Politiek nieuws


Plaatsing  
 
03-11-2008  

CDA: Algemene Ledenvergadering

 

ALMELO - De CDA afdeling Almelo houdt op woensdag 12 november a.s. haar Algemene Ledenvergadering om 20.00 uur in het Theaterhotel. Agenda-onderwerpen zijn o.a. de Waterschapsverkiezing, actuele Almelose politieke ontwikkelingen met toelichting van weth. Reinier van Broekhoven en het Masterplan - Almelo in balans met toelichting van weth. Anthon Sjoers. Klik hier voor het CDA-jaarverslag 2007.

 
04-11-2008  

Almelo pilot-gemeente eergerelateerd geweld

  ALMELO - De gemeente Almelo is samen met Amsterdam en Rotterdam door het Ministerie van Justitie tot proefgemeente gekozen voor het aanpakken van eergerelateerd geweld.
Lees verder...

 
05-11-2008  

Leefbaar Almelo over de begroting 2009

  ALMELO - Leefbaar Almelo heeft als eerste raadsfractie haar bijdrage voor het begrotingsdebat op 5 en 6 november publiek gemaakt.
Lees verder...

 
05-11-2008  

ALA over: de wereld, begroting, groene longen...

  ALMELO - Ten tijde van de begrotingsbehandeling volgt er ongetwijfeld een beschouwing van de diverse fracties. In deze bijlage de beschouwing van fractievoorzitter Gijs Stork van het Almelo's Liberaal Alternatief.
Lees verder...

 
05-11-2008  

PvdA over: fietsen, begroting, wijken, WMO...

  ALMELO - Ten tijde van de begrotingsbehandeling volgt er ongetwijfeld een beschouwing in 1e termijn van de diverse fracties. In deze bijlage de beschouwing van de fractie van de PvdA.
Lees verder...

 
05-11-2008  

D66 over: Kwaliteit, begroting, tarieven...

  ALMELO - Ten tijde van de begrotingsbehandeling volgt er ongetwijfeld een beschouwing in 1e termijn van de diverse fracties. In deze bijlage de beschouwing van de fractie van D66.
Lees verder...

 
05-11-2008  

CU over: plannen, begroting, wijken, WMO...

  ALMELO - Ten tijde van de begrotingsbehandeling volgt er ongetwijfeld een beschouwing in 1e termijn van de diverse fracties. In deze bijlage de beschouwing van de fractie van de Christen Unie.
Lees verder...

 
05-11-2008  

VVD over: crisis, begroting, aantal ambtenaren...

  ALMELO - Ten tijde van de begrotingsbehandeling volgt er ongetwijfeld een beschouwing in 1e termijn van de diverse fracties. In deze bijlage de beschouwing van de fractie van de VVD.
Lees verder...

 
11-11-2008  

Politiek café in Waagplein 1

 

ALMELO - De VVD afdeling Almelo organiseert op woensdag 19 november een politiek café in Waagplein 1 met medewerking van de PvdA Almelo. Het wordt een discussie tussen de Tweede Kamerleden Chantal Gill’ard (PvdA) en Arend Jan Boekestijn (VVD) over ontwikkelingssamenwerking en andere actuele zaken. Het is de eerste maal dat twee Almelose politieke partijen buiten de verkiezingstijd gezamenlijk optreden op een discussieavond.
Arend Jan Boekestijn kwam onlangs in het nieuws met zijn voorstel om ontwikkelingshulp aan Afrikaanse landen met een totalitair en corrupt regiem te staken omdat zo’n bewind met die hulp in stand wordt gehouden. Minister Koenders (PvdA) van Ontwikkelingssamenwerking ontkent dat , en wordt hierin gesteund door de Tweede Kamerfractie van zijn partij.
Het politiek café begint om 20.00 uur. De toegang is gratis.

< Boekestijn noemde onlangs partijleider Rutte nog een man zonder ideeën.

 
12-11-2008  

PvdA-vragen over vermiste bezwaarschriften

  ALMELO - Enige weken geleden klaagde een mevrouw uit de Nieuwstraatbuurt per ingezonden brief dat de gemeentelijke politiek totaal niet op de hoogte was van wat er werkelijk leeft in de buurt.
Raadslid Hammink voelde zich aangesproken en naar later bleek hadden een aantal buurtgenoten zich per brief bij B&W beklaagd over bouwplannen in hun buurt. Na enig zoeken is het de fractie van de PvdA gebleken dat er meerdere klachten richting het gemeentehuis waren gegaan, maar men nimmer antwoord heeft gekregen. vandaar dat de PvdA-fractie nu vragen heeft aan het college van B&W.
Lees verder...

 
12-11-2008  

B&W-brief op vragen kappen 120 bomen Nijrees


Het kappen gaat door stelt het college van B&W.
Anders kan het geplande aantal woningen niet worden gehaald en wordt Nijrees Noord te duur en dreigt bovendien een schadeclaim.
 

Almelo, 03-11-2008 Antwoord college van B&W aan fractie PvdA

Geachte heer Kozijn,

In uw mail van 6 oktober verzoekt u ons de kapvergunning voor 120 bomen in het plan Nijrees Noord pas ten uitvoer te brengen na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan. U vraagt dit om drie redenen: 

* u stelt dat het nu voorliggende plan anders ingevuld lijkt te worden dan oorspronkelijk in het Masterplan is vastgelegd; 
* u stelt dat er onomkeerbare acties ondernomen worden zoals o.a. de kap van 120 bomen;
* u stelt dat enkele van de te kappen bomen voor zouden komen op de lijst van te beschermen bomen.

Hieronder gaan wij op uw punten in.

Het nu voorliggende plan
Het Masterplan is een richtinggevend plan dat geen eindbeelden geeft. In het Masterplan worden de criteria voor de Weezebeekzone genoemd. De Weezebeekzone is de stadsbrede zone ten zuiden (en in mindere mate ten noorden) van de Weezebeek. De zuidsingels vormen de zuidgrens. In het gebied Nijreessingel/Weezebeek zijn de volgende elementen/criteria van belang: de singelwand in het zuiden, de doorzichten en open ruimtes bij de Weezebeek (dat wil zeggen in het toekomstige Nijrees Noord, deel noord, dat door Rotij ontwikkeld zal worden), de solitaire bouwvolumes en uiteraard ook de invulling van de Weezebeekzone in engere zin, de strook direct ten zuiden van de Weezebeek.

Het nu voorliggende plan, Nijrees Noord, deel zuid (Plegt Vos), wordt naar onze mening niet anders ingevuld dan in het Masterplan is vastgelegd. Het plaatje dat in het Masterplan staat, laat wel meer oppervlakte groen en minder bebouwd oppervlakte zien dan het plan van Plegt Vos. Maar het plaatje in het Masterplan toont een aantal appartementencomplexen in plaats van grondgebonden woningen.

Voor de bouw van de woningen in Nijrees Noord, deel zuid is een vrijstelling van het bestemmingsplan nodig. Deze vrijstellingsprocedure wordt binnenkort opgestart. Het stedenbouwkundige plan is al door ons akkoord bevonden. Ook is het plan besproken met en akkoord bevonden door de provincie en heeft de provincie toestemming gegeven voor de vrijstellingsprocedure op grond van artikel 19 lid 2 van de Wet Ruimtelijke Ordening. Ook in het Structuurplan van de provincie staat dit gebied (sinds 2003) aangegeven als gebied met de bestemming wonen.

Onomkeerbare acties
Het kappen van bomen is inderdaad een onomkeerbaar proces. Daarom wordt in de rechtspraak ook geëist dat er pas gekapt mag worden als vaststaat dat het doel waarvoor de bomen gekapt worden binnen een redelijke termijn na het kappen verwezenlijkt kan worden. Het doel waarvoor deze bomen gekapt moeten worden is: de wegen verbreden, trottoirs aanleggen, kabels en leidingen aanleggen, een ondergrondse waterafvoer aanleggen met daarboven een stuk fietspad en een ontsluiting maken vanaf de Nijreesmiddenweg voor een aan te leggen straat in het gebied Voor deze werkzaamheden zijn geen vergunningen of ontheffingen nodig.

Al deze voorzieningen zijn ook nodig als het plan anders uitgevoerd zou worden of er sprake is van (veel) minder woningen dan nu het geval is.

Verwacht wordt dat het projectbesluit (nodig voor het bouwrijpmaken van het terrein) en de vrijstelling (nodig voor bouwen op het terrein) er in februari 2009 zijn. Op dat moment moeten de werkzaamheden aan de wegen dus gereed zijn. Daarom willen wij zo snel mogelijk met de werkzaamheden aan en onder de wegen beginnen. Het bouwrijpmaken van het terrein kan namelijk niet starten voordat de voorzieningen in en aan de wegen zijn gerealiseerd.

De gemeente heeft een contractuele verplichting Plegt Vos per 1 januari 2009 bouwrijpe grond aan te bieden. Als gewacht moet worden tot het bestemmingsplan definitief is, zal deze datum ruim worden overschreden en de contractuele verplichting niet nagekomen kunnen worden.

Lijst van te beschermen bomen
Zoals u weet worden op termijn een lijst met monumentale bomen en een lijst met bijzondere bomen samengesteld. Van de kapvergunning voor 120 bomen in Nijrees Noord maken echter geen bomen deel uit die voor plaatsing op een van beide lijsten in aanmerking zouden komen.

Wellicht ten overvloede delen wij u tenslotte mee dat tegen de kapvergunning bezwaar is gemaakt door onder andere de omwonenden, bewoners van de Nijreesweg en de Nijreesdwarsweg. Op 12 november 2008 zal de commissie ons naar aanleiding van de bezwaren advies uitbrengen.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Almelo,
de secretaris, de burgemeester,

 
14-11-2008  

VVD vragen over woningbouwafspraken regio

  ALMELO - De VVD-fractie wil van het college van B&W weten hoe het nu zit met de woningbouwcontigenten in de regio en heeft daarover meerdere vragen.
Lees verder...

 
14-11-2008  

ALA vragen: uitgaven Personel Rapid Transport

  ALMELO - Fractieleider Gijs Stork is er de man niet na om zich niet neer te leggen bij meerderheidsbesluiten, maar uitgaven die gedaan worden zonder dat de gemeenteraad wordt geïnformeerd gaat hem kennelijk echt te ver.
In de bijlage daarom ook meerdere vragen over de uitgaven die B&W deed en doet voor het futuristische plan voor een 'Personal Rapid Transport' systeem.
Lees verder...

 
15-11-2008  

VVD-plan voor culturele invulling stadhuis

  ALMELO - Tijdens de begrotingsbehandeling lanceerde de VVD een mogelijke invulling voor het huidige stadhuis nadat de bouw van een nieuw stadhuis aan de markt is gerealiseerd. Kennelijk vond de VVD de persaandacht die aan dit idee werd geschonken te weinig en vandaar dat nog eens een persbericht met bijbehorende stukken werd verzonden. De details staan op de volgende pagina.
Lees verder...

 
18-11-2008  

CDA vragen over Tactus, woningbouw en ...

 

Vragen van het CDA aan het college van B & W: Vragenuurtje voorbereidende raadsvergadering 18-11-2008

Toekomstige Tactus voorziening aan de Vriezenveenseweg
Op 2 april 2008 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen buurtbewoners en Tactus, wethouder Schouten en een beleidsambtenaar over de toekomstige Tactus voorziening aan de Vriezenveenseweg.

Op 14 juli 2008 zijn de buurtbewoners, middels een brief van Tactus, geïnformeerd dat naar alle waarschijnlijkheid eind augustus of begin september er meer duidelijkheid zal zijn over het vervolgtraject.

Graag vernemen wij van de wethouder de stand van zaken. Dit mede gezien het feit van de desolate situatie waarin het pand en het terrein op dit moment verkeren.

Dienstverlening
Tijdens de begroting heeft het CDA aandacht gevraagd voor de dienstverlening. De CDA fractie heeft over de procedure de volgende vraag: als er per email een klacht wordt ingediend, ontvangt hij of zij een ontvangstbevestiging. In deze ontvangstbevestiging staat niet over welke klacht het gaat en onder welk dossiernummer het geboekt wordt zodat navraag ernaar vergemakkelijkt zou kunnen worden. Intern volgen of een klacht afgehandeld wordt, is dan ook niet mogelijk. Is dit iets waar men niet aan gedacht heeft of heeft dit een andere oorzaak?

