Politiek nieuws


Plaatsing  
 
15-08-2019  

Beraad over energietransitie zon en wind

 

ALMELO - Almelose energietransitie is mogelijk met zon en wind, dat is mogelijk het beleid voor de komende jaren in Almelo. De gemeenteraad mag zich dinsdagavond 27 augustus a.s. beraden over de gepresenteerde nota van het college van B&W.

Persbericht
De gemeente Almelo werkt voortvarend aan het programma Duurzaamheid en zet daarbij in op het beperken van de klimaatverandering en de transitie van fossiele- naar duurzame energie. Naast de gemeentelijke ambities werkt Almelo ook samen in de regio aan een verplichte ‘Regionale Energie Strategie‘. Zodra het landelijke klimaatakkoord voor 2030 getekend is, moet elke regio in Nederland een ‘bod’ aan het Rijk doen om de doelstellingen uit het klimaatakkoord te behalen. Almelo neemt daarbij een aandeel in de Twentse opgave. Die energietransitie in Almelo is mogelijk met zon en wind.

De gemeente Almelo bereidt zich hier alvast op voor met het in kaart brengen van geldende wettelijke regelgeving en voorschriften, de technische mogelijkheden voor duurzame energieopwekking in diverse gebieden binnen de gemeente, maar ook de landschappelijke kwaliteiten, structuren en cultuurhistorische aspecten van die gebieden. Die bepalen samen in belangrijke mate waar initiatieven voor duurzame energieopwekking zouden kunnen worden geclusterd.

Kansen, belemmeringen en impact op het landschap in kaart gebracht
Het heeft geleid tot kansen- en belemmeringenkaarten voor zonne-energie, windenergie, bodemenergie, waterkracht, bio-energie en omgevingswarmte. Die worden besproken in een politiek beraad van de gemeenteraad op 27 augustus. De kaarten zijn technisch van aard en geven aan wat al dan niet zou kunnen. Wettelijke belemmeringen zijn bijvoorbeeld de militaire laagvliegroute boven het westen van Almelo en afstanden tot bebouwing in verband met geluidsnormen.

Vervolgens is er een landschapsanalyse uitgevoerd waarin gekeken is naar de cultuurhistorie en de structuren van het landschap. Voornamelijk grootschalige) zonne-energieparken, windmolens en bio-energiecentrales kunnen bepalend zijn in een landschap en vragen om de nadere ruimtelijke studie van het landschap. Uit de landschapsanalyse komt naar voren dat de oude ontginningen, die mensen vaak als het typisch Twentse landschap typeren, om meerdere redenen minder geschikt zijn, ook al vanwege de kleinschaligheid, onregelmatige verkavelingen en gekromde wegen. Jonge ontginningslandschappen en de veen ontginningslandschappen lenen zich eerder voor duurzame energieopwekking. Die twee landschappen kenmerken zich door een meer grootschalig en open karakter met relatief rechte verkaveling. Initiatieven voor zonneparken en windmolens vragen altijd om een zorgvuldige landschappelijke inpassing. Daarbij zijn er soms zogeheten koppelkansen voor het realiseren van andere opgaven zoals duurzame landbouw, natuur en recreatie. Ook over deze onderwerpen gaat de gemeente graag in gesprek bij initiatieven voor de energietransitie.

Politiek beraad 27 augustus
Tijdens het politiek beraad op 27 augustus worden de gemeenteraad en andere geïnteresseerden geïnformeerd over de bevindingen van de kansen- en belemmeringenkaarten en de landschapsanalyse. Tevens wordt op basis van de uitkomsten over het vervolg van het proces gesproken.
 

 
19-08-2019  

Raad buigt zich over kavelaanpassing Almelo NO

 

ALMELO – Het Almelose college van B&W heeft plannen om de braakliggende bouwkavels in villawijk Almelo Noordoost deels te verkleinen om de verkoop op gang te brengen door deels ook de bouw van ‘tweekappers’ mogelijk te maken.
Tegen dat voornemen hebben de huidige bezitters van grote kavels hun bedenkingen, zo is eerder gebleken. Verzet daartegen werd al aangekondigd evenals mogelijke schadeclaims. Dit vanuit de visie dat zij juist grootse kavels hebben gekocht vanwege het ruimtelijk landschappelijke karakter van de villawijk in wording.
Het Almelose college kwam met het idee voor de zomer en schrijft nu in een brief aan de gemeenteraad dat zij haar voornemen deels wil aanpassen vanwege de verkregen kritiek van de vroege bouwers die wel eerder de stap maakten. In het nieuwe voornemen is ook een gestaffelde grondprijs in beeld waarbij kleinere kavels duurder zijn per m2 dan grote bouwkavels. Ook dat punt is nog geen gelopen zaak omdat dit tot heden niet aan de orde was en juist een vaste m2-prijs werd aangehouden. Kritiek van bewoners in de villawijk is bovendien dat de ambtelijke verkoper niet tot nauwelijks te benaderen was en vooral star in de materie stond. De wording van de villawijk in een parkachtige zetting ligt al jaren op een laag pitje en was bedoeld om juist kapitaalkrachtigen naar Almelo te trekken.
Het collegevoornemen is nog geen gelopen race. Lokaal Almelo Samen (LAS), gesteund door mede-coalitiegenoot VVD en de fractie Forum voor Rechts hebben betreffende dit collegevoornemen een politiek beraad aangevraagd waarbij burgers kunnen inspreken en vragen kunnen stellen. Dat beraad vindt dinsdag 27 augustus a.s. plaats om 21.00 uur in het stadhuis. Insprekers kunnen zich to maandag 26 augustus 15.00 uur aanmelden bij de raadsgriffie via telefoon 0546-541391 of per via raadsgriffie@almelo.nl

Hoe ziet uw (droom)woonwens er uit? 

Archief
Terug naar vorige pagina