Politiek nieuws


Plaatsing  
 
01-09-2009  

PvdA vragen over stadsverwarming

 

Betreft: schriftelijke vragen PvdA over Stadsverwarming in Windmolenbroek

Geacht College,

De wijk het Windmolenbroek is aangesloten op de stadsverwarming. In juli 2009 hebben de bewoners van Windmolenbroek laten weten dat zij hoge energiebedragen betalen voor de verwarming. De PvdA realiseert zich dat de gemeente geen partij is in de energielevering aangezien de energie aan de markt is overgelaten. Echter, de PvdA is van mening dat uw College zorgplicht heeft voor zijn inwoners. Dat houdt in dat het College zich dient in te zetten voor de problemen als grote groepen inwoners dezelfde problemen aankaarten.

1. Bent u op de hoogte van de problematiek van de hoge energiebedragen rond de stadsverwarming en wat is volgens u het probleem?
2. Heeft uw College de afgelopen periode contact gehad met de bewoners(groepen) om helder te krijgen wat hun klachten zijn? Zo ja wanneer, met wie en met welk resultaat?
3. Heeft uw College vanuit uw zorgplicht een eigen onderzoek ingesteld, al dan niet samen met de energieleveranciers, om te achterhalen waar de hoge energielasten mee samenhangen? Zo ja, wat is het resultaat van dit onderzoek?
4. Zijn er in het verleden afspraken gemaakt met de energieleveranciers over de bedragen en concurrentie aangezien de gemeente de kopers van de bouwgronden destijds heeft bedongen dat zij verplicht zijn om de stadsverwarming af te nemen. Wat betekent dit voor de burgers die geen keuze hebben?
5. De gemeente Enschede heeft met de energieleveranciers van de stadsverwarming contractuele verplichtingen vastgelegd. Bent u daarvan op de hoogte?
6. Voorts is ons bekend geworden dat de NMa geen toezicht houdt op de stadsverwarming omdat de in 2009 door het parlement aangenomen Warmtewet nog niet in werking is getreden. Wat betekent dit gegeven voor de klachten en concurrentieoverweging voor de inwoners van de wijk Windmolenbroek?

In afwachting van uw antwoord,

 

Namens de fractie van de PvdA,


I. Mercanoglu, raadslid
 

Archief
Terug naar vorige pagina