Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
04-06-2010  

Wierden presenteert nota meerjarenbeleid

 

Het coalitie-akkoord van CDA en PPW is vertaald in raadsprogramma’s. Deze raadsprogramma’s zijn:
1. Prettig wonen in de gemeente Wierden
2. Samen werken
3. Veiligheid; een recht voor iedereen
4. Landelijk gebied; de groene motor
5. Bruisende dorpscentra
6. Zorg voor iedereen
7. Recreatie en toerisme
8. De burger voorop in een digitale tijd.

Per programma zijn de beleidsontwikkelingen aangegeven en de concrete actiepunten die het bestuur wil uitvoeren om de raadsprogramma’s te realiseren.
Wat betreft die bezuinigingen is in eerste aanleg gekeken naar de structurele uitgaven. Uitgangspunt was een bezuiniging van ruim € 2.000.000,-. Dat was de basis van waaruit verder is gewerkt. Wat betreft de eenmalige uitgaven is de nadruk gelegd op de projecten.

De werkzaamheden die de afgelopen maanden op dit terrein zijn verricht, hebben hun vruchten afgeworpen. Het structurele tekort in de begroting is –als de raad daarmee instemt- geheel weggewerkt door voldoende bezuinigingen. Wat betreft eenmalige geld is er op dit moment echter nog wel sprake van een tekort. Voor de begroting 2011 zal hiervoor door het college het nodige in beeld worden gebracht. Hierbij moet onder meer worden gedacht aan:

- het al dan niet invullen van de Violenhoek (inzetten reserve Cultuur voor een bedrag van € 834.800,-)
- het zeer kritisch bekijken van de kredieten aangegeven voor het plegen van groot onderhoud aan de invalswegen (in de periode 2011-2013 gaat het om een bedrag ad. € 1.905.000,-). Zo zal hierbij gekeken gaan worden of er een taakstelling kan worden opgelegd en/of de voorziene reconstructies bij het groot onderhoud van de hoofd(invals)wegen achterwege kan blijven (dus beperken tot het plegen van het noodzakelijke grote onderhoud) en/of in verband met de mogelijke aanleg, in de toekomst, van vrijliggende fietspaden langs de Wierdenseweg en de Goorseweg het groot onderhoud ook niet uitgesteld zou moeten worden (stuk afstemming).

Nader aan de orde komen nog eventuele noodzakelijke gelden voor continuering van onze inspanningen in het kader van woonservice.

Bij het opstellen van de nota Meerjarenbeleid 2011-2013 is uitgegaan van het gegeven dat de gemeente aanzienlijk moet bezuinigen. Zowel op structurele als eenmalige uitgaven. Dit heeft ertoe geleid om alle actiepunten die we wel graag zouden willen, maar waarvoor pertinent geen geld is, op te nemen in een bijlage. Zo blijven ze als wens in beeld. Daarnaast zijn beleidsontwikkelingen aangegeven. De nota Meerjarenbeleid bevat zodoende uitsluitend de punten waarvoor dekking gezocht moet worden. Daarbij zijn ook politieke wensen uit het coalitie-akkoord.

Een aantal voorbeelden van zaken die op de wensenlijst terecht zijn gekomen en (dus) niet worden uitgevoerd:
- Aanleg van een aantal fietspaden
- Uitvoering nota Sportbeleid
- Diverse uitgaven op het gebied van kunst en cultuur
- Uitvoering actiepunten nota kunst en cultuur
- Programma cultureel buitenleven
- Aanleg recreatief fietspad Boomsweg
- Picknickbanden uitwerkingsplan Enter
- Ontwikkeling wandelroutes en wandelpaden
- Inspecties bomen
- Bomenplan Hooilanden
- Verbetering bereikbaarheid Binnenhof Wierden,
- Aansluiting parkeerterrein Aldi naar locatie Schipper Vos Wierden

De nota Meerjarenbeleid komt aan de orde in de volgende vergaderingen:
- Een extra informatieronde op dinsdag 8 juni, bedoeld voor organisaties die te maken krijgen met bezuinigingen.
- De reguliere informatieronde op dinsdag 22 juni.
- De raadsvergadering op dinsdag op 6 juli.

De gehele nota is hier te lezen

Archief
Terug naar vorige pagina