Politiek nieuws


Plaatsing  
 
03-01-2012  

CDA-raadslid Jan Brand vertrekt

 

ALMELO – Vice-fractievoorzitter van het CDA Jan Brand vertrekt als raadslid per 1 maart a.s. Reden is zijn verhuizing naar Ermelo waar Brand en zijn vrouw oorspronkelijk vandaan komen.
Brand was raadslid sinds 2005 en werkte bij de gemeente Hellendoorn. Voordien was hij ambtenaar in Almelo.
Het CDA denkt binnen enkele weken een opvolger bekend te kunnen maken.
 

 
04-01-2012  

B&W besluiten d.d. 3 januari 2012


Laadlift Theaterhotel - Foto's: Gerwin Kamphuis (LKA)

Redactie:
Uit het antwoord van B&W op de vragen van raadslid Gerwin Kamphuis inzake de investeringssubsidie aan het Theaterhotel blijkt dat een deel van de investeringsgelden nog niet zijn besteed.
De investeringssubsidie is geoormerkt geld dat volgens een tijdspad zou worden aangewend om verbeteringen aan het theater uit te voeren.
Achteraf toont het college coulance betreffende het tijdspad, maar het verzuimt ten ene male de gemeenteraad te berichten welk nieuwe tijdspad nu wordt aangehouden.
De ruimte geven tot 2017 is wel heel erg ruim, temeer daar deze geoormerkte subsidie geen invloed heeft op de rentabiliteit van de onderneming. Bovendien is er voor 2017 nog een nieuwe gemeenteraadsverkiezing en het college van B&W zou er goed aan doen om deze omissie voor die datum af te ronden.
 


B&W besluitenlijst d.d. 3 januari 2012
B&W besluit: Exploitatieovereenkomst Nijrees (N)
B&W besluit: Herzien bestemming Stobbenhorst Bornerbroek
Raadsbrief: Herzien bestemming Stobbenhorst Bornerbroek
B&W besluit: Machtiging overeenkomst STAP (Almelo Prom.)
B&W besluit: Beantwoording vragen Leefbaar Almelo
Antwoordbrief: op vragen Leefbaar Almelo
B&W besluit: Ontwerpbestemming Woonboulevard e.o.
Raadsbrief: Ontwerpbestemming Woonboulevard e.o.
B&W besluit: Voortzetting project Geluksbudget
B&W besluit: Beleidsregel toegang schuldhulpverlening
B&W besluit: Toezichtvorm provincie programmabegroting
B&W besluit: ter afdoening portefeuillehouders
B&W besluit: Antwoord vragen PVA
Antwoordbrief: Op vragen PVA
B&W besluit: Antwoord vragen LKA-Theaterhotel
Antwoordbrief: Op vragen LKA - Theaterhotel

 
09-01-2012  

Ahmed Marcouch houdt Herman Höftenlezing

 

ALMELO - Ahmed Marcouch spreekt op maandag 30 januari de vierde Herman Höftenlezing uit. Marcouch (1969) is tweede kamerlid voor de Partij van de Arbeid, en was daarvoor stadsdeelbestuurder in Amsterdam West en werkzaam bij de politie. In de tweede kamer fractie is hij woordvoerder veiligheid. Hij staat bekend om zijn gedurfde standpunten over thema's als veiligheid, migratie en de toekomst van onze jongeren in de samenleving. De PvdA Almelo is dan ook verheugd met het feit dat Marcouch naar Almelo komt. De werelden van Ahmet Marcouch en de inmiddels overleden Herman Höften raken elkaar zeer nadrukkelijk. Beiden zijn op zoek naar nieuwe antwoorden op de oude en gerespecteerde vragen van de sociaal democratie. Beiden voelen en voelden zich thuis op straat, van waaruit de politieke discussie ontstaat en ook echt gevoerd zal moeten worden. En voor beiden geldt dat ze discussie niet uit de weg gaan, en het inhoudelijk debat binnen en buiten de PvdA als wezenlijk en noodzakelijk zien om tot vernieuwing van de partij en de samenleving te komen.
Het is de vierde keer dat de Herman Höftenlezing zal worden gehouden. Eerder spraken Diederik Samsom, Agnes Jongerius en Job Cohen.
Leden en niet leden van de PvdA zijn van harte welkom in de bibliotheek, voor een avond waar politiek, idealisme, sociaal democratie en een krachtige discussie centraal zullen staan.

Maandag 30 januari, 20.00 uur
Bibliotheekcafé de Meridiaan
Toegang gratis

 
09-01-2012  

Grondbezit nekt 15 procent gemeenten

 

ALMELO – In Nieuwsuur vanavond een reportage over de financiële debacles die gemeenten te wachten staat die in het bezit zijn van veel bouwgrond. Gepresenteerd werd een rapport van Deloitte Real Estate Advisory uit september 2011 waarin Deloitte er vanuit gaat dat 35 gemeenten in de financiële problemen zullen komen omdat zij een bedrag van in totaal 2,4 mijard euro moeten afschrijven.
Inmiddels zijn ook de nieuwe cijfers bekend uit onderzoek van alle provincies die de gemeentelijke jaarstukken hebben bestudeerd. Daaruit blijkt dat de steekproef van Deloitte nog aan de voorzichtige kant was, want de provincies komen tot de conclusie dat er minstens 3.4 miljard euro moet worden afgeschreven en dat voor 64 gemeenten onder toezichtstelling dreigt. Dat is 15 procent van de in totaal 415 gemeenten die Nederland rijk is.
Voor die gemeenten dreigen een forse verhoging van de gemeentelijke lasten. Zo heeft Apeldoorn al de OZB met 10 procent verhoogd en moeten 200 ambtenaren worden ontslagen. Liefst 200 miljoen euro moet de stad afboeken en het staat met ingang van 2012 onder preventief toezicht.

< Het rekensommetje hiernaast leert dat op een woning van 300.000 euro vrij op naam met een 5 procent lagere opbrengst, een gemeente 9600 euro moet afschrijven.
Als Waterrijk dus 4000 woningen in die prijsklasse zou moeten gaan herbergen, betekent dat voor de gemeente Almelo een af te boeken verlies van 38.5 miljoen euro. Daar komen dan de andere woningbouwlocaties zoals Leemslagen, Almelo Noord etc. nog eens bij.
De vraag is echter wanneer het college van B&W met de echte cijfers naar buiten komt?
 


Deloitte rapport grondexploitaties gemeenten 2011

 
09-01-2012  

Leidy Meijer (CDA) volgt Jan Brand op

 

ALMELO – Als opvolger van de in maart vertrekkende Jan Brand, heeft het CDA raadsvolger Leidy Meijer voorgedragen als gemeenteraadslid.
Zij zal de portefeuille van Jan Brand overnemen met uitzondering van cultuur dat onder de hoede komt van collega Peter Vos.
De nieuwe raadsvolger wordt Marcel Zielman. Zielman is nu al fractie-assistent en fractiesecretaris.

 
11-01-2012  

B&W besluiten d.d. 10 januari 2012

 


B&W besluitenlijst d.d. 10 januari 2012
B&W besluit: Beëindigen erfpacht boerderijtje Lankampsweg
B&W besluit: Ontwerpbestemming v/m Renbrandthalterrein
B&W besluit: Beleidsregels kinderopvang
B&W besluit: Wijzigen financiële beleid WMO
B&W besluit: Buurtpreventie
Raadsbrief: Buurtpreventie
B&W besluit: infobrief schoorsteenbrand
B&W besluit: Regionaal risicoprofiel
Raadsbrief: Regionaal risicoprofiel
B&W besluit: Openbaar ter afdoening portefeuillehouders

 
14-01-2012  

NAT: Waterrijk, dat zou je niet moeten willen !


Bijschrift redactie:

De stichting Natuurlijk Twente (NAT) geeft in het hiernaast vermelde artikel haar mening weer over de wenselijkheid en onwenselijkheid van de stedelijke woningbouw in het buitengebied van Almelo en met name over Waterrijk. De toekomstige ontwikkeling rondom de Leemslagenplas laat men gemakshalve buiten beschouwing.

