Politiek nieuws


Plaatsing  
 
02-11-2009  

ALA/AOV vragen over plan Almelo Nouveau

  ALMELO - De fusiefractie ALA/AOV heeeft n.a.v. een artikel in TC Tubantia over het bouwplan Almelo Nouveau aan de Nijreessingel/Bornsestraat een aantal kritische vragen aan wethouder Sjoers. De wethouder maakte vorige week bekend dat hij het bouwplan voor de derde keer onder de aandacht van de gemeenteraad brengt en hij ondanks de stevige kritiek en vele vraagtekens, doorzet om het plan te realiseren.
Wethouder Sjoers noemde in het eerdere stadium meerdere huurders die 'rond' zouden zijn met de projectontwikkelaar, maar in het bewuste artikel in TC Tubantia blijkt dat niet zo te zijn. Sterker, in meerdere gevallen wordt de belangstelling ten stelligste ontkent door de woordvoerders van de door de wethouder genoemde ondernemingen. Slechts in het geval van mogelijk een vestiging van Partycentrum Yankee Doodle en Eden Hotel is alleen een oriënterend gesprek bevestigd.
Lees verder...

 
03-11-2009  

Vraagtekens bij bouwvergunningenbeleid

 

ALMELO – Vorige week belandde op de burelen van diverse redacties een ingezonden brief van de heer Kampman aan het Landweer uit Almelo. Hij beklaagde zich over de gemeente die volgens hem de één meer toestond dan de ander bij het bouwen van een huis aan het Landweer. Lees verder in het Almelo's Weekblad.

 
03-11-2009  

Ledenvergadering CDA stelt kandidatenlijst vast

  ALMELO - Slechts twintig kandidaten heeft het CDA op de groslijst staan voor de komende gemeenteraadsverkiezing in maart 2010. Opvallende afwezige is raadslid N. Bicici. Verder is ook het zittende raadslid H. Kikkert niet meer beschikbaar. Oud- wethouder Reinier van Broekhoven en aftredend wethouder Anthon Sjoers hebben al eerder aangegeven niet meer te kandideren.
De huidige fractievoorzitter Henk Slettenhaar staat op plek vier en kansrijke nieuwkomers zijn Peter Vos, Leidy Meier, Bedros Acu, Imran Dikmen-Yalci, Marcel Zielman en Carla Davis (Bornerbroek) die bij de eerste twaalf op de groslijst staan. Zittend raadslid Harm-Jan van der Veen staat met 13 opmerkelijk laag. Het CDA kent geen kandidaat uit Aadorp.De uiteindelijke volgorde wordt bepaald op 16 november tijdens de algemene ledenvergadering.
Lees verder...


Uitnodiging ledenvergadering CDA (alleen leden)
Advies kandidatenlijst CDA

 
04-11-2009  

B&W besluiten dd 03-11-2009

 

De besluiten van het college van B&W dd 3 november 2009


B&W besluitenlijst dd 3 november 2009
B&W besluit: Aanleg retentievijver hertenkamp Aalderinkshoek
B&W besluit: Afkoopvergoeding aan pachter Holterman
B&W besluit: Aanvullende financiering betere woonomgeving
B&W besluit: Afwijzing bezwaarschrift horecatap Waagplein
B&W: Antwoord aan VVD over personele bezetting politie
B&W: Kennisname van meldpunt huurschuld
B&W besluit: Herziening verordening inburgering
Raadsbrief: Herziening verordening inburgering
B&W besluit: Regeling VVE (voorschoolse) kinderopvang
B&W besluit: Visie/uitwerking maatschappelijke stages
Raadsbrief: Visie/uitwerking maatschappelijke stages
B&W besluit: Aankoop grond locatie Rohofstraat 2
B&W besluit: Schikking overschrijden wettelijke termijnen
B&W besluit: Vooraankondiging dwangsom G. Breitnerstraat 1
B&W besluit: Afwijzing planschade Bolscherlanden 16
B&W besluit: Impulssubsidie bluswatervoorziening Fortezza
B&W besluit: Kapvergunning beuk bij Kloosterhofflat
B&W besluit: Aanvullen reserve bovenwijkse voorziening
B&W besluit: Financieel gevolg septembercirculaire 2009
Raadsbrief: Financieel gevolg septembercirculaire 2009
B&W besluiten: Ter afdoening portefeuillehouders
B&W besluit: Gunning thuiszorg 2010/2011
Raadsbrief: Gunning thuiszorg 2010/2011

 
04-11-2009  

D66 geschoffeerd door collegebesluit Beuk-kap

  Almelo, 04-11-2009,

Betreft:
De voorgenomen kap van de monumentale beuk bij de Kloosterhofflat.

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Almelo,
Tot onze verbijstering en verontwaardiging komen wij zojuist te weten dat er een besluit is genomen door uw college om de prachtige monumentale beuk voor de Kloosterhofflat te kappen en wel zeer binnenkort!
De fractie van D66 acht dit zeer voorbarig en absoluut onnodig op dit voorgenomen tijdstip.
Ons is evenzo ter ore gekomen dat er geen mogelijkheid is om tegen dit besluit bezwaar aan te tekenen.
College, dit achten wij ongehoord. Het besluit om de beuk OP TERMIJN te moeten kappen in verband met de bouw van het nieuwe gemeentehuis is weliswaar genomen maar er bestaat onzes inziens geen enkele reden om die kap NU al te laten plaatsvinden. Wij achten dit een zeer voorbarig besluit.
De boom zou nu opeens ziek zijn? Een soortgelijk verhaal komt ons bekend voor. Was dit ook niet het geval, een aantal jaren geleden, met de monumentale bomen aan de Egbert ten Catelaan?
Lees verder...

 
05-11-2009  

Kieslijst VVD ongewijzigd vastgesteld

 

ALMELO – In een eensgezinde ledenvergadering in het Theaterhotel heeft de VVD woensdagavond ingestemd met de door de vertrouwenscommissie voorgestelde kandidatenlijst.
Gerrit van Woudenbergh is voor de tweede keer in zijn politieke carrière lijsttrekker en Herman Nijhuis is daarbij zijn secondant. Hoogste nieuwkomer is Jemy Pouwels op plaats drie. Henk Sijgers neemt na 12 jaar raadslidmaatschap in maart 2010 afscheid van de gemeentepolitiek.

Fotoreportage (28 foto's)...

 
08-11-2009  

VVD wil aanpassing bouwplan NoordOost

 

ALMELO - De fractie van de VVD wil een aanpassing van de verkoop van bouwkavels in het gebied Almelo NoordOost. De fractie denkt dat door de invoering van een Poolsysteem en voorwaardewijziging de verkoop toch op gang kan komen. Belangrijke factor is eveneens de bouwwaarde te verminderen van 4 naar 3 euroton. 


VVD-brief aan B&W over NoordOost

 
12-11-2009  

B&W besluiten dd 10-11-2009

 

De besluiten van het college van B&W dd 10 november 2009


Besluitenlijst dd 10-11-2009
B&W: Exploitatieovereenkomst Groenpark Elhorsterveld
B&W: OPOA jaarverslag 2008 - begroting 2009
Raadsbrief: OPOA jaarverslag 2008 - begroting 2009
Brief OPOA- Financieel Jaarverslag 2008
B&W besluit: 1% Regeling Kunst - gem. bouwwerken
Raadsbrief: 1% Regeling Kunst - gem. bouwwerken
B&W besluit: Stopzetten onderzoek leemtes voorzieningen
B&W besluit: Activeren GSB III middelen
B&W besluit: Overhevelen budget sportbuurtwerk
B&W besluit: Kredieten stimuleren Domotica
B&W besluit: Tijdelijke woonruimte Ootmarsumsestraat 509
B&W model: Continuïteitsplan grieppandemie
B&W: Beantwoording GL - vragen dienstauto
Raadsbrief: Beantwoording GL - vragen dienstauto
B&W: Openbaar ter afdoening portefeuillehouder
B&W besluit: Belastingverordeningen 2010
Raadsbrief: Belastingverordeningen 2010
B&W besluit: verbouwing De Schelf
B&W besluit: meerjarige investeringen Stadsvernieuwing
Raadsbrief: meerjarige investeringen Stadsvernieuwing
B&W besluitenlijst 09-11-2009

 
12-11-2009  

Gemeenteraad debatteert over begroting 2010

 

ALMELO - De gemeenteraad debatteert woensdag en donderdag over de begroting 2010. Er wordt ingezet op forse bezuinigingen in de komende jaren die van ruim 8 euroton in 2010 oplopen naar een slordige 5 miljoen euro in 2013. Grootste oorzaken zijn de rijksbezuinigingen en de tegenvallende bouwontwikkeling van de ambitieuze Almelose plannen. Pijnpunt is dat de resultaten van het Almelose grondbedrijf nog buiten beschouwing worden gelaten omdat de cijfers daarvan nog niet bekend zijn. Criticasters verwachten forse tegenvallers die dan in latere jaren nog moeten worden opgevangen. De oppositiepartijen spuiden de nodige kritiek en coalitiepartners CDA en PvdA prezen het college regelrecht de hemel in.


Raadsvoorstel begroting 2010
Beschouwing 1e termijn ALA/AOV
Beschouwing 1e termijn VVD
Beschouwing 1e termijn Leefbaar Almelo
Beschouwing 1e termijn PvdA

 
14-11-2009  

Begroting met tal van gaten aangenomen

 

ALMELO – De begrotingsbehandeling 2010 van de gemeente Almelo was er een om gauw te vergeten. De begroting geeft geen goed beeld van de financiële huishouding van de gemeente vanwege de ‘onbekendheid’ van tal van oningevulde posten. Zo zijn de uitkomsten van het grondbedrijf nog koffiedik en ook het kabinet schuift nog de nodige bezuinigingen door richting gemeenten, zo heeft het kabinet al per brief laten weten.

Lees verder in het Almelo’s Weekblad


Persbericht VVD n.a.v. begrotingsbehandeling

 
14-11-2009  

Gedeputeerde maant gemeente over begroting

 

ZWOLLE – Gedeputeerde Job Klaasen (VVD) maant de gemeente Almelo voor eind december het financiële lek boven te hebben anders dreigt provinciale onder curatele stelling voor de gemeente. Weliswaar heeft Klaasen een goed gesprek gehad met ‘schatbewaarder’ Jan van Marle, maar over het tijdstip waarop duidelijkheid dient te zijn over de financiële toestand van de gemeente verschillen beide van mening meldt TC Tubantia.
Klaasen wil die duidelijkheid voor het eind van het jaar omdat ook van rijkswege de nodige bezuinigingen op de gemeenten afkomen. Tevens wijst Klaasen op de financiële risico’s in diverse grondexploitaties die Almelo kent.
Tekorten hierin zouden kunnen oplopen naar 50 miljoen euro volgens anonieme bronnen. Het volledig gemandateerde college van B&W heeft in de afgelopen jaren al voor een slordige 150 miljoen euro aan grondposities verworven zonder dat de raad heeft ingegrepen. Ten laste van de beoogde projecten op die locaties komt eveneens een personele bezetting van bijna 200 ambtenaren die de gemeente de laatste 4 jaar extra heeft aangenomen. Kritische geluiden van de oppositie werden telkens overruled door coalitiepartners PvdA en CDA. In 2001 stelde BBA (Burger Belangen Almelo) het vrije mandaat van het college van B&W al aan de orde in de commissies FES en ABZ maar ook toen wilde de coalitie van geen wijken weten en stond BBA min of meer alleen in haar kritiek.

 
15-11-2009  

CDA vragen: over politiebureau en begroting 2010

 

Vragen CDA raad 17 november
 

Politiebureau
In de krant hebben we gelezen dat de politie niet van plan is te investeren in nieuwbouw van een politiebureau. Is dit bij het college bekend? Wat zijn hiervan de gevolgen voor de binnenstadsplannen in het kader van het Masterplan.

Begroting 2010
Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad de begroting voor 2010 vastgesteld. Uit de media blijkt dat de provincie contact heeft gehad met het college en dat de gemeente voor 1 januari 2010 een sluitende begroting moet hebben. Klopt dit? Als dat het geval is hoe denkt het college dat te realiseren en met welk tijdspad?

Met vriendelijke groet,

Lily Altena
Fractiesecretaris CDA

Naschrift redactie:
ALMELO - Het CDA stelt weer eens vragen aan de eigen wethouders waar het eigenlijk het antwoord al van kent. Zo wil de fractie n.a.v. krantenberichten bijvoorbeeld weten wat de gevolgen zijn voor het masterplan-binnenstad als de nieuwbouw van het politiebureau niet doorgaat. Wethouder Sjoers meldde destijds al in TC Tubantia dat dit geen directe gevolgen heeft omdat dit deel van de binnenstad pas na 2020 aan de beurt zou zijn.
Dat de fractie ook wil weten of de provincie geen genoegen neemt met uitstel van de noodzakelijke bezuinigingsvoorstellen naar eind januari 2010, kan de fractie ook weten gelet op de historie. Nog nimmer heeft de provincie genoegen genomen met een dergelijk uitstel zonder dat onder curatele-stelling volgde.
Betere vragen zouden zijn geweest: Waarom heeft de wethouder niet gemeld dat het college voor eind dit jaar duidelijkheid aan de provincie dient te verschaffen? Hoe denkt de wethouder de taakstellende bezuinigingen, van zoals nu bekend dik 1,3 miljoen euro, alsnog voor 1 januari a.s. in de gemeenteraad te behandelen? Verwacht de wethouder nog grotere financiële tegenslagen? Is aan een onder curatele-stelling door de provincie nog te ontkomen? Moet de gemeenteraad rekening houden met een extra raadsvergadering tijdens het kerstreces?

 
16-11-2009  

CDA wil honden aanlijngebied ook buitenaf

 

ALMELO – Het CDA is niet tevreden met de voorgestelde nota van het honden uitlaatbeleid. De fractie wil dat ook in het buitengebied een aanlijngebod gaat gelden voor die locaties waar loslopende honden een gevaar kunnen vormen voor de verspreiding van de neospora-parasiet. Deze parasiet veroorzaakt de dood van de ongeboren vrucht bij koeien en de schade kan volgens het CDA per melkveehouder zelfs oplopen tot een schade van 5575 euro per jaar. Vooral in de Bolkshoek wordt door melkveehouders geklaagd. Het CDA wil daarom in overleg met LTO gebieden aanwijzen waar het loslopen van honden verboden moet worden. Dinsdag komt de fractie dan ook tijdens de raadsvergadering met een motie van die strekking.

< Agrariër en CDA-raadslid Fred van der Horst wil alle hondjes aan de lijn.

 
18-11-2009  

Zustermoord in het CDA


Coup van slechtste CDA-fractievoorzitter ooit is toch geslaagd.
 

ALMELO – Het CDA is er niet in geslaagd na de bestuurlijke Almelose perikelen, met de TV-uitzending van Zembla over de stadhuisgijzeling en vergunningenbeleid als hoogtepunt, de broodnodige vernieuwing binnen de politieke vertegenwoordiging te bewerkstelligen. De vertrouwenscommissie o.l.v. Theo van Rijmenam had van het bestuur de opdracht meegekregen om voor vernieuwing te zorgen in de lijst van kandidaten voor de gemeenteraadverkiezing van maart 2010, maar het traditionele bastion binnen de partij sloopte in de afgelopen weken de voorgestelde kandidatenlijst. Eerst werd het gepresenteerde duolijsttrekkerschap van nieuwkomer Jan van Marle en raadslid Lily Altena al om zeep geholpen door een actie onder leiding van oud-raadslid Ton Trienen die de nieuwbakken wethouder van Marle als enige lijsttrekker wilde zien. Vervolgens kwam vorige week raadslid Irene ten Seldam openlijk naar buiten dat zij ook aasde op een wethouderszetel en maandagavond tijdens de finale ledenvergadering over het definitief vaststellen van de kandidatenlijst kwam ‘zittend’ fractievoorzitter Slettenhaar met zijn actie om alsnog van plek vier op plek twee te komen ten koste van Lily Altena. Een plek die eveneens symbolisch staat voor een wethouderskandidatuur van Slettenhaar om zijn zwager Anthon Sjoers op te volgen. De onaangekondigde actie werd gesteund door de oude clan binnen het CDA zoals de Koetsier’s, Slettenhaar’s, Sjoers’sen, van Broekhoven’s en Trienen’s. Vooral het niet vooraf informeren viel Lily Altena rauw op het dak. Zij had in de eerdere ledenvergadering al aangegeven dat zij alleen een wethouderszetel ambieerde als na de verkiezing de portefeuille-samenstelling bij haar zou passen en zo niet, gewoon weer de draad in de gemeenteraad te willen oppakken. De stemming om plaats twee op de lijst viel met 32 tegen 27 in het nadeel van Altena uit, waarna zij de eer aan zich zelf hield en te kennen gaf zich geheel terug te zullen trekken als gemeenteraadskandidaat voor het CDA.

Lees ook TC Tubantia

Kandidatenlijst CDA gemeenteraadsverkiezingen 2010

1. Jan van Marle – wethouder gemeente Almelo (betaald), (professie register accountant)
2. Henk Slettenhaar – beleidsmedewerker strategie en beleid bij het waterschap Regge en Dinkel te Almelo (betaald), Voorzitter bezwarencommissie, kamer Samenlevingszaken gemeente Twenterand (betaald), Lid van de commissie van advies voor de behandeling bezwaar-en beroepschriften te Ommen (betaald), Lid van de klachtencommissie van Reggeland, zorgvoorzieners te Almelo (onbetaald)
3. Irene ten Seldam – Coördinator Infectiepreventie Ziekenhuisgroep Twente (betaald), Secretaris VHIG regio Twente en Achterhoek (onbetaald), Voorzitter landelijk bestuur Vereniging voor Hygiëne en infectiepreventie in de gezondheidzorg (onbetaald).
4. Jan Brand – beleidsambtenaar gemeente Hellendoorn (betaald), Secretaris St. Spelonk van Adullam
5. Peter Vos – ondernemer adviesbureau TTM
6. Leidy Meijer
7. Fred van der Horst – agrariër, Erve Pezie Arts en Crafts, Bureau van der Horst organisatie en presentatie van agrarische activiteiten, African Granite Holland, V.O.F Europafrica Group.
8. Bedros Acu
9. Harm Jan van der Veen – beleidsadviseur ROC van Twente
10. Carla Davis
11. Imran Dikmen – Yalci
12. Marcel Zielman
13. Monique Kamminga – Klompers
14. Ben Meijer
15. Ruud Koetsier – vennoot Restyle Groep Nederland
16. Jan Eitens
17. Henny Westerik
18. Piet Capelle – oud beleidsambtenaar gemeente Almelo
19. Liesbeth ter Haar – Tulp – ondernemer eigen persbureau

* Beroep en nevenfuncties voor zover bekend

 
18-11-2009  

B&W besluiten dd 17-11-2009

 


B&W besluitenlijst dd 17-11-2009
B&Wbesluit: Verjaring steeg Haven NZ-Touwbaan
Raadsbrief: Verjaring steeg Haven NZ-Touwbaan
B&W besluit: Huisvestingsprogramma 2010
B&W besluit: Afschrijven oninbare vorderingen
B&W: Evaluatie wijkontwikkelingsplannen
Raadsbrief: Evaluatie wijkontwikkelingsplannen
B&W besluit: Contract met ROC - Volwasseneneducatie
B&W notitie: Vrijwilligerswerk in de WMO
B&W besluit: Raambegroting OSG Erasmus 2010
Raadsbrief: Raambegroting OSG Erasmus 2010
B&W besluit: Verordening WMO
Raadsbrief: Verordening WMO
Verordening voorzieningen in kader WMO
Beleidsregels verordening voorzieningen WMO
Financieel besluit voorzieningen WMO
B&W besluit: Ontheffingen evenementen Wro art. 3.23
B&W besluit: Projectvoorstel verbinding met Noorderpark
B&W besluit: Projectbesluit plan Sonder
B&W besluit: Jaarrekening 2008 Stadstoezicht Almelo BV
B&W besluit: Kap monumentale beuk Kloosterhof
Brief D66 over kap monumentale beuk Kloosterhof
B&W : Verhoging bijdrage Sociaal, Integratie en Veiligheid
B&W besluit: Verplaatsen Trafo bij Erasmus Pro
B&W besluit: Afwaarderen vaste activa 1,3 milj.
B&W besluit: Ter afdoening portefeuillehouders - Intrekken bouwverg. Sluiskade NZ naast nr. 200 - Kwaliteit en toezicht kinderopvang - Opzet Toeristengids Almelo - Aanvraag gehandicaptenparkeerkaart 2x - Vergoeding extra funderingskosten Friedhofflaan.

 
18-11-2009  

Harry de Olde richt nieuwe politieke partij op

  ALMELO – Harry de Olde heeft een week na zijn gedwongen vertrek bij Trots op Nederland - de partij van Rita Verdonk - een nieuwe partij opgericht onder de naam Partij Vrij Almelo (PVA). De Olde moest weg bij Trots op Nederland na berichtgeving in de pers over zijn rechtse politieke verleden bij partijen als Binding Rechts, Centrumpartij en Nieuw Rechts. De Olde geeft het echter nog niet op en hoopt eind deze week genoeg leden te hebben om aan de gemeenteraadverkiezing in maart 2010 mee te kunnen doen.
Het lijstje van politieke partijen in Almelo wordt daarmee steeds langer met nieuwkomers als OPA (Onafhankelijke Partij Almelo), Trots op Nederland en nu PVA. Er zal nog veel water door de Aa stromen voor we weten wat deze partijen toevoegen aan de Almelose politiek.

Lees verder...

 
22-11-2009  

Jan Veenstra opnieuw CU lijsttrekker

 

ALMELO - Jan Veenstra is door de achterban van de ChristenUnie opnieuw tot lijsttrekker benoemd voor de gemeenteraadverkiezing in maart 2010. Veenstra heeft het volgens de achterban goed gedaan in de huidige periode en over zijn herbenoeming bestond dan ook geen enkele twijfel. Wouter Teeuw (42), Michiel van Heek (32) en Meinder Dijkstra (36) completeren de eerste vier op de lijst van de Christen Unie.
Veenstra toonde zich in de afgelopen jaren een bevlogen bestuurder met een sociale inborst, die telkens het belang van de samenleving voorop stelde. Ook toonde hij zich menig keer kritisch ten opzichte van de megalomane plannen die het college van B&W over de gemeenteraad heen stortte, waarbij hij steeds weer de behoefte van de burgers voorop stelde.
De partij hoopt op minimaal twee zetels en dat zit er best in nu de coalitie van CDA en PvdA een berg aan kritiek over zich heen krijgt.

 
22-11-2009  

CDA-regenten willen kroegen eerder dicht

 

ALMELO – Volgens het CDA komt het Almelose uitgaansleven pas laat op gang. De partij denkt dat het goed is om de kroegen eerder te openen en vroeger te laten sluiten om het indrinken tegen te gaan.
Lees verder in het Almelo's Weekblad

 
23-11-2009  

PvdA besluiteloos over nieuw voetbalstadion

 

ALMELO – Eerlijk gezegd het is niet makkelijk om je als politieke partij uit te spreken voor financiële hulp bij de bouw van een nieuw voetbalstadion voor Almelo’s trots Heracles. Ook de PvdA dubt over dit verzoek van de stadiondirectie en bestuur van Heracles Almelo aan het gemeentebestuur. Het huidige Polman Stadion is nog maar enkele jaren oud, maar te klein door de successen van de club.
Lees verder in het Almelo's Weekblad.

 
25-11-2009  

B&W besluiten dd 24-11-2009

 


B&W besluitenlijst dd 24-11-2009
Subsidieverzoek vereniging Vrijzinnig Godsdienstigen
B&W besluit: Beleidsregel terugvorderen WWB en WIJ
B&W besluit: Aanwijzing toezichthouders binnen SEZ
B&W besluit: Antwoord aan PvdA over AED's
Raadsbrief antwoord PvdA vragen over AED's
B&W besluit: Ontwikkelen begeleid wonen ex- verslaafden
Raadsbrief: Ontwikkelen begeleid wonen ex- verslaafden
B&W besluit: Planschade Ootmarsumsestraat 412
B&W besluit: Gedoogbeschikking Milieu - Vivochem Aadorp
B&W besluit: In principevergunning Milieu - Vivochem Aadorp
B&W besluit: Afwijzing bouwhandhaving Landweer 22
B&W: stand van zaken WABO en VROM
B&W besluit: Contributie duurzame ontwikkeling VNG
B&W besluit: Instemming woningbouw Romb. Verhulstlaan
Raadsbrief: Instemming woningbouw Romb. Verhulstlaan
B&W besluit: Subsidie Klimaat-straatfeest 2009-2010
B&W besluit: Diverse voorbereidingsbesluiten Wro
Raadsbrief: Diverse voorbereidingsbesluiten Wro
B&W besluit: Actualiseren Ontwikkelingsagenda Netwerkstad
Raadsbrief: Actualiseren Ontwikkelingsagenda Netwerkstad
B&W besl.: wijzigen bestemmingsplan Wilgenstraat 66 Aadorp
Raadsbr.: wijzigen bestemmingsplan Wilgenstraat 66 Aadorp
B&W besluit: Landbouwverkeer van Rechteren Limpurgsingel
Raadsbrief: Landbouwverkeer van Rechteren Limpurgsingel
B&W besluit: Aanpassen ruimtelijk beleid kinderopvang
Raadsbrief: Aanpassen ruimtelijk beleid kinderopvang
B&W besluit: Vaststellen productraming 2010
B&W besluit: Afwijzing Gehandicapten-parkeerkaart
B&W besluit: Taakstelling bedrijfsvoering 2009

 
26-11-2009  

VVD wil inzage in bidbook nieuw stadion


Zo groot als dit Toyota Stadium zal het niet worden
 

Voorzitter,

Tijdens de bijeenkomst van Energiek Almelo op 25 november in het Theaterhotel vond er een interessante discussie plaats tussen vertegenwoordigers van Heracles en de wethouder van sport, de heer Van Marle.

De wethouder refereerde een aantal keren aan het zgn. ‘bidbook’ dat de Stichting Stadion Heracles ter beschikking heeft gesteld aan het College. Daarbij zei hij o.m. dat de Raad uiteindelijk moet beslissen op welke wijze de gemeente Almelo steun gaat verlenen aan de realisatie van een nieuw stadion. .

Uit gesprekken met vertegenwoordigers van Heracles bleek hun grote verwondering dat de Raad van Almelo nog altijd geen kennis heeft genomen van dit ‘bidbook’, terwijl de wethouder onomwonden en terecht de stelling verkondigde dat de Raad uiteindelijk over de vragen van de Stichting Stadion Heracles beslist.

De VVD-fractie heeft daarom de volgende vragen:

1. Waarom is het ‘bidbook’ van de Stichting Stadion Heracles nog niet aan de Raad ter bestudering beschikbaar hebt gesteld?
2. Is het mogelijk dat de Raad dit ‘bidbook’ op korte termijn ontvangt, het liefst per omgaande?

VVD fractie

 
26-11-2009  

Trots op NL met Rita Verdonk naar Almelo

 

ALMELO - Zaterdag 28 november komt Trots op Nederland Afdeling Almelo bijeen samen met Rita Verdonk. Deze nieuwe Almelose afdeling neemt in 2010 deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Voorafgaand aan de bijeenkomst in het Theaterhotel bezoekt  politiek leider Rita Verdonk per bus vanaf 10.15 uur Bornerbroek en aansluitend Aadorp. Om 12.45 uur wordt een wandeling door het centrum van Almelo ondernomen om met burgers te kunnen spreken en om 15.00 uur komt de partij in Preston Palace bijeen en spreekt Rita Verdonk over Trots op Nederland en de afdeling Almelo alsmede over andere actualiteiten. De eindbijeenkomst is voor iedereen gratis toegankelijk. Op www.almelo.trotsopnederland.com  treft u meer informatie aan over deze en andere activiteiten van Trots op Nederland.

< Of Verdonk met de heli van sponsor van der Most komt?

 
27-11-2009  

Onderzoek stadhuis in Fortezza

 

ALMELO – De lokale liberalen van de VVD hebben gesproken met projectontwikkelaar Van der Looy uit Weert of de huisvesting van een nieuw stadhuis niet kan worden ingepast in het bouwplan Fortezza, een bouwplan dat eveneens in zwaar weer verkeerd.
Het idee van de VVD behelst een maximale gemeentelijke investering van 48 miljoen euro, een bedrag dat ook de renovatie van het huidige stadhuis zou moeten kosten.
Wethouder Sjoers maakte onlangs bekend dat opnieuw een bouwstimulering subsidie is aangevraagd om de bouw van Fortezza mogelijk te maken. Een eerder verzoek werd door het Rijk afgewezen.


Het VVD persbericht over Fortezza

 
28-11-2009  

Over communicatie en ‘kakelende kippen'

 

ALMELO – Hoe leg je aan de burgers plannen uit en hoe breng je een negatieve boodschap? Onder dat motto werd dinsdagavond de gemeenteraad en college van B&W een spiegeltje voor gehouden. Volgens Guido Rijnja, communicatiespecialist van de Rijksvoorlichtingsdienst, in ieder geval niet door plannen groots te presenteren en zo goed mogelijk uit te leggen aan de burgers en te hopen dat zo draagvlak ontstaat. Lees verder in het Almelo’s Weekblad.

 
28-11-2009  

Rita Verdonk op bezoek in Almelo

 

ALMELO - Rita Verdonk was zaterdag in Almelo om de lokale afdeling van Trots op Nederland te presenteren voor de komende gemeenteraadverkiezing in maart 2010. De politieke bijeenkomst werd gehouden in een der lokaliteiten van Preston Palace van sponsor Hennie van der Most. Vooraf bezocht Rita Verdonk de kernen Bornerbroek en Aadorp en maakte ze een wandeling door het natte stadscentrum. In de bijlage haar toespraak over wat zij denkt dat in bestuurlijk Almelo moet veranderen.


Verdonk: Niet praten over...

Fotoreportage (22 foto's)...

 
28-11-2009  

CDA vragen over drugsverslaafden, en spoor

  ALMELO - De fractie van het CDA heeft aan het college van B&W de nodige vragen over het begeleid wonen van ex- drugsverslaafden aan de Vriezenveenseweg en de communicatie daarover met de buurtbewoners.
Verder wil het CDA meer weten over het opknappen van het terrein rond het station Almelo Centrum en de toename van het treinverkeer via Almelo. Vooral de spoorovergang bij de Eilandbrug baart de fractie zorgen.
Lees verder...

Archief
Terug naar vorige pagina