Politiek nieuws


Plaatsing  
 
01-12-2010  

B&W besluiten d.d. 30 november 2010

 

bijlagen volgen...


B&W besluitenlijst d.d. 30 november 2010
B&W besluit: Ontwikkeling Wonen, Zorg, Welzijn
Raadsbrief: Ontwikkeling Wonen, Zorg, Welzijn
B&W besluit: Beantwoorden raadsvragen Kollenveld
Raadsbrief: Beantwoording raadsvragen Kollenveld

 
01-12-2010  

Kamphuis (LKA) tegen invoeren reclamebelasting

 

ALMELO – Nog voor de gemeenteraad heeft gesproken over het collegevoorstel een reclamebelasting in te voeren, heeft raadslid Erwin Kamphuis (LKA) zich al publiekelijk geuit tegen die invoering. Kamphuis doet dit naar aanleiding van klachten van ondernemers/zelfstandigen binnen de zogenoemde P-ring waarvoor de reclamebelasting per 1 januari a.s. moet gaan gelden.
Het college wil de reclamebelasting invoeren ter financiering van de festiviteiten in de binnenstad.

Op voorhand heeft het college van B&W gisteren besloten om de aanschaf van nieuwe feestverlichting voor te financieren terwijl het raadsbesluit over wel of niet invoeren van de reclamebelasting nog niet is genomen. Enkele jaren geleden schoot de gemeente de winkeliersvereniging SOBA ook al financieel te hulp met de feestverlichting.

 
08-12-2010  

B&W besluiten d.d. 7 december 2010

 


B&W besluitenlijst d.d. 7 december 2010
B&W besluit: Invoeren toeristenbelasting 2011
B&W besluit: Antwoord raad inzake verkeer IISPA
Raadsbrief: Antwoord raad inzake verkeer IISPA
B&W besluit: Huisvesting onderwijs 2011
Bijlage 1: Huisvesting onderwijs 2011
Bijlage 2: Huisvesting onderwijs 2011
Bijlage 3: Huisvesting onderwijs 2011
B&W besluit: Bezwaar Kolenbrander - dwangsom
B&W besluit: R.O. horeca op bedrijventerreinen
Raadsbrief: R.O. horeca op bedrijventerreinen
B&W besluit: t.a.v. handhaving Dolle Pret en Elkerbout
B&W besluit: Invorderen dwangsom Dolle Pret
Vonnis: t.a.v. dwangsom Dolle Pret
B&W besluit: Voorontwerp bestemmingsplan Nieuwland
Raadsbrief: Voorontwerp bestemmingsplan Nieuwland
B&W besluit: Antwoord LKA inzake kwestie Kolenbrander
Raadsbrief: Antwoord LKA inzake kwestie Kolenbrander
B&W besluit: Inzet middelen 2008 - Fietsprojecten
B&W besluit: Machtigen inzake R.O.
B&W besluit: Voorontwerp plan Kerkhofsweg - Aadorp
Raadsbrief: Voorontwerp plan Kerkhofsweg - Aadorp
B&W besluit: Indienen aanvraag prov. energiesubsidie
B&W besluit: Managementletter interim-controle
Raadsbrief: Managementletter interim-controle
B&W besluit: Afsluiten licentie COGNOS BI-gebruikers
B&W besluit: Antwoordbrief CPC d.d. 6 oktober 2010
B&W besluit: Openbaar ter afdoening portefeuillehouder
B&W besluit: Overname uitvoering Soc. Zaken Tubbergen
B&W: Informatie over Soweco
Raadsbrief: Informatie over Soweco
Persbericht: Horeca op bedrijventerreinen

 
13-12-2010  

LKA: Dwangsom Aylin besteden aan hondentuin

  ALMELO – Niet dat raadslid Gerwin Kamphuis opeens op de hand van het Almelose college van B&W is, maar t.a.v. het collegevoornemen om de opgelegde dwangsom van 50.000 euro aan Dolle Pret/Aylin alsnog te innen - ondanks dat de gemeenteraad opteert om de horeca-activiteiten van Dolle Pret/Aylin te legaliseren - maakt hij zich geen illusie dat te kunnen tegenhouden.
Van de nood een deugd maken, moet hij gedacht hebben nu hij er kond van doet om dat geld dan maar te gaan besteden voor de aanleg van omheinde hondenspeeltuinen.
Dat ook dat niet haalbaar is, lijkt eveneens op voorhand zeker want ‘stadspenningmeester´Jan van Marle heeft alle geld nodig om de gaten te dichten die het vorige college heeft achtergelaten.
Lees verder...

 
14-12-2010  

VVD wil verkoop vrije kavels privatiseren

 

ALMELO – De VVD- fractie heeft de opvatting dat de verkoop van gemeentelijke vrije bouwkavels succesvoller zal zijn als dit is geprivatiseerd en niet meer direct tot een taak van het gemeentelijk grondbedrijf behoord.
Ook ziet de VVD daardoor een kans om het ambtelijk apparaat in te krimpen. De gemeenteraad heeft al een noodzakelijk besluit genomen om te bezuinigen en het aantal ambtenaren in de komende jaren met 100 fte’s te verminderen.
In de bijlage de brief (pdf) met vragen van de VVD aan het college van B&W.


Brief VVD: Vercommercialiseren uitgifte kavels

 
14-12-2010  

Amendement ALA/AOV - reclamebelasting

 

ALMELO -  De raadsfractie ALA/AOV dient vanavond een amendement in op het raadsvoorstel tot invoering van reclamebelasting binnen de P- ring. Het amendement houdt in dat terug wordt gegaan met de heffing tot het kernwinkelgebied en de heffing voor de aanlooprouters voorlopig op nul wordt gesteld. Dit in afwachting van een nadere uitwerking.
ALA/AOV stelt dat in de aanlooproutes een rendement niet te onderbouwen valt mede omdat de samenstelling van de ondernemers/zelfstandigen zeer divers is en niet altijd gericht op directe consumentenverkoop. 
Voor de principiële tegenstanders onder de ondernemers zal er dus weinig anders opzitten dan een gang naar de bestuursrechter nu een der belangrijkste oppositiepartijen de handdoek al vooraf in de ring gooit.

De raadsvergadering begint om 19.00 uur en het invoeren van de reclamebelasting is het eerste discussiestuk. Dat kan wel eens een volle publiek tribune worden gelet op het beperkte aantal ondernemers binnen de P- ring dat instemt met de nieuwe belasting. 

Raadsagenda


Amendement invoeren reclamebelasting - ALA/AOV

 
15-12-2010  

B&W besluiten d.d. 14 december 2010

 


B&W besluitenlijst d.d. 14 december 2010
B&W besluit: Afwijzen bezwaar wet voorkeursrecht
Raadsvoorstel: Afwijzen bezwaar wet voorkeursrecht
B&W besluit: Aankoop grond Waterrijk-Kolthof
B&W besluit: Verkoop garageboxen G. Breitnerstraat
B&W besluit: Verkoop woning Planthofsweg 21
B&W besluit: Afschrijven oninbare vorderingen
B&W besluit: Inperking bijstand medische kosten
B&W: Ter kennis genomen bedrijvenvisie Twenterand
B&W besluit: t.a.v. wielerbaan De Zwaluwen
B&W besluit: Krediet onderwijsachterstandbeleid 2011
B&W besluit: Stelpost maatschappelijke opvang
B&W besluit: Aaansluiting jeugdzorg en opvang
B&W besluit: Tussenevaluatie overeenkomst Beeklustpark
B&W besluit: Voorontwerp plan Markgraven
Raadsvoorstel: Voorontwerp plan Markgraven
B&W besluit: Bestemming waterloop Markgraven
Raadsvoorstel: Bestemming waterloop Markgraven
B&W besluit: Bestemmingsplan Turfkade noord
Raadsvoorstel: Bestemmingsplan Turfkade noord
B&W besluit: Openbaar ter afdoening portefeuillehouder
B&W besluit: Instemmen pilot NetwerkRUD Twente
B&W besluit: Kennisname antwoord werkbudget HVM2
Raadsbrief: Kennisname antwoord werkbudget HVM2
Persbericht: Nieuwe stadsfilm in première

 
23-12-2010  

Raadslid Maathuis over gladheidbestrijding

 

ALMELO – Het VVD-raadslid Arjen Maathuis is kritisch over de gladheidbestrijding in Almelo en heeft daar de nodige vragen over aan het Almelose college van B&W.
De brief komt helaas een dag te laat, want het kabinet heeft de regie over de zoutverdeling aan zich getrokken waardoor alle zoutvoorraad in Nederland vanuit één centraal punt wordt verdeeld. Daarbij krijgen de rijkswegen voorrang gevold door provinciale verbindingswegen en gemeentelijke wegen met routes van openbaar vervoer.
Woonstraten krijgen het nakijken, dat wordt een taak voor de aanwonende burger.
 


