Politiek nieuws


Plaatsing  
 
03-10-2017  

Raadsdebat over omgekeerd inzamelen van afval


In Hengelo gaan steeds meer stemmen op om de 'grijze bak' voor het restafval voorlopig maar te handhaven totdat de 'kinderziektes' wel zijn verholpen. Ook werd de suggestie gedaan om er een vrije keuze van te maken voor de burger.

De optie voor een afvalscheidingsfabriek, met in ieder geval het beste recycling-resultaat, is voor de Twentse gemeenten nog geen optie hoewel Twence dat best zou willen.
In Friesland boekt men met de professionele scheiding wel prima resultaten.
 

ALMELO - Vanavond houdt de gemeenteraad een politiek beraad over de voortgang van omgekeerd inzamelen van huishoudelijk afval. Het meer en meer inschakelen van de burger om afval te scheiden en dit te laten brengen naar zogenoemde milieueilanden, roept in Twente steeds meer weerstand op. Aanleiding de bergen afval bij de inzamelplaatsen en het toenemend zwerfvuil in het buitengebied waar ook natuurbeheerders zich zorgen over maken.

Is de wil om wel of niet te sorteren het probleem of ligt dat meer bij het afleveren van afval bij de milieueilanden? Na de door Lokaal Almelo Samen georganiseerde bijeenkomst van vorige week, blijkt dat mensen best wel willen sorteren, maar meer moeite hebben met de wijze van inzameling. Niet iedereen is in staat al zijn afval naar de daarvoor bestemde locaties te sjouwen en veelal loopt men dan tegen de gebrekkige werking van de ondergrondse containers aan, waardoor de afvalzak er maar naast gedropt wordt, want eerst terug naar huis  om pas daarna boodschappen te gaan doen, is voor de meeste burgers een brug te ver. Al met al brengt het heel wat extra ophaalrondes mee door verwerker Twente Milieu waardoor de op voorhand berekende lagere kosten nauwelijks worden doorberekend in lagere tarieven.
Daar komt bij, dat van overheidswege is berekend dat bijvoorbeeld bij de inzameling van plastic nauwelijks meetbare vermindering van C02-uitstoot plaatsvindt en hergebruik nauwelijks iets oplevert vanwege de vele soorten niet herbruikbare plastics.

Ook de wereldzeeën zitten vol met ‘plastic soep’ en schoonmaken is berekend op 13 biljoen dollar.
Tegelijkertijd heeft afvalverwerker Twence in Hengelo een te lage aanvoer van restafval uit het eigen achterland en moet het huishoudelijk afval uit het buitenland verwerken om nog energie te kunnen produceren voor de omliggende bedrijven.
Twente, en dus ook Almelo staat voor de keus. Gaan we door op de ingeslagen weg of maken we pas op de plaats tot alle ‘kinderziekten’ bij de milieueilanden zijn verholpen?
En is de aparte inzameling van plastics wel zinvol als de mens het scheiden toch niet goed kan uitvoeren vanwege de vele soorten.  Het meeste plastic verdwijnt achteraf alsnog in de verbrandingsovens. China verordonneerde per 1 september jl al nieuwe sorteervoorwaarden aan de Europese afvalverwerkingsindustrie op straffe van nacalculatie.

Kortom vragen te over en vanavond om 19.30 uur debatteert de gemeenteraad er over met burgers die zich vooraf hebben aangemeld als inspreker.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
05-10-2017  

Petitie voor bestrijding armoede bij kinderen

 

ALMELO – Raadslid Lieneke Bolhuis is een petitie gestart om het geld dat de gemeente krijgt van het Rijk voor de bestrijding van armoede onder opgroeiende kinderen, ook alleen voor dat doel te besteden. Volgens het raadslid wil het college van B&W die extra rijksbijdrage grotendeels aanwenden voor andere doelen en en het dichten van ‘gaten’in de begroting en daar is Bolhuis het niet mee eens. Met de petitie zoekt Bolhuis ondersteuning onder de burgerij om zo de extra rijksbijdrage te oormerken.
Via https://voorkindereninalmelo.petities.nl/ kan de burger dat dus online onderstrepen, maar Bolhuis en haar beweging Minimapartij staat zaterdag 14 oktober tussen 14.00 en 16.00 uur ook op de Koornmarkt om ondersteunende handtekeningen te verzamelen.

