
Wethouder Sjoers diende daarover geen klacht in schrijft Kamhuis in zijn mailbericht over de dagvaarding.

Blijft de vraag of de rechterlijke macht 'Kamphuus waterpasse wil houw'n'. Iedereen wil wel eens iemand op zijn bakkes, smoel, facie et cetera slaan. Zeggen of schrijven is nog niet doen!
Bovendien zijn er dan vele duizenden gevallen op diverse internetfora die voor vervolging in aanmerking komen en de rechterlijke macht vast kunnen laten lopen.
De zitting is op 12 september a.s. in de rechtbank te Almelo.

Kamphuis maakte via onderstaand bericht per email de zitting wereldkundig:

Ruim twee jaar na de zogenaamde belediging komt het er dan toch van, ik ben gedagvaard om me op 12 september 2011 te verantwoorden bij de rechtbank.
Als tijdelijk medewerker bij de gemeente Almelo heb ik eind 2009, naar aanleiding van de hele affaire om de gijzeling, een reactie geplaats op Tubantia over Sjoers. ''Dat een pistool niet nodig was geweest en hij Sjoers gewoon op zijn dikke
bakkes had moeten slaan''.
Ambtenaren van de gemeente Almelo vonden dit zo verschrikkelijk erg, dat ze aangifte hebben gedaan bij de politie wegens bedreiging en beleding. Als andere burgers dit soort reacties plaatsen op Tubantia, wat veelal gebeurt, doen ze niks, dit is pure willekeur, het meten van de gemeente Almelo met de bekende 2 maten.
Na ondervraging door de politie kon ik heengaan en pas 1 jaar later komt er een schikkingsvoorstel van 400 euro voor enkel belediging. Dit voorstel heb ik geweigerd omdat ik van mening ben dat het politieke uitlatingen waren, op dat moment wilde ik al deel gaan nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Ik was van mening dat een wethouder die Almelo zo verschikkelijk veel geld heeft gekost, wel eens op zijn nummer mag worden gezet.
Sterker nog, de ambtenaren hebben aangifte gedaan, de heer Sjoers weet niets van de dagvaarding, het interesseert hem ook niet en is zelfs van mening dat wij elkaar niet hoeven te ontwijken in verband met het gebeurde.

Met vriendelijke groet,

Lijst Kamphuis Almelo
Gerwin Kamphuis

 
11-09-2011  

Komt er een speelautomatenhal in Almelo?

 

ALMELO – Het Almelose college van B&W stelt de komst van een automatenhal in Almelo ter discussie in de gemeenteraad. Aanleiding is een visienota van het Theaterhotel die graag een dergelijke hal met ‘eenarmige bandieten’ wil gaan exploiteren.
De discussie voor speelhallen is er een die elk decennia wel eens voorbijkomt maar nu lijkt het college van B&W daar toch gevoelig voor te zijn. De laatste suggesties voor dergelijke hallen zijn naast die van het Theaterhotel o.a. een speelautomatenhal aan het Amaliaplein in het bioscoopcomplex van Voskamp Vastgoed BV en in het nieuw te bouwen stadion van Heracles Almelo.
Landelijk gezien is het aantal speelautomaten daarentegen afgenomen evenals de omzet, zo blijkt uit gegevens van de brancheorganisatie VAN.
Betreffende de gemeente Almelo wordt sinds jaar en dag een ontmoedigend beleid gevoerd en is het aantal speelautomaten met winstmogelijkheid alleen toegestaan in de ‘natte’ horeca. In cafetaria’s mogen alleen behendigheidsautomaten staan. CDA-coryfee Roel Koetsier was een der raadsleden die vierkant tegen deze vorm van 'uitbuiting' was en bleef en zelfs bereid was er coalities op te laten struikelen.
Toch zijn in de afgelopen decennia vele honderden aanvragen ingediend voor het exploiteren van een speelautomatenhal. Een der aanvragers was ondernemer Schepers die in 2004 een nota presenteerde die de toets der kritiek zeer goed kon doorstaan. In die aanvraag vond de gemeenteraad eveneens aanleiding om zich in de zaak te verdiepen en er werden zelfs werkbezoeken afgelegd naar vergelijkende exploitaties.
Desondanks besloot ook toen de gemeenteraad er niet aan te beginnen omdat feitelijk het aantal speelautomatenhallen uit concurrentieoverweging niet tot één beperkt kan blijven en de kans dat de rechter dan ingrijpt eveneens aanwezig was.
‘Bezint eer ge begint’, was uiteindelijk het motta van de toenmalige gemeenteraad. Hoe deze gemeenteraad daar nu mee omgaat, zal moeten worden afgewacht!


