Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
07-12-2018  

Woonlasten 2019 in Twente omhoog

 

REGIO – De gemeente Almelo behoort al jaren tot de duurste Overijsselse  gemeenten vanwege het debacle Waterrijk. Toch weet men de gemiddelde woonlasten te beperken tot nipt boven de 3 procent. Daarmee kan voor de komende jaren wel 3,5 miljoen euro worden geïnvesteerd in stadsvernieuwing en het inlopen van achterstand in infrastructuur. Almelo is verder voornemens het parkeren voor de eerste twee uur ‘gratis’ te maken. Ook hier een meevaller voor hondenbezitters die in 2 stappen in 2020 geheel geen ‘hondentax’ meer betalen. In 2022 verwacht men weer ‘zwarte cijfers’ te schrijven mits de overschrijdingen in de Jeugdzorg en Wmo in de hand kunnen worden gehouden.

De gemeente Borne komt in 2019 met stip binnen in de Top 5 van Overijssel als het gaat om de woonlasten. Zo groeien in 2019 de opbrengsten uit de OZB-heffing met 4,9 procent en de rioolheffing met 1,9 procent. De afvalstoffenheffing blijft nagenoeg gelijk.
Zoals elke gemeente heeft ook Borne structureel te kort op de Jeugdzorg en de voorzieningen in de Wmo wegens structurele te lage compensatie voor deze voormalige Rijkstaken. Een andere tegenvaller waar elke gemeente mee te maken heeft is een lagere uitkering via het Gemeentefonds zoals blijkt uit de septembercirculaire van het Rijkskabinet waardoor Borne net zoals andere gemeenten in Twente aan het ‘knopje van de OZB-heffing’ draait. In Borne met 2 procent extra om 2 miljoen euro te kunnen uittrekken voor de aanleg van de nieuwe Verbindingsweg richting Zenderen. Voor hondenbezitters een meevaller wegens het afschaffen van de hondenbelasting.

In Enschede gaan de woonlasten in 2019 met 5 procent omhoog.  Boosdoener hier de OZB waarvan de opbrengst met 6 procent moet stijgen, het tarief restafval met 9 procent en de rioollasten met ruim 5 procent. Verder maakt de gemeente Enschede de leges kostendekkend. Aanleiding ook hier de miljoenentekorten in de Jeugdzorg en de Wmo.

Hengelo verhoogt ondanks invoering van diftar de kosten van het verwerken van restafval behoorlijk. Tot 2022 stijgt de jaarlijkse rioolheffing zelfs met 3,5 procent gelet op het investeringsplan wegens achterstallig onderhoud. De OZB stijgt licht. Toch weet men de lokale lastendruk voor eigenaren van woningen te beperken tot 0,2 procent. Huurders worden ontzien. Onzekere factor is een mogelijke run op Jeugdzorg en Wmo omdat de eigen bijdrage wordt geüniformeerd naar 17,50 euro per vier weken. In 2018 was dat nog inkomensafhankelijk.

Twenterand behoort tot de sterkste stijgers in woonlasten. Zo wordt in 2019 de opbrengst van de OZB met 25 procent verhoogd. Tot en met 2022 komt daar nog eens  jaarlijks 5 procent bij. Een woning met een WOZ-waarde van 2 euroton stijgt daarmee van 263 naar 357 euro in 2022.
De gemeente viel net buiten de compensatie tekorten op Jeugdzorg en Wmo  maar heeft nu wel een sluitende begroting 2019 ondanks afschaffing van de hondenbelasting en licht lagere rioolbelasting en afvalstoffenheffing. De forse verhoging OZB is noodzakelijk om het voorzieningenniveau op sport en cultuur op peil te houden.

meer volgt…

Lees ook:
2017: Gemeentebegroting communicerend vat
2013: Is bezwaar tegen lokale belastingen zinvol?
(aantekening: Steeds meer gemeenten stoppen met de heffing Hondenbelasting. In Almelo in 2 stappen over 2019 50% en in 2020 0%.)

 

Fotoreportage (1 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina