Politiek nieuws


Plaatsing  
 
01-11-2015  

Bolhuis stapt uit fractie tot treurnis van PvdA


Niet de personen wisselen in de gemeenteraad maar wel de verhoudingen.
 

ALMELO – De coalitie CDA/D66/PvdA/SP is nu een minderheid in de Almelose gemeenteraad. Oorzaak het uit de fractie van de PvdA stappende raadslid Lieneke Bolhuis. Volgens Bolhuis verliep de communicatie binnen de fracties steeds moeizamer en kon zij zich steeds minder verenigen in de lijn die de fractie uitzette. Toch wil Bolhuis de stem van haar kiezers blijvend laten doorklinken in de gemeenteraad. Temeer daar de gemeente staat voor een zware opgave (gebrek aan geld) en dus harde keuzes moet maken. Daar waar het kan wil Bolhuis het college blijven steunen. Lijst Bolhuis is nu de zevende éénmansfractie in de gemeenteraad.
Bij de PvdA is men totaal verbijsterd en verbaasd over het uit de fractie treden van Bolhuis. Vooral ook omdat Bolhuis in het verleden de rol van secretaris en penningmeester vervulde van de afdeling en ook jaren de drijvende kracht was achter de verkiezingscampagnes. 
Nog onlangs sprak zij de traditionele 1 mei rede uit.

Afdelingsvoorzitter Herman Zwerink, fractievoorzitter Willem Loupattij en wethouder Anja Timmer lieten in een persbericht weten dat zij het vertrek van Bolhuis bij de PvdA niet hebben zien aankomen en betreuren het dat zij in tegenspraak met beloften toch haar zetel in de raad blijft claimen.

Het CDA vormt nu de met zeven raadsleden de grootste fractie door de eerdere overstap van Robin Gelici van de SP naar de Christen Democraten. LAS is met zes zetels de grootste oppositiefractie. D66 (4), PvdA (3), SP (3), VVD (3), ChristenUnie (2), Lijst Çete (1), PVA (1), Almelo Centraal (1), Leefbaar Almelo (1), GroenLinks (1), Lijst Stam (1) en Lijst Bolhuis (1) completeren de 35-koppige Almelose gemeenteraad.

 
04-11-2015  

Geen eensgezindheid ‘gat´ parkeerbeleid

 

ALMELO – Over twee dingen ten aanzien van het voorgestelde parkeerbeleid is de gemeenteraad het bij meerderheid eens. De blauwe zones verdwijnen niet in 2016 en er komt geen betaald parkeren 24 uur per dag gedurende zeven dagen per week in het Almelose centrum. Het gevolg een ‘gat’ in de berekende opbrengst van 1,2 miljoen euro.
Het verzet van meerdere partijen en de actie van de middenstand hebben dus gedeeltelijk succes maar het ‘gat’ moet wel worden gedicht om de begroting 2016 sluitend te houden. Bovendien zijn hogere tarieven nog niet van de baan.

De grootste opposant LAS wilde tijdens het raadsoverleg van dinsdag het ‘gat’ dichten door de reserves van het gemeentelijk bedrijf Stadstoezicht/Parkeerbeheer te plukken. Woordvoerder Gijs Stork stelde dat het bedrijf ‘een hele bult’ geld heeft en vroeg zich af waarom?
Het CDA wil de hogere tarieven handhaven waardoor er nog een gat van 4 euroton rest. De shoppende parkeerder in de binnenstad moet dan wel voor de eerste twee uur 5 euro ophoesten. Ook geen aanlokkelijk voorstel voor een groot deel van de raad en ook de middenstand zal daar niet blij mee zijn. Bovendien moet worden gevreest dat de shoppende automobilist het stadscentrum meer en meer zal mijden en zal gaan shoppen bij de al florerende wijkwinkelcentra waar niet betaald hoeft te worden voor het parkeren van de 'heilige koe'.
D66 wilde bij monde van Huub Isendoorn meer tijd om in 2016 het parkeerbeleid te evalueren en bij te sturen.
De VVD bij monde van Jemy Pauwels en anderen vroegen zich af of het ‘plukken’ van de reserve van Stadstoezicht/Parkeerbeheer zomaar kan en welke gevolgen dit mogelijk heeft. Eenling Bert Hümmels betreurde het, dat het gevoerde emailverkeer over de kwestie tussen de fracties niet werd geopenbaard en constateerde dat er wel voldoende ideeën  zijn maar onvoldoende overleg om uit de impasse te komen.

De begrotingsbehandeling op 10 november a.s. en de dan ingediende amendementen moeten derhalve een oplossing naderbij brengen. Mogelijk dat personele inkrimping er daar een van is. De PVA wil namelijk parkeertoezicht op tijdelijk parkeren in de binnenstad minimaliseren en parkeren gratis maken. Dan moet er wel een gezinsheffing komen en moet ook de middenstand een steentje bijdragen.

 
11-11-2015  

D66 twijfelt over verdere samenwerking met B&W

 

ALMELO – Blijft het Almelose college van B&W aan of trekt het de conclusie dat het moet stoppen? Dat is de vraag na een dag tumultueus vergaderen over de begroting 2016. LAS, VVD en coalitiepartij D66 hielden vast aan een bezuiniging van 17,5 miljoen euro en kregen tijdens de begrotingsbehandeling te horen dat er naast het gepresenteerde herstelplan van 15 miljoen euro bezuiniging om de financiën in zes jaar op orde te brengen ook een variant was over een periode van vier jaar. Die laatste variant was de gemeenteraad niet ter inzage gegeven en dat is een politieke doodzonde die verantwoordelijk wethouder van financiën Jan van Marle voor de voeten werd gegooid. Reden voor het 'onder de pet' houden was feitelijk dat het college deze variant zelf niet wilde en daarom ook niet de gemeenteraad hierover heeft geïnformeerd. Raadslid Stork (LAS) sprong daarom als een bok op de haverkist en kondigde derhalve een motie van treurnis aan.
Wethouder van Marle ging diep door het stof met een uitgebreid ‘mea culpa’ en noemde het een cruciale omissie. Na een schorsing besloot de raad de begrotingsbehandeling toch voort te zetten. Pas in de avond werd uiteindelijk de begroting met 21 stemmen voor en 14 tegen, goedgekeurd. Desondanks werd toch een bom onder het college gelegd door D66-fractievoorzitter Gerritsen; "Ik heb twijfels over de samenwerking binnen de coalitie. Het college moet hier de eigen conclusie maar aan verbinden."
Het is dus nog niet zeker of het college van B&W, bestaande uit de coalitie CDA, PvdA, D66 en SP, het eind van de week haalt. Drie van de vier D66-raadsleden keurden de begroting af en dat is reden voor het college om zich nu te beraden, zo meldde burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld aan de gemeenteraad.

Bedenktijd
In de gemeenteraad heeft het college al geen meerderheid meer en indien Gerritsen er echt de stekker uit wil trekken, rest het college niets anders dan te stoppen.
LAS bracht, gezien de omstandigheden, de motie van treurnis niet in stemming en hield deze aan.

UPDATE 13-11-2015
De afdeling voorlichting van de gemeente laat weten dat wethouder Van Marle zijn excuus heeft aangeboden aan de gemeenteraad omdat verzuimd was de informatie in het digitale raadsinformatiesysteem te zetten. Hij is daar wel verantwoordelijk voor. Wel werd de informatie gepubliceerd op de publieke website van de gemeente en ook de pers kreeg de informatie met de besluitenlijst van 29 oktober.
van een bewust onder de pet houden was dus geen sprake.

Zie raadsvoorstel (concept):

B4.1 int Programmabegroting 2016.pdf (2,3MB)

 
12-11-2015  

Fractie Stam noemt zich nu Partij Pro Almelo

 

ALMELO – Na BurgerBelangenAlmelo, Leefbaar Almelo, Almelo’s Liberaal Alternatief, Partij Vrij Almelo, Almelo Centraal en Almelooooo hebben we in de lokale politiek nu ook Partij Pro Almelo.
Raadslid Gerrit Stam kondigde in een persbericht aan dat hij vanaf nu verder gaat onder de naam Partij Pro Almelo zodat hij onder die naam ook in 2018 kan meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen.
Volgens het persbericht blijft de sociaal-liberale grondslag van kracht, waar een groot deel van de originele achterban zich in zal kunnen herkennen.
Stam werd in mei jl. uit de fractie LAS gezet en zit sindsdien wat onzichtbaar in de gemeenteraad. De meeste publiciteit wordt door Stam nog de wereld in geslingerd via zijn Twitteraccount.

 
13-11-2015  

Begroting, een aanfluiting! Gevolg ???

 

ALMELO – Raadsnestor Gijs Stork heeft na decennia in de gemeenteraad van Almelo wel enige ervaring hoe raadsvergaderingen, voorjaarsnota en begrotingsbehandelingen verlopen maar de wijze waarop deze week de begrotingsbehandeling 2016 verliep, tartte volgens hem alles. Stork zette zijn bevindingen dan ook op papier. Een bloemlezing voor zover Stork betreft wat er allemaal aan schort en waarom volgens hem het college van B&W haar biezen moet pakken.
Juist van een man met de statuur van Stork zou je een dergelijk hard standpunt niet zomaar verwachten. Stork is juist de man die al jaren fijntjes de financiële voorstellen ontrafelt en duidt waar het volgens hem beter kan.
Wanneer dan het college wel overlegt met de provincie over de financiële huishouding van de stad en daar feitelijk geen steun krijgt voor de opgemaakte meerjarenbegroting en dit ook nog onder de pet houdt, is voor Stork ook de maat vol.
Herhaaldelijk kwamen in het voortraject van diverse fracties suggesties om op te nemen in de begroting. Vaak ook extra bezuinigend zoals de raad bij meerderheid wilde. Snijden in eigen vlees was voor de raad een acceptabele route, nog eerder dan opnieuw de burgerij en het lokale bedrijfsleven opnieuw op te zadelen met hogere tarieven boven de inflatiecorrectie. Het collegevoorstel voor het parkeerbeleid was er een voorbeeld van om 1,2 miljoen euro extra te cashen.
Het college deed er feitelijk niets mee en toen de raad met zo’n 50-tal amendementen op de proppen kwam en het college deze feitelijk allemaal naar de prullenbak verwees, was het voor de LAS-voorman Stork, de VVD  en collegepartij D66 eigenlijk over.  Zoals D66-leidsman Fred gerritsen in Tc Tubantia al duidde dat zittenblijven voor het college geen optie is, schrijft ook Stork in zijn terugblik over de begrotingsbehandeling dat allen de optie ‘wegwezen’ voor het college voor hem nog acceptabel is.
D66, LAS en VVD koersen dus feitelijk op nieuwe coalitieonderhandelingen om de rit naar de gemeenteraadsverkiezing in 2018 te kunnen voltooien.
 


Terugblik over begrotingsbehandeling door Raadsnestor Gijs Stork

 
13-11-2015  

College B&W breekt, Van Marle en Bruggink weg


Claudio Bruggink (links) en Jan van Marle (3e van rechts) bieden dinsdag hun ontslag aan tijdens de raadsvergadering.
 