Het is het goed recht van NAT om haar mening te verkondigen, maar in de opsomming van zaken die volgens NAT tegen de ontwikkeling van Waterrijk pleiten, wordt volledig voorbijgegaan aan de investeringen die al zijn gepleegd. Nagenoeg alle grond in Waterrijk is in het bezit van de gemeente Almelo en deels beschikken ook nog een aantal projectontwikkelaars over grondposities.
De agrariërs in het beoogde ontwikkelingsgebied Waterrijk zijn uitgekocht en daarvoor heeft de gemeente heel veel geld uitgetrokken. Dit kon de gemeente doen omdat a. het college van B&W volledig bevoegd is de gemeente in deze te verplichten en b. kritische kanttekeningen tegen deze volledige bevoegdheid in 2002 volledig werden weggewuifd door de coalitiepartners PvdA en CDA. Ook de VVD stemde destijds als niet- coalitiepartij in met die bevoegdheid.

Nu zit men dus met de ‘gebakken peren´ en zal moeten worden afgeschreven op het bezit Waterrijk ondanks een langzamere ontwikkeling, die naar het er nu naar uit ziet, een periode van 30 jaar zal duren.
Financieel gezien is dat de enige mogelijkheid om de verliezen nog enigszins in te dammen om in ‘natte´ termen te spreken. Het volledig afschrijven van Waterrijk als ontwikkelingsgebied zal een nog grotere verliespost met zich meebrengen en ook dat, zal uiteindelijk door de Almelose burgers moeten worden opgebracht.

De kosten van het langer braak laten liggen van Waterrijk of het volledig afzien van de ontwikkeling of zelfs mogelijk het herstel van agrarische functies middels verkoop van de grond zijn nog niet in beeld. Eerst dan is een afgewogen oordeel mogelijk. Het wordt tijd dat dit college van B&W die cijfers produceert!

Update: 18-01-2012
Wethouder van Marle gaf gisteravond opening van zaken t.a.v. de kosten indien Waterrijk braak blijft liggen. De gemeente moet in dat geval een verliespost van 50 miljoen euro voor lief nemen. Volgens van Marle moet de boekwaarde van ruim 67 miljoen euro dan worden afgewaardeerd naar zo'n 17 miljoen euro, gaf hij te kennen op de vraag van raadslid Hans Buitenweg (GroenLinks)

De raad stemde uiteindelijk in met een gefaseerde ontwikkeling en de gemeente mag pas ontwikkelingskosten maken indien 'bouwers' hun handtekening hebben gezet!
De eerste fase omvat 165 woningen in het plandeel Parkbuurt (Aadijk).
 

ALMELO - Alles is al eens gezegd, alles is al eens geschreven. Voor u, bestuurders van de gemeente Almelo, zetten we het nog eens op een rijtje.

1. De vraag en het aanbod.
1.1. Het aanbod van Waterrijk overtreft ver de vraag. Als Waterrijk al zou “slagen” dan betekent dat dat alle andere nieuwbouwplannen stil komen te liggen. Dat betekent ook dat Almelo jarenlang met een aantal half afgebouwde wijken komt te zitten.
1.2. Er is weinig vraag naar woningen in Waterrijk en er is gezien het huidige en toekomstig kwalitatief, hoogwaardige en bijzondere woningaanbod in Almelo NoordOost, Indië (De Velden), Kollenveld, Weggeler ook geen behoefte aan Waterrijk.

2. Onbalans. Waterrijk ontwricht nog verder de toch al wankele balans van Almelo.
2.1. Waterrijk zet het proces van maatschappelijke tweedeling door. Naast de wijken Paradijs, Groeneveld, Markgraven, Kollenveld en Almelo NoordOost komt er nog een wijk bij waarin hogere inkomens gescheiden (geïsoleerd) van de rest van Almelo gaan
samenwonen.
2.2. Door de huidige leegstand en het grote aantal te koop staande woningen brengt Waterrijk een proces van verpaupering in enkele Almelose wijken op gang. De leegstand in die wijken zal toenemen en het ontbreekt Almelo aan middelen de negatieve spiraal te
doorbreken.
2.3. De doorgaande scheiding van wijken leidt tot gettovorming in de bestaande wijken.
2.4. Waterrijk zet de woningmarkt in Almelo op slot en de inwoners betalen de rekening. Bijvoorbeeld omdat de gemeente de grondprijzen in Waterrijk zal willen verlagen om kopers te trekken. Dat leidt dan weer tot een lagere waarde van de bestaande woningvoorraad. En dat terwijl die waarde toch al zo druk staat.

