Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
18-07-2011  

Inwoners Vasse geïnformeerd over teerput

 

Volgens de dorpsraad is in het dorp onrust ontstaan over de teerput sinds de aannemer is gestopt met werkzaamheden. Wethouder Gerrit Ophof: “Ik heb begrip voor de onrust die is ontstaan in het dorp. We hebben er daarom bij de provincie Overijssel nogmaals op aangedrongen dat zij de dorpsraad en de inwoners van Vasse goed informeren over de sanering van de teerput en zij voortvarend de sanering uitvoeren. Onlangs heeft dat gesprek plaatsgevonden.”

De provincie Overijssel laat weten: “Bij de teerput Vasse in 2010 een aanvang gemaakt met de bodemsanering. Een deel van de bovengrond is ontgraven en in depot gezet. Als gevolg van deze ontgraving is er nu meer zuurteer aan het oppervlak aanwezig dan voordat de sanering in 2010 begon. Het belangrijkste risico dat de zuurteer voor de mens oplevert is wanneer er sprake is van direct contact. De teer is namelijk erg zuur en plakt aan de huid. Omdat de bodemsaneringlocatie is omgeven door een hek is het niet mogelijk dat mensen per ongeluk met de zuurteer in aanraking komen.

In 2010 bleek dat er sprake is van wat gasvorming op de locatie van de Teerput. Uit een indicatieve bemonstering van het gas bleek dat het gas voornamelijk bestaat uit kooldioxide en methaangas. Dit resultaat maakt het aannemelijk dat het gas ontstaat door afbraak van organische stof zoals dit ook gebeurt bij composthopen, stortplaatsen en dergelijke. Het gas levert geen risico’s op voor mensen.

In maart 2011 is het grondwater in de omgeving van de Teerput weer bemonsterd. Drie peilbuizen waren niet meer geschikt om te bemonsteren maar uit de 19 grondwatermonsters die wel zijn beoordeeld blijkt dat er slechts lichte verontreinigingen aan minerale olie en sulfonzuren in het grondwater worden aangetoond. Deze resultaten van de grondwater bemonstering is overeenkomstig de resultaten van de grondwateronderzoeken in 2005 en 2006. Op basis van de aangetoonde gehaltes in het grondwater is er geen sprake van een ernstige verontreiniging.”

Op dit moment vinden er nog gesprekken plaats tussen de provincie en aannemer over de verdere sanering van de teerput. De dorpsraad Vasse wordt door de provincie van de ontwikkelingen op de hoogte gehouden.

Archief
Terug naar vorige pagina