Politiek nieuws


Plaatsing  
 
17-06-2009  

PvdA: Opgave voor de stad

 

Voorzitter, welke opgave verbinden wij de komende jaren aan onze stad? Dat is de cruciale vraag die aan de orde is bij deze voorjaarsnota. De fractie van de PvdA kan instemmen met het feit dat er in zwaar weer bezuinigd moet worden. We moeten wel. Als de gemeente daadwerkelijk tekorten krijgt of kent, moeten we ons daarop voorbereiden. Als fractie willen we een tweetal duidelijke randvoorwaarden aan het college meegeven: geen algemene lastenverzwaring voor onze inwoners en geen bezuinigingen op het minimabeleid.
De economische crisis, waar we ons in bevinden, is met de laatste cijfers van het CPB diep en indringend en dwingt te kijken naar mogelijkheden voor de gemeente om met gerichte investeringen steun te geven aan initiatieven die bijdragen aan behoud van werkgelegenheid.

Al eerder diende de PvdA een motie in over de jeugdwerkloosheid die breed gesteund werd. Dat kan liggen op het vlak van majeure projecten, zoals de ontwikkeling van de binnenstad, de entree van de stad, of het vervroegd ontwikkelen van de flexlocatie. Prioriteit geeft de PvdA daarbij aan herstructurering van wijken, Ossenkoppelerhoek, Sluitersveld en de Westeres. En zorgt u er dan ook voor dat er nog meer middelen van regio en provincie hiervoor vrij komen.

De oogst van een raadsperiode
Dit is de laatste voorjaarsnota van deze raadsperiode. Reden ook om terug te kijken. Terecht somt het college tal van projecten op in de voorjaarsnota die in deze periode tot een goed einde zijn gekomen. Hulde daarvoor. Het heeft de stad anders en beter gemaakt dan daarvoor. En de oogst is nog niet af, gezien het feit dat ook in het laatste jaar van deze periode nog belangrijke ontwikkelingen op tal zijn. Tegelijkertijd is de bezinning op adequaat en effectief bestuur van onze stad in een stroomversnelling gekomen met de onderzoeken naar integriteit, bestuurlijke cultuur en de vergunningverlening en handhaving. De raad steekt haar nek uit, door deze onderzoeken op gang te brengen en ze te bespreken. De fractie van de PvdA ondersteunt dit en zal ook in de komende maanden haar steentje daaraan bijdragen.

Bouwen aan de stad
Een van de scharnierpunten in deze voorjaarsnota is de woningbouwontwikkeling. Met de perspectiefnota en de jaarverantwoording achter de rug, kunnen we met recht zeggen dat bijstelling van ambities nodig en gewenst is. De crisis is merkbaar op alle fronten en heeft gevolgen voor de inrichting van gemeentebegroting en de voorbereiding daarvan. Het betreft niet alleen de lokale en regionale economie maar ook de financiële positie van de gemeente zelf. Het is maar zeer de vraag of alle onderdelen uit het collegeprogramma nog uitgevoerd kunnen worden, ook al zijn we zeer goed op weg in Almelo. Onzekere factor is de uitkering uit het gemeentefonds. De PvdA is bezorgd over de meicirculaire. Ook zijn we benieuwd naar de laatste demografische gegevens.

Besluiten bij de begroting na verkregen inzicht
Is het niet verstandig om bij de woningbouwproductie projecten op te splitsen, juist met het oog op risicospreiding? Er wordt ook gesproken over het naar voren halen van (gemeentelijke) investeringen. Hoe haalbaar is vroeger investeren? Wat betekent dat dan voor de investeringen op termijn? Om deze vraag te beantwoorden moet er een lijst met investeringen komen die vervroegd kunnen worden uitgevoerd. Daarbij is ook aan de orde de vraag of er projecten zijn met een bouwplicht, vooruitvloeiend uit projectovereenkomsten en/of uit een bouwvergunning. Om hoeveel projecten gaat dit? En zijn er signalen dat ontwikkelaars zich aan hun verplichting willen onttrekken? Hoe gaat de Gemeente Almelo hiermee om? Per project willen we dat inzichtelijk krijgen richting de begroting, met adequate beslisinformatie over de consequenties ten aanzien van geld, planning, tijd en kwaliteit. En betrek daar ook afspraken binnen de regio bij, en de vraag of andere partners zich daar wel of niet aan houden en hoe daarin bestuurlijk gestuurd kan worden. Overigens wil de PvdA wel een signaal afgeven dat binnenstedelijk bouwen de voorkeur verdient, dat Leemslagen voor ons niet heilig is en de herstructurering van wijken prioriteit heeft. Verder spreken we uit dat bijstelling naar beneden van de sociale woningbouw niet gewenst. Blijvende aandacht is gewenst. Er is immers een verschuiving waarneembaar van koop naar huur.

Parkeren en parkeervoorzieningen
Onze fractie heeft kennis genomen van de voorgestelde verhoging in twee stappen van de parkeertarieven en stelt voor om dit in één stap te doen. Als wij kijken naar pas doorgevoerde verbeteringen in de parkeergarage van de Hagenborg en het realiseren van de pas geopende fietsenstalling, was dit alleen mogelijk door reserves in de parkeervoorzieningen. Willen wij in de toekomst ook kunnen blijven zorgen voor goede en vriendelijke parkeervoorzieningen dienen wij nu tijdig geld te reserveren. Een slecht toegankelijke of onvriendelijke parkeervoorziening nodigt niet uit tot een bezoek aan de binnenstad van Almelo en daar is de Almelose middenstand niet mee gebaat.

Kunst, cultuur en lezen
Voor de PvdA zijn de Bibliotheek, de Kunstuitleen en de Kunsthal belangrijke laagdrempelige instrumenten om mensen in aanraking te laten komen en te laten genieten van kunst en cultuur. Kunst en cultuur moet bereikbaar én toegankelijk zijn voor álle Almeloërs. In deze zin staan wij niet te juichen met het voorstel om de Kunstuitleen te sluiten en te bezuinigen op de exploitatiekosten van de Kunsthal. Wij verzoeken het college dit besluit te heroverwegen. Voor wat betreft de Bibliotheek, die willen wij meer bereikbaar maken voor mensen die afhankelijk zijn van een rollator en zelfstandig bereikbaar voor kinderen én gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. Wij willen graag de mogelijkheid onderzocht zien om het filiaal van de Bibliotheek in het Heraclesstadion te verplaatsen naar het nieuw te bouwen winkelcentrum in het Windmolenbroek.

Fietsen voor en door de stad
Het zal niemand ontgaan zijn dat de PvdA zich in de afgelopen periode een groot voorstander heeft getoond van investeringen in de fiets voorzieningen in Almelo. Dat past ook goed in de doelstelling om de uitstoot van CO2 te verminderen in het kader van de duurzaamheidagenda. Vanaf de begroting van 2009 is er dan ook structureel een bedrag van € 300.000 gereserveerd voor dit item. In deze voorjaarsnota stelt het college voor deze voorziening met ingang van 2010 al weer te schrappen. Het mag duidelijk zijn dat dit voor de fractie van de PvdA niet te accepteren is. De fractie vraagt het college dan ook deze bezuiniging te heroverwegen.

Diversiteit: volhouden, stoppen of bijstellen?
Uw inzet voor meer diversiteit in het personeel bij de Gemeente Almelo heeft onvoldoende resultaat opgeleverd. Wat doe je als je dat constateert? Stoppen? Bijstellen? De gemeente Almelo is 3 jaren bezig om het personeelsbeleid een afspiegeling van de samenleving te laten zijn. Blijkbaar lukt het op deze wijze niet.

Schoolbegeleiding
Er wordt met ingang van 2011 een bezuiniging op Schoolbegeleiding voorgesteld. Het betreft hier een subsidie welke in het verleden door de gemeente beschikbaar werd gesteld aan de onderwijsbegeleidingsdiensten. De schoolbesturen ageren tegen de voorgestelde bezuiniging. Ook het college heeft kennis kunnen nemen van die reactie. Graag een reactie van het college op het standpunt van de schoolbesturen.

Langdurigheidtoeslag
Wij hebben kennis genomen van de raadsbrief met betrekking tot de langdurigheidtoeslag. Daarin bespreekt u verschillende varianten. We kunnen ons vinden in een teruggang van vijf naar drie jaar en een verruiming van de doelgroep. Wat ons betreft is dat een realistische insteek om op dit moment het minimabeleid verder vorm te geven.

Peuters en jongeren in de stad
Wat betreft het peuterwerk en de kinderopvang ligt er een grote opgave om tot harmonisatie van werksoorten en doelstellingen te komen. Kan er meer samengewerkt worden en zo ja, hoe ziet dat er dan uit? Gezien het belang er van vragen wij het college om hier werk van te maken door met de organisaties in gesprek te gaan. In dat verband blijft taalachterstanden van kinderen een groot probleem. Met name in het aanvankelijk taal- en leesonderwijs liggen grote kansen. Er is een platform allochtone ouders, waarbij ouders verantwoordelijkheid nemen voor de ontwikkeling kinderen. Dat is een goede zaak. Kunt u dat proces ondersteunen en versterken? Voor oudere jongeren zijn er ook zorgen, met name binnen het VMBO. Met de teloorgang in de industrie ontstaat ook een gebrek aan stageplaatsen. De PvdA maakt zich hier grote zorgen over, juist vanwege de kwetsbare plek die leerlingen in het VMBO al innemen.

Vrijwilligers: menselijk kapitaal dat de stad gaande houdt
Dat u er voor kiest geen nota vrijwilligersbeleid op te stellen roept vragen bij ons op. De raad nam enige tijd geleden een motie van ons aan waarin het college wordt opgeroepen menselijk kapitaal in te zetten om vrijwilligersbeleid op poten te zetten. Het college komt over enkele weken met de uitkomsten van het beleidsatelier Participatie en integratie. Dit biedt hopelijk een goede basis om discussie over vrijwilligersbeleid (zoals ook aangekondigd) goed te kunnen voeren. Want het werken met vrijwilligers is wat ons betreft van zo’n groot belang dat geen beleid op dit punt geen goede zaak is. Datzelfde geldt voor ouderenbeleid. Ouderenbeleid is meer dan de zorg van en om de WMO. Om die reden zal de PvdA zelf met een initiatiefvoorstel komen in het najaar voor ouderenbeleid. Als andere fracties hierin mee willen doen, zijn ze welkom.

Aan de slag in en met de stad
Tevreden zijn we over de middelen die u hebt vrijgemaakt voor het herstel van het Mans Kapbaargmozaïek, De aanpak daarvan, samen met de Stichting Stadsherstel en met inschakeling van vrijwilligers, spreekt ons aan. Samenwerken staat hierin voorop. Stelt u zich eens voor dat bijvoorbeeld het Beeklustpark in de toekomst een leerlingwerkplaats wordt! Ook zij we er blij mee dat u begint met de renovatie van speeltuin het Nieuwland. Dit is in lijn met onze motie tijdens de vorige voorjaarsnota. Wat ons betreft mag u morgen beginnen! Dat geldt ook voor het opknappen van de Kolkschool. Het is in de huidige omstandigheden een verstandig voorstel om daar een mfa te vestigen. Ook hier mag u morgen beginnen. Wat betreft de Ossenkoppelerhoek zien we ook kansen om wellicht met behoud en eventueel uitbreiding van het Veurbrook een mfa te vestigen. Daarbij zal ook duidelijk moeten worden wat er zal gebeuren na het afbranden van De Smorre. Ook ligt daar een stevige opgave om te investeren in de scholen die daar in de nabijheid zijn gelegen. Een mfa is voor de PvdA is niet statisch en overal hetzelfde, maar zal op iedere plek in de stad een eigen ontwerp moeten krijgen.

Buurtbemiddeling is onmisbaar bij wijkgericht werken
De wijkaanpak is deze raadsperiode zeer succesvol tot bloei gekomen. We horen en weten van talloze initiatieven op wijkniveau waar ook daadwerkelijk door inbreng van de Gemeente Almelo mensen bij worden betrokken. Buurtbemiddeling is daar absoluut een onderdeel. We zijn blij dat buurtbemiddeling één van de projecten is die nu expliciet wordt opgepakt in het kader van de 2 miljoen euro die Almelo van het Rijk krijgt voor de verdere ontwikkeling van de Ossenkoppelerhoek.

Buurt, onderwijs en sport: een mooie drie-eenheid
In Almelo hechten we grote waarde aan de jeugd, getuige ook het beleidsatelier “een leuke jeugd”. Een belangrijk landelijk en lokaal aspect is de gezondheid en het in beweging krijgen van jongeren. Het Buurt Onderwijs Sport project heeft zich de afgelopen jaren op dit terrein als een groot succes bewezen. Echter, dit project dreigt verloren te gaan omdat er geen geld meer voor is. De afgelopen jaren zijn er veel materialen aangeschaft en wij vragen u dan ook deze te blijven inzetten op scholen om jongeren te blijven stimuleren. In het verlengde hiervan zouden wij ook graag zien dat u een manier zoekt om de belemmeringen voor het openstellen van sportvelden weg te nemen, zodat ook dit voor nieuwe initiatieven kan gaan zorgen.

Al vaker hebben we gesproken over het belang van de amateursport voor onze stad. In dat licht willen wij nogmaals aandacht vragen voor de sport in het algemeen en Oranje Nassau in het bijzonder. Wij verzoeken u om, met het oog op alle ontwikkelingen, op korte termijn voor duidelijkheid voor de nabije toekomst van deze vereniging te zorgen.

De fractie van de Partij van de Arbeid, juni 2009
 

Archief
Terug naar vorige pagina