3. Maatschappelijke ontwikkelingen. Waterrijk is gebaseerd op een door de maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen ± 8 jaar achterhaalde visie.
3.1. De bevolkingsontwikkeling van Almelo blijft ver achter bij de door u gehanteerde prognosesystematiek (Primos).
Inwoners 01.01.2008 = 72.443 // 01.10.2011 = 72.729 // Groei 286 inwoners in 4 jaar, ± 0,5 % per jaar (Bron: O&S gemeente Almelo)
3.2. Rijke westerlingen verhuizen niet in grote getale naar het aanbod in Almelo. Het zou in dat verband interessant zijn om eens te vernemen hoeveel “westerlingen” de publiciteitscampagne (met name ten behoeve van Almelo Noord Oost) heeft opgeleverd. Aan de westelijke kant van de IJssel vindt men een zelfde woningaanbod met een uitgebreider voorzieningenpakket dan Waterrijk en Almelo de “westerling” kan bieden.
3.3. Voor het meerendeel spelen verhuizingen zich af binnen de regio. Regionale verhuizingen leggen het probleem van een overaanbod aan woningen bij de gemeente van vertrek.

4. Rijksbeleid aangaande woningbouw is drastisch veranderd ten opzichte van ± 2006.
4.1. De tijd van woningnood is voorbij.
4.2. Van grootschalige projecten zoals Vinexwijken is afgestapt.
4.3. Voorrang wordt gegeven aan sloop/herbouw- en renovatieprojecten. Verdichting van het centrum leidt tot een aantrekkelijke levendige binnenstad.
4.4. De prioriteit voor woningbouw ligt bij “inbreiding”. Is ook van essentieel belang voor de winkels in de binnenstad.

5. Behoefte. De toekomstige behoefte aan woonruimte is fors afgenomen en de demografische prognoses en ontwikkelingen laten zien dat ook Almelo vanaf 2025 te maken krijgt met krimp. Het verdunningseffect zal dat niet opvangen. De nu gehanteerde prognose geeft een scheef beeld omdat deze al bijna 600 inwoners (± 266 wooneenheden) achterblijft bij de aanname voor 2010.

6. Geschiedenis. In de jaren dat het nog goed ging verkochten de makelaars in Almelo maximaal 87 woningen per jaar.

7. Verdringing.
Andere projecten dan Waterrijk zoals Indië (De Velden) en Weggeler lopen gevaar. Terwijl die projecten voor de samenhang van Almelo in stedenbouwkundig opzicht veel belangrijker zijn dan Waterrijk.

8. Overaanbod.
De waarde van koopwoningen in Almelo zal met de komst van Waterrijk nog verder dalen.

9. Investeringen.
9.1. Kosten voor grond en infra-structuur komen boven 100 miljoen euro. Een gigantische investering voor een veronderstelde kleine groep rijken.
9.2. Almelo zal met verdere ontwikkeling van Waterrijk nog een extra investering moeten doen van ± 45 miljoen euro voor de infrastructurele voorzieningen.

10. Met Waterrijk krijgt Almelo er een geïsoleerde buitenwijk bij.
11. De ligging van buitenwijk Waterrijk zal bij bewoners niet bijdragen tot enige binding en betrokkenheid met Almelo.
12. Almelo dijt met Waterrijk nog verder uit en trekt de stad Almelo nog meer uit elkaar. De stad krijgt er een rare puist bij.
13. Vooral voor de noordelijke inwoners van Almelo wordt het woongenot minder door het verlies van weer een groen gebied.
14. Door de verstening raakt de biodiversiteit tussen Almelo en Vriezenveen verder verstoord en neemt de luchtkwaliteit in het gebied af.
15. Met Waterrijk zal de mobiliteit toenemen dat tast het duurzaamheidstreven van Almelo aan.
16. De continue verandering van doelgroepen bij Waterrijk duidt op zwalkend beleid, duidt op zoeken naar argumenten. Als zeker is dat de ene doelgroep onbereikbaar is dan bedenken we toch een andere doelgroep.

Conclusie.
De conclusie kan geen andere zijn dan dat Waterrijk Almelo eerder uit balans dan in balans brengt. Zowel sociaal economisch als financieel. En al helemaal wat betreft de stedelijke infrastructuur.

Van Stichting NAT d.d. 10 januari 2011. (ontvangen 14-01-2012)

 
18-01-2012  

B&W besluiten d.d. 17 januari 2012


Het ontwerpbestemmingsplan voor een nieuw voetbalstadion voor Heracles Almelo gaat ter besluitvorming naar de gemeenteraad.
Lees het voorstel hiernaast >>
 


B&W besluitenlijst d.d. 17 januari 2012
B&W besluit: Gedoogbeschikking Gravenruiters
B&W besluit: Antwoord aan CNV over bestuursaccoord
B&W besluit: Tussenevaluatie Jong en Kansrijk
B&W besluit: Financiële verordening
Raadsvoorstel: Financiële verordening
B&W besluit: vaststellen rente in rekening courant
B&W besluit: Ter afdoening portefeuillehouders
B&W besluit: Ontwerpbestemmingsplan stadion Heracles

Fotoreportage (1 foto's)...

 
24-01-2012  

Stork wil extra debat over binnenstad

 

ALMELO – Raadsfractie ALA/AOV wil op 31 januari een extra debat in de gemeenteraad over het alternatieve binnenstadplan van oud-projectontwikkelaar Jan Voskamp. Fractieleider Gijs Stork beoogd met dit interpellatiedebat te bereiken dat het alternatieve vernieuwingsplan financieel wordt doorgerekend.
Maker Jan Voskamp en fractieleider Gijs Stork betogen dat het plan beter is dan het huidige plan van het college van B&W en zeker goedkoper. Het huidige doorgedrukte plan kent bovendien nog begrotingstekort van miljoenen euro’s en zou bovendien teveel voorbijgaan aan de belangen van de middenstand in de Grotestraat Noord en Zuid. Vooral de verhoging van het winkelverkoopoppervlak met 7000 m2 is hen een doorn in het oog omdat er al een grote leegstand is.
Het aangekondigde interpellatiedebat moet de realiteitszin in de coalitie PvdA/CDA/VVD aanwakkeren!
 

 
24-01-2012  

Win 1000 euro met de KleurRijk Almelo Prijs

  ALMELO - Een samenleving waarin mensen uit verschillende culturen goed met elkaar wonen en werken, dat is wat de gemeente Almelo graag wil. Echte integratie vindt plaats door persoonlijke contacten op straat, binnen scholen, op het werk en bij verenigingen. Elkaar beter leren kennen en rekening houden met elkaars verschillen, daar gaat het om. Om dit te stimuleren is de KleurRijk Almelo Prijs ingesteld. Degene die in de periode 2010-2011 de beste activiteit heeft georganiseerd om de integratie te bevorderen wint 1000 euro. De KleurRijk Almelo Prijs wordt op dinsdag 27 maart uitgereikt.
Lees verder...

 
25-01-2012  

B&W besluiten d.d. 24 januari 2012

 


B&W besluitenlijst d.d. 24 januari 2012
B&W besluit: Ontwerpbestemming Vriezenveenseweg 207
Raadsbrief: Ontwerpbestemming Vriezenveenseweg 207
B&W besluit: Samenwerking Rietvogels-DVO
B&W besluit: Benoeming lid OPOA
Raadsvoorstel: Benoeming lid OPOA
B&W besluit: Intrekken kapvergunning Kolthofsingel
B&W besluit: Grondtransactie Burg. Raveslootsingel
B&W besluit: Pilot vermindering bouwtoezicht
B&W besluit: Convenant brandveiligheid ZGT
B&W besluit: Renteherziening lening Beter Wonen
B&W besluit: Openbaar ter afdoening portefeuillehouders
B&W besluit: Verzoek comité Binnenstad - Voskampplan
Antwoordbrief: Comité Binnenstad Voskampplan
B&W besluit: gedoogvergunning CTT - NS emplacement (direct in werking i.v.m. stremming kanaal bij Eefde)

 
26-01-2012  

Raadslid tegen voortijdige bomenkap Aadijk

 

ALMELO - D66-raadslid Gina Rozema verzet zich tegen de in haar ogen 'vroegtijdige' kap van bomen langs de Aadijk.
In een email (vandaag) aan haar raadscollega's roept zij op om deze kap uit te stellen totdat er daadwerkelijk kan worden begonnen met de aanleg van plandeel 1 van Waterrijk rond de Aadijk.

< Begin november vorig jaar werden overigens al een aantal kerngezonde bomen aan de Aadijk gekapt.
(foto's: Anne Jan Teunis)

Update:
Wethouder Theo Schouten - verantwoordelijk voor kapvergunningen - heeft inmiddels laten weten dat er ambtelijk te voortvarend te werk is gegaan. Hij beloofde dat er geen boom wordt gekapt voordat zeker is dat er wordt gebouwd. Dat ligt volgens Schouten ook meer in de lijn met de aangenomen motie in de gemeenteraad dat er geen investeringen worden gedaan voordat er handtekeningen zijn gezet door ontwikkelaars die willen bouwen in dit plandeel.

 
31-01-2012  

Voskampplan binnenstad wordt nader bekeken


Uit de oude doos: 04-03-2010
Hallo VVD, proficiat met 7 zetels maar nu de verkiezingsbeloften nog nakomen.
1. Geen stadhuis op de Kloosterhof
2. Geen Fortezza maar meer Voskampplan
3. Nieuw voetbalstadion
4. Geen Almelo Nouveau
enz.
 

ALMELO – De winst van het interpellatiedebat over de vernieuwing van de binnenstad is dat nu ook wordt gekeken naar het alternatieve plan van gepensioneerd projectontwikkelaar Jan Voskamp. Wethouder van stadsvernieuwing Gerrit van Woudenbergh deed uiteindelijk die toezegging maar stelde wel dat het plan Voskamp dan op dezelfde wijze moet zijn doorgerekend als het plan dat het college van B&W heeft uitgewerkt.
Voskamp schakelde zijn netwerk in en ontwikkelde zijn plan als alternatief omdat hij het versoberde plan van B&W nog veel te kostbaar vindt en tot meer leegstand zal leiden. Zijn ‘doorgerekend’ plan is 31 miljoen euro goedkoper en gaat grotendeels uit van gevelvernieuwing om aanzichten te verfraaien. Het plan kan ook sneller worden gerealiseerd.
ALA/AOV plaatste het onderwerp op de agenda en wil dat beide plannen en een mix van beide wordt onderzocht. De PvdA zag dat laatste bij monde van fractievoorzitter Luc Schuur niet zitten en wilde doorgaan met het plan van B&W.
De meerderheid van de raad vreest vooral de financiële tekorten in het B&W-plan en vond dat ook alternatieven serieus bekeken moeten worden. Jan Veenstra (CU) pleitte er zelfs voor om Voskamp (en mogelijk anderen) mee te laten denken omdat er veel kennis onder de burgerij is.
Op de publieke tribune ook een aantal ongeruste winkeliers uit de Grotestraat Zuid die vrezen dat met het plan van het college van B&W een 'sterfhuisconstructie' is opgezet voor delen van het huidige winkellint in Noord en Zuid. Temeer daar 7000m2 winkelruimte wordt toegevoegd aan het potentieel in de binnenstad dat al grote leegstand kent.
Gijs Stork (ALA/AOV) hield zijn aangekondigde motie boven de markt en wacht na de toezegging van wethouder van Woudenbergh de uitkomsten af, zodat op 20 maart het onderwerp breder ter tafel kan komen.

< Uit de oude doos: 04-03-2010 (Klik hier de belofte)

 

Archief
Terug naar vorige pagina