Politiek nieuws


Plaatsing  
 
06-02-2013  

B&W besluiten d.d. 1 en 5 februari 2013


Ontwikkelaar Prosyn wil een soort Bataviastad-outlet ver buiten het centrum in het plan Almelo Nouveau aan de Weezebeeksingel

UITGELICHT:
In de besluitenlijst een reactie van B&W op de brief van woningstichting Beter Wonen die zich zorgen maakt over de detailhandelsontwikkelingen in de periferie en de zorg die dat met zich meebrengt voor de ontwikkeling en vernieuwing van de binnenstad.
B&W laat nu een extern bureau onderzoek doen voordat de detailhandelsvisie wordt bijgesteld.
 


B&W besluitenlijst d.d. 1 februari 2013
B&W besluitenlijst d.d. 5 februari 2013
B&W besluit: Bestemmingsplan Stobbenhorst Bornerbroek
Raadsbrief: Bestemmingsplan Stobbenhorst Bornerbroek
B&W besluit: Herziening exploitatie Noordflank (o.a. Aadijk)
Raadsbrief: Herziening exploitatie Noordflank (o.a. Aadijk)
B&W besluit: Bestemmingsplan binnenstad Stadhuis
Raadsbrief: Bestemmingsplan binnenstad Stadhuis
B&W besluit: Kredietvoorstel binnenstad
B&W besluitenlijst d.d. 5 februari 2013 (herhaald)
B&W besluit: Bestemming Bornerbroeksestraat 366
Raadsbrief: Bestemming Bornerbroeksestraat 366
B&W besluit: Afwijzen planschade Het Hooghuis
B&W besluit: antwoord op Beter Wonen zorg om binnenstad
B&W besluit: Afweging handhaving kinderopvang
B&W besluit: voortgang Soweco
Raadsbrief: Info over voortgang Soweco
B&W besluit: antwoord VVD op vragen MAU
Antwoordbrief op vragen VVD over MAU-uitkering
B&W besluit: Benoeming leden welstandscommissie
B&W besluit: Treasuryrapport 2e halfjaar 2012
Treasuryrapportage 2e halfjaar 2012

 
07-02-2013  

Van Marle snijdt fors in de plannen

 

ALMELO – Stadspenningmeester Jan van Marle is momenteel ongetwijfeld de sterke man in het college van B&W. In 3,5 jaar tijd heeft hij alle financiële lijntjes aangetrokken en zijn alle heimelijke reservepotjes van diverse afdelingen geleegd om de gaten in de schatkist van de gemeente zoveel als mogelijk is te dichten.
Ook grijpt hij rigoureus in als het om plannen gaat die financieel onverantwoord zijn. Zo is er een streep gezet door de fietstunnel in de Aadijk, die de Schelfhorst en het toekomstige kleinere Waterrijk moest gaan verbinden. Overigens heeft het college afscheid genomen van de naam Waterrijk en wordt de uitgedunde versie van Waterrijk nu ambtelijk Noordflank genoemd.
Het schrappen van de fietstunnel betekent dat een voorziene investering van € 1.450.000,- niet doorgaat en de provincie Overijssel de toegezegde subsidie van 550.000 euro mag houden. Voor van Marle telde echter dat het al in de gemeentekas gereserveerde bedrag van € 416.988,- weer terugvloeit naar de algemene middelen en er niet nog eens een negatief resultaat van € 776.213,- ontstaat. Sterker in het boekjaar 2013 kan zelfs een lichte winst van € 89.338 ,- geboekt worden voor het uitgeklede Waterrijk, pardon Noordflank. Je moet er als burger wel even voor om blijven fietsen of de auto nemen, maar dat zal van Marle voorlopig een zorg zijn want burgers wonen er nog niet in Waterrijk.
Daar komt bij dat de accountant meekijkt en geen nieuwe exploitatietekorten zal accepteren nu de gemeente in financiële nood zit. Van Marle moet dus iets en dat komt wel uit als collega's en ambtelijke top nog teveel ambities hebben. In het Waterrijk nieuwe stijl zullen uiteindelijk nog 1600 huizen gerealiseerd moeten worden en dat kan gelet op de economische omstandigheden nog jaren duren.

Lees de B&W besluiten van 1 februari 2013

< Wethouder van financiën Jan van Marle stelt orde op zaken
  (archieffoto: Freek Buitenweg)

 
09-02-2013  

Al ruim 800 handtekeningen tegen bouw stadhuis

 

ALMELO – De petitie van initiatiefnemer Marcel Ensink tegen de bouw van een nieuw stadhuis heeft al meer dan 800 handtekeningen opgeleverd en dat is veel als men bedenkt dat per computer (afzender) maar één ondersteuningsverklaring kan worden ingeleverd.

In november jl. brachten we de petitie al eens onder de aandacht, maar vandaag bereikte de mailbox van de redactie opnieuw meerdere verzoeken om de actie extra onder de aandacht te brengen. Opvallend genoeg kwamen die verzoeken ook via meerdere raadsleden binnen die niet voor een nieuw stadhuis zijn, maar het huidige stadhuis willen handhaven en beperkt willen moderniseren waar nodig.
Het huidige stadhuis is bovendien groter dan het nog te bouwen nieuwe stadhuis en ook nu zijn er afdelingen elders gehuisvest in bijvoorbeeld het Twenthe Centrum en in de Java toren. Het is dus voor vele tegenstanders van nieuwbouw een illusie dat de huisvestingskosten lager uitvallen dan begroot, omdat ook dan afdelingen elders onderdak blijven houden. Zij achten flexwerkplekken een onvoldoende maatregel om alle ambtenaren onderdak te bieden in een nieuw stadhuis en bovendien zijn er ook langdurige huurcontracten afgesloten.

U kunt de actie ondersteunen via: www.geennieuwstadhuis.nl

Lees ook: 'Burgerpetitie tegen bouw van nieuw stadhuis'

< De poster die binnenkort wordt verspreid
 

 
13-02-2013  

B&W besluiten d.d. 8 en 12 februari 2013


Uitgelicht 1.:
Het college van B&W heeft besloten met terugwerkende kracht per 1 januari 2013 de huren van maatschappelijke gebouwen zoals wijkcentra, culturele verenigingen e.d. te verhogen naar kostendekkende huren.
Voor panden die via het gemeentelijk grondbedrijf worden verhuurt, gaan de huurprijzen omhoog naar marktconforme prijzen.
Eventuele gevolgen voor gesubsidieerde instellingen worden pas besproken tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota 2013 in juni a.s.

Uitgelicht 2.:
De gemeenten Almelo, Borne, Enschede en Losser gaan diverse ambtelijke uitvoeringsdiensten samenvoegen. Het gaat hierbij in beginsel om alle taken op het terrein van personeel, informatisering, organisatie, financiën, juridische zaken, automatisering, facilitaire zaken, inkoop, communicatie en documentaire informatievoorziening.
 


B&W besluitenlijst d.d. 8 februari 2013
B&W besluit: Opmaat naar VJ-nota 2013
Raadsvoorstel: Opmaat naar VJ-nota 2013
B&W besluitenlijst d.d. 12 februari 2013
B&W besluit: Nota Vastgoedbeleid gemeente Almelo
B&W besluit: Subsidie voor SPOA
B&W besluit: Bestemmingsplan M. Vrouwenweg 53
Raadsvoorstel: Bestemmingsplan M. Vrouwenweg 53
B&W besluit: VVD-vragen over Kuperus
Antwoordbrief: VVD-vragen over Kuperus
B&W besluit: Evaluatie segregatie basisonderwijs
Raadsbrief: Evaluatie segregatie basisonderwijs
B&W besluit: Vaststellen rente Rekening Courant 3e & 4e kw.
B&W besluit: Oninbare vorderingen 2012
B&W besluit: Ontwikkeling ambtelijke organisatie
B&W besluit: Samenvoegen bedrijfsvoering Twentse gem.
B&W besluit: Openbaar ter afdoening portefeuillehouder
B&W besluit: Plaatsen oplaadpalen E-auto's
Bijlage: Nota vastgoedbeleid versie 6

 
13-02-2013  

Almelo stuurt ‘brandbrief´ naar Den Haag


Mineke Heitink haalde de motie in haar eentje binnen!
 

ALMELO – Het gemeentebestuur van Almelo stuurt een ‘brandbrief’ naar Den Haag over de voorgenomen inperking in de thuiszorg. De plannen van het kabinet Rutte om 75 procent te korten in het budget zijn desastreus voor de thuiszorg omdat in Almelo (en ook Enschede) 80 procent van de thuiszorg wordt gegeven bij de lagere inkomensgroep van bijstand tot 120 procent van het minimuminkomen.
Het idee van de ‘brandbrief’ werd via een motie ingediend door SP-raadslid Mineke Heitink die als enig SP-raadslid aanwezig was tijdens de raadsvergadering van dinsdag jl. (fractiegenoot Frits Akse was afwezig en fractievoorzitter Javier Cornelissen liet voor de zoveelste keer verstek gaan). De VVD toonde zich uiteindelijk als enige fractie tegen de ‘brandbrief’ en ook de fractie van het CDA sputterde aanvankelijk tegen omdat het dacht dat de mensen wel een hogere eigen bijdrage kunnen betalen, totdat het vernam dat de cijfers over de lage inkomensgroep die het meest gebruik maakt van thuiszorg in Almelo, door de gemeente zelf geproduceerd waren. Of de 'brandbrief' helpt?

 
19-02-2013  

Kamphuis heft vinger en dreigt met CdK

  ALMELO – Raadslid Gerwin Kamphuis (LKA) dreigt een klacht in te dienen bij de Commissaris van de Koningin indien burgemeester Jon Hermans hem weer het woord ontneemt in de gemeenteraad. In de raadsvergadering van 12 maart jl. stak Kamphuis een betoog af waarom hij tegen het bouwen van een nieuw stadhuis is. Dat had hij al vaker gedaan, maar nu was de wijziging van het bestemmingsplan aan de orde, dus hij zag zijn kans schoon dat nogmaals te betogen. Kamphuis vindt o.a. dat het huidige stadhuis best gestript kan worden om adequaat gerenoveerd te worden. Volgens hem kan dan het huidige stadhuis nog vele jaren mee. Nu heeft Kamphuis als ingenieur wel enig recht van spreken en hij werd in het verleden ook al eens door de gemeente ingehuurd op contractbasis. Maar Kamphuis betoogde ook dat er in het stadhuis een angstcultuur heerst en vele ambtenaren niet hun mond openen om hun standpunten te verkondigen uit angst voor ontslag.
Lees verder...

 
20-02-2013  

B&W besluiten d.d. 19 februari 2013

 


B&W besluitenlijst d.d. 19 februari 2013
B&W besluit: Nieuwbouw woonhuis Bruglaan Aadorp
Raadsbrief: Nieuwbouw woonhuis Bruglaan Aadorp
B&W besluit: Herziening bestemmingsplan Turfkade Noord
B&W besluit: Ontwerpbestemming Centrum Zuid
Raadsvoorstel: Ontwerpbestemming Centrum Zuid
B&W besluit: Wijziging bestemming Kollenveld/Bornsestraat
Raadsvoorstel: Wijziging bestemming Kollenveld/Bornsestraat
B&W besluit: Voorontwerp bestemmingsplan Centrum
Raadsbrief: Voorontwerp bestemmingsplan Centrum
B&W antwoordt: PvdA-vragen inzake Fa. Elzinga Transport
B&W besluit: Vindbaarheid Nijreesweg Hulpverlening
Antwoordbrief: Vindbaarheid Nijreesweg Hulpverlening
B&W besluit: Benoeming lid bezwarencie. Soc. Zekerheid
B&W besluit: Onderhandelingsmandaat inzake Soweco
B&W besluit: Aansprakelijkheid gijzelnemer Ocksi
Raadsbrief: Inzake aansprakelijkheid gijzelnemer Ocksi
B&W besluit: Benoeming lid Bezwaarschriftencommissie
B&W besluit: Openbaar ter afd. portefeuillehouders
BESTEMMINGSPLAN CENTRUM ZUID met toegevoegd deel van Bornerbroeksestraat uit bestemmingsplan De Riet Noord

 
22-02-2013  

Contract gemeenteadvertentie in AW verlengd

 

ALMELO – De gemeente Almelo heeft opnieuw gekozen voor het Almelo’s Weekblad om het gemeentelijk nieuws te publiceren. De nieuwe overeenkomst geldt in principe voor twee jaar (2013/2014) met een optie voor een derde jaar. Het Almelo’s Weekblad bleek volgens het eigen onderzoek van de gemeente, het bekendst onder de bevolking, was goedkoper dan de concurrentie en bleek qua bezorging – score boven de 95 procent – ruim 10 procent beter.
Het Almelo’s Weekblad komt Huis aan Huis in 32.000 brievenbussen in Almelo, Aadorp, Bornerbroek, Mariaparochie en Harbrinkhoek.

 
22-02-2013  

Is er toch gesjoemeld in de Poortaffaire? (upd)

 

ALMELO – Raadslid Gerwin Kamphuis meldt vandaag op de website van LKA dat er toch gesjoemeld is in de Poortaffaire aan de Haven NZ. Antiekhandelaar Stegehuis kocht ooit het pand van voorheen Abeln Vloeren maar vond zijn ingang naar de bovenwoning in de steeg er naast achter een ‘illegale’ afsluiting. De steeg, die van origine een openbare steeg betreft, werd door de eigenaar van het naastgelegen pand afgesloten en is nu in gebruik als opslagruimte. De gemeente verweerde zich en beriep zich op een verjaring van de afsluiting en ook zou een ambtenaar ten overstaande van de Provinciële Ombudsman hebben verklaard dat er door het toenmalige college van B&W ‘ongeoorloofde’ druk is uitgeoefend op Stegehuis en de ambtenaren. Ook bij de rechtbank werd gewag gemaakt van de verjaring, waardoor Stegehuis de zaak verloor.
De onafhankelijke Rekenkamer Almelo heeft de affaire alsnog in onderzoek genomen en beraadt zich nu hoe men dat aanpakt. Kamphuis vreesde uitstel en trok eerder aan de bel en meldt vandaag dat er inderdaad gesjoemeld is betreffende de mandaten van betrokken ambtenaren. Kamphuis beweert zelfs dat er valsheid in geschrifte is gepleegd van zijde der gemeente.
De ambtelijke ‘klokkenluider’ kreeg na zijn openbaring bij de Ombudsman eerst ander werk maar is inmiddels met een regeling de laan uitgestuurd meldde de nieuwssite AlmeloAnders.nl onlangs.
Vorige week kwam raadslid Kamphuis nog in aanvaring met burgemeester Jon Hermans tijdens de raadsvergadering over het bestemmingsplan voor een nieuw stadhuis. Kamphuis refereerde aan een angstcultuur in het stadhuis, waaarop Hermans dreigde hem het woord te ontnemen. Kamphuis beweerde namelijk dat er gezien de ambtelijke angstcultuur, de gemeente helemaal niet rijp is voor een nieuw stadhuis omdat ambtenaren niet hun zegje mogen doen in de plannenmakerij van het college en de ambtelijke top.

Lees ook:
Leidt poortenaffaire tot een explosie’ (LKA)
Tips ambtelijke klokkenluiders druppelen binnen
Klokkenluidende ambtenaar op non-actief

 
Update:
De heer Stegehuis heeft een verslag van de Rekenkamer geopenbaard van maandag 25 februari jl. over de aanpak van het onderzoek dat de Rekenkamer gaat uitvoeren naar de Poortaffaire.
Uit het verslag blijkt ook dat Stegehuis en zijn advocaat aangifte heeft gedaan wegens valsheid in geschrifte.


Uitleg onderzoeksaanpak Rekenkamer

 
26-02-2013  

Raadslid strijkt 5000 euro op in Wendelgoor-deal


Gemeentewet

Artikel 15

1. Een lid van de raad mag niet:

a. als advocaat of adviseur in geschillen werkzaam zijn ten behoeve van de gemeente of het gemeentebestuur dan wel ten behoeve van de wederpartij van de gemeente of het gemeentebestuur;

b. als gemachtigde in geschillen werkzaam zijn ten behoeve van de wederpartij van de gemeente of het gemeentebestuur;

c. als vertegenwoordiger of adviseur werkzaam zijn ten behoeve van derden tot het met de gemeente aangaan van:

1e. overeenkomsten als bedoeld in onderdeel d;

2e. overeenkomsten tot het leveren van onroerende zaken aan de gemeente;

d. rechtstreeks of middellijk een overeenkomst aangaan betreffende:

1e. het aannemen van werk ten behoeve van de gemeente;

2e. het buiten dienstbetrekking tegen beloning verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de gemeente;

3e. het leveren van roerende zaken anders dan om niet aan de gemeente;

4e. het verhuren van roerende zaken aan de gemeente;

5e. het verwerven van betwiste vorderingen ten laste van de gemeente;

6e. het van de gemeente onderhands verwerven van onroerende zaken of beperkte rechten waaraan deze zijn onderworpen;

7e. het onderhands huren of pachten van de gemeente.

2. Van het eerste lid, aanhef en onder d, kunnen gedeputeerde staten ontheffing verlenen.

3. De raad stelt voor zijn leden een gedragscode vast.

 

 

ALMELO – Raadslid Jan Hammink (PvdA) heeft van de gemeente 5000 euro ontvangen als juridisch eigenaar van het Wendelgoor bij de eigendomsoverdracht aan de gemeente, dat meldt de website AlmeloAnders.nl nadat een ambtelijke ‘klokkenluider’ een anoniem briefje dropte in de brievenbus van het raadslid Gerwin Kamphuis (LKA).
Hammink werd als enig in leven zijnde bestuurder van de opgeheven stichting Zwembad Wendelgoor juridisch eigenaar. Het zwembad dat destijds werd gesloten, liet enige tonnen schuld in guldens na, die door de gemeente werd kwijt gescholden in ruil voor de grondoverdracht. Dat is echter nimmer geschied waardoor Hammink juridisch eigenaar werd terwijl de gebruikers als rugbyclub Big Bulls en jue de bouleclub De Toss wel OZB en pacht aan de gemeente betaalden.
Het juridisch eigendom van Hammink kwam aan het licht begin 2011 toen iemand bij de gemeente informeerde of hij zijn pony op het Wendelgoor kon laten weiden. De desbetreffende ambtenaar verwees hem naar Hammink als zijnde de juridische eigenaar.
De destijds afgesproken eigendomsoverdracht van de grond tegen finale kwijting vond echter pas eind vorig jaar plaats, waarbij Hammink 5000 euro opstreek voor in de loop der jaren verrichtte werkzaamheden. Wat die werkzaamheden dan inhielden is onbekend, temeer daar Hammink in 2011 ook zelf verrast werd met het bericht dat hij juridisch eigenaar was. Sinds 1988 had hij tot dan geen werkzaamheden verricht.

Lees ook:
Het Wendelgoor en de eigendomsperikelen
'Raadslid Hammink onbewust eigenaar van 3 ha grond op het Wendelgoor'
en kijk naar het bericht op AlmeloAnders.nl
en hier het verhaal in het Almelo's Weekblad.

Update:
Hammink handelde in strijd met de wet
ALMELO – PvdA-raadslid Jan Hammink heeft zich als vereffenaar van stichting Zwembad Het Wendelgoor laten belonen door de gemeente met een bedrag van 5000 euro. ‘Hij stuurde een nota met dat bedrag voor gewerkte uren als vereffenaar’, reageerde burgemeester Jon Hermans vanochtend tijdens de wekelijkse persconferentie en de gemeente heeft vervolgens dat bedrag betaald omdat Hammink speciaal nog door de rechtbank als vereffenaar was benoemd.
Uit de anonieme ambtelijke tip blijkt dat het college van ambtelijke zijde wel was geadviseerd om dat bedrag niet te betalen. De klokkenluider vermeldde in het anonieme briefje tevens dat dit advies niet in de verslaglegging mocht worden opgenomen.

Het geval was dat Hammink het langstlevende bestuurslid was van de stichting die in 1988 stopte met de exploitatie van het zwembad. De bestaande schuld van enkele honderdduizenden guldens, werd door de gemeente overgenomen in ruil voor de 3 ha grond die de stichting Wendelgoor bezat. Alleen heeft door e.o.a. slordigheid die overdracht nooit plaatsgevonden. Dat kwam begin 2011 bij toeval aan het licht tot ook de verbazing van Hammink zelf.
In december 2012 kwam het na ruim 24 jaar dus tot de werkelijke overdracht waarbij Hammink zijn salaris als vereffenaar claimde.

Dat nu is in strijd met de Gemeentewet Art. 15. Het desbetreffende artikel zegt dat een raadslid niet als vertegenwoordiger of adviseur van derden werkzaam mag zijn als deze aan de gemeente waarin hij/zij raadslid is onroerende zaken levert.

Hammink had als raadslid namelijk niets mogen vragen. Bovendien verzweeg hij voor de raad en zijn eigen fractie  dat hij als vereffenaar actief was tegen betaling. Er geldt namelijk ook een meldingsplicht van nevenactiviteiten en dat is vastgelegd in de gemeentelijke integriteitscode voor raadsleden.
De zogenoemde gedragscode wordt bovendien in de Gemeentewet artikel 15 lid 3 als zijnde verplicht omschreven.

Er vanuit gaande dat Hammink in deze te goeder trouw heeft gehandeld, rest hem dus niets anders dan het geld terug te betalen aan de gemeente en zijn ‘mea culpa’ in de raad uit te spreken. Doet hij dat niet, dan kan de voltallige gemeenteraad het vertrouwen in hem opzeggen, als zijn eigen PvdA-fractie dat inmiddels al niet heeft gedaan.

 
26-02-2013  

Gaat de raad bouw nieuw stadhuis gunnen?

 

ALMELO – Dinsdag 5 maart staat de gunning van de aanbesteding van de bouw van een nieuw stadhuis op de agenda van het politiek beraad van de gemeenteraad.
Feitelijk de laatste kans voor de burgerij om zich te roeren of men wel een nieuw stadhuis wil of het huidige stadhuis wil laten opknappen. In de vergadering van 12 maart moet dan het besluit genomen worden.
Tegen het plan heeft zich vooral de Almelose burger Marcel Ensink geweerd middels een petitieverzoek en in anderhalve week tijd heeft het aantal steunbetuigingen zich bijna verdubbeld tot boven de 1500. Dat is andere koek dan de bewering van wethouder Anja Timmer dat er slechts twee bezwaren zijn tegen de noodzakelijke bestemmingsplanwijziging.

U kunt de petitie nog ondersteunen, maar op 5 maart ook massaal naar het stadhuis gaan om uw genoegen of ongenoegen met het voornemen te uiten, want vragen zijn geoorloofd (na aanmelding bij de griffie) en voor u deden dat ook al een aantal prominente Almeloërs die vinden dat dergelijke uitgaven in de huidige financiële omstandigheden van de gemeente te zot voor woorden zijn en ten laste komen van de burgers.

Een deel van de gemeenteraad is eveneens vierkant tegen, maar de coalitie vaart stevig door met de PvdA vooraan en de VVD, het CDA en LA in het kielzog.

Onderwerp: Aanbesteding nieuw stadhuis
Aantrekkelijke stad
19.15 – 20.15 uur - dinsdag 5 maart 2013
Op 20 november 2012 heeft de gemeenteraad van Almelo ingestemd met de aanbesteding van de realisering van het nieuwe stadhuis in eigen beheer . Naar aanleiding daarvan zal de gemeenteraad in zijn vergadering van 12 maart 2013 worden voorgesteld om in te stemmen met de gunning van de opdracht voor de bouw van het nieuwe stadhuis. Het raadsvoorstel met daarin de uitgangspunten en
de resultaten van deze gunning zal op 27 februari a.s. worden gepubliceerd op www.almelo.nl
.
Dit politiek beraad dient ter voorbereiding van de besluitvorming van de gemeenteraad op 12 maart 2013. Daarbij zal ook worden stilgestaan bij de betrokkenheid van de raad en de samenleving tijdens de uitvoeringsfase.
Geïnteresseerden en betrokkenen zijn van harte welkom als toehoorder en kunnen vragen stellen.

Voorzitter: dhr. J.J. Stapel

 
27-02-2013  

B&W besluiten d.d. 26 februari 2013

 


B&W besluitenlijst d.d. 26 februari 2013
B&W besluit: Renteloze lening Hockeyclub Almelo
Raadsvoorstel: lening en borg Mixed Hockeyclub Almelo
B&W besluit: Bestemmingsplan Vriezenveenseweg 207
Raadsbrief: Bestemmingsplan Vriezenveenseweg 207
B&W besluit: Def. subsidie SPOA 2010 en 2011
B&W besluit: Afwijzen planschade Almelo Verdiept
Raadsbrief: Afwijzen planschade Almelo Verdiept
B&W besluit: Afwijzen compensatie bereikbaarheid Alm. Verd.
B&W besluit: Voorontwerp bestemming stadsranden Almelo N.
Raadsbrief: Voorontwerp bestemming stadsranden Almelo N.
B&W besluit: inzake procedures planschade
Raadsbrief: inzake procedures planschade
B&W besluit: Benchmark SGBO - voorzieningen
Raadsbrief: Benchmark SGBO - voorzieningen
B&W besluit: Subsidieregeling amateurkunst 2013
Raadsvoorstel: Subsidieregeling amateurkunst 2013
B&W besluit: Terugvordering en boetes SD
B&W besluit: Afwijzen omgevingsvergunning Begoniastraat 9
B&W besluit: Onderhoud & vervangingsplan 2013
B&W besluit: Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2013
Raadsbrief: Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2013
B&W besluit: bezuiniging bodemsanering
B&W besluit: Afschrijven oninbare posten
B&W besluit: Regionale ambtelijke samenwerking
Raadsbrief: Regionale ambtelijke samenwerking
B&W besluit: 2e wijziging legesverordening 2013
Raadsvoorstel: 2e wijziging legesverordening 2013

 
27-02-2013  

Wethouder tekent contract met plof-BV

 

ALMELO – Wethouder Mieke Kuik-Verweg heeft vandaag het contract getekend met het Apeldoornse gemeentelijk bedrijf Accres betreffende de exploitatie van de Almelose wijkcentra. De aandelen van Accress Apeldoorn BV zijn volledig in handen van die gemeente, maar de exploitatie van de betrokken wijkcentra Goossenmaat, de Schelf, Schöppe, Eninver en Moll’nwiek is volledig ondergebracht in een LEGE BV ( Accress Exploitatie BV) met volgens de inschrijving van de Kamer van Koophandel een gestort kapitaal van één euro.

Op de loonlijst staan 14 beheerders, die daarmee uit de kaartenbak van de Sociale Dienst Almelo verdwijnen en nu gaan starten aan een nieuwe kans op de arbeidsmarkt. Maar wat als de lege BV ploft, dan rest niets anders dan opnieuw een bijstandsuitkering aanvragen met een lange wachttijd.
De reden dat een nieuwe lege BV is gebruikt, is namelijk niets meer of minder dan alle risico’s voor het moederbedrijf Accress Apeldoorn BV en de gemeente Apeldoorn als enige aandeelhouder proberen te vrijwaren van een financieel verlies als de exploitatie uiteindelijk niet rendabel blijkt. Zo ziet de verantwoordelijkheid van de twee betrokken gemeenten Almelo en Apeldoorn er in feite uit.
Er zit echter een fiscaal addertje onder het gras. De lege Accress Exploitatie BV kent geen directeur voor de algemene leiding, zodat aangenomen kan worden dat de aansturing van bovenaf wordt gedaan vanuit Accress Apeldoorn BV en in dat geval zal de belastingdiens het als een fiscale eenheid beschouwen. De BTW wordt zo wel binnen gehaald, maar als de tent ploft hebben de personeelsleden het nakijken en dat wordt dan geregeld door twee lokale overheden die zogenaamd hun verantwoordelijkheden nemen om mensen aan het werk te krijgen.

Het beleid van de gemeente Almelo is bovendien tweeledig, want wijkcentrum ’t Dok valt buiten de overeenkomst en t.a.v. wijkcentrum ’t Veurbrook zit er een gerechtelijke procedure aan te komen. Het bestuur van het financieel gezonde Veurbrook pikt het namelijk niet dat men zo maar op de keien wordt gezet.

Fotoreportage: Coen Mulder


Inschrijving KvK: Accress Exploitatie BV

 
28-02-2013  

Nog geen einde aan strijd Fortezza-claim

 

ALMELO – Vorige week werd via het stadhuis van Almelo bekend dat de rechtbank in Roermond gisteren een uitspraak zou doen over de claim van de gemeente aan projectontwikkelaar van der Looy uit Weert. Deze moet nog één miljoen euro aan leges betalen aan de gemeente Almelo na het stopzetten van het project Fortezza maar zag na de wel ontvangen schadevergoeding van de gemeente van meer dan het dubbele, af van betaling van zijn deel.
Vorig jaar bood de gemeente, als onderdeel van de gesloten deal, van der Looy de bouwlocatie Horstlaan/Vriezenveenseweg/Kolthofsingel aan als compensatie maar daar werd door van der Looy niet op gereageerd. Wel bleef van der Looy onwillig zijn deel van de overeenkomst na te komen. Tot teleurstelling van de gemeente deed de rechter in Roermond echter geen uitspraak in deze bodemprocedure en wil eerst getuigen van beide strijdende partijen laten opdraven. Een eerder door de gemeente aangespannen kort geding om betaling van het verschuldigde legesbedrag werd door de gemeente verloren.

Lees ook:
Koorts in coalitie naar hoogtepunt inzake Fortezza

 

Archief
Terug naar vorige pagina