Politiek nieuws


Plaatsing  
 
01-12-2011  

Raadslid Kamphuis wil inzage rapport Fortezza

 

ALMELO – Raadslid Gerwin Kamphuis (LKA) wil op 15 december direct inzage in het Rekenkamer-rapport inzake het pijndossier Fortezza. Kamphuis vreest namelijk dat het rapport eerst de ambtelijke molen ingaat om het rapport bij te schaven. Kamphuis verzet zich tegen het plan om de gemeenteraad pas in februari 2012 een definitief rapport toe te sturen. Hij acht dan een zinvolle behandeling door de raad niet meer mogelijk en beroept zich er op dat de gemeenteraad de hoogste instantie is in een gemeentelijke democratie. Kamphuis verwijst in deze naar een eerder KPMG-rapport over de vergunningenbeleid en volgens Kamphuis naar horen zeggen ‘tig keren heen en weer is gegaan’ tussen toenmalig burgemeester Knip en KPMG voordat het de gemeenteraad bereikte.

 
03-12-2011  

PvdA presenteert Werkplan 2012

 

ALMELO – De PvdA afdeling Almelo presenteert tijdens de algemene ledenvergadering op 7 december a.s. Haar nieuwe Werkplan 2012. Tijdens de vergadering in wijkcentrum De Schöppe aan de Hoornbladstraat uiteraard de normale agendapunten van een ledenvergadering, maar ook het presenteren van het Werkplan 2012, het realiseren van een PvdA Ombudsteam en het bespreken van de ambities.
Als gastspreker is uitgenodigd statenlid Anneke Beukers die zal spreken over natuur, water, milieu, duurzaamheid, ruimtelijke ordening en vitaal platteland.
De ledenvergadering begint om 20.00 uur.
 


Werkplan 2012 - PvdA Almelo

 
05-12-2011  

ALA/AOV wil opheldering uitstel Binnenstad

 

ALMELO – Fractievoorzitter Gijs Stork (ALA/AOV) wil opheldering van het college van B&W over het uitstel van de opknapbeurt voor de binnenstad.
Wethouder Gerrit van Woudenbergh (VVD) bewerkstelligde bij Gedeputeerde Staten van Overijssel verruiming van de termijn waarop de Waterboulevard en de ‘verbindende’ pleinen van de Markt en het Waagplein klaar moeten zijn.
Stork is verbolgen omdat 22 november jl. de raad akkoord ging met de richting die B&W voorstond omdat er volgens van Woudenbergh absoluut geen tijd meer was om e.e.a. uit te stellen.
Stork wil daarom nu weten waarom dit uitstel is aangevraagd en wie het initiatief heeft genomen.

 
06-12-2011  

Toeristenbelasting ook voor bootgasten


Toekomstbeeld? Zowaar 2 boten en dus bekijks!
 

ALMELO – ‘Gelijke monniken, gelijke kappen’, moet D66-er Huub Isendoorn gedacht hebben toen hij met een amendement kwam om ook overnachtingen van boottoeristen in de Almelose haven onder het regiem van de in te voeren toeristenbelasting te brengen. Isendoorn stelde in zijn betoog eveneens dat ook gasten met campers aan De Grenzen de toeristenbelasting feitelijk verschuldigd zijn.
Wethouder Jan van Marle was niet blij met het betoog van Isendoorn en raadde een amendement in die zin af, maar daar had de raad geen boodschap aan en nam het voorstel van Isendoorn met 27 stemmen voor en 4 tegen aan.
Van Marle zal nu ongetwijfeld moeten uitzoeken hoe dat kan worden bewerkstelligd en hoe kan worden gecontroleerd hoeveel personen overnachten op een schip dat de Almelose haven aandoet. Daar komt bij dat Almelo ook nog een tweetal verenigingsjachthavens kent en het lijkt niet reeel om die dan niet onder het belastingregiem te brengen als dat in de jachthaven in de binnenstad wel moet. Ook campinghouders en hoteliers en pensionhouders dienen de toeristenbelasting af te dragen met ingang van 1 januari 2012.
De raad besloot tijdens de begrotingsbehandeling vorige maand al dat de verwachte baten van 250.000 euro op jaarbasis besteed moet worden aan toeristische ontwikkelingen. In de beleving van Van Marle behoort daar een toeristisch fietspad ook toe en dat is natuurlijk een rekbaar begrip. Jaren geleden werd al eens voorgesteld om toeristenbelasting in te voeren en toen werd de verlichting in het Hagenpark al als toeristische voorziening aangemerkt!

 
06-12-2011  

Kapwoede krijgt vrije hand

 

ALMELO – Alleen bijzondere en monumentale bomen genieten met ingang van 2012 nog enige bescherming tegen kapwoede in het Almelose.
GroenLinks raadslid Hans Buitenweg had weinig vertrouwen in de toekomst voor zorgvuldig bomenbeheer. Hij betoogde dat juist nagenoeg alle bezwaarprocedures zich richten tegen de gemeente die te pas en te onpas bomen hakt en refereerde dat door bezwaren toch veel bomen op het Regionaal Bedrijventerrein Twente behouden konden worden.
Ook Jan Veenstra vond de nieuwe bomenverordening niet iets wat men zou moeten willen en noemde de nieuwe verordening in strijd met het Bomenbeleidsplan. Bert Hümmels (LA) en Javier Cornelissen (SP) hadden eveneens vraagtekens bij de nieuwe verordening maar verantwoordelijk wethouder Theo Schouten kreeg toch vrij baan.

 
06-12-2011  

Subsidiestromen...


De ingang naar de toneelbak van het Theaterhotel waar zich de laadlift bevindt.
 

De Sinterklaas periode ligt alweer achter ons, maar is dat in onze stad ook zo of zijn wij zo goedgeefs, dat sommige subsidiestromen niet alleen het hele jaar, en soms zelfs een groot aantal ongecontroleerd jaren doorlopen.
Om de huidige oplopende tekorten, en de voortdurende stijgingen van deze tekorten die zich voor de komende jaren aandienen om te buigen zijn het afgelopen jaar op vele gebieden forse bezuinigingen doorgevoerd.
Als regelmatig bezoeker van de Raadsvergaderingen heb ik vele insprekers van allerlei organisaties zien langskomen in hun poging om hun activiteiten (deels) buiten de bezuinigingen te houden.
Alle politieke partijen waren in allerlei zoekrichtingen druk bezig om de vele bezuinigingen te vinden. Uiteindelijk hebben onze 35 raadsleden na veel moties en inspraak en commentaren de knopen doorgehakt en zijn de afgesproken besparingen verwerkt in de begroting 2012.
Ook de groene GFT bak gaan wij burgers in deze stad voortaan zelf (laten) schoonmaken, maar dat is voor de meeste burgers nog wel om te doen.

Een deel van de bezuinigingen werd gevonden door in de vele jaarlijkse grote en kleine, soms zelfs hele kleine subsidies te schrappen.
Dit zijn subsidies, die jaarlijks worden aangevraagd en toegekend, er is echter een subsidiebedrag , dat helemaal niet ter discussie heeft gestaan en dat viel mij als bezoeker van de vergaderingen steeds meer op.

Ik bedoel hiermee de jaarlijkse Subsidie van het Theaterhotel te betalen van € 544.857,00 vastgelegd voor twaalf jaren.
Deze subsidie is op 1 maart 2005 vastgelegd en loopt tot 1-1-2017 en wordt jaarlijks in vier termijnen uitbetaald.

Bij dit langlopende Subsidiecontract behoort een investeringsbegroting en investeringsplanning van € 3.000.000,00 voor de periode 2005-2010.
In 2011 zou dit dus allemaal daadwerkelijk gerealiseerd moeten zijn. (Pag. 5 lid 2.)
In de bijbehorende uitvoeringsovereenkomst van 15 juli 2005 staat e.e.a. helder beschreven.

Het probleem lijkt echter te zijn, dat niemand jaarlijks naar de realisering van de Investeringsbegroting kijkt. Laat staan controleert. (pag. 13)
Tot op heden heb ik door navraag bij de gemeente vernomen, dat er wel van alles wordt vergeleken met andere schouwburgen enz., maar dat er niemand ziet of op het dak kan zien, dat de dakbedekking voor € 350.000 is vervangen.
Het vervangen van de laadlift en de dockshelter moet te zien zijn, en/of eenvoudig in de boekhouding terug te vinden zijn. € 550.000,00.

Mede gezien de zwakke financiële positie van onze gemeente lijkt het mij noodzakelijk en gewenst om geen onderscheid te maken in de verleende subsidies, maar ook deze grote langlopende subsidie te toetsen en te controleren op de realisering van het Subsidiecontract van 21 april 2005.

Met vriendelijke groet,

Regelmatig bezoeker van de Raadsvergaderingen.
(Bij de redactie bekend)

Bijlage:
Het Subsidiecontract (13 pagina’s)
De pagina 5 en 13 apart.

 
Lees ook de rubriek Uw Mening: Privatisering van schouwburg De Hagen


Subsidiecontract Theaterhotel - 2005
Raadsbesluit uit 2005
Investeringsbegroting Theater - 2005-2010

 
07-12-2011  

B&W besluiten d.d. 6 december 2011

 


B&W besluitenlijst d.d. 6 december 2011
B&W besluit: Uitbreiding fa.Oosterveld Bornerbroek
Raadsbrief: Uitbreiding fa.Oosterveld Bornerbroek
B&W besluit: Uitbreiding fa. Kolenbrander - Bavenkel
Raadsbrief: Uitbreiding fa. Kolenbrander - Bavenkel
B&W besluit: Uitbreiding fa. Elzinga - Bavenkel
Raadsbrief: Uitbreiding fa. Elzinga - Bavenkel
B&W besluit: Hoogbouw nieuw stadhuis
Raadsvoorstel: Hoogbouw nieuw stadhuis
B&W besluit: Begroting OPOA 2012
Raadsvoorstel: Begroting OPOA 2012
B&W besluit: Managementletter interim controle 2011
B&W besluit: ter afdoening portefeuillehouder

 
12-12-2011  

Ledenvergadering ALA/AOV in De Kolk

 

ALMELO – De lokale politieke partij ALA/AOV houdt woensdag 14 december een algemene ledenvergadering in Wijkcentrum de Kolk.
Als gastspreker is Soweco-directeur Reinier van Broekhoven uitgenodigd die een toelichting zal geven over de toekomstplannen van Soweco inzake de wetswijzigingen en rijksbezuiniging die het sociale werkvoorzieningsschap boven het hoofd hangt.

ALGEMENE LEDENVERGADERING ALA-AOV /
Woensdag 14 december 2011; 20.00 uur
Wijkcentrum De Kolk, Bornerbroeksestraat 19, 7607 KD, Almelo telefoon 851071
Het bestuur van ALA-AOV nodigt leden; donateurs en belangstellenden uit voor de, algemene ledenvergadering.
Thema: Bezuinigen op Sociale werkvoorziening; Wajong en bijstand
Inleider: Reinier van Broekhoven, directeur Soweco
De ALA-AOV ledenvergaderingen zijn openbaar en toegankelijk voor belangstellenden.
Aan stemmingen mogen alleen contributie-betalende leden deelnemen.
Stemmingen over personen zijn geheim en schriftelijk

Agenda
1. Opening door de voorzitter
2. Ingekomen stukken en berichten van verhindering
3. Thema: De nieuwe wet Werken naar Vermogen en het Werken bij/via Soweco
4. Verslag van de ALV van 25 mei 2011
5. Mondeling Verslag 2011 secretaris
6. Mondeling Verslag 2011 penningmeester
7. Samenwerking ALA-AOV/Trots
8. PAUZE
9. Plannen 2012 – 2014
10. Nieuws uit de fractie
11. Wat verder ter tafel komt
12. Sluiting

Agendatoelichting
3: Thema: De nieuwe wet Werken naar Vermogen zal grote invloed hebben op Wajong-ers en op mensen die nu bij of via SOWECO aan aangepast werk worden geholpen. Wie mogen er straks nog werken bij SOWECO ? Wat zal deze ingrijpende hervorming van de werkvoorziening voor SOWECO zelf gaan betekenen ?

 
12-12-2011  

Prijst Almelo zich uit de markt?


Welkom in Hartje Almelo, maar alleen als u betaald, steeds meer betaald!
 

Vrees voor hogere parkeertarieven
ALMELO – Dinsdagavond spreekt de raad tijdens een informatieve raadsbijeenkomst over het op stapel staande nieuwe parkeerbeleidsplan in de binnenstad. Het aantal locaties waar 24 uur per dag betaald moet worden staat ter discussie en mogelijk komen er plekken bij om de nachtelijke rust van bewoners in de binnenstad te bevorderen. In de Hofkampstraat is dat bijvoorbeeld al jaren geleden geïntroduceerd tegen hogere tarieven dan normaal.
Ook wordt in middenstandskringen gevreesd dat de tarieven meer zullen stijgen dan de inflatiecorrectie en Almelo zich daarmee uit de markt prijst. Het voelt al de concurrentie van omliggende plaatsen als Wierden, Vriezenveen en Tubbergen evenals winkelcentra op de Schelfhorst en de Ootmarsumsestraat waar parkeren gratis is.
Ondernemers in de binnenstad krijgen ook nog eens te maken met de invoering van een reclamebelasting en voor de toeristische sector met de invoering van toeristenbelasting op overnachtingen.
De vrees dat Almelo zich uit de markt prijst is dus niet geheel onterecht, evenals de vrees voor nog meer leegstand in het kernwinkelgebied.
Het onderwerp parkeerbeleidsplan staat dinsdag 13 december om 20.45 uur op de agenda en u mag meepraten en vragen stellen!

