Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
17-07-2018  

Fc Twente 'chanteert' Enschede succesvol

 

ENSCHEDE – De ‘chantage’ waarmee Fc Twente de gemeente voor het blok zette om meer financieel perspectief te bieden om de club van ondergang te behoeden heeft succes gehad. Het Enschedese college van B&W heeft de club twee jaar uitstel verleend van de verplichte aflossing van een eerdere lening. Ook de betaling van rente en risico-opslag over die lening is met 2 jaar uitgesteld.
De ‘hulpeis’ onder dreiging van een faillissementsaanvraag, betekent derhalve dat het Enschedese college deels overstag is gegaan maar niet de gevraagde borgstelling voor een nieuwe lening van 7 miljoen euro heeft verstrekt. Voor die eis was in de gemeenteraad geen meerderheid te verkrijgen. De stad heeft al een vordering van 32 miljoen euro op de club die in de afgelopen jaren dankzij ‘schimmige constructies’ op te grote voet leefde. Ook een enquete door dagblad Tubantia wees uit dat een meerderheid van de Enschedese bevolking tegen een nieuwe lening is.
Maar desondanks heeft Fc Twente nu wel een ruimer financieel ‘jasje’ gekregen en heeft de club zelfs vol trots aangekondigd dat het over het grootste spelersbudget van de clubs in de Keukenkampioen Divisie beschikt, mede ook omdat sponsoren nu extra bijdragen omdat de gemeente Enschede ‘water bij de wijn’ heeft gedaan. ‘Groots’ denken en wanbeleid is blijkbaar niet alleen lonend, maar werkt sportief gezien ook competitievervalsing in de hand. Dit alles met als doel om gelijk ‘keukenkampioen’ te worden en om verlies van TV-gelden over een jaar voor te zijn.

 
18-07-2018  

Referendum afvalbeleid Hengelo dichtbij


Sinds de invoering van 'omgekeerd' afval inzamelen in veel gemeenten, is illegale stort van afval enorm gestegen. De kosten om dat op te ruimen stijgen navenant en dat wordt doorberekend in de afvalstoffenheffing van gemeenten. Verplichting van 'omgekeerd' inzamelen brengt daardoor nauwelijks financieel rendement voor burgers.
Ook landschap-beheerders klagen over de enorm gestegen kosten voor het opruimen van illegaal gestort afval in natuurgebieden. Ook die kosten worden uiteindelijk door ons allemaal betaald.
Een particulier grondbezitter op wiens grond is gedumpt, draait zelf op voor de opruimigskosten.
'Omgekeerd' inzamelen van huishoudelijk afval heeft zo zijn keerzijden!
 

HENGELO – Het al enige jaren in gang gezette ‘omgekeerd’ inzamelen van huishoudelijk afval houdt veel mensen bezig in Twente. Steeds meer gemeenten varen onder regie van Twente Milieu een koers waarbij de burger wordt verplicht afval te scheiden en dit naar milieueilanden te sjouwen. De regeling is onder weerstandsdruk echter ook zo divers dat Twentse gemeenten individueel allerlei extra uitzonderingen bedenken voor bijvoorbeeld chronisch zieken met veel afval en wooneenheden met hoogbouw.
Ook is er verzet van burgers die de aanpassingen helemaal niets vinden maar juist willen dat het aantal uitdijende Otto’s voor restafval, gft, papier en verpakkingen gewoon worden opgehaald. Zij voelen zich als ‘werkezel’ ingezet terwijl de tarieven nauwelijks lager worden. Zij zijn veelal ook voorstander van mechanisch scheiden en wijzen daarbij op het veel hogere rendement van afvalscheiding tot gerecyclede grondstoffen voor nieuwe producten. Ook wordt soms verwezen naar een eerdere klacht van afvalverwerker Twence dat het Twentse huishoudelijk afval vaak een te lage calorische waarde heeft en bovendien de prognoses in gewicht niet haalt. Dat laatste werkt tevens kostenverhogend.
Twence dat eigendom is van een aantal Twentse gemeenten, moet sinds enige jaren huishoudelijk afval importeren om aan de vraag van warmtelevering en energie te kunnen voldoen. De Duitse gemeente Münster ziet juist toekomst in Twence en wil graag aandeelhouder worden. Münster beschikt wel over mechanische na-scheiding. Toetreden tot Twence stuit echter op juridische verschillen tussen Duitsland en Nederland maar Münster hoopt dat deze ‘verschillen’ geslecht kunnen worden.

