Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
18-08-2009  

Hirsch Ballin opent veiligheidshuizen

 

Aanpak Veiligheidshuis
Gedurende het opstartjaar gaat aandacht uit naar de volgende thema’s, te weten huiselijk geweld, jeugdcriminaliteit, aanpak veelplegers, nazorg detentie, aanpak veel voorkomende criminaliteit en lokaal ernstige criminaliteit en multiprobleemgezinnen. Het doel van het Veiligheidshuis is om de criminaliteit terug te dringen en herhaling van criminele activiteiten te voorkomen, door veelplegers intensief aan te pakken. De deelnemende organisaties wisselen informatie uit, kunnen ze elkaar adviseren en dragen ze zaken aan elkaar over. Hiervoor maken de organisaties gebruik van een ICT-systeem, waardoor uitgebreide informatie van de zorgpartners wordt gekoppeld aan justitiële informatie.

De meewerkende justitiepartners zijn:
• De Raad voor de Kinderbescherming,
• Bureau Jeugdzorg Overijssel,
• Reclassering Nederland,
• Reclassering Leger des Heils,
• Tactus verslaafdenreclassering,
• Dienst Justitiële Inrichtingen en Slachtofferhulp.

Archief
Terug naar vorige pagina