VVD-vragen over gladheidbestrijding

 
24-12-2010  

Leefbaar Almelo: Signalen uit de samenleving

 

ALMELO – In de begeleidende open brief van Leefbaar Almelo raadslid Bert Hümmels aan het Almelose college van B&W en de samenleving stelt hij o.a. de kwestie ‘De Poort’ van antiekhandelaar Stegehuis ter discussie. Stegehuis vecht al jaren met de gemeente omdat zijn recht van overpad geweld is aangedaan door de verkoop van de steeg aan O.G. eigenaar A. Kroeskop die pand en steeg heeft verhuurd aan Dock19.
Nergens in deze affaire duikt een besluit op dat deze steeg ooit aan het openbaar verkeer is onttrokken. De PvdA-fractie onderzocht de zaak en komt tot de conclusie dat gedane zaken geen keer geven. Daar lijkt een meerderheid van de raad zich nu anders over uit te laten inclusief het PvdA-raadslid Jan Hammink. Eerder al stapte de PvdA’er Dormucuglu uit de politiek vanwege onvrede over partijdiscipline in dit dossier.
Hümmels wil ook laten onderzoeken of een gokhal onder voorwaarden mogelijk is aan het Amaliaplein. Verder maakt Hümmels zich zorgen over de toekomst van de Lokale Omroep, de Spel & Sportuitleen en wil hij meer groen in de binnenstad in plaats van blokkendozen.
Lees de bijlage.


Open brief: Leefbaar Almelo

 
27-12-2010  

De onterechte verbazing van de VVD

 

ALMELO – De fractie van de VVD heeft zich vandaag in een brief aan het Almelose college van B&W verbaasd over de verdeling van 29 miljoen euro voor de aanleg van 13 verkeersprojecten in de regio Twente. De gemeente Almelo ziet daarvan geen cent en dat is de liberalen in het Almelose in het verkeerde keelgat geschoten.
De VVD wijst daarbij op de op stapel staande plannen voor de aanleg van de Burgemeester Schneiderssingel als verbindingsweg tussen het station NS Centraal en de aan te leggen woonwijk Waterrijk. Die weg is volgens vice- fractievoorzitter Jemy Pauwels tevens van regionaal belang.
Het gekke is dat de VVD al in maart 2010 hierover vragen stelde omdat zij via de provincie vernomen had dat die daar anders over dacht. Gedeputeerde Job Klaasen (ook VVD) zag als portefeuillehouder dat regionale belang niet en wilde daar ook geen geld voor uit trekken en dat werd in september jl. nog eens aan de raad bevestigd.
Ook het bestuur van de Regio Twente - waarin de Almelose wethouder Theo Schouten de verkeersportefeuille van de regio beheert – ziet dat regionale belang niet in navolging van de provincie.
De brief van vandaag moet dus ook meer als ultimo gezien worden om nog enige druk uit te oefenen of als camouflage dienen, omdat wethouder van stadsontwikkeling Gerrit van Woudenbergh (VVD) al lang weet dat Almelo in de afgelopen jaren al zeer fors heeft gesoupeerd uit het regiopotje Verkeer met de aanleg van de Nijreessingel, de fietstunnel naar het Nijrees, de verkeersconstructie over het Verdiept Spoor en de recente reconstructie van de Sluitersveldsingel/Ootmarsumsestraat. Bovendien is door het college van B&W al lang besloten om de Burgemeester Schneiderssingel gefaseerd aan te leggen, waarbij het deel tussen de Sluiskade NZ en de Kolthofsingel prioriteit krijgt vanwege de verplichtingen t.o.v. projectontwikkelaar Ter Steege Vastgoed, die het voormalige Indiëcomplex in ontwikkeling heeft genomen.
Lees ook de publicatie uit oktober jl. op de website van de VVD.
Klik hier voor alle details van het in september 2010 ter inzage gelegde project.
En hier een archiefbericht uit januari 2010.


Brief VVD: Financiering regionale projecten en Schneiderssingel (pdf)

Archief
Terug naar vorige pagina