Hengelo’s referendum
Het meest fanatieke verzet tegen het ‘gedwongen afvalbeleid’ doet zich voor in Hengelo. Tegelijkertijd zijn de voorstanders in Hengelo ook het meest uitgesproken. ‘Fanatieke scheiders’ proberen juist het aantal kg restafval tot een minimum te beperken. Voor diegene die dat lukt, is er wel een bescheiden financieel voordeel te behalen.
Het verzet heeft na het verdwijnen van de grijze Otto in Hengelo echter heeft dermate vormen aangenomen, dat het er op lijkt dat de gemeente Hengelo een referendum gaat organiseren over het te voeren afvalbeleid. Die uitkomst wordt echter door GroenLinks, CDA, VVD en één PvdA’er op voorhand ter zijde geschoven met als argument dat de gemeente Hengelo al zoveel geld heeft geïnvesteerd in het nieuwe afvalbeleid, dat het daardoor niet meer terug kan naar de situatie voor 2015. Desondanks sprak de raad zich met 24 stemmen voor, uit voor een mogelijk referendum. De initiatiefnemer moet nu 2.000 extra handtekeningen verzamelen om het referendum echt mogelijk te maken. Gaat dat lukken, wordt het referendum mogelijk tegelijk gehouden met de Europese parlementsverkiezing van volgend jaar.

 
19-07-2018  

Alle 14 gemeenten stappen in Agenda van Twente

 

REGIO – De afgelopen jaren werd de investeringsagenda voor Twente gefinancierd via opcenten bij afvalverwerker Twence waar alle 14 Twentse gemeenten aandelen in hebben. In de aanloop voor de nieuwe Agenda van Twente voor een periode van vijf jaar, haakten de gemeenten Hellendoorn, Rijssen/Holten en Almelo af. De kritiek bestond vooral over het hoge Enschedese gehalte van de investeringsagenda en dat was in de voorgaande Agenda eigenlijk ook al zo. Volgens het nieuwe plan zouden de Twentse gemeenten jaarlijks 7,5 euro per inwoner bijdragen. Almelo echter schrijft rode cijfers en heeft geen cent beschikbaar vanwege de schuldsanering die de burger al jaren extra geld kost.
Hellendoorn sloot vorige week alsnog aan en dat verhoogde de druk op Rijssen/Holten en Almelo om eveneens over stag te gaan. Rijssen/Holten keerde vervolgens op haar schreden terug en volgde het voorbeeld van Hellendoorn. De gemeente Almelo kwam daardoor steeds meer klem te zitten en vanmiddag besloot het college van B&W in een ingelaste vergadering alsnog op projectbasis een steentje bij te dragen aan de nieuwe Agenda van Twente. De gemeenteraden van Hellendoorn, Rijssen/Holten en Almelo moeten na het zomerreces nog wel instemmen met de collegebesluiten. In Almelo kan dan nog wel eens heikele discussies opleveren vanwege de felle tegenstand in de vorige bestuursperiode.

UPDATE:

Almelo toch niet

De conclusie dat ook Almelo mee doet aan de Agenda van Twente blijkt een voorbarige. Burgemeester Arjen Gerritsen liet in een brief aan de gemeenteraad weten dat Almelo vast houdt aan de koers om eerst de financiële huishouding op peil te brengen.

Fotoreportage (1 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina