Politiek nieuws


Plaatsing  
 
01-02-2010  

PvdA over: informatie en renovatie monumenten

 

ALMELO - De PvdA wil van het college van B&W weten welke monumenten en monumentale objecten Almelo nog heeft. Dit omdat volgens de PvdA deze objecten behouden moeten worden en gerestaureerd. Ook moet daar met de renovatie van de binnenstad rekening mee worden gehouden vindt de fractie. De fractie van de Partij van de Arbeid wil daarom geïnformeerd worden over de wijze waarop het behoud en beheer van de rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en beschermde stad en dorpsgezichten in Almelo wordt gestimuleerd. Deze ‘parels´ kunnen volgens de PvdA het imago van de stad versterken en aantrekkelijker maken.


PvdA brief over: Monumenten en objecten

 
01-02-2010  

PvdA fratsen gepareerd I & II

  De PvdA is kennelijk radeloos betreffende de verkiezingspolls voor 3 maart a.s. De PvdA 2e Kamerleden Paul Kalma en Pierre Heijnen hebben de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken een brief gestuurd waarin ze vragen of de stemdag, niet verplaatst kan worden naar een warmer tijdstip.
Ze laten weten het te doen hebben met "al die vrijwilligers van uiteenlopende politieke partijen die deze weken campagne voeren voor de gemeenteraadsverkiezingen".
Lees verder...


Open briefvan BBA aan de PvdA

 
01-02-2010  

TON nodigt ondernemers en burgers uit

 

ALMELO - TON, het politieke clubje van Rita Verdonk in Almelo, gaat twee zogenaamde denktankavonden houden. Een voor ondernemers op 9 februari en een op 16 februari voor gewone burgers beide om 19.30 uur in het Theaterhotel. TON wil namelijk van u weten hoe u over de toekomst van Almelo en u zelf denkt. U moet zich echter wel eerst bekend maken en opgeven. Lees de bijlage.
TON wil eigenlijk niet hebben dat de afkorting TON gebruikt wordt en ook niet dat de tekst van het persbericht veranderd wordt, maar dat bepalen we lekker zelf. Nou ja, een keer dan: Trots op Nederland is de echte naam, gewoon TON dus.

< De grote roerganger. Wat ze nu met Almelo heeft?


TON nodigt uit voor Denktankgesprekken

 
02-02-2010  

Bert Kozijn (PvdA) wethouderkandidaat af (upd)

 

ALMELO – Fractieleider Bert Kozijn ziet af van zijn kandidatuur als wethouder na de raadsverkiezing op 3 maart a.s. Ook wil hij geen fractievoorzitter meer zijn na de afgelopen tropenjaren, meldt TC Tubantia. Wel is Kozijn bereid om zitting te nemen in de gemeenteraad. Kozijn werd in de ledenvergadering van de PvdA afgeserveerd als tweede wethouderskandidaat achter lijsttrekker Mieke Kuik-Verweg ten faveure van zittend wethouder Theo Schouten.
Voor het bestuur van de PvdA afdeling Almelo kwam het besluit als een volledige verrassing. Wel zou Kozijn zijn besluit met lijsttrekker Mieke Kuik hebben besproken.

Nader nieuws: Bert Kozijn wordt locatiedirecteur van Lyceum De Grundel in Hengelo meldt TC Tubantia. Voorzitter Hendry Bosch (PvdA) is woedend omdat Kozijn het bestuur van de PvdA niet vooraf heeft ingelicht en kennelijk met een dubbele agenda heeft gewerkt.


< Geen tropenjaren meer voor Bert Kozijn in de Almelose gemeenteraad en ook geen puinruimen voor waar hij zelf mede verantwoordelijk is geweest als fractievoorzitter en coalitieleider.

 
03-02-2010  

Raadslid Koster getroffen door hartstilstand

 

ALMELO – Raadslid Henk Koster (AOV) is op eenentachtig-jarige leeftijd getroffen door een hartstilstand tijdens een bezoek aan de huisarts. Na een succesvolle reanimatie werd hij in het Medisch Spectrum Enschede aan zijn hart geopereerd en wordt kunstmatig in coma gehouden.
Henk Koster is sinds 2006 raadslid en fuseerde als AOV enkele maanden geleden met het Almelo’s Liberaal Alternatief (ALA). In de 2-mans fractie werd Gijs Stork fractieleider. Koster besloot te elfder ure zijn kandidatuur voor de komende raadsverkiezing op 3 maart in te trekken.

 
03-02-2010  

B&W besluiten d.d. 2 februari 2010

 


Besluitenlijst B&W van 2 februari 2010

 
03-02-2010  

ALA stelt: AVC Heracles kan blijven zitten

 

Duidelijkheid over AVC Heracles

Dinsdag 2 februari 2010 werd de gebiedvisie Almelo Buitenste Binnen met de gemeenteraad besproken .In deze gebiedsvisie is de ruimtelijke visie op de buitengebied , en specifiek de groen longen, vastgelegd .Dit document is nu de basis voor de bestemmingsplannen groene longen.

Voor de oostelijke groene long en speciaal de bolkshoek zijn een paar uitermate interessante zaken in de gebiedsvisie ,opgenomen.
De Bolkshoek wordt beschreven als een “Waardevol Cultuurhistorisch gebied. waarbij de Bornsestraat ,Sportlaan en Seeland de grenzen zijn.
Dit gebied moet beschermd worden tegen de sterke stedelijk druk

Op mijn vraag aan wethouder Kuiper of dit inhield dat er geen ruimte was voor sportvelden antwoordde hij dat dit inderdaad het geval was.

Op mijn tweede vraag of dit inhield dat het sportcomplex van AVC Heracles dus niet verplaatst werd richting Bolkshoek weg antwoordde de wethouder dat dit inderdaad het gevolg was .van de gebiedsvisie.

Deze omslag in standpunt heeft verregaande gevolgen voor AVC Heracles..
Er is nu eindelijk duidelijkheid, verplaatsing gaat niet gebeuren..
Wat nu?
ALA-AOV zal er op aandringen dat ,nu dit bekend is,het college zo snel mogelijk met AVC Heracles om tafel gaat zitten om de problemen voor deze club op te lossen.

ALA-AOV vindt dat er nu een duidelijk plan gemaakt moet worden om het ruimte gebrek op te lossen en de kleedkamers en kantine te renoveren of nieuw te bouwen.

Er moet een extra veld komen of kunstgrasvelden .De oude parkeerplaats aan de Bornsestraat zou bij het complex kunnen worden aangetrokken waardoor extra ruimte komt.

De gemeente moet nu actie ondernemen. AVC Heracles is van groot belang voor de jeugd en speciaal voor de jeugd van het Kollenveld en van de nieuwe wijk Wegeler (Rosmark terrein)

ALA-AOV zal hierover in de komende raad vragen stellen.

Gijs Stork
Fractie voorzitter ALA-AOV
 

 
03-02-2010  

Almelo's `trots` boos op de gemeente

  ALMELO - Lijsttrekker Marc Geerdink van TON is boos op de gemeente Almelo omdat deze de volgelingen van Rita Verdonk zou hebben tegengewerkt bij het meedoen aan de stemwijzer Almelo.
De uitvoering van de stemwijzer ligt echter niet bij de gemeente Almelo maar bij Jan Dirk Gerritsen van het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP) in Amsterdam. Alle partijen die hebben ingeschreven om deel te nemen hebben een uitnodiging gekregen om antwoorden in te leveren op de gestelde vragen. Het verwijt van Geerdink richting gemeente lijkt daarom twijfelachtig. Zouden ze de post of email wel goed hebben nagekeken vraag je je dan af?
Wel heeft de gemeente een fout gemaakt in de Link naar de website van TON en staan er nog geen verkiezingsprogramma's op van TON, BBA en lijst Cete. Als troost hebben we maar even een Link gezet in de boze brief van Geerdink.
Lees verder...

 
03-02-2010  

Raadsverkiezing op vele manieren te volgen

 

ALMELO - De aanloop naar de gemeenteraadsverkiezing op 3 maart is nu ook te volgen via de gemeentelijke website www.almelo.nl. De informatie over de raadsverkiezing is via de homepage van de gemeentelijke website te bereiken. Geïnteresseerden vinden er informatie over de manier waarop ze hun stem kunnen uitbrengen. Verder worden ze op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom de raadsverkiezing. Degenen die nog geen stemvoorkeur hebben, kunnen binnenkort ook de Almelose StemWijzer raadplegen. Inwoners die geen toegang hebben tot internet, kunnen op de hoogte blijven van de laatste verkiezingsontwikkelingen via Almelo Actueel in de Twenth Ruiten Drie meldt de gemeente Almelo.
Stemwijzers zijn er verder te kust en te keur via de websites van Stemwijzer.nl , TC Tubantia, Radio Almelo, Twenth Ruiten Drie, en ook RTV Oost geeft de nodige aandacht aan de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart a.s.

 
04-02-2010  

ATIB organiseert politiek debat

 

ALMELO – Op zondag 7 februari 2010 om 14.00 uur bij ATIB in gebouw De Kolk aan de Bornerbroeksestraat wordt een politiek debat gevoerd over de naderende gemeenteraadsverkiezing. Alle politieke partijen en belangstellenden worden uitgenodigd om deel te nemen aan de discussie.

 
04-02-2010  

GroenLinks en vragen onderwijsbudgetten

  ALMELO - GroenLinks wil van het Almelose college van B&W weten of het niet stiekem te weinig uitgeeft aan het onderwijs aan scholen om zo een 'spaarpotje' voor andere doeleinden opzij te zetten zoals het bouwen van andere projecten.
GroenLinks komt op dat idee omdat de Algemene Onderwijsbond heeft berekend dat gemeenten in Nederland 300 miljoen euro minder uitgaven aan de onderwijsdoelstelling dan het van het kabinet krijgt.
Lees verder...

 
05-02-2010  

Ook Leefbaar Almelo tegen Almelo Nouveau

  ALMELO – Leefbaar Almelo keert zich tegen de ontwikkeling van Almelo Nouveau en sluit zich aan bij tal van partijen, zoals o.a. ALA/AOV, BBA, PVA, TON en VVD die grote vraagtekens zetten bij de ontwikkeling van het prestigieuze project dat o.l.v. juryvoorzitter Anthon Sjoers werd gekozen.
Wethouder Sjoers (CDA) wil desondanks het project doorzetten, zij het dat de bouw wordt uitgesteld tot 2014. Ook het MKB zet grote vraagtekens bij dit uitstel omdat alle prioriteit aan de binnenstad gegeven zou moeten worden en een eventuele doorgang van Almelo Nouveau alleen maar leidt tot onzekerheid voor de toekomst in de binnenstad. Albert Heijn maakte onlangs publiekelijk zich liever te willen vestigen op de hoek Bornsestraat-Violierstraat omdat dit punt centraler ligt in de wijk. Leefbaar Almelo houdt vast aan de locatie Wissink aan de Bornsestraat. Dinsdagavond a.s. zal blijken of de coalitie CDA/PvdA de vertrekkend wethouder zal blijven steunen.
Lees verder...

 
06-02-2010  

Matige opkomst VVD en veiligheid in 't Wetshuys

 

ALMELO - Onder de noemer Liberaal Lokaal houdt de VVD een aantal informatiebijeenkomsten waarin u uw zorgen over de Almelose ‘toestanden´ op tafel kunt leggen. Vanmorgen was het onderwerp Veiligheid – heel actueel deze week – tijdens de bijeenkomst in Taveerne ´t Wetshuys. Gasten/sprekers waren: Mw. Elly van der Helm / bureau Halt, Mr. Peter van Kesteren / Officier van Justitie en VVDer en oud- burgemeester Menno Knip. Lijsttrekker Gerrit van Woudenbergh vond het een levendige bijeenkomst en Liberaal Lokaal een schot in de roos (met een knipoog naar de PvdA). 

< Officier van Justitie, Mr. Peter van Kesteren

Fotoreportage (10 foto's)...

 
08-02-2010  

CDA over fietsstrook, XL en reactie LA

 

Vragen voor de raadsvergadering van 7 februari 2010 aan college van B&W

1. Fietsstroken nabij Eugeria
Afgelopen zaterdag 6 februari 2010 heeft de fietsersbond opnieuw aandacht gevraagd voor de gevaarlijke situatie nabij Eugeria waar de fietssuggestiestroken plotseling ophouden en waar fietsers dan vervolgens geconfronteerd worden met geparkeerde auto´s. Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende vragen:

1. uit de ISV gelden zijn middelen gereserveerd voor fietsvoorzieningen. Vallen hier ook de voorzieningen onder die nodig zijn om aan de door de Fietsersbond gesignaleerde gevaarlijke situatie een einde te maken;
2. zo ja, kunt u ons concreet aangeven wanneer deze werkzaamheden uitgevoerd zullen worden;
3. zo nee, bent u bereid deze voorzieningen alsnog op te nemen in het uitvoeringsprogramma en vervolgens snel met de uitvoering ervan te beginnen.

Woordvoerder: Jan Brand

2. Kavels Regionaal Bedrijvenpark
Tijdens de eerste jaarvergadering van de ondernemersvereniging De Doorbraak uit Bornerbroek is door de voorzitter de heer Stamsnijder de wens uit gesproken dat er kleinere kavels zullen komen op het Regionale Bedrijven terrein. Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende vragen:

1. is het college op de hoogte van deze wens?
2. ziet het college mogelijkheden om aan deze wens tegemoet te komen?

Woordvoerder: Irene ten Seldam

Reactie Leefbaar Almelo:
nav de vraag van het cda
over verbeteringen voor de fietsers
die al eerder door sjoers beantwoord is
toen Leefbaar Almelo hier naar vroeg
twee weken geleden
goed dat signalen opgepakt worden
al is t wel wat vreemd dat die vraag zich dan zo herhaald

bijlage Leefbaar Almelo, Hans Mekenkamp
Almelo en omgeving is best wel groen en mede daardoor kun je er mooi wandelen en fietsen.
Echter, de kwaliteit van de fietspaden in en om Almelo is schrikbarend doordat er al jaren geen onderhoud is geweest. Een aantal voorbeelden is makkelijk te noemen.

Violierstraat : de fietspaden zijn zo slecht door vergroeide wortels van de bomen. mede hierdoor is het niet bevordelijk voor de fiets en soms ook niet voor de fietser.
Nachtegaalstraat : idem
Egbert ten Catelaan : losliggende tegels, metname als je richting de Wierdensestraat rijdt
Als je vanaf de Schelfhorst naar Vriezenveen fietst. Tot aan de gemeentegrens met Twenterand is het erbarmelijk. Als je daarna verder fietst, dan is het stukken beter.Niet alleen het fietspad overigens.

Leemslagenweg: ook hier is het erg slecht tot aan de grens met de Gemeente Wierden. Binnen de gemeente Wierden is het stukken beter. En ook hier gaat het niet alleen om het fietspad. Dagelijks fietsen hier honderden leerlingen die bijvoorbeeld vanuit Enter naar hun school in Almelo moeten.

De Rijwielvierdaagse van Almelo is erg bekend en wordt geprezen om de mooie natuur die het met zich mee brengt. Nu alleen de fietspaden zelf nog.

Groeten,

Hans

 
08-02-2010  

ALA legt college vuur aan de schenen

 

ALMELO – ALA-voorman Gijs Stork legt het college van B&W het vuur aan de schenen betreffende de toekomst van avc Heracles. Hield de gemeenteraad in 2005 een mogelijke verhuizing naar sportcomplex De Riet tegen, nu zag Stork dat de daaropvolgende mogelijke verhuizing naar De Bolkshoek niet meer op de ‘kaart’ staat ingetekend.
Stork gaat er nu vanuit dat de avc Heracles kan blijven zitten en verzoekt het college nu middelen vrij te maken om een kunstgrasveld aan te leggen en een extra speelveld. Stork roept daarbij in herinnering dat het college al in 2006 een voorstel zou lanceren en sindsdien in gebreke is gebleven.


Brief ALA over toekomst avc Heracles
Uittreksel raadsverslag begroting 2005

 
08-02-2010  

VVD wil meer weten over huisvesting IISPA

  ALMELO – De heersende onzekerheid over de huisvestingstarieven van verenigingen in de nieuwe sporthal IISPA is voor de VVD aanleiding om verantwoordelijk wethouder Jan van Marle (CDA) nadere vragen te stellen. Ook de schuldvraag voor de vertraagde oplevering is aanleiding tot vragen.
Lees verder...

 
08-02-2010  

BBA blij met nieuw inzicht ‘heersende kliek´.

 

ALMELO – De politieke partij Burgerbelangenalmelo (BBA) is blij dat ook de ‘heersende’ partijen in verkiezingstijd het voordeel van cameratoezicht in de Almelose binnenstad gaan inzien. De partij laat dan ook nog fijntjes even weten dat zij dat idee al eerder hadden gelanceerd en dat voor daadwerkelijke invoer van flexibel cameratoezicht (daar waar nodig) BBA wel eens onontbeerlijk kan zijn in de toekomst zo meldde BBA via de mail en op haar website.

 
09-02-2010  

PvdA vraag over tariefstelling Stadsbank

 

Tijdens de informatieve raadsvergadering van 2 februari is uitvoerig stilgestaan bij de armoede bestrijding binnen de gemeente Almelo. Schuldpreventie is een van de speerpunten van dit beleid. Binnen de doelstellingen van schuldpreventie speelt de Stadsbank Oost Nederland een centrale rol. Het moet voor mensen aantrekkelijk blijven om hun financiele huishouding bij de Stadsbank neer te leggen, om te voorkomen dat zij (wederom) schulden gaan maaken. In dit kader maakt de fractie van de PvdA zich zorgen over de nieuwe tariefstelling van de Stadsbank. Personen die op eigen verzoek alleen een bbr willen openen (dus niet i.o.v. Gemeente) zullen maandelijks een eigen bijdrage moeten betalen, maar daarnaast ook eenmalige opstartkosten van €189,-.
Hoe verhouden deze bedragen zich met de realisatie van de schuldpreventie doelstellingen?
Wat is de reden van deze tariefstelling?
Op welke wijze speelt de bijdrage van de gemeente van ongeveer € 500.000 op jaarbasis, een rol binnen de totale budgettering voor armoede bestrijding binnen de gemeente Almelo?
Is het college het eens met onze fractie dat fors investeren in schuldpreventie uiteindelijk een batig saldo voor de gemeente op zal leveren?

Fractie PvdA

 
09-02-2010  

Oproep LA - gebruik de Stemwijzer

 

ALMELO - Partijleider Bert Hümmels (Leefbaar Almelo) roept iedereen op om de stemwijzer te raadplegen en te oefenen welke lokale partij het beste bij uw mening past.

 
10-02-2010  

Staatssecretaris Jetta Klijnsma op campagne

 

ALMELO - Staatssecretaris Jetta Klijnsma brengt komende zaterdag 13 februari een PvdA-campagnebezoek aan Almelo. Ze fietst met de betjak naar winkelcentrum de Schelfhorst, waar ze rond de klok van 11.00 uur arriveert. Daar gaat ze samen met kandidaat raadsleden van de PvdA in gesprek met bezoekers van het winkelcentrum om vervolgens een half uur later aan te komen in het winkelcentrum Eskerplein op het Sluitersveld met hetzelfde doel. Rond het middaguur arriveert ze vervolgens met dezelfde betjak op de Koornmarkt,. Ze blijft daar ongeveer een half uur om vervolgens een campagnebezoek te brengen aan Emmen.
Toch jammer dat ze niet wat eerder op de Koornmarkt is, dan had ze de VVD'ers in 't Wetshuys toch duidelijk kunnen maken dat sociaal beleid geen 'pamperen' is.  

 
10-02-2010  

Besluitenlijst B&W d.d. 9 februari 2010

 

Lees de besluitenlijst en kijk wat het college van B&W op u af laat komen.
Zo wil het college de complexen Hagenstraat 5-93 en Marktplein 25-27 aankopen voor vernieuwing van de binnenstad, is er weer een aankoop gedaan van bijna acht euroton voor de aanleg van Waterrijk en is o.a. het bedrag van oninbare vorderingen gestegen naar bijna een half miljoen euro.
Ook wil het college de verleende vrijstelling voor de bouw van 44 woningen aan de Chiel Dethmerstraat intrekken en wordt er een debatnotitie gemaakt voor horeca op bedrijventerreinen n.a.v. het KPMG-rapport vergunningverlening.


Besluitenlijst B&W d.d. 9 februari 2010

 
10-02-2010  

Liberaal Sociaal VVD-debat in 't Wetshuys

 

ALMELO - De liberalen van de VVD houden zaterdagmorgen weer een debat in de bovenzaal van 't Wetshuys met als onderwerp het lokale sociale beleid. Deelnemende groeperingen zijn: Stadsbank Oost Nederland, Kliëntenraad Almelo, stichting de Boodschappenmand en stichting Voedselbank Almelo. Het programma begint om 10.30 uur.


persbericht VVD: Liberaal Lokaal en Sociale Zekerheid

 
11-02-2010  

BBA boos over vergunningendebat

 

ALMELO – Burgerbelangenalmelo (BBA) is niet blij met de uitkomst van het raadsdebat van gisteravond over het uitvoeren van een verbeterproces bij de vergunningverlening van de gemeente Almelo. De partij, die in 2006 uit de gemeenteraad duikelde, is teleurgesteld dat het feitelijk meer ging over de centen die een dergelijk verbeterproces kost dan dat het om zuiverheid en kwaliteit van beleid en bestuur ging. Vooral het afwijzen door de PvdA en VVD van een voorstel van de rest van de raad om bij de vergunningverlening een kwaliteitscertificering in te voeren schoot BBA in het verkeerde keelgat, zo blijkt uit de toonzetting van het bijgesloten persbericht. De stemming eindigde in 16-16 zodat na de gemeenteraadsverkiezing van 3 maart a.s. het debat nog eens over gedaan moet worden.


Persbericht BBA over vergunningenbeleid
Uitspraak sector Bestuursrecht rechtbank Almelo ontheffing art. 35

 
12-02-2010  

Geen toenadering tijdens 2e debatavond


Lesje economie
 

ALMELO - Het 2e debat aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezing in ’t Hookhoes ging er iets rustiger aan toe dan het eerste vorige week in het Polmanstadion. Met wat meer regie van de gespreksleider kan het nog wel eens gaan lijken op de beroemde Polca’s van weleer in ’t Hookhoes. De ambiance is al heel wat sfeervoller en er werd ook ‘stiekem’ gerookt door de aanwezige politici maar niemand van hen riep de vrij republiek uit om het roken in de horeca weer vrij te geven. Van Woudenbergh (VVD) ging nog het verst door de cafés zelf het beleid te willen laten bepalen want volgens hem kan de consument zelf wel kiezen of het in een rookhol wil zitten of niet. GroenLinks en ChristenUnie vonden het roken maar respectloos en vinden dat het rookverbod in de horeca moet worden gehandhaafd.
Fred Gerritsen (D66) hield een warm pleidooi voor vernieuwing van de stad zoals hij dat al jaren in de gemeenteraad bepleit. Hij wist ook al te vertellen wie dat moet betalen, namelijk alle Almeloërs. Hubers (BBA) mocht even kort reageren en kon zich niet voorstellen dat de burgers zitten te wachten op mogelijk een negatieve rekening van 51 miljoen euro. Mieke Kuik (PvdA) riep herhaaldelijk om stilte maar dat was tegen dovemansoren gericht. Jan van Marle (CDA) gaf een lesje economie aan Hans Buitenweg (GroenLinks) in en debatje over koolzaad verbouwen in plaats van Waterrijk bouwen terwijl Hümmels dacht dat 'Wiet' verbouwen misschien nog wel meer op kon brengen dan wat huizen met een bootje aan de kade. Een avond met monologen en weinig toenadering in de standpunten hetgeen een vaste bezoeker de opmerking richting uitbater ontlokte; ‘Duurt dat gedram nog lang? Ku’j ze d’r neet oetsmiet’n?

Fotoreportage (16 foto's)...

 
13-02-2010  

Haagse reclamekaravaan voor de PvdA


Fotoreportage van Jan Bril
 

ALMELO – Terwijl in ’t Wetshuys het VVD-debat woedt over het ‘pamperen’ van mensen met schulden in de bijstand, is staatssecretaris van Sociale Zaken Jetta Kleinsma zaterdag op pad met de locale partijgenoten van de PvdA om de mensen toch vooral te bewegen om op 3 maart a.s. op de PvdA te stemmen. Dat doet Kleinsma enthousiast en ze maakte eerder deze week ook al bekend opnieuw extra geld beschikbaar te stellen om jongere werklozen meer kans op en baan te geven. Koren op de molen voor lijsttrekker Miek Kuik-Verweg om vlak voor de gemeenteraadsverkiezing een persbericht te kunnen uitgeven dat de gemeente Almelo de initiatieven van de staatssecretaris onderstreept en er hard aan gaat trekken om de jeugdwerkloosheid in Almelo uit te bannen.
De oudere werkloze 45plussers moeten dus nog even geduld hebben en boven de 55 kun je het eigenlijk wel helemaal vergeten gaf ook SWZ-baas minister Donner (CDA) eindelijk toe deze week. Voor de oudere werkzoekende zou volgens Donner de sollicitatieplicht op andere leest geschoeid moeten worden omdat elke sollicitatie in de praktijk eigenlijk een ‘verplicht nummertje’ blijkt te zijn geworden. Hoe Donner het denkt op te lossen wist hij ook nog niet.
Wat het allemaal met de lokale politiek te maken heeft? Eigenlijk niets!

Fotoreportage (16 foto's)...

 
13-02-2010  

VVD: Bijstand is geen hangmat!


NOS Radio 1 maakte een reportage
 

ALMELO – Heet was drukker dan de vorige week bij het VVD-debat over veiligheid. Zaterdagmorgen ging het over lokaal sociaal beleid in de bovenzaal van ‘t Wetshuys. Vooral uit de linkse hoek zoals GroenLinks en Leefbaar Almelo en vanuit de overkoepelende instantie Almelo Sociaal was er opkomst en kwam er weerwoord nadat Jemy Pauwels (VVD) vorige week tijdens een debat in de bibliotheek opmerkte dat er niet ‘gepamperd’ moet worden. VVD-lijsttrekker Gerrit van Woudenbergh zette het nog wat scherper neer en zei tijdens zijn inleiding dat het sociale vangnet geen sociale hangmat mag worden.
Aant de Jong – directeur Stadsbank Oost – legde een aantal cijfers bloot. Met hulp van de Stadsbank heeft 75% van de cliënten het na 3 jaar weer op de rit. Diegenen die dat niet halen zijn teruggevallen in oude patronen en ruim de helft daarvan al binnen een jaar. De Jong pleitte vooral om meer preventief te werken aan het voorkomen van schulden omdat de schulden bij een behoorlijk aantal cliënten fors zijn opgelopen.
Voorzitter Joop Israëls van de overkoepelende organisatie Sociaal Almelo en oud- ambtenaar van de gemeentelijke Sociale Dienst beargumenteerde dat juist die preventie een ondergeschoven kindje is en mensen in de problemen ook vaak niet weten waar men terecht kan voor hulp. Meer voorlichting zou aan de orde moeten zijn om schulden niet verder te laten oplopen.
Directeur Aant de Jong zei dat de StadsBank is ontstaan om alleen voor betaling van de primaire levensbehoeften te kunnen zorgen.
Emmy Wheel (GroenLinks) vond het jammer dat de VVD geen ambities heeft t.a.v. sociaal beleid terwijl Jemy Pauwels (VVD) vond dat er alleen in schreinende gevallen hulp geboden moet worden. Hij onderstreepte dat met de opmerking dat mensen die maar blijven kopen en de schulden verder laten oplopen buiten de boot moeten vallen.
Bert Hümmels (Leefbaar Almelo) reageerde als door een adder gebeten; ‘Waarom moeten er altijd aan de onderkant van de samenleving maatregelen worden genomen en niet aan de bovenkant?,’ daarmee doelend op de ‘zakkenvullers’ op hoge plaatsen die het toch al zo goed hebben.

Fotoreportage (15 foto's)...

 
14-02-2010  

VVD vragen: Kloosterhofflat en stadhuis???

  ALMELO - Het was te verwachten. Het college van B&W maakte vrijdag bekend dat er een deal is gesloten met Beter Wonen over aankoop van een deel van de Kloosterhofflat en het college maakt de architectenkeuze bekend voor de bouw van een nieuw stadhuis. Een deal met Beter Wonen die niet voor de 100% waterdicht schijnt omdat er ook nog andere spelers in het spel zijn zoals ING Bank en de eigenaar van het pand van Scheer & Foppe waarmee nog geen akkoord is en nu in een zetel het hoogste rendement kunnen afwachten. Beter Wonen is daar afhankelijk van, dus schijnt het in feite nog steeds een principeovereenkomst.
De VVD stelt te verwachten vragen over de deal met Beter Wonen en het CDA vierde liever carnaval in Bornerbroek. En dat allemaal vanwege de verkiezingskoorts.
In de bijlage een nieuw gezonden en aangepaste derde versie van de vragenbrief van de VVD.
Lees verder...

 
14-02-2010  

Actie Valentijn van GroenLinks voor leraren

 

ALMELO – Hoe verzinnen ze het toch telkens in de politiek? GroenLinks ging in ieder geval op pad om op Valentijnsdag een kaart en een doos bonbons te posten voor de leraren van Pius X, OSG Erasmus en CSG Het Noordik om ze een hart onder de riem te steken bij hun inspanningen de leerlingen milieubewust te maken en vooral bewust te maken van de de opwarming van de aarde.
De aktie van GroenLinks is gedeeltelijk gelukt, want het Canisius werd in het persbericht niet genoemd, daar is dus niemand warm geworden.


Persbericht GroenLinks - aktie Valentijn

 
17-02-2010  

Besluitenlijst B&W 12/2 en 16/2 2010

 


Besluit: Gunning ontwerp nieuw Stadhuis
Besluitenlijst B&W d.d. 16-02-2010

 
17-02-2010  

D66: Stadhuis nieuw of vernieuwen?

  De besluitvorming over de bouw van een nieuw stadhuis aan het Marktplein lijkt rond te zijn. Het CDA en de PvdA zijn het er over eens: er moet en zal een nieuw stadhuis komen. Koste wat kost. Maar is dat wel verstandig? In het Masterplan Almelo staat niets over een nieuw stadhuis. Waarom niet? Omdat er geen stedenbouwkundige argumenten waren om het stadhuis op een andere plek te bouwen.
Lees verder...

 
17-02-2010  

Open brief BBA: Nieuw stadhuis overbodig

  Er wordt hard aan getrokken door B&W en de coalitiepartners CDA en PvdA om de besluitvorming voor een nieuw stadhuis dicht te timmeren door een opdracht te verstrekken aan Meijer en Van Schooten Architecten. Een ontwerp waarvoor de meerderheid van de inzenders uit de bevolking niet koos.
Lees verder...

 
18-02-2010  

Wouter Bos op campagne in Almelo

 

ALMELO - Wouter Bos komt komende dinsdag 23 februari op campagne voor de PvdA. Hij arriveert om 11.15 uur op de Koornmarkt, waar hij wordt welkom gejeten door de lokale PvdA-lijsttrekker Mieke Kuik-Verweg voor de komende gemeenteraadverkiezing op 3 maart a.s. Zij zal Wouter Bos als dank voor zijn campagne-inzet de Troelstra memoires overhandigen.
Even na half twaalf reiken Bos en Kuik-Verweg samen de PvdA Roos van de Maand februari uit aan directeur Alwin Groenevelt van de financieringsinstantie Qredits in het kantoor van OOA aan de Wierdensestraat. OOA en Qredits werken gezamenlijk aan kredieten voor startende ondernemers. Vanaf 11.50 uur gaat Wouter Bos in gesprek met de inwoners van Almelo. Daarna wordt een wandeling gemaakt naar het Jongerenpunt in het CWI-werkkantoor. Het Jongerenpunt moet jongeren helpen bij de zoektocht naar een baan en wordt gefinancierd door het ministerie van SZW.

< Wouter Bos was vier jaar geleden ook op campagne in Almelo, maar is nu een stuk minder populair. Misschien is hij volgende week zelfs wel demissionair minister van Financiën gelet op de crisis in het kabinet. De gemeenteraadverkiezingen lijken dan ook belangrijker dan het redden van het kabinet en het landsbelang in de wereldcrisis.

 
18-02-2010  

BBA zet grote vraagtekens bij Sport BV (upd)

  ALMELO - Burgerbelangen (BBA) zet grote vraagtekens bij de oprichting van een Sportbedrijf Almelo BV waarbij de medezeggenschap van de sport zelf wordt teruggebracht naar nul. Het college van B&W wil de bestaande Sportraad per medio maart opheffen! De Sportraad bestaal al decennia en regelde altijd zelf naar behoren het beheer van de Almelose sportaccommodaties.

<< De voorzitter van de Sportraad Johan Andela is woedend op het college van B&W die de vrije hand schijnt te hebben van coalitiepartners PvdA en CDA.

update: 19-02-10
BBA meldt op haar website dat het college van B&W niet bevoegd is om de Sportraad te ontbinden, maar dat dit een bevoegdheid is van de gemeenteraad. De leden van de Sportraad worden ook benoemd door de gemeenteraad zodat volgens BBA, een eventuele ontbinding eveneens de bevoegdheid van de gemeenteraad is.
Lees verder...

 
18-02-2010  

Leefbaar Almelo vragen over opheffen Sportraad

  ALMELO - Leefbaar Almelo is verrast over het collegebesluit de Sportraad op te willen heffen per medio maart a.s. Voorman Bert Hümmels heeft dan ook de nodige vragen en wil van het college weten wat nu de eigenlijke beweegredenen van het college is?
Sportwethouder van Marle (CDA) lijkt zich in snel tempo te vervreemden van de sportbestuurders. Zo gaf hij donderdagavond in het Groendebat van LTO te kennen dat hij wil afzien van de Flexlocatie Sport. De plek waar o.a. Oranje Nassau en de Honk- & Softbalvereniging De Uitsmijters naar toe zouden moeten.
Lees verder...

 
19-02-2010  

CDA brengt boodschap naar Boodschappenmand

 

ALMELO - CDA-lijsttrekker Jan van Marle gaat zaterdagmorgen om 11.00 uur met zijn campagneteam per bakfiets boodschappen brengen naar de stichting De Boodschappenmand. Volgens het CDA-team verdient De Boodschappenmand hun support in hun hulp aan de medemens in problemen. Om dat te onderstrepen wil het CDA symbolisch de vrijwilligers van De Boodschappenmand een hart onder de riem steken met het bezorgen van een bakfiets vol boodschappen. (gecorrigeerd bericht.)

 
20-02-2010  

PVA tegen verkiezingsposters in het Turks

  ALMELO - De Partij Vrij Almelo van Harry de Olde vindt dat de lijst Cete zijn affiches in het Turks moet weghalen. Hij dreigt zelfs de posters van de lijst Cete te overplakken. De Olde vindt dat verkiezingsposters in het Turks of welke buitenlandse taal dan ook voor een tweedeling in de Nederlandse samenleving zorgen. De Olde richtte Partij Vrij Almelo op nadat hij door Trots op Nederland Rita Verdonk uit de partij werd gezet vanwege zijn rechtse politieke verleden.
Lees verder...

 
20-02-2010  

Verkiezingskoorts op de Koornmarkt

 

ALMELO - Elf van de dertien partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen waren present op de verkiezingsmarkt, deze wordt gehouden op de Koornmarkt.. De indeling van de kramen is door loting tot stand gekomen. Bij de overdekte kramen zijn de volgende politieke partijen te vinden: PvdA, GroenLinks, Trots op Nederland, Cete, VVD, ChristenUnie, ALA/AOV, SP, Leefbaar Almelo, CDA en D66. PVA en BBA nemen geen deel aan de verkiezingsmarkt. Voor de bezoekers is er ook de mogelijkheid om via de Stemwijzer uit te zoeken welke partij het meest geschikt is voor hem of haar. De gemeente zorgt er namelijk voor dat er ook elektriciteit is. Op beide zaterdagen is de politiek achter de kramen actief vanaf 11.00 uur tot en met 16.00 uur.

Fotoreportage (16 foto's)...

 
20-02-2010  

Verkiezingsdebat Leefbaar Almelo in de Bieb

  ALMELO - Leefbaar Almelo organiseert vrijdagmiddag 26 februari het Leefbaar Almelo verkiezingsdebat, in leescafé de Meridiaan van de bibliotheek. Het debat staat onder leiding van Leefbaar Almelo lijsttrekker Bert Hümmels. Er wordt door kandidaten van Leefbaar Almelo over verschillende onderwerpen gedebatteerd met politici van andere partijen.
In elke ronde gaat een Leefbaar Almelo kandidaat in debat met 4 kandidaten van andere partijen, die door middel van loting aan elkaar gekoppeld zijn.
Lees verder...

 
21-02-2010  

BBA wil openbare invalidentoiletten

  ALMELO - BurgerBelangenAlmelo (BBA) bepleit bij het college van B&W om meer openbare toiletten in de binnenstad, pleinen en parken. Daar horen volgens de partij ook openbare invalidentoiletten bij die voldoen aan de eisen van het Landelijk Bureau van Toegankelijkheid.
BBA roept het college op om een Openbare Toiletten Almelo BV op te richten die het beheer op zich moet nemen. Goed voor werkgelegenheid zullen we maar zeggen.
Lees verder...

 
21-02-2010  

VVD zet vraagtekens bij overleg Fortezza

  ALMELO - De VVD-fractie heeft de nodige vragen aan het college van B&W over de overleggen uit 2004 met van der Looy over de bouw van Fortezza.
Volgens de VVD zijn er toen ook gezamenlijke gesprekken gevoerd met de woningbouwcorporaties om appartementen af te nemen om de bouw van Fortezza te bespoedigen maar de VVD wil daarover meer weten omdat verslagen ontbreken.
Ook vraagt de VVD zich af of de vele braakliggende terreinen in de binnenstad te maken hebben met de prioriteit voor Fortezza.
Lees verder...

 
22-02-2010  

Donner en Bos morgen in Almelo op campagne

  ALMELO - De Haagse politici hebben tijd om massaal op campagne te gaan bij de lokale achterban. Doel is natuurlijk om zoveel mogelijk zieltjes te winnen bij de gemeenteraadverkiezing van volgende week, want de peilingen zijn slecht.
Demissionair minister van SZW Piet Hein Donner komt morgenmiddag (dinsdag) zijn 'vrinden' van het CDA in Almelo helpen en ook de werkloze ex- minister van Financiën Wouter Bos is morgenvroeg in Almelo om zijn 'maatjes' van de PvdA opnieuw op het pluche te helpen.
Lees verder...

 
22-02-2010  

SP: Klokkenluiders De Ander in de kou

  De SP heeft enkele vragen gesteld naar aanleiding van de gang van zaken rond stichting de Ander en de overname door Tactus. Het feit dat de stichting - ooit de trots van Almelo - failliet is gegaan, heeft voor een groot deel te maken met het zwartboek dat door enkele medewerkers was samengesteld. Deze medewerkers hebben destijds vele gesprekken gehad met de gemeente, onder leiding van de toenmalige wethouder Isendoorn (D66). Het volgende college heeft de zaken echter niet goed opgepakt, want de twee ex-medewerkers zijn in de afgelopen vier jaren niet benaderd door de gemeente om de gemaakte afspraken na te komen.
Lees verder...

 
22-02-2010  

PvdA vraagt geld voor Stadsmuseum

  ALMELO - Reinette Kiès, die na 3 maart stopt als raadslid voor de PvdA stelt op de valreep nog de vraag aan het college van B&W om alsnog tegemoet te komen aan de vraag van het Stadsmuseum om een bijdrage om het fotoarchief van het Stadsmuseum te archiveren volgens de techniek die het gemeentearchief toepast.
De kosten daarvan bedragen zesduizend euro en het Stadsmuseum vroeg de helft als bijdrage van de gemeente. Het college, met als verantwoordelijke cultuurwethouder Bert Kuiper (PvdA), wees de aanvraag af omdat het Stadsmuseum zelf over voldoende middelen zou beschikken.
Maar in verkiezingstijd wordt alles flexibel moet Kiès gedacht hebben met haar verzoek.
Lees verder...

 
23-02-2010  

Wouter Bos kwam en was weer weg

 

ALMELO – Een uurtje stond gepland voor het campagnebezoek van Wouter Bos om lijsttrekker Mieke Kuik-Verweg in het zadel te houden. De belangstelling was matig te noemen dus veel zeteltjes waren er op de Koornmarkt niet te verdienen en het bezoekje Almelo werd dan ook ietsje korter dan gepland.
Het pleidooi van Bos gold ook niet het goede beleid van de PvdA in Almelo in de afgelopen vier jaar maar meer een uitleg waarom Bos en zijn PvdA-collega’s uit het kabinet zijn gestapt. Een enkeling kon er waardering voor opbrengen en de reacties op TC Tubantia lopen zeer uiteen.

< Fotoreportage Jan Bril

Fotoreportage (48 foto's)...

 
23-02-2010  

Piet Hein Donner op CDA-campagne in Almelo

 

ALMELO - Piet Hein Donner  was dinsdagavond in Almelo om zijn 'vrinden' van het CDA in Almelo te helpen opnieuw op het pluche plaats te nemen.Tijdens een verkiezingsbijeenkomst van het CDA-Almelo ging de heer Donner in op het vrijwilligerswerk en de sociale hervormingen. Donner is ondanks de crisis optimistisch over de economie en het gaat volgens hem nog niet zo slecht met Nederland. Nederland heeft in Europa het laagste werkloosheidscijfer. Het ging natuurlijk ook over de val van het kabinet en Donner legde de zwarte piet bij de PvdA. De bezoekers, die met een redelijk aantal waren komen opdagen, konden eveneens vragen stellen maar de meeste kwamen uit CDA-hoek. Eerder op de dag was de werk zoekende Wouter Bos (PvdA) ook al op campagne in Almelo. Bos wil zijn 'rooie rakkers' in Almelo weer op het pluche helpen.

Fotoreportage (12 foto's)...

 
25-02-2010  

Posters tegen verrechtsing

  Activisten en sympathisanten van de Anti-Fascistische Actie Twente (AFA-Twente) plakken posters tegen verrechtsing. Met de leus "geef angst en haat geen stem" wil AFA-Twente in diverse Twentse steden een signaal afgeven.
AFA-Twente constateert dat er sinds vele jaren een verrechtsing in het maatschappelijke en politieke klimaat aan de gang is. Discussies worden persoonlijk gemaakt en vaak op de man gespeeld. Ook beroepen enkele politici zich op onderbuikgevoelens en buiten die vervolgens uit voor eigen politiek gewin. Dit gaat ten koste van mensen en bevolkingsgroepen in onze samenleving.
Lees verder...

 
26-02-2010  

VVD niet in college bij bouw nieuw stadhuis (upd)

 

ALMELO - Het belangrijkste nieuws van het politiek debat donderdagavond in 't Hookhoes was wel dat VVD-leider Gerrit van Woudenbergh zijn uitsluiting uitsprak over coalitievorming met de VVD indien de bouw van een nieuw stadhuis en Fortezza door moeten gaan.
De nieuwbakken SP'er en oud- PvdA-raadslid Jan van Gorkum sprak tijdens de avond zijn schande uit over het uitgeven van vele miljoenen voor een stadhuis en het lenen van miljoenen voor een nieuw Heraclesstadion terwijl 5600 mensen in de stad moeten zien rond te komen van een bestaansminimum.  

< CDA-voorman Jan van Marle hoort dat Gerrit van Woudenbergh de VVD niet aan de collegetafel wil laten zitten als de nieuwbouw van het stadhuis en Fortezza doorgaan


Geachte redactie

in uw weergave van het debat van gisteren wekt u de indruk dat de VVD tegen een nieuw stadhuis is, dat klopt niet , want we zijn tegen een megolomaan stadhuis op de plek van de kloosterhofflat, maar we zijn wel voor een compact klein nieuw stadhuis, voor publieksdiensten , representatie en beleidsfuncties en de politiek, in combinatie met een grondige renovatie van het huidige stadhuis voor de ambtenaren.

een aanpassing van uw commentaar wordt op prijs gesteld

groet

Gerrit van Woudenbergh
lijsttrekker VVD Almelo

Lees ook TC Tubantia

Fotoreportage (19 foto's)...

 
27-02-2010  

13 politieke partijen op het internet

 

ALMELO – In Almelo doen 13 partijen mee aan de gemeenteraadverkiezing op 3 maart a.s. Op één na hebben alle partijen een website waar meer gelezen kan worden over standpunten e.d. Daarom hier een lijst in alfabetische volgorde met de Links naar de diverse websites.

ALA/AOV - BurgerBelangenAlmelo (BBA) - CDAChristenUnie - D66 - GroenLinks - Leefbaar Almelo - Lijst Cete - PVA - PvdA - SP - TON Rita Verdonk - VVD  

 
28-02-2010  

CDA verdeelt over 2e wethouderskandidaat

 

ALMELO – De CDA-ledenvergadering van afgelopen vrijdagavond gaf geen duidelijkheid wie voor het CDA de tweede wethouderskandidaat wordt naast lijsttrekker Jan van Marle. De partij gaat er kennelijk vanuit dat men wederom in het college komt. Eerder in december werd kandidate Lily Altena ‘geofferd’ door de ‘Sjoers, Slettenhaar, Trienen-clan’ ten gunste van Jan van Marle. Altena trok zich daarna terug als raadskandidaat en heeft sindsdien niets meer van het partijbestuur vernomen waarvoor ze acht jaar in de gemeenteraad zat.
De strijd vrijdagavond ging om de kandidaten Irene ten Seldam en Jan Brand, maar er werd dus niet beslist. Irene ten Seldam is al sinds jaren raadslid en lid van het Raadspresidium. Jan Brand is eveneens raadslid en was vroeger ambtenaar bij de gemeente Almelo en is dat nu in de gemeente Hellendoorn.
Ook bij de huidige coalitiegenoot PvdA was gesteggel om de wethouderskandidatuur. Won Mieke Kuik-Verweg nog vrij eenvoudig het lijsttrekkerschap, de invulling als tweede wethouderskandidaat werd een strijd tussen de huidige wethouder Theo Schouten en fractiegeneraal Bert Kozijn. Schouten won glansrijk en Kozijn wedde ondertussen op twee paarden want hij had ook gesolliciteerd als locatiedirecteur van Lyceum De Grundel in Hengelo. Hetgeen hem publiekelijk niet in dank werd afgenomen door PvdA-voorzitter Hendry Bosch.

Archief
Terug naar vorige pagina