Politiek nieuws


Plaatsing  
 
02-12-2016  

Lekker ‘drammen´ over het parkeerbeleid


Het groene deel is het centrumparkeergebied van Almelo, het blauwe deel bewonerparkeren en voor parkeren van belanghebbenden. De rode deeltjes is bestemd voor lang parkeerders.

In Nijverdal werd deze week het betaald parkeren met onmiddellijke ingang afgeschaft met als doel om weer een koopcentrum voor de regio te woorden.
 

ALMELO – Dinsdagavond 6 december wordt in het stadhuis van Almelo weer gedebatteerd over aanpassingen in het centrumparkeerbeleid. De standpunten van belanghebbenden zijn duidelijk. Bewoners van de binnenstad willen liever geen andermans ‘blik’ voor de deur, de ondernemers pleiten al jaren voor ‘gratis’ parkeren op straat en goedkopere tarieven in de parkeergarages.
Het voorbeeld van dat laatste is Nijverdal waar deze week na jaren van discussie besloten werd om betaald parkeren af te schaffen. Het besluit moet nog worden geformaliseerd maar nog op dezelfde dag werden de parkeermeters op straat afgeplakt. Gratis dus en met onmiddellijke ingang. Het achterliggende doel: Nijverdal moet weer een regionaal koopcentrum worden!

In Almelo heerst al jaren een betaalregiem en wordt de auto van de bezoekers aan de binnenstad als een ‘noodzakelijk kwaad’ gezien. Kostendekkend is het parkeerbeleid niet, mede vanwege de handhavingskosten. Het beleid werd in de loop der jaren diverse keren bijgesteld want het ‘postzegelplan’ van de vroegere wethouder Anthon Sjoers was niet éénduidig genoeg. In het meest recent ingevoerde plan kwam naast de bewonersvergunning, de parkeerschijf in gebruik. Voor velen een belangrijke tegemoetkoming maar in de diverse standpunten zitten altijd meningen van ‘nooit genoeg’.

Voor beleidsmakers een lastige klus en voor gemeenteraadsleden eveneens, omdat er zoveel op detail wordt ingezoomd.
Het gevolg is dat ook de diverse fracties er van alles van vinden. Zo wil Lieneke Bolhuis (Ex- PvdA en nu Minimapartij) geen nachtelijke parkerende horecabezoekers in de Hofkampstraat en aanpalende straten waarvan de bewoners toch echt niet bij de minima behoren en wel weten dat het centrum om economische reden ook aantrekkelijker moet worden.

De oppositiepartijen VVD, Lokaal Almelo Samen (LAS) en Almelo Centraal pleiten voor het gelijktrekken van de tarieven voor de bewoners van de Oosterborgh en de Hagenborgh en daar is wat voor te zeggen. Want waarom betaalde een 33,50 euro per maand en de ander 52,55 euro per maand voor hetzelfde te parkeren ‘blik’?
Het amendement is al aangekondigd!

Fotoreportage (1 foto's)...

 
04-12-2016  

De burger wordt bedot met huishoudelijk afval


TWENTE MILIEU
Afvalinzameling van particulieren in 6 Twentse gemeenten
Parkeerbeheer
Technische dienst (o.a. verkeersregelinstallaties)
Beheer openbare ruimte
et cetera
Aandeelhouders: Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal.

Met de uitbreiding van de technische dienst en het beheer van de openbare ruimte, beconcurreert Twente Milieu als semi-overheidsorgaan particuliere bedrijven op het gebied van de verkeersregelinstallaties en onderhoud openbare ruimte. Ook zamelt Twente Milieu afval in van bedrijven tegen lagere prijzen dan de gemeentelijke tarieven voor burgers. Alleen de verwerking van het huishoudelijk afval is een wettelijke taak!

Afvalverwerking TWENCE Hengelo
recyclen en afvalverbranding
opwekking en levering van elektriciteit en warmte
Aandeelhouders: Twence is ontstaan uit een samenwerking tussen veertien Twentse gemeenten en de gemeente Berkelland die tevens aandeelhouder van Twence zijn. Daarnaast zijn ook de Regio Twente en Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen aandeelhouder.

De Twentse gemeenten berekenden hun burgers via Twence de afgelopen 10 jaar extra hoge tarieven ter financiering van de Agenda van Twente zoals o.a. de aanleg van de fietssnelweg F35, het zwembad in Nijverdal, de overdekte ijsbaan in Enschede en de IISPA in Almelo. Deze 'verkapte' kostenverhoging loopt af in 2017.
De gemeenten willen niet investeren in een door de directie gewenste geautomatiseerde afvalscheidingsinstallatie en laat dat liever de burgers zelf doen ondanks een aantoonbaar slechter eindresultaat.
 

ALMELO – Ondanks de wekelijks grote troep rond afvalinzamelpunten zijn volgens wethouder Javier Cornelissen (SP) de geesten van Almelose burgers rijp om het omgekeerd inzamelen van huishoudelijk afval te ‘vervolmaken’ door de grijze bak van het restafval af te schaffen. Cornelissen concludeert dat uit individuele gesprekken met burgers.

Kris kras door de wijken heen moeten dan naast de afvalinzamelpunten bij winkelcentra, voor veel geld ondergrondse containers worden aangelegd waar de burgers hun restafval naar toe moeten brengen. De burger wordt dan de betalende ‘pakezel’ want de jaarlijkse afvalstoffenheffing gaat volgens de meerjarenbegroting niet tot nauwelijks omlaag.

Cornelissen zegt dat restafval wordt verbrand en dus een kostenpost is terwijl het gescheiden inzamelen van papier, plastic en glas opnieuw grondstoffen oplevert. We hebben het dan over slechts acht procent van Neerlands afvalstromen want de bulk van 92 procent komt uit het bedrijfsleven. Cornelissen wil de grijze bak voor het restafval vervangen voor een oranje bak waarin plastic en drankverpakkingen kunnen worden gedeponeerd. De blauwe bak (papier), groene bak (tuinafval) en de oranje bak worden dan wel periodiek aan huis opgehaald. Maar, de wethouder vertelt er niet bij dat de inhoud van de oranjebak wel achteraf moet worden gesorteerd. Veelal zit er zacht plastic zoals folie in en dat gaat gewoon in de verbrandingsoven omdat het niet tot korrels voor hergebruik kan worden vermalen.

Een andere waarheid is dat afvalverwerker Twence enige tijd geleden klaagde dat het te verbranden Twents huishoudelijk restafval een te lage calorische waarde heeft en er daardoor minder elektriciteit en warmte geleverd kan worden. Bovendien zou de burger nooit zo efficiënt kunnen scheiden dan een afvalscheidingsinstallatie. De directeur die deze stelling openbaarde, werd de mond gesnoerd want de Twentse gemeenten zijn aandeelhouder van Twence en streken de laatste 10 jaar miljoenen euro’s op ter financiering voor de Agenda van Twente door de Twentse burgers veel meer in rekening te brengen dan burgers elders in het land. Twence importeert sindsdien huishoudelijk afval uit Duitsland en Engeland tegen marktconforme prijzen, want dividend willen de aandeelhoudende gemeenten wel blijven ontvangen.

De verwerking van huishoudelijk afval kan echter ook geheel anders. In grote dichtbevolkte steden is geen ruimte om afval aan de bron te sorteren. Daar wordt de gehele huishoudelijke ‘afvalberg’ in één stroom opgehaald en machinaal gesorteerd. Het Groningse bedrijf Bollegraaf Recycling Solutions doet er uitstekende zaken mee in Amerika, zo liet RTL al eens ZIEN in een TV-uitzending. Maar ook in Zuid en Oost Europa timmert Bollegraaf Recycling Solutions aan de weg, mede vanwege Europese besluitvorming dat in 2020 de afvalberg voor 65 procent gerecycled moet worden. De Twentse gemeenten zetten nog hoger in door de burger het werk te laten doen om deze tegelijk ook nog eens flink te laten dokken.
Rest de vraag welke politieke partijen de ‘kat op het spek binden’ om aan de volksverlakkerij een eind aan te maken, zodat anno 2020 het afval van zo’n 650.000 Twentse burgers gewoon machinaal gescheiden kan worden, de inzamelpunten weer weg kunnen en de blauwe, de oranje en de groene bak ook gerecycled kunnen worden!

Zie ook: Sorteren aan de bron leidt tot hogere kosten en verlies in recycling-resultaat.

 
15-12-2016  

Burgemeester wil cameratoezicht stapavonden


Camera bij ‘t Amaliaplein, het gebruik was illegaal en werd niet publiekelijk gemaakt met aankondigingsborden.
 

ALMELO – Al jaren hangen er een twintigtal camera’s rond uitgaansgelegenheden en pleinen in de Almelose binnenstad, camera’s die incidenteel werden ingezet bij evenementen zoals o.a. de Profronde en de Nacht van Almelo maar wettelijk geformaliseerd werd dat nooit. Een klacht leidde er in 2012 toe dat de Nationale Ombudsman de gemeente Almelo op de vingers tikte vanwege de illegale inzet van de gemonteerde camera’s.
Om dat alsnog wettelijk te kaderen is een raadsbesluit nodig waarin privacyregels worden vastgelegd en is bovendien geschoold toezicht door de politie nodig. Burgemeester Arjen Gerritsen is groot voorstander van toezicht met camera’s en laat inmiddels onderzoeken wat er allemaal geregeld moet worden en welke kosten dit met zich meebrengt. Gerritsen refereert in deze naar de ervaringen in Enschede en Hengelo waar dat toezicht al langer tot tevredenheid functioneert. Uitgangspunt bij het invoeren van cameratoezicht op stapavonden, is veilig uitgaan voor publiek en veilig ondernemen voor de horeca. In het verleden werd door de horeca i.s.m. de politie ook al een systeem van gele en rode kaarten ingevoerd, om zich misdragende stappers aan te kunnen pakken. De besluitvorming voor het uitdelen van dergelijke kaarten met een opgelegd lokaliteitsverbod is echter nu nog een verantwoordelijkheid van de individuele horeca-ondernemer. Dit systeem zou wellicht inpasbaar zijn in het politioneel cameratoezicht waardoor de kracht van een opgelegd lokaliteitsverbod, een overkoepelende verantwoordelijkheid wordt. Het zou goed zijn dat de burgemeester ook dit laatste laat onderzoeken!

 
21-12-2016  

U komt toch ook op de VVD-Nieuwjaarsreceptie?

 

ALMELO - Traditioneel de gezelligste, zo verkondigt de lokale VVD haar aanstaande Nieuwjaarsreceptie. U bent dus genodigd, maar hou het dan wel gezellig op vrijdag 13 januari om 20.00 uur in 't Hookhoes aan het Amaliaplein!

 
23-12-2016  

D66 lijft raadslid Stam in


v.l.n.r.: Jeroen Wiertz, Martin Mulder en de ingelijfde Gerrit Stam.
 

ALMELO – Na de partijfusie tot Lokaal Almelo Samen (LAS) van afgelopen zomer, sluit zich opnieuw een raadslid aan bij een andere partij. Raadslid Gerrit Stam heeft onderdak gevonden bij D66. Stam werd door zijn partij ALA uit de fractie LAS gestoten en vormde sindsdien de éénmansfractie Pro Almelo. Bij D66 ziet men de komst van Stam als een welkome aanvulling en het zou bijdragen tot minder versnippering in de Almelose gemeenteraad. D66 op haar beurt werd eind vorig gehalveerd wegens onderlinge onmin over het functioneren van het college van B&W dat te weinig een D66-geluid zou laten horen. De wethouders Jan van Marle (CDA) en Claudio Bruggink (D66) stapten vervolgens op. De oud- gedienden Fred Gerritsen en Huub Isendoorn vormen sindsdien de tweemansfractie Democraten.nu
Ook de PvdA behoort tot de verliezers gaande de 'rit' en verloor 2 zetels nadat de raadsleden Willem Loupatty (nu VVD) en Lieneke Bolhuis (nu Minimapartij) uit de fractie stapten. De eerste partij die in deze zittingsperiode van de gemeenteraad een zetel verloor is de SP. Al kort na de gemeenteraadsverkiezing in 2014 stapte Robin Gelici tot ieders verbazing over naar het CDA waar hij met open armen werd ontvangen.

Door de aanvulling met raadslid Stam, bestaat de fractie van D66 nu weer uit 3 personen onder aanvoering van fractievoorzitter Jeroen Wiertz.

De gemeenteraad van Almelo bestaat in totaal uit 35 zetels, verdeeld over 14 fracties: CDA (6+1= 7 zetels), LAS (7-1= 6 zetels), VVD (3+1= 4 zetels), SP (4-1= 3 zetels), D66 (4-2+1= 3 zetels), ChristenUnie (2 zetels), Democraten.Nu (2 zetels), PvdA (4-2= 2 zetels), Lijst Çete (1 zetel), PVA (1 zetel), Almelo Centraal (1 zetel ), Leefbaar Almelo (1 zetel), GroenLinks (1 zetel) en Minimapartij (1 zetel).

Het huidige college van B&W bestaat uit een minderheidscoalitie van CDA, SP en ChristenUnie en de partijloze Christien van Wijk die door de raad bij meerderheid op persoonlijke titel benoemd werd.

 
28-12-2016  

LAS boos over verzwijgen mega-tekort Soweco


Almelo telt 3 betrokken wethouders in Soweco en toch moet de gemeenteraad het nieuws uit de media halen !
 

ALMELO – Hoe kan het dat de gemeenteraad van Almelo het miljoenentekort bij Soweco uit de krant moet vernemen? Dat wil de grootste oppositiefractie Lokaal Almelo Samen (LAS) weten van portefeuillehouder Javier Cornelissen (SP), wethouder van financiën Alex Langius (CU) en plaatsvervangend Soweco-bestuurder Irene ten Seldam (CDA).
Voor de sociale werkvoorzieningsschap Soweco van de gemeenten Almelo, Hellendoorn, Rijssen/Holten, Twenterand, Tubbergen en Wierden dreigt in 2017 een tekort van vijf miljoen euro. In Twenterand trok de lokale VVD aan de bel over een mogelijk deficit van 745.000 euro. In Almelo de fractie LAS dat voor Almelo als grootste aandeelhouder een niet gemeentelijk begroot miljoenenverlies verwacht.
Reden voor LAS-raadslid Jan Hammink vragen te stellen waarom de gemeenteraad niet actief werd geïnformeerd. Hammink wil ook weten of het Almelose college van B&W over het dreigende tekort met de provincie heeft gesproken. Dit omdat de provincie de gemeente Almelo als enige in Overijssel onder preventief toezicht heeft gesteld.
Ook wil Hammink weten hoe het nu pas bekend wordende tekort van zeker nog eens 600.000 euro extra, nog in de al aangenomen begroting 2017 wordt verwerkt? De totale extra bijdrage voor de gemeente Almelo bedraagt volgend jaar zo'n 2,5 miljoen euro.

Niet alle aandeelhoudende gemeenten van Soweco hielden het dreigende miljoenentekort 2017 van Soweco onder de pet. Volgens wethouder Bert Tijhof van Rijssen-Holten komt het tekort niet uit de lucht vallen. Rijssen/Holten boekte in de begroting al een bedrag van 575.000 euro in om bij te passen inclusief een extra bedrag van 69.000 euro op de aangekondigde lagere bijdrage van het Rijk voor de sociale werkvoorziening. Hellendoorn en Wierden hielden al rekening met extra bijdragen aan Soweco van respectievelijk 530.000 euro en 425.000 euro.

In mei 2016 presenteerde algemeen-directeur Drs. Reinier van Broekhoven nog trots een winst van 2,8 miljoen euro over het boekjaar 2015. 'De zon gaat weer schijnen en de deelnemende gemeenten in Soweco dragen daardoor minder bij', zei Van Broekhoven toen.


In Pdf: Vragen LAS over mega-tekort bij Soweco

Fotoreportage (1 foto's)...

 
29-12-2016  

Allochtone clubs kopen gebouw op afbetaling


De ATIB maakt de overstap naar de achter de Kolkschool liggende oude gymzaal aan het Zwanenbelt 2.
Jaren waren hier de vrijwillige klussers voor ouderen gehuisvest.
 

ALMELO – Één vereniging van Almeloërs met een allochtone afkomst weigert het gebouw waarin men zit te kopen van de gemeente. De Molukse stichting Akar Bahar aan de Jan Steenstraat 69 vindt dat het historisch recht heeft op het gebruik van het clubgebouw. Het Almelose college van B&W vindt dat Akar Bahar in dat geval een kostendekkende huur moet gaan betalen, maar ook dat wijst de stichting af.

De gemeente probeert al langer van ‘stenen’ af te komen om de onderhouds- en exploitatiekosten van gemeentelijke gebouwen te drukken. Zo wil het college van B&W af van o.a. wijkcentra maar ook van kleinere gebouwen die in gebruik zijn bij andere verenigingen.

Een principeakkoord werd wel bereikt met de Italiaanse vereniging Sandro Pertini en de Spaanse vereniging La Iberica beiden aan de W.A. de Gruyterstraat 1, De Almelose Atatürk Vereniging in Almelo aan de  Zwaluwenstraat 53, de Turkse arbeidersvereniging CVTIJ aan de Jan Steenstraat 35 en de Turkse arbeidersvereniging ATIB dat sinds jaren gevestigd is in de Kolkschool. De ATIB maakt de overstap naar de achterliggende oude gymzaal aan het Zwanenbelt 2.
De verenigingen betalen de aankoop met een eerste termijn van 10 procent van de maatschappelijke taxatiewaarde en met een aflossingsperiode van 25 jaar in maandelijkse termijnen van 500 tot 600 euro. Pas als het gebouw volledig is afgelost, zijn de verenigingen ook juridisch eigenaar. Door de voorgenomen transacties kan de gemeente structureel 70.000 euro besparen mits de gemeenteraad instemt met het toekomstig beleid en de aflossingsovereenkomsten.

Fotoreportage (1 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina