Politiek nieuws


Plaatsing  
 
14-07-2015  

LAS stelt kritische vragen over vordering op failliet Van der Looy

 

Vragen aan het College van B&W gemeente Almelo

Geacht College
t.a.v. wethouder van Marle

De gemeente heeft een vordering op LPM1 B.V. (van der Looy) uit hoofde van onbetaalde leges.
In de Raadsvergadering van 30 november 2010 is uitvoering gesproken over de betaling van van der Looy aan de gemeente .Zie notulen van deze vergadering blz.14 t.m. 31.

Tot verbazing van de LAS fractie blijkt dat LPM1 B.V. op 2 juni 2015 failliet is verklaard.
Tijdens de behandeling van de perspectiefnota op 2 juli heeft LAS vragen gesteld over de stand van zaken van deze vordering.
Wethouder van Marle heeft toen geantwoord dat er op korte termijn een uitspraak van de rechtbank zou komen.
LAS is van mening dat u ook op 2 juli ,één maand na faillissemet,de raad onjuist heeft geïnformeerd.

LAS heeft hierover de volgende vragen;

1.Is het college het met LAS eens dat 30 november 2010 de Raad tenminste,onzorgvuldig is ingelicht en dat de verstrekte informatie onjuist is geweest.?

2.Waarom heeft het college de Raad niet geïnformeerd over het faillissement . U heeft toch een actieve informatie plicht?

3.Waarom is op 2 juli 2015 niet medegedeeld dat van der Looy failliet was ? en dat de vordering waardeloos was .?

4.Wat is op dit moment de totale schuld van het van der Looy, aan de gemeente?

5.Welke kosten ,inclusief man uren,advocaatkosten etc ,zijn er gemaakt inzake deze vordering?

6.LAS verzoekt U een uitvoerig verslag over deze gang van zaken

7.Hoe denkt U deze tegenvaller in de begroting 2016 op te vangen en welke consequenties trekt het college ?

De LAS fractie verwacht op zeer korte termijn antwoord

Gijs Stork
Fractievoorzitter LAS
 

Archief
Terug naar vorige pagina