 
14-12-2011  

B&W besluiten d.d. 13 december 2011Geachte redactie,

Mijn complimenten voor de directe weergave van het gemeentelijke nieuws;
t.w. B&W-besluiten, met bijlagen enzovoort en overige stukken.

De website van de gemeente loopt hierbij meestal drie weken achter.

Met vriendelijke groet,

Henri Stegehuis
 


B&W besluitenlijst d.d. 13 december 2011
B&W besluit: ter inzage ontwerpbestemming Nijrees
Raadsbrief: ter inzage ontwerpbestemming Nijrees
B&W besluit: Ontwikkeling Waterrijk fase I
Raadsvoorstel: Ontwikkeling Waterrijk fase I
B&W besluit: ontwerpplan Entersestraat 12 Bornerbroek
B&W besluit: principebesluit woning Tusveld 77
Raadsbrief: bouw woning Tusveld 77 toestaan
BW besluit: Vragen D66 gereserveerde P-gelden
Antwoordbrief D66: Vragen D66 gereserveerde P-gelden
B&W besluit: PvdA vragen Bolkshoek/Parallel Bornsestraat
Antwoordbrief: PvdA vragen Bolkshoek/Parallel Bornsestraat
B&W besluit: afhandeling overgang Welstandcommissie
B&W besluit: aanwijzing coll./ind. feestdagen horeca 2012
B&W besluit: stappenplan RUD
Raadsbrief: Stappenplan RUD
B&W besluit: bestuurlijk toezichtprogramma 2012
B&W besluit: Evaluatie brand Kloosterhofflat

 
21-12-2011  

B&W besluiten d.d. 20 december 2011

 


B&W besluitenlijst d.d. 20 december 2011
B&W besluit: Oprichting evenementenfonds
Raadsbrief: Oprichting evenementenfonds
B&W besluit: Voorontwerp plan Kerkelanden
Raadsbrief: Voorontwerp plan Kerkelanden
B&W besluit: Kaderstelling Sportbedrijf
Raadsvoorstel: Kaderstelling Sportbedrijf
B&W besluit: Antwoord LKA inzake Dolle Pret in Almelo BV
Antwoordbrief LKA inzake Dolle Pret in Almelo BV
B&W besluit: Realiseren bezuiniging avondopenstelling
Raadsbrief: Realiseren bezuiniging avondopenstelling
B&W besluit: Waarborgen gemeentebelangen
Raadsbrief: Waarborgen gemeentebelangen
B&W besluit: Openbaar ter afdoening portefeuillehouders
B&W besluit: Vaststellen bestemming Vissedijk
Raadsvoorstel: Vaststellen bestemming Vissedijk
B&W besluit: Reactie VNG inzake grondpositie Almelo
Raadsbrief: Reactie VNG inzake grondpositie Almelo
Aanvullend: persbericht inzake Evenementenfonds

 
22-12-2011  

Buitenweg en Stork politici van het jaar


Gijs Stork en Hans Buitenweg met de beker, de Olde en Schuur grepen er naast.
 

ALMELO – Tijdens de wekelijkse debatavond in Leescafé De Meridiaan werden Hans Buitenweg (GroenLinks) en Gijs Stork (ALA/AOV) gekozen tot Almelose politici van het jaar 2011.
Buitenweg werd door het publiek gekozen via de website van TC Tubantia niet nadat hij een uitgebreide emailcampagne had gevoerd aan alle vrienden en bekenden. Andere genomineerden waren wethouder Jan van Marle (CDA), zijn collega Johan Andela (VVD), fractieleider Luc Schuur (PvdA), raadslid Jan Veenstra (Christen Unie) en raadslid Harry de Olde (PVA). De winnaar van vorig jaar Fred Gerritsen (D66) werd door TC Tubantia niet genomineerd en werd een dag eerder tijdens de gemeenteraadsvergadering een ‘dramakoning’ genoemd.
ALA/AOV fractievoorzitter Gijs Stork, de nestor van de gemeenteraad, werd door zijn vakbroeders gekozen tot politicus van het jaar.

Fotoreportage: Jan Bril

Luister hier naar de hele uitzending op Radio Almelo

Fotoreportage (19 foto's)...

 
22-12-2011  

Raad wil Kamphuis uit zaal laten verwijderenCommentaar redactie:
Met het raadslid Kamphuis (LKA) in de Almelose gemeenteraad heeft de raad haar eigen ‘Wilders´ in de gelederen. Woensdagavond, in de verlengende raadsvergadering (dinsdag kwamen niet alle punten aan de orde) liep het lichtelijk uit de hand zoals hiernaast al door Kamphuis zelf omschreven is.
Donderdag in Leescafé De Meridiaan werd rondom de verkiezing tot beste raadslid druk overleg gevoerd hoe Kamphuis in het gareel gebracht kan worden. ‘Een deel van de raadsleden wil Kamphuis geen podium meer bieden en hem volledig negeren´, zei plaatsvervangend raadsvoorzitter Jaap Stapel (PvdA) daarover. Tegenstanders van deze mening zien niets in een ‘cordon sanitaire´.
‘Aanval is toch echt de beste verdediging´, zo laat Pechtold (D66) in de Tweede Kamer zien . Dat is altijd beter dan partijgenoot Gerritsen die woensdag de raadszaal uit-stiefelde met in zijn kielzog een aantal anderen.
 

INGEZONDEN

- Het begon allemaal tijdens een debat over bezuinigingen op de bijstand. Ik begon over het feit dat een paar maand geleden ik en een ander raadslid door de wethouder werden uitgemaakt voor ''vervelend'' en ''leugenaar'' nadat we zeiden dat het managementbeleid bij Soweco sterk had gefaald. In Soweco zijn 6 steden vertegenwoordigd waarvan er recent 2 hetzelfde uitspraken, falend beleid bij Soweco. Ik vroeg vanavond of de wethouder hen ook een standje zou geven. De voorzitter, Jaap Stapel, stond mijn betoog niet aan en wilde mij (zoals ie zo vaak doet) onderbreken. Ik sprak echter gewoon door en toen schakelde hij mijn microfoon uit. Maar dat hielp niet, want ook zonder microfoon was ik verstaanbaar en kon gewoon mijn vraag stellen. Antwoord kwam er natuurlijk niet.
- Het volgende agendapunt betrof een brief van onze accountant die waarschuwde voor de financiele situatie van Almelo. Ook hier sprak ik woorden uit die mij niet in dank werden afgenomen. Ik zei onder andere dat ik al jaren kritiek heb tegen het gemeentebeleid en dat dit zelf heeft geleid tot aangifte van bedreiging en belediging, dat verhaal kent u vast. Ik vroeg hoe het kon dat al mijn eerdere kritiek momenteel terecht lijkt te zijn, want onze bestuurders zijn toch niet dommer dan ik ? Ik noemde ze spreekbuizen van hun eigen achterban, dat ze hun eigen gedachten nooit hebben laten werken.
- Tijdens mijn betoog over het laatste agendapunt, een motie over het onderzoek naar het Fortezza-drama, waren diverse raadsleden al geirriteerd door mijn eerdere woorden. Ook hier liet ik in duidelijke woorden weten wat ik vond van de gang van zaken en op dat moment vliegt Nijhuis van de VVD in de benen en roept dat ik de hele avond al verkeerd bezig was, helemaal omdat ik de voorzitter had geschoffeerd, door gewoon door te praten toen hij me probeerde te onderbreken. Ik antwoordde dat de voorzitter, Jaap Stapel, zelf ook mensen schoffeert, zoals pasgeleden bij de radiouitzendig van Rumoer, waar hij probeerde me een paar messen in de rug te steken. Volgens Nijhuis moest ik wat meer respect opbrengen. Ik zei dat ik weinig respect kon opbrengen voor dat soort lieden. Toen schoot Nijhuis door en vroeg de voorzitter of er geen mogelijkheden waren om mij uit de raadszaal te verwijderen. Ik vroeg nog waarom, want niemand vroeg Stapel zich te verwijderen bij zijn schofferende optreden bij Rumoer. Vervolgens onderbreekt Gerritsen van D66 en zegt tegen de voorzitter dat hij de gang van zaken ontoelaatbaar vindt en de raadszaal gaat verlaten. Hij vertrok en ik zag nog wat raadsleden opstaan om te vertrekken. Op dat moment verzoek ik alle kleine kinderen de zaal te verlaten, zodat ik door kon gaan met mijn verhaal en dan last Stapel een schorsing in van 5 minuten. De raadszaal liep leeg, ik bleef staan en kreeg van een raadslid nog het advies om mijn verontschuldigingen aan te bieden als we weer zouden beginnen. Dat heb ik dus niet gedaan, een keer is het genoeg.

Met vriendelijke groet,

Lijst Kamphuis Almelo
Gerwin Kamphuis

www.lkalmelo.nl

Archief
Terug naar vorige pagina