Visienota casino in Theaterhotel

 
11-09-2011  

Tien beschamende beschadigende vragen

 

ALMELO – Raadslid Gerwin Kamphuis moet maandagmorgen om 09.50 uur voorkomen bij de rechter vanwege een ingezonden reactie op de website van TC Tubantia over voormalig wethouder Sjoers.
De stadsredactie Almelo van de Twentsche Courant Tubantia zag er aanleiding in om twee dagen voor de rechtszitting een tiental schaamteloze en beschadigende vragen aan Kamphuis te stellen.
Hieronder de vragen, maar de antwoorden zoekt u desgewenst maar op in de krant of lees wat AlmeloAnders.nl er van vindt.

1. Maandag staat u voor de rechter voor het beledigen van Anthon Sjoers. Spijt dat u hem niet echt op z’n bakkes hebt geslagen, zoals u schreef op internet?
2. U slaat op internet vaker om u heen. Heeft u wel eens iemand echt geslagen?
3. En andersom? Niet bang dat mensen u een keer te lijf gaan?
4. Heeft uw aanwezigheid in de raad eigenlijk zin? Heeft u als eenmansfractie wat bereikt?
5. Baalt u dat niemand u meer serieus neemt terwijl uw ex partijgenoot Harry de Olde inmiddels de knuffelbeer van de raad is?
6. U komt nogal gefrustreerd over, heeft u een slechte jeugd gehad?
7. Hoeveel alcohol heeft u nodig om de saaie raadsvergaderingen uit te kunnen zitten?
8. Mensen vinden u ongevoelig. Wanneer heeft u voor het laatst gehuild?
9. Zit u in de raad voor het geld of kunt u rondkomen zonder uw raadsvergoeding?

 
12-09-2011  

Geen straf Kamphuis t.a.v. belediging Sjoers

 

ALMELO – Raadslid Gerwin Kamphuis heeft vanmorgen ontslag van rechtsvervolging gekregen voor de rechtbank in Almelo t.a.v. belediging van toenmalig wethouder Anthon Sjoers in een reactie op de website van TC Tubantia op 28 oktober 2009 n.a.v. de rechtszaak tegen gijzelnemer Ahmed O. Een vervolging wegens bedreiging werd op voorhand al ingetrokken door het O.M.
Kamphuis kreeg vorig jaar nog een schikkingsvoorstel van 400 euro op de mat en was het daar niet mee eens. Reden voor het O.M. om de affaire bijna twee jaar later toch voor de rechter te brengen. De dagvaarding van amper een A4-tje bevatte meerdere fouten. Zo werd de datum van het gebeurde fout weergegeven en werd onjuist geciteerd. De onjuistheden werden door rechter K.J.C. Geeve niet van dien aard bevonden dat het O.M. als niet ontvankelijk beschouwd moest worden, iets waar advocaat D. Briedé wel om vroeg. Mede ook om de zinsnede: ‘Pistool was echter niet onnodig, hij had Sjoers ook gewoon op zijn dikke bakkes kunnen meppen’. In werkelijkheid stond in de websitereactie van Kamphuis: ‘Pistool was echter onnodig, hij had Sjoers ook gewoon op zijn dikke bakkes kunnen meppen.
Officier van Justitie R.M. Schoo had kennelijk haar knopen al geteld en vroeg tijdens de zitting om ontslag van rechtsvervolging, mede gelet op de politieke context aangaande Kamphuis. Hij wilde destijds onder de naam Gewoon Almelo al aan de gemeenteraadverkiezing van 2010 deelnemen maar sloot zich later aan bij de PVA.
Advocaat C. Briedé had desondanks in zijn pleidooi nog wel een paar op- en aanmerkingen. Hij verwees naar de uitspraak over Jort Kelder die vrijspraak kreeg na zijn uitlating van ‘maffiavriendje’ jegens advocaat Bram Moszkowicz, verwees naar het Europees hof waarin in een uitspraak wordt gewezen op een zo ruim mogelijk regiem inzake het politieke debat en dat heden ten dage dat debat ook steeds meer via internet wordt gevoerd. Ook verwees Briedé naar een boek van een rechtsgeleerde uit Leeuwarden dat uitlatingen gericht tegen een politiek figuur anders is dan tegen een willekeurige burger.
Rechter K.J.C. Geeve comformeerde zich met de eis van het O.M. om ontslag van rechtsvervolging en wees daarbij op het politieke debat in de Tweede Kamer waar bewindslieden voor ‘knettergek’ worden uitgemaakt zonder dat dit gevolgen heeft voor diegene die dat zegt. Ze wees er desondanks op dat uitspraken als ‘dikke bakkes’ en ‘maffiapraktijken’ niet altijd straffeloos zijn.

Saillant I
Ook ter zitting door Kamphuis aangehaald: ‘Tijdens een toevallige ontmoeting tijdens de laatste Profronde beweerde oud- wethouder Anthon Sjoers tegen mij dat hij geen aangifte had gedaan maar dat dit ambtelijk was geschied. ‘Voor mij had het niet gehoeven’, zou Sjoers beweerd hebben.
Ter zitting bleek echter dat Sjoers persoonlijk twee keer heeft aangedrongen op vervolging bij het O.M.

Saillant II
De zitting begon met een kwartiertje vertraging omdat advocaat Briedé een incompleet dossier toegezonden had gekregen. Het kwartiertje kon worden benut voor inlezen en overleg met cliënt.

 
15-09-2011  

Miljoenennota 2012 onbeveiligd openbaar

 

DEN HAAG – Een ‘wakkere’ Nederlander heeft vanmiddag de nieuwe Miljoenennota 2012 onbeveiligd gevonden op de website van de rijksoverheid.
Momenteel vergadert de Tweede Kamer er over om nu de Miljoenennota 2012 maar in zijn geheel openbaar te maken, een discussie als mosterd na de maaltijd.
In het kort komt het er op neer dat de kosten voor de burgers stijgen door hogere tarieven zoals o.a. in de zorg en andere lasten.
Verder lagere huursubsidies, en lagere andere rijksbijdragen. Geen bezuinigingen van 18 miljard zoals aangekondigd, maar slechts de helft en wat niet bezuinigd is moet via hogere tarieven in de rijkskas komen.
In grote lijnen is de basis van de miljoenennota er een van een onzekere toekomst met fors hogere werkloosheid terwijl het kabinet juist iedereen aan het werk wil hebben door ‘financiële prikkels’ in het beleid te stoppen.
De problemen voor minima, lage- en middeninkomens nemen toe.
Lees in de bijlage de 353 pagina's tellende Miljoenennota 2012.

Via deze Link is inmiddels ook het Belastingplan 2012 openbaar gemaakt. De speech van minister van financiën De Jager en de Troonrede volgen dinsdag 20 september, evenals verdere details. Ook zijn zaken uit de Miljoenenota uitgelicht door TC Tubantia en het Financieel Dagblad.


Miljoenennota 2012 (pdf)

 
17-09-2011  

CU zet debat supermarkt AH op scherp

 

ALMELO – Raadslid Jan Veenstra (ChristenUnie) zet het debat over de mogelijke vestiging van een supermarkt van Albert Heijn aan de Bornsestraat/Violierstraat op scherp en heeft een interpellatiedebat aangevraagd.
Veenstra wil het college van B&W aan de tand voelen waarom het genegen is mee te werken aan de komst van de AH-super op deze locatie. Veenstra verwijst in zijn schrijven eveneens naar de discussie rond Almelo Nouveau waarin de ruimte juist is ingeperkt vanwege het overtollige aantal m2 aan supermarktruimte in Almelo. Veenstra verwijst in deze ook naar de
detailhandelsstructuurvisie die in 2007 is opgesteld door bureau van Droogh Trommelen & Partners.
Het schijnt een ‘warme’ herfst te worden voor verantwoordelijk wethouder van stadsvernieuwing Gerrit van Woudenbergh.


Aanvraag interpellatiedebat CU - vestiging AH

 
19-09-2011  

LA vragen over kosten Fusion/Convince

 

ALMELO – Leefbaar Almelo wil wethouder Mieke Kuik-Verweg aan de tand voelen over de kosten van de werkervaringtrajecten die via de gemeentelijke bedrijven Fusion en Convince in de markt worden gezet. Volgens een deelnemer zou zijn traject van 3 maanden maar liefst 14.000 euro hebben gekost. De fractie van LA heeft berekend dat bij 2000 trajecten de gemeente het lieve sommetje van 28 miljoen euro kwijt is.
Leefbaar Almelo wil nu weten hoe een vergelijk met particuliere re-integratiebureaus uitvalt.


De vragen van Leefbaar Almelo

 
21-09-2011  

B&W besluiten d.d. 20 september 2011

 


B&W besluitenlijst d.d. 20-09-2011
B&W besluit: Convenant aanpak multiproblematiek
B&W besluit: Herfinanciering lening Beter Wonen
B&W besluit: Openbaar ter afdoening portefeuillehouder
B&W besluit: Conservatoir beslag Van der Looy concern
Raadsbrief: Conservatoir beslag Van der Looy concern

 
21-09-2011  

Raadslid Kamphuis klaagt over Tc Tubantia

 

ALMELO – In een uitvoering schrijven per email beklaagt LKA-raadslid Gerwin Kamphuis zich over de publiciteit en kiezerspeiling in TC Tubantia aangaande zijn persoon.
Raadslid Kamphuis moest zich namelijk een week geleden voor de rechter melden vanwege grove uitingen op de website van Tc Tubantia tegen toenmalig wethouder Anthon Sjoers.
Drie dagen voor de zitting publiceerde Tc Tubantia een uitermate gekleurde vraagstelling en antwoord in de rubriek ‘Tien brutale vragen aan’. Kamphuis was zo naïef om daar aan mee te werken en gaf keurig antwoord zoals dat volgens hem een politicus te allen tijde moet doen.
Het was niet van invloed op de zitting, want de rechter ontsloeg Kamphuis van rechtsvervolging. Voor de stadsredactie Almelo van Tc Tubantia kennelijk niet een gewenste uitslag, want die gooide er een publieke peiling tegenaan en laat een vast lezerspanel uitvoerig aan het woord.
Kamphuis vindt dat allemaal teveel van het goede en zette e.e.a. in een klaagschrift aan de pers in brede zin. 


Het klaagschrift van raadslid Gerwin Kamphuis

 
23-09-2011  

PvdA vraagt aandacht voor ‘black spot´


Foto: Jan Hammink
  ALMELO – Raadslid Jan Hammink (PvdA) vraagt aan partijgenoot en wethouder Theo Schouten aandacht voor de gevaarlijke kruising van de Bolkshoeksweg met de parallelweg langs de Bornsestraat. De bossage van een particulier ontneemt daar alle uitzicht en onlangs is daar nog een fietser aangereden. (Zie brieftekst onderaan)
De parallelweg is vaker onderwerp van gesprek met bewoners van zowel de Bolkshoek als wat verderop met de bewoners van de wijk Kollenveld.
Zo is de rare slinger over de oude parkeerplaats bij avc Heracles velen een doorn in het oog en vooral het deel langs het Kollenveld dat niet verlicht is, gaten en kuilen in de weg heeft en waar veel junioren van avc Heracles in het donker langsrijden van en naar de training. Automomilisten rijden daar hard en dat leidt vaak tot hachelijke situaties. Vooral ook omdat passerende auto´s over de van Rechteren Limpurgsingel de gebruikers van de parallelweg verblinden.
Dit onderwerp is vaker besproken in buurtgesprekken met wijkwethouder Mieke Kuik-Verweg (PvdA) en ook heeft het college van B&W daarover herhaaldelijk brieven van burgers ontvangen.
Lees verder...

 
28-09-2011  

B&W besluiten d.d. 27 september 2011

 


B&W Besluitenlijst 27 september 2011

Archief
Terug naar vorige pagina