Politiek nieuws


Plaatsing  
 
03-04-2015  

SP stelt kamervragen over schoolsluiting 't Nyrees

  ALMELO / DEN HAAG – Tweede Kamerlid Tjitske Siderius uit Zwolle stelt namens de SP vragen aan minister van onderwijs Jet Bussemaker over de voorgenomen sluiting van speciale school ´t Nyrees in Almelo. ´t Nijrees is een samenwer-kingsverband van zeven middelbare scholen in de regio Almelo dat 280 leer-lingen onder haar hoede heeft. Volgens plan moeten deze leerlingen na sluiting van ´t Nijrees binnen hun eigen scholen extra aandacht krijgen in studiebegeleiding.
De SP maakt zich grote zorgen dat deze 280 leerlingen in het reguliere onder-wijs voortijdig zullen uitvallen vanwege forse leerproblemen en/of dyslexie.
Siderius: ”In het verleden zijn er meer van dit soort speciale scholen gesloten, waarbij de grote klassen en minder begeleiding in het reguliere onderwijs een bottleneck vormde voor deze leerlingen. Zij kwamen hierdoor uiteindelijk onterecht in het voortgezet speciaal onderwijs terecht.”
Lees verder...

 
08-04-2015  

Terrasbeleid met veel toeters en bellen

 

ALMELO – Meer reuring in de stad is het uitgangspunt voor het nieuwe terrassenbeleid voor de horeca in Almelo. Om ook winterterrassen mogelijk te maken volgens een bepaald kader, worden bestaande bouwwerken herzien en moeten de betrokken ondernemers binnen twee jaar nieuwe vergunningen hebben die tevens onder een welstandskader vallen. Omgeving en het betreffende horecapand zijn daar mede van invloed op. Bij een monument is dan het welstandskader zwaarwegender.
Als basis gaat de gemeente er vanuit dat en ‘uitbouw’ van een winterterras 4 meter bedraagt. Maar ook dan zijn uitzonderingen kleiner of groter mogelijk naar gelang de ruimte in straten of op pleinen.
Het leidde tot lange debatten in de gemeenteraad waarbij vooral gefocust werd op ’t Wetshuys. Volgens wethouder Bruggink kan daar aan de zijkant van het gebouw een terras van 8 meter gerealiseerd worden. Dat riep om vragen omdat de raad al snel zag dat dan de Molenstreng niet meer vanaf de Grotestraat toegankelijk is voor bijvoorbeeld de brandweer. Bruggink gaf als antwoord dat pas bij de aanvraag wordt beoordeeld wat wel of niet kan. Toch bleek de raad op het goede spoor te zitten want uiteindelijk moest wethouder Brugging, na gesouffleerd te zijn, toegeven dat de toegang tot de Molenstreng vanaf de Grotestraat/Koornmarkt uit de veiligheidsroute is geschrapt.
Raadslid Van Heek (ChristenUnie) ging het verst in de kritische noot door op te merken dat hem toch een gevoel van willekeur besloop. Wethouder Bruggink (D66) sprak juist over maatwerk om ondernemers zoveel mogelijk tegemoet te komen.
De raad besloot na lange discussie en herhaalde pogingen van waarnemend burgemeester Urlings om het debat te bekorten, unaniem het voorstel te omarmen.
Dat er in de praktijk nog veel gesteggeld zal worden over aanvragen vergunningen blijkt op voorhand uit de toegevoegde zeven bijlagen (pdf) bij het raadsvoorstel.

1. Raadsvoorstel beleidsregels terrassen
2. Bijlage 1 – Beleidsregels 2-12 Wabo incl. terrassen
3. Bijlage 2 – Plankaart 1 terrassen
4. Bijlage 3 – Plankaart 2 terrassen
5. Bijlage 4 – Plankaart 3 terrassen
6. Bijlage 5 – Welstandscategorieterrassen binnenstad
7. Bijlage 6 – Aangepaste ambtelijke stukken
8. Bijlage 7 – Reactie wijkplatform op terrassenbeleid

 

 
20-04-2015  

Bijzonder verlof burgemeester Hermans duurt lang

 

ALMELO – In de wandelgangen van het gemeentehuis werden af en toe wel eens signalen opgevangen met vraagtekens omtrent het bijzonder verlof van burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld. Zij nam in oktober verlof om haar ernstig zieke man te verplegen die begin januari overleed.
Vanwege het bijzondere verlof werd Willem Urlings aangesteld als waarnemend burgemeester per 3 november jl. en is dat heden ten dage nog steeds zo. Sindsdien staan er twee burgemeesters op de loonlijst van de gemeente.
Openlijk werd nooit gesproken over het nog lopende verlof, maar dat betekent niet dat er vraagtekens bestaan over de duur van de afwezigheid, zeker als er een vergelijk wordt gemaakt met een werknemer in de burgermaatschappij.
Nu werd bekend dat de vertrouwenscommissie van de Almelose gemeenteraad een gesprek heeft gehad met Commissaris der Koning (CdK) Ank Bijleveld en dat er binnenkort duidelijk zal komen over de ontstane situatie.

Maar hoe zit dat nu met de wet? Deze voorziet in een zogenaamd calamiteitenverlof. Te denken valt dan aan het overlijden van een direct familielid, een partner die bevalt, een ziek kind van school halen, plotseling naar de dokter of zelfs een loodgieter regelen indien de waterleiding is gesprongen.
Het calamiteitenverlof duurt zo lang als nodig is om de eerste problemen op te lossen. Het verlof duurt een paar uur tot een paar dagen en is in de meeste cao’s omschreven, zo meldt de website van de overheid.
Is dat niet voldoende, kan een beroep worden gedaan op langer verlof. Bijvoorbeeld bij ziekte van kind of partner kan kortdurend zorgverlof worden aangevraagd waarbij de werkgever 70 procent van het loon doorbetaald. Maar ook dan is er sprake van een gelimiteerd verlof. Bij een normale werkweek kan bijvoorbeeld op jaarbasis 72 uur totaal (niet aaneensluitend) verlof worden verleend. Is dat niet toereikend, kan langdurig verlof worden gevraagd. Per 12 maanden kan maximaal 6 keer het aantal uren dat u per week werkt worden opgenomen. De werkgever hoeft die uren niet te betalen.

Zoals omschreven geldt dit voor werknemers in dienst van een bedrijf. Echter bij ambtsdragers is niets publiekelijk omschreven. Een situatie zoals burgemeester Hermans-Vloedbeld, komt tot stand na melding bij de collegeleden van de gemeente en in overleg met de CdK.
De gemeenteraad van Almelo is terughoudend en praat er nauwelijks over en al zeker niet tijdens officiële vergaderingen. Maar dat de burgerij vragen heeft, staat buiten kijf!

 
20-04-2015  

VVD overweegt motie over oude stadhuis

 

ALMELO - De raadsfractie van de VVD overweegt dinsdagavond een motie in te dienen met betrekking tot gang van zaken over de toekomst van het inmiddels verlaten stadhuis, meldt De Roskam. De liberalen, die afzagen van hernieuwde collegevorming, beweren zelfs dat dit de toenmalige partijgenoot en wethouder Johan Andela niet zou zijn overkomen. TMZ leek de koper te worden maar trok het bod alsnog in. In plaats van ruim een miljoen euro te ontvangen, wil het college nu ruim een miljoen euro uitgeven om het oude stadhuis te slopen.
Lees het artikel in De Roskam

 
21-04-2015  

Eervol ontslag voor waarnemer Urlings in Almelo

 

ZWOLLE/ALMELO – CdK Ank Bijleveld-Schouten reageerde snel op het gesprek met de vertrouwenscommissie van de Almelose gemeenteraad en de publiciteit rond de langdurige afwezigheid van burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld. In een persbericht liet Bijleveld weten dat burgemeester Hermans-Vloedbeld haar taken in Almelo per 18 mei a.s. weer oppakt. Vanwege familieomstandigheden verleende de Commissaris der Koning haar in november 2014 verlof. Wel heeft de CdK aan Hermans-Vloedbeld langer vrijstelling gegeven van de woonplaatsverplichting, zodat zij nog niet direct weer in Almelo moet gaan wonen. Zij heeft een woning in Losser en Almelo. Hermans-Vloedbeld kreeg eerder al vrijstelling van de woonplicht om haar zieke man te verplegen, Deze overleed begin januari.

Eervol ontslag waarnemend burgemeester Urlings
< Vanaf november wordt het ambt van burgemeester in Almelo waargenomen door Willem Urlings. Hij zal per 18 mei eervol worden ontslagen door Commissaris der Koning Ank Bijleveld-Schouten, met dank voor het werk wat hij in Almelo in de afgelopen periode verzet heeft. 

 
21-04-2015  

Raad verwijt college tunnelvisie over oude stadhuis

 

ALMELO – Het collegebesluit om het oude stadhuis te slopen oogstte dinsdagavond veel kritiek in de gemeenteraad. Het college werd tunnelvisie en besluiteloosheid verweten nu TMZ als koper is afgehaakt en andere kandidaten hun plannen nog niet rond kunnen krijgen. Zo haakte een financier voor het plan van Hergebruik Gebouwen af vanwege de besluiteloosheid van het college. Woordvoerder Zeillemaker verzocht de gemeenteraad om een nieuwe kans om een financier te vinden. ChristenUnie, LAS, Almelo Centraal en coalitiegenoot D66 vroegen zich af of het college van B&W in de afgelopen jaren wel serieus onderzocht heeft of de drie plannen kans van slagen hadden of dat doelbewust op sloop is gestuurd.
Wethouder Cladio Bruggink herkende zich niet in de kritiek en vond de verwijten richting college vervelend en onterecht. Ook meldde hij dat maandag jl. zich alsnog een koper heeft gemeld voor het oude stadhuis. De koper is bereid één euro te betalen om het gebouw op eigen kosten te slopen voor de bouw van 30 à 40 woningen. Dat bespaard de gemeente in ieder geval ruim een miljoen euro.
Coalitiegenoot PvdA wil dat er een herkansing komt voor plannenmakers zonder dat direct wordt gesloopt. Wel moet dan de sloopprocedure worden voorbereid om niet nog meer onnodig tijd te verliezen. Hierover kondigde de PvdA een voorstel aan.

Archief
Terug naar vorige pagina