Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
18-03-2018  

Herinrichting Nieuwstraat tot 30 km zone

Fietsvriendelijke inrichting moet sluipverkeer indammen
 

ALMELO - Al sinds jaren is de Nieuwstraat een bron van ergernis. Als doorgaande route, maar ook door het veelvuldig dubbel parkeren.
Het Almelose college van B&W wil nu een slag maken nu het riool moet worden vernieuwd. In het herinrichtingsplan van verkeerskundig bureau Goudappel Coffeng wordt de Nieuwstraat van Acaciaplein tot Ambtstraat een 30 km zone met klinkerverharding (zonder fietszones) in plaats van asfalt maar met aan beide zijden parkeerhavens daar waar plek is. Verder moet een algemeen parkeerverbod gaan gelden.
Aan de basis van het plan staan de wensen van de bewoners uit het Nieuwstraatkwartier voor zover deze binnen wettelijke kaders vallen. Zo is de in te stellen 30 km zone van de Nieuwstraat straks aansluitend op de 30 km zones van de aanpalende woonstraten. Deze maatregel moet de Nieuwstraat minder aantrekkelijk maken als sluiproute.

<< Knelpunt blijft voorlopig nog de overgang van het Verdiept Spoor. De gemeente kan niet voldoende financiële middelen vrijmaken om een rijtje oude huisjes tussen Ambtstraat en Goossenmaatsweg aan te kopen voor sloop want dat is feitelijk nodig om de aansluiting met Raveslootsingel en Zuiderstraat in combinatie met de verkeersregelinstallatie goed op elkaar te kunnen afstemmen.
Het plan ligt sinds 18 maart ter inzage in het stadhuis. Belanghebbenden kunnen nog bezwaar aantekenen binnen 6 weken na datum ter inzage doormiddel van een goed omschreven beargumenteerde zienswijze. Dat heeft geen schorsende werking. Daarvoor moet u zich te wenden tot de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, met het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen.

Archief
Terug naar vorige pagina