ALMELO – De wethouders Jan van Marle (CDA) en Claudio Bruggink (D66) stappen per direct op als wethouder in de gemeente Almelo. De bestuurscrisis vindt zijn oorsprong in de raadsvergadering van dinsdag waarin de begroting 2016 werd behandeld.
De sfeer tijdens de vergadering was niet goed omdat het college alle amendementen uit de raad van een negatief advies voorzag en toen bleek dat cruciale informatie over het overleg tussen het college en gedeputeerde staten over de financiële positie van de gemeente, niet actief was gedeeld met de gemeenteraad via het raadsinformatiesysteem, waren de rapen gaar.   Verantwoordelijk wethouder Jan van Marle ging diep door het stof maar de fractie LAS kondigde een motie van treurnis aan dat nog werd overtroffen door D66 fractieleider Fred Gerritsen die het vertrouwen opzegde in het college en een dag later nog eens in Tc Tubantia vermelde dat hij binnen enkel dagen vervolgstappen verwachtte op de vertrouwenscrisis. Partijgenoot en wethouder Claudio Brugging en wethouder Van Marle maakten na drie dagen van bezinning vandaag afzonderlijk hun overweging en kondigden aan het begin van de avond aan per direct te stoppen met hun functie nadat zij dinsdag a.s. dit officieel bekend maken in de gemeenteraad die hen ook heeft benoemd.
De wel zittenblijvende collegeleden Ten Seldam (CDA), Timmer (PvdA) en Cornelissen (SP) onder voorzitterschap van de in feite scheidende burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld, lieten via de gemeentelijke voorlichter weten dat zij het besluit van Van Marle en Bruggink betreuren maar ook respecteren.
Of D66 voorman Fred Gerritsen dit pionnenoffer voldoende vindt, zal dinsdag moeten blijken. In ieder geval kan de aangehouden ‘Motie van Treurnis’ van de fractie LAS tegen wethouder Van Marle door de versnipperaar.

 
17-11-2015  

LAS zet collegevorming op scherp en blokt CDA

 

ALMELO – Het opzeggen van het vertrouwen in het college door D66 leidt tot flinke perikelen voor het vormen van een nieuw college. Vooral de arrogante houding van CDA-wethouder Irene ten Seldam dat D66 niet meer in aanmerking komt voor een wethouderszetel in een nieuw te vormen college, is D66-voorman Gerritsen in het verkeerde keelgat geschoten.
Gerritsen zei vorige week de samenwerking op omdat het CDA als grootste coalitiepartner, D66 en de gemeenteraad geen ruimte gaf om meerderheidswensen in te bouwen in o.a. de perspectiefnota en ook niet in de begroting 2016.
Het niet actief informeren van de gemeenteraad over cruciale informatie over het overleg tussen wethouder Jan van Marle (CDA) namens de gemeente  en de provincie, deed de deur dicht. Gerritsen blies vervolgens de coalitie van CDA/PvdA/D66/SP op, dat toch al niet meer kon bogen op een meerderheid in de gemeenteraad.
Het aangekondigde vertrek van wethouder Claudio Bruggink (D66) was daarna vanzelfsprekend en ook wethouder Jan van Marle (CDA) zag na enkele dagen in dat zijn rol op het pluche was uitgespeeld. Beiden lieten vrijdag weten dat zij dinsdag (vanavond) de gemeenteraad formeel informeren op welke gronden men besloot hun functie aan de wilgen te hangen.

Het zich oppermachtig voelende CDA, maakte zaterdag al bekend oud- raadslid Rob Franken naar voren te schuiven om alle fracties te polsen welke meerderheidscoalitie er mogelijk gevormd kan worden. De publieke uitlatingen van Irene ten Seldam zette echter kwaad bloed bij D66 maar ook bij anderen in de gemeenteraad. Velen vinden dat de houdbaarheidsdatum van Ten Seldam eigenlijk ook al lang is overschreden.

Vandaag laat LAS - op het CDA na de grootste fractie - weten dat de arrogantie van het CDA om Franken al aan het werk te zetten (met ambtelijke ondersteuning) om alle fracties te polsen welke coalities te vormen zijn, een brug te ver is zonder dat de gemeenteraad bij meerderheid een besluit heeft genomen voor het benoemen van een informateur. Bovendien laat LAS-fractievoorzitter Stork weten dat zijn fractie gaat voor een 4-koppig ‘zakencollege’ zonder invloed van een informateur van het CDA. Stork wil een externe deskundige van buiten de stad om profielen te schrijven voor de invulling van een college met ter zake deskundige personen. Bovendien stelt Stork dat het afgelopen moet zijn met het telkens weer zwaarder belasten van de burgers.

Zowel D66 als de VVD en LAS willen dat een nieuw college meer snijdt in de eigen organisatie om de kosten omlaag te brengen. Gedrieën willen zij tevens de stad er in vier jaar financieel bovenop helpen in plaats van de zes jaar die het ‘gesneuvelde’ college onder aanvoering van het CDA wil.
De ‘missie’ van Franken lijkt derhalve al gesneuveld nog voordat deze goed en wel is begonnen. Men zou ook kunnen lezen dat de meerderheid in de gemeenteraad niet zit te wachten op nog weer een rol voor het CDA dat de laatste 20 jaar zo’n 'voortrekkende' rol heeft gespeeld met als resultaat dat de stad diep in de misère zit.
Stork (LAS) noemt in zijn persbericht o.a. de decennia lange CDA-verantwoordelijkheid over exceptionele grondaankopen voor stadsuitbreiding, het Fortezza-debacle waarin nog een extra miljoen euro verlies dreigt, het futuristische plan voor een Monorail en het te grootschalige vernieuwingsplan van de binnenstad waardoor de stad in feite met handen en voeten vastzit aan grote projectontwikkelaars.

 
17-11-2015  

Chaos compleet, ook D66 fractie gesplitst

 

ALMELO – Commissaris der Koning Ank Bijleveld kan zich ernstig zorgen gaan maken over de bestuurbaarheid van de gemeente Almelo. Na het opstappen van de wethouders Jan van Marle (CDA) en Claudio Bruggink (D66), kondigde zich vanavond in de gemeenteraad en tot verrassing van de hele raad, een scheuring aan in de fractie van D66.
D66-voorman Fred Gerritsen verkondigde vorige week dat hij twijfelde aan de coalitieondersteuning. De raad had al hevig gediscussieerd over de niet op het raadsinformatiesysteem vermelde verslag van de bespreking met de provincie over de saneringsperiode die Almelo benodigd om financieel orde op zaken te stellen. Het werd Van Marle als politiek verantwoordelijk bestuurder voor de voeten gegooid, maar bij D66 speelde ook de toenemende ergernis over de houding van coalitiepartner CDA dat D66 kennelijk niet het licht in de ogen gunde om wat eigen verlangens binnen te halen. Althans zo kan de twijfel van Gerritsen en de zijnen worden gelezen. Het begrotingsdebat kon door de omissie van informatievoorziening dus niet volledig worden gevoerd en daarom de ge-uitte twijfel van Gerritsen die zoals vanavond bleek, ook niet kon worden weggenomen door burgemeester Hermans in een uiterste lijmpoging de coalitie CDA/D66/PvdA/SP te redden.
Gerritsen beoogde kennelijk het CDA te wippen, om via de vorming van een nieuwe coalitie zonder CDA, de eigen wethouder Bruggink weer op het pluche te zetten. Het handelen van Gerritsen was de aanleiding tot een conflict in de fractie met als gevolg dat Gerritsen vanavond de komst van fractie 15 in de gemeenteraad aankondigde. De ‘oude politieke rotten’ Gerritsen en Isendoorn stappen uit de fractie en de nieuwelingen Jeroen Wiertz en Marc Bout gaan verder onder de vlag van D66.

Fotoreportage (24 foto's)...

 
20-11-2015  

Ook raadslid De Olde (PVA) wil een zakencollege

 

ALMELO – Na de grootste oppositiefractie LAS wil ook de raadsfractie PVA (Harry de Olde)een zakencollege bestaande uit vier wethouders. LAS-voorman Gijs Stork lanceerde het idee al tijdens de raadsvergadering van dinsdag waarin de wethouders Jan van Marle (CDA) en Claudio Bruggink (D66) formeel hun vertrek per direct verkondigden.
Dit vertrek is nu ook de PVA te mager, net zoals LAS en de inmiddels afgescheiden D66’ers Gerritsen en Isendoorn een week eerder al verkondigden middels respectievelijk een motie van treurnis en het opzeggen van het vertrouwen in het college door het D66-smaldeel. De PVA vindt dat het college een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid heeft voor het beleid en wil dus feitelijk dat ook de zittenblijvers Irene ten Seldam (CDA), Anja Timmer (PvdA) en Javier Cornelissen (SP) in navolging van hun vertrokken collega’s het veld ruimen, voor maximaal vier nieuwkomers zonder politieke banden met de raadsfracties. Volgens De Olde kan dit zakencollege in de resterend bestuursperiode tot maart 2018 puur op gronden van algemeen Almelo’s belang met raadsvoorstellen komen om een meerderheid in de raad te verkrijgen. Daarmee wordt een machtsverdeling in een coalitie zoals zich nu ontspon, voor die periode voorkomen.
De Olde heeft zijn standpunten kenbaar gemaakt in een gesprek met de door het CDA aangestelde ‘informateur’ en ex- raadslid Rob Franken, zo staat in een door de PVA verspreidt persbericht.

 
21-11-2015  

Raadslid betuigt spijt 'wegzenden' wethouders


Ruim 25 jaar waren Gerritsen en Isendoorn actief voor D66. Isendoorn ook als wethouder in Almelo en Borne.
De bemoeienis van het hoofdbestuur deed voor hen de deur dicht. Beiden bedankten voor het lidmaatschap.
  ALMELO - D66-raadslid Marc Bout heeft in een verklaring zijn spijt betuigd over het stemmen tegen de Begoting 2015. Bout wijt dat aan zijn nog prille politieke loopbaan. Het raadslid werd in maart 2014 gekozen maar zijn functie werd wegens ziekte ook nog een tijdje waargenomen.

Van de 4-koppige D66 fractie stemden de leden Gerritsen, Isendoorn en Bout tegen de begroting en fractiegenoot Wiertz voor vanwege het financiële belang voor de stad en de tijdsdruk voor het inleveren van een begroting bij de provincie Overijssel.

Fractiechef Fred Gerritsen betoogde echter ook dat de fractie bij meerderheid tegen de begroting stemde omdat D66 ontevreden is over de coalitie CDA/PvdA/SP/D66 waarin te weinig beleidswensen van D66 doorklinken.
Hoofdpunt was niet het functioneren van de eigen wethouder Bruggink maar de wens meer te bezuinigen om de stad er sneller bovenop te krijgen.
Voeg daarbij de niet actief met de raad gedeelde informatie van het overleg tussen wethouder Van Marle (CDA) en de provincie over het te voeren financiële saneringsbeleid en het opzeggen van het vertrouwen is verklaarbaar.
Raadslid Bout heeft dus onderkend dat daardoor de steun voor het college wegviel.
Steun die toch al niet meer kon bogen op een meerderheid in de raad vanwege de scheuring in de PvdA-fractie.
De 'oude rotten' Gerritsen en Isendoorn onderkenden dit wel en beoogden nieuwe coalitieonderhandelingen met als doel om partijgenoot Bruggink weer op het pluche te zetten in een nieuwe coalitie zonder CDA.
Dat uiteindelijk het stemgedrag negatief uitpakt voor D66, heeft vooral ook te maken met de bemoeienis achteraf van het hoofdbestuur dat het niet 'kies' vond om daarmee ook een eigen wethouder te offeren. Wiertz schakelde daarvoor het kringbestuur D666 Twente West in.
De kiezer kan zich dus afvragen of dualisme nog ruimte heeft bij D66?

Lees verder...

 
24-11-2015  

Bemoeienis D66 met Almelo is groter dan de stad


Op 10 van de 35 zetels kunnen de zittenblijvers formeel nog rekenen
 

ALMELO – De afdeling D66 Twente West omvat de gemeenten Almelo, Hellendoorn, Rijssen/Holten, Twenterand en Wierden. Groter dus dan alleen de gemeente Almelo waar het tot een scheuring kwam in de fractie door de druk die werd uitgeoefend vanuit het afdelingsbestuur en het landelijk bestuur op de tegenstemmers op de Almelose begroting 2016, Fred Gerritsen, Huub Isendoorn en Marc Bout. Collega Wiertz deed dat niet omdat hij de onvrede van D66 in de Almelose coalitie CDA/PvdA/SP/D66 niet wilde ‘vertalen’ in een bestuurscrisis door een gevallen college van B&W.
Nu zijn Gerritsen en Isendoorn al zo’n 25 jaar actief in de lokale politiek en zij trokken wel een hardere lijn met steun van Marc Bout. Niet voor niets zei fractieleider Gerritsen een dag later in Tc Tubantia dat hij een reactie verwachte van het college en dat ‘zitten blijven’ niet kon. De meerderheid van de fractie wilde dus nieuwe coalitieonderhandelingen om meer wensen van D66 te kunnen borgen.

Het afdelingsbestuur, waar Wiertz tot zijn benoeming als raadslid deel van uit maakte, riep de Almelose fractie op het matje. Bestuursleden dus van buiten Almelo met uitzondering van de Almelose Marjan Haasjes. Zij schakelden het hoofdbestuur in en ook deze poogde de ‘dwarsliggers’ Gerritsen, Isendoorn en Bout weer in het ‘hok’ te krijgen. Een eigen wethouder die goed functioneert laten sneuvelen, doe je bij D66 niet was het credo.
Nieuweling Marc Bout ging onder die druk diep door het stof en betoogde in een heus persbericht zijn spijt en weet zijn stemgedrag aan zijn politieke onervarenheid.
Kortom Bout zit weer in het hok van D66 Twente West.

De ervaren Gerritsen en Isendoorn volgden niet. Jaren maakten zij zich druk voor D66 dat buiten Almelo helemaal nog niet georganiseerd was en pas in 2013 tot stand kwam in een heuse afdeling Twente West. Voordien had men alleen met Almelose D66’ers te maken als het op campagnevoeren aankwam of besturen in de raad of als een wethouder geleverd moest worden. Voor hen was  het buigen of barsten voor de Almelose zaak vanuit een Almelo’s perspectief. Het doel van de nu ‘dissidenten’ was en is een nieuw college, met een strakkere financiële huishouding om sneller uit het financiële dal te kunnen kruipen. Daar mocht Bruggink best voor terugkeren als wethouder maar moest vooral het CDA een toontje lager zingen.
Dat is het CDA echter niet van plan en het offerde simpelweg Jan van Marle als de boekhouder van de stad. Het CDA wil nu opnieuw de leidende rol bij het vormen van een nieuwe coalitie en nieuw college. Partijgenoot Franken mag de verkenning uitvoeren maar deze informateur zal ongetwijfeld merken dat er meer oppositie is tegen het CDA en dat het vormen van een college met de Christen Democraten helemaal niet zo vlotjes zal lopen.
Dat deed het na de raadsverkiezing 2014 ook al niet want toen gooide de oud- burgemeester van Hardenberg Bert Meulman er al vroegtijdig het bijltje er bij neer om namens het CDA de kar te trekken als informateur omdat hij die besprekingen van het CDA niet in het openbaar mocht doen.

De VVD zit met 3 zetels niet direct op bestuursverantwoordelijkheid te wachten. De PvdA wel want het heeft een wethouderszetel te verliezen evenals de SP. LAS, met 6 zetels de op een na grootste fractie, wil uitsluitend een zakencollege met vakmensen voor de resterende periode tot de gemeenteraadsverkiezing van maart 2018. Dit om de collegevoorstellen aan de hand van een raadsbreed programma, vorm te geven en te steunen. De PVA heeft zich inmiddels bij dat standpunt aangesloten en het is niet ondenkbaar dat meer kleinere fracties achter dat voorstel zullen gaan staan. Franken krijgt het dus moeilijk om het CDA in een leidende rol te houden.

 
28-11-2015  

Raadslid Van Mierlo bezorgt over TSN

 

ALMELO – CDA-raadslid Eugene van Mierlo was er als de kippen bij om het gekortwiekte college van B&W te bestoken met vragen over de dreigende teloorgang van thuiszorgorganisatie TSN uit Almelo. Neerlands grootste concern in de thuishulp vroeg vrijdag surseance van betaling aan vanwege ‘uitgebeende’ vergoedingen die gemeenten willen besteden aan huishoudelijke hulp.
TSN maakte bekend er per uur 6 euro op toe te leggen waardoor ook dit jaar een strop van 10 miljoen euro dreigt net zoals in 2014.
Naast het financiële en mogelijk onvermijdelijke ontslagen heeft Van Mierlo ook zorgen of de cliënten hun ‘vaste gezicht’ als thuishulp kunnen behouden.
Bij TSN werken bijna 12.500 mensen waarvan 10.000 met een vaste baan. Voor Almelo betekent dat 157 kantoorbanen en 167 helpers in de zorg.

Één vraag missen we in de brief van Van Mierlo aan het college.
Hoe komt het dat de gemeente nog geld op de plank heeft liggen voor de Wet maatschappelijke ondersteuning?


Vragen van het CDA aan college van B&W inzake TSN

 
29-11-2015  

MKB duivels op college wegens parkeerheffing

 

ALMELO – Het Midden en Kleinbedrijf in Almelo is duivels op het Almelose college van B&W dat vast wil houden aan een verhoging van de parkeerheffing op straat in het centrum van 1,50 euro naar 2,50 euro per uur voor de eerste twee uur, een verhoging van maar liefst 66 procent. De uren daarna krijgt men volgens het voorstel 50 procent korting.

De nieuwe heffing moet volgens het gekortwiekte college (CDA/PvdA/SP) gelden voor 24 uur per dag en zeven dagen per week.
Eerder maakte de winkeliersvereniging Centrum Almelo Aktief (CAA) al misbaar en zamelde handtekeningen in. Ook de gemeenteraad wees in in eerder stadium het gehele voorstel al naar de prullenbak maar verantwoordelijk wethouder Irene ten Seldam (CDA) gaat stoer door om extra centen via de 'heilige koe' in de lege gemeentekas te krijgen.

Dat is nu het gehele Midden en Kleinbedrijf in Almelo in het verkeerde keelgat geschoten. Het MKB vindt bij monde van voorzitter mevrouw Y. Koolhaas dat het college te weinig oog heeft voor de actualiteit in de binnenstad (leegstand en naderende stadsvernieuwing) en vindt tevens dat het college de motie van de gemeenteraad om het pas in 2013 gestarte huidige beleid, eerst te evalueren, moet uitvoeren. Ook stelt Koolhaas in de brief dat de voorgenomen forse verhoging van het parkeertarief catastrofaal kan uitpakken voor de binnenstad.
De binnenstad heeft al jaren te kampen met lagere bezoekersaantallen en kan nauwelijks de concurrentie nog aan met de bloeiende winkelcentra in de wijken en de buurgemeenten waar gratis parkeren nog wel kan.


Boze brief van MKB Almelo over hoger parkeergeldtarief in centrum

Archief
Terug naar vorige pagina