Bolhuis is niet de enige in de gemeenteraad die zich druk maakt voor de juiste besteding van het geld dat staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jetta Klijnsma uittrok. De raad nam op initiatief van raadslid Marjolein Wessels (PvdA) eerder al een motie aan om het half miljoen euro te besteden waarvoor het bedoeld is. Tot nu echter met weinig resultaat omdat portefeuillehouder Javier Cornelissen (SP) met steun van zijn collega-wethouders de motie negeerde om het geld breder in te zetten. Deraad kan dat tijdens de begrotingsbehandeling 2018 nog rechtzetten, maar moet dan wel elders binnen de begroting geld vrijmaken.

 
14-10-2017  

Gemeentebegroting communicerend vat

 

Met enig opportunisme stelde het Almelose college van B&W bij de presentatie van de Begroting 2018 dat men erin geslaagd was de stijgende kosten voor de burger te beperken tot de inflatiecorrectie van 1,4 procent. Gemakshalve werden bij die berekening de OZB, de afvalstoffenheffing, de rioolbelasting en andere tarieven zoals o.a. hondenbelasting en legeskosten bij elkaar geteld.
Het is het aloude rekensommetje van wat hebben we volgend jaar nodig, hoe berekenen we dat door in de tarieven en hoe verdoezelen we dat in een zo laag mogelijk percentage?

De ‘lagere’ kosten voor de verwerking van huishoudelijk afval bood in deze de oplossing. In de afgelopen 10 jaar namelijk werd via de jaarnota van afvalverwerker Twence vele miljoenen euro’s doorberekend aan alle Tukkers uit de 14 Twentse gemeenten om de Agenda van Twente te financieren. Zo kon bijvoorbeeld de Fietsnelweg F35 voor een deel worden aangelegd en werden prestigeprojecten als zwembad Het Ravijn in Nijverdal en de IISPA in Almelo mede gesubsidieerd evenals de aanleg van busbanen in Twentse steden.

In 2018 vervallen die regionale investeringsopcenten via Twence, maar daarvoor worden de Twentse burgers niet tot nauwelijks gecompenseerd, want ook de beoogde nieuwe Agenda voor Twente moet worden gefinancierd. Nee, de weinige compensatie die wordt doorgegeven zit meer in de besparing door het scheiden van afval door de burgers. De gemeenten steken namelijk de opbrengst van het gesorteerde glas, plastics, textiel en het van de verenigingen 'gestolen' oud papier in eigen zak. Voor de Almelose gezinnen betekent dat een ‘welwillende’ 28 euro tegemoetkoming in 2018. Echter dat is teveel om de begroting van de noodlijdende gemeente sluitend te krijgen. Een gat van 370.000 euro moest nog worden gedicht. Zo wordt dus de rioolbelasting met 6,2 procent verhoogd en de Ozb met 4,87 procent. Beide ruim boven de inflatiecorrectie van 1,4 procent waarmee de gemeente als totaal schermt. Een communicerend vat, dat gevolgen heeft voor de jaren na 2018 want die verhogingen zijn doorberekend in de meerjarenbegroting en dus niet éénmalig. Voor de jaren na 2018 zijn derhalve in Almelo de hogere inkomsten al deels ingeboekt en dat noemt men in bestuurlijke kringen ‘bezuinigen’!

‘Fijnslijper’

PS
In de afgelopen jaren werd in Almelo het Ozb-tarief al 3 keer eerder  met 5 procent bovenop de inflatiecorrectie in rekening gebracht.

 
26-10-2017  

LAