Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
09-02-2010  

Regio Twente: € 4,3 milj. voor verkeersveiligheid

 

Wegbeheerders in Twente, zoals de 14 gemeenten, blijven de komende jaren fors inzetten op de aanpak van verkeersongevallenconcentraties (VOC’s). Dit zijn kruispunten en wegvakken waar over een periode van drie jaar meer dan drie letselongevallen plaatsvinden. Het aantal van deze verkeersonveilige kruispunten en wegvakken is de afgelopen jaren fors afgenomen: van 490 in de periode 2002-2004 naar 275 over 2006-2008. Dit is een afname van bijna 45 procent. Ook neemt het aantal ongevallen per locatie af, waardoor het moeilijker is om te analyseren wat de werkelijke oorzaak van de ongevallen op een bepaald kruispunt of wegvak is. Wegbeheerders gebruiken bijvoorbeeld cameraobservaties om toch beter inzicht te krijgen in het rijgedrag van bestuurders op een specifieke locatie.

Gedrag in verkeer
Verkeerseducatie wordt een steeds belangrijker onderdeel van de aanpak van verkeersonveiligheid. Twee jaar geleden hebben de Twentse gemeenten afgesproken om hieraan tenminste €2 per inwoner te besteden. Regio Twente streeft met permanente verkeerseducatie naar ‘een leven lang leren’. Elke inwoner van Twente wordt daarbij ‘van driewieler tot rollator’ gewezen op het gewenste gedrag in het verkeer en de risico’s waarmee verkeersdeelnemers te maken krijgen. Regio Twente streeft er naar om voor alle doelgroepen educatieve maatregelen uit te voeren. Hiertoe worden er in samenwerking met het Regionaal Orgaan voor Verkeersveiligheid (ROVO) en andere partners verschillende verkeersveiligheidsprojecten voor alle leeftijden ontwikkeld en uitgevoerd, waarvoor Regio Twente subsidie beschikbaar stelt aan de Twentse gemeenten. Bijvoorbeeld praktijkgerichte lesmethoden voor het basisonderwijs, waarbij een koppeling wordt gelegd tussen de verkeerstheorie en de dagelijkse praktijk.

Leerstraf bromfietsers
Een ander voorbeeld is het project Leerstraf 49cc (16-25 jaar), waarbij bromfietsers die een zware verkeersovertreding hebben begaan een educatieve leerstraf krijgen in plaats van een boete. Het blijkt namelijk dat het uitdelen van boetes weinig effect heeft bij deze groep: ze betalen en vallen weer in herhaling. Ronden ze de leerstraf met succes af, dan is de boete ‘afgekocht’. Door de leerstraf wordt op een educatief verantwoorde manier getracht hun gedrag te veranderen. Dit project is een succesvolle samenwerking met ondermeer het Openbaar Ministerie en Politie Twente.

Archief
Terug naar vorige pagina