Twentse woningbouwprogrammering
Tijdens de begrotingsraad op 5 en 6 november jl. is raadsbreed een motie van het CDA ondersteund waarin het college gevraagd is er bij de Provincie op aan te dringen haar regierol inzake de uitvoering van de Twentse woningbouwprogrammering op te pakken. Op 7 november jl. heeft u o.a. daarover een gesprek gehad.

Kunt u ons al informeren over de reactie van de provincie en de eventuele concrete stappen die zij bereid zijn te nemen?

 
18-11-2008  

VVD blij met kabinetsbesluit luchthaven

 

VVD-Almelo juicht luchthaven besluit van kabinet van harte toe!

Het kabinet heeft besloten om de luchthaven Twente open te houden en onderschrijft hier mee het VVD-standpunt dat de luchthaven Twente van nationaal belang is!

De fractie van de VVD-Almelo is met de Statenfractie van de VVD gelukkig met het besluit want ” Werkgelegenheid en economische groei is van groot belang voor Overijssel en in het bijzonder Twente, zeker in deze economisch onzekere tijden , de luchthaven Twente is daar een onmisbare schakel in.

De VVD-fractie is blij dat de inzet van o.a het VVD Tweede kamer lid Han ten Broeke nu beloond is met dit besluit van het kabinet en kijkt met belangstelling uit naar de ontwikkelingen die uit dit besluit zullen voortkomen.

De VVD-fractie ziet mogelijkheden dat de inpassing van het openhouden van de luchthaven Twente tegemoet komt aan de wensen van de aanliggende gemeenten en hun bewoners ,

De VVD-fractie Almelo gelooft dat er nu ruimte komt om economische impulsen te geven in dit belangrijke gebied, waarbij geheel Overijssel en Twente in het bijzonder veel voordeel kan behalen.

De luchthaven Twente heeft alles in zich om de economische parel van Overijssel te worden!

VVD-fractie Almelo

GH van Woudenbergh
fractie voorzitter

 
21-11-2008  

Besluitenlijst B&W 19-11-2008

  ALMELO - In de bijlage de besluitenlijst van de wekelijkse vergadering van Burgemeester en Wethouders.
Lees verder...

 
22-11-2008  

Bestuursdelegatie naar Denizli

  ALMELO - Een bestuursdelegatie van de gemeente Almelo gaat van 23 t/m 26 november op bezoek in de Turkse partnerstad Denizli. Tijdens het bezoek wordt het samenwerkingsprotocol geevalueerd en eventuele nieuwe projecten gedefinieerd.
Lees verder...

 
24-11-2008  

ALA stelt vragen over grondtransactie weth. Sjoers

  ALMELO - Het eerste schaap is over de dam. De fractie van het Almelo's Liberaal Alternatief heeft het college van B & W vragen gestelt over de grondtransactie van wethouder Sjoers in 2004.
Volgens de onderzoekers van het TV-programma ZEMBLA zou de wethouder door de transactie een voordeel van ruim 38.000 euro hebben genoten terwijl het gebied onder de WVG viel.
Zembla maakte de uitzending n.a.v. de gijzelingsactie eerder dit jaar in het stadhuis.
Lees verder...

 
24-11-2008  

College reageert op uitzending ZEMBLA

 

PERSBERICHT


Almelo, 24 november 2008
Reactie op uitzending Zembla

Gisteravond werd een uitzending van het tv-programma ‘Zembla’ gewijd aan het gijzelingsincident dat op 16 juni plaatsvond in Almelo. Het gemeentebestuur werd benaderd om hieraan mee te werken. In een schriftelijke reactie heeft de gemeente laten weten niet in te kunnen gaan op een interviewverzoek zolang de zaak rond de gijzeling onder de rechter is. De gemeente heeft tegelijkertijd wel aangeboden om aanvullende vragen te beantwoorden en om behulpzaam te zijn bij het controleren van de relevante feiten. Hier is door Zembla niet of nauwelijks gebruik van gemaakt. Dit heeft helaas geleid tot een programma waarin een eenzijdig beeld is geschetst van de wijze waarop de gemeente Almelo bestuurd wordt. Dit heeft tot veel vragen geleid van burgers, medewerkers en de pers. Het college voelt zich daarom geroepen om een reactie te geven op een aantal punten.

Meten met twee maten
Het college herkent zich niet in de suggestie dat er in Almelo wordt gemeten met twee maten. Gelijke gevallen worden gelijk behandeld, maar de praktijk wijst uit dat niet alle gevallen gelijk zijn. Op dit punt zou de gemeente meer inzicht kunnen geven in lopende procedures en in welke afwegingen men maakt. De gemeenteraad heeft inmiddels opdracht gegeven voor een breed onderzoek naar de kwaliteit van beleidsuitvoering, waarin dergelijk zaken aan de orde zullen komen. De uitkomsten van dit onderzoek worden rond de zomer van 2009 verwacht. Als zaken niet goed verlopen, wil Almelo daar van leren voor de toekomst.

Voorbereidingsbesluit
Na de vaststelling door de gemeenteraad van het Masterplan Almelo in 2004 is het binnenstadsplan opgesteld en vervolgens vastgesteld in 2006. Om uitvoering te kunnen geven aan de ambities van het binnenstadsplan heeft de gemeente de Wet Voorkeursrecht Gemeente (WVG) gevestigd op een belangrijk deel van de binnenstad. Daarnaast heeft de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit genomen in het kader van de Wet Ruimtelijke Ordening in afwachting van een nog op te stellen ontwerp-bestemmingsplan. Concreet betekent dit dat de gemeente nieuwe ontwikkelingen kan toetsen aan de nieuwe plannen en vergunningsaanvragen kan aanhouden. Dit is een gebruikelijk aanpak die ook in andere steden wordt toegepast. Het pand waarin café De Rechter zich heeft gevestigd viel binnen de werking van dit voorbereidingsbesluit.

Grondtransactie wethouder Sjoers
In de uitzending van het tv-programma ‘Zembla’ is gesuggereerd dat wethouder Sjoers bevoordeeld is bij de aankoop van een kavel in de Almelose wijk Kollenveld. Wethouder Sjoers stond destijds op de lijst als belangstellende voor een kavel in dit gebied.
Wethouder Sjoers is rechtstreeks benaderd door de eigenaar (Bonthuis) die hem een perceel aanbod. De heer Sjoers heeft hier geen gebruik van gemaakt omdat hij de aangeboden kavel te groot vond. Het stuk grond werd aangekocht door de heer Kees Smit, die het stuk vervolgens opdeelde in meerdere kavels en weer doorverkocht aan derden, waaronder wethouder Sjoers. Dit heeft de wethouder gemeld aan het college en bij het bepalen van de grondprijs is een prijs vastgesteld conform de gemeentelijke grondprijzen. De resterende kavels heeft de heer Smit verkocht aan een projectontwikkelaar die de kavels weer doorverkocht aan particulieren tegen marktconforme prijzen. Bij deze transactie was geen sprake van een gevestigde Wet Voorkeursrecht Gemeente en het was daarmee geen gemeentelijke aangelegenheid.

 
24-11-2008  

SP vragen aankoop bouwkavel wethouder

 

Na aanleiding van de uitzending van Zembla en alle krantenberichten heeft de SP aanvullende vragen op de vragen van A.L.A:

Is het perceel door dhr. Bonthuis aangeboden aan de gemeente voordat het is verkocht aan de heer Smit?
Zo ja, waarom heeft de gemeente afgezien van de aanschaf?
Zo nee, waarom niet?
Is de grond tijdens deze verkoop al bouwgrond?

Heeft de Gemeente tijdens het Wvg tussen november 1996 en oktober 2004 gronden aangekocht?
Zo ja, welke [kavels en grootte] en wanneer?

Was er een wachtlijst voor kavels in het plangebied?
Zo ja, hoe groot was de wachtlijst en heeft iedereen die ingeschreven stond een kavel kunnen bemachtigen?
Volgens welke criteria heeft het toewijzen van kavels plaatsgevonden?
Welke afzonderlijke grondprijzen zijn er betaald voor de onbebouwde en de bebouwde kavels?

Graag zo snel mogelijk een schriftelijk antwoord.

Alvast bedankt.


Met vriendelijke groet,


Javier Cornelissen

raadslid SP

 
25-11-2008  

PvdA: Extern onderzoek handelen weth. Sjoers

 

ALMELO - Fractievoorzitter Kozijn laat in een radio-interview op de website van RTV Oost weten dat er wat de PvdA betreft een extern onderzoek komt door het National Bureau Integretiteit over de aankoop van een bouwkavel in de wijk het Kollenveld op 2 februari 2004 door weth. Sjoers. Het TV-programma Zembla meldde zondagavond dat Sjoers dit kavel had gekocht terwijl daar nog het besluit van de Wet Voorkeursrecht Gemeente (WVG) op rustte. Door die transactie zou de wethouder ruim 38.000 euro goedkoper uit zijn geweest. 

Burgemeester Knip gaf in het radio-interview aan dat hij de transactie helder en tranparant noemt en wat hem betreft er niets aan de hand is. Ook reageerde Knip in dit RTV Oost radiointerview n.a.v. de ZEMBLA-uitzending over de affaire De Rechter dat in de gemeente Almelo iedereen gelijk behandeld wordt maar dat niet elke vergunningaanvraag hetzelfde is. Een uitspraak die Knip telkens bezigt indien dergelijke problematieken aan de orde zijn. Ook met het kinderspeelparadijs "Dolle Pret" is al jaren een vergunningenstrijd gaande.  

Raadsnestor Stork reageerde dat indien de beweringen van ZEMBLA t.a.v. het handelen van weth. Sjoers waar is, zowel wethouder Sjoers als burgemeester Knip moeten aftreden. Stork stelde vandaag schriftelijke vragen aan het college van B&W en wil daar per omgaande antwoord op. In het radio-interview gaf Stork aan dat hem uit eigen onderzoek gebleken is dat er wel degelijk vraagtekens geplaatst kunnen worden bij de aankooptransactie. Luister hier naar het interview. 

 
26-11-2008  

ZEMBLA reageert op reactie B&W

 

ALMELO - Het TV-programma ZEMBLA reageert op haar website op het persbericht van de gemeente Almelo dat ZEMBLA een eenzijdige benadering heeft toegepast en een éénzijdig beeld schets in haar uitzending over de vergunningenaffaire van Grandcafé "De Rechter" met de gijzeling van wethouder Kuiper en vier ambtenaren tot gevolg en het tipje van de sluier over de vermeende verrijking van wethouder Sjoers bij de aankoop van een grondkavel in 2004 in de wijk Kollenveld.

Ook verwijt de gemeente de researchjournalisten van ZEMBLA dat zij niet of nauwelijks hebben gereageerd op het aanbod van de gemeente Almelo om nadere toelichting op vragen te willen geven en behulpzaam te willen zijn bij het controleren van relevante feiten. Over de affaire De Rechter wilde de gemeente geen reacties geven omdat die zaak onder behandeling ligt bij de Rechtbank.   

ZEMBLA is een andere mening toegedaan en reageerde n.a.v. het gemeentelijk persbericht op haar website. Lees hier het persbericht van de gemeente en de ZEMBLA reactie daar op.  

 
28-11-2008  

CDA fractie reageert op uitzending van ZEMBLA

  ALMELO - De CDA-fractie heeft na de uitzending van het VARA/NPS programma ZEMBLA het vertrouwen in wethouder Sjoers nog niet verloren getuige het persbericht dat de fractie vandaag liet uitgaan.
De fractie verwijst naar de besluitvorming waarin het vergunningenbeleid van de gemeente moet worden onderzocht en naar het besluit uit het fractievoorzittersoverleg om een extern onderzoek te laten doen naar de grondtransactie van wethouder Sjoers.
De CDA-fractie zegt er van overtuigd te zijn dat deze aankoop op correcte wijze is verlopen en verwijst daarmee het onderzoek van ZEMBLA naar het rijk der fabelen.
Lees verder...

Archief
Terug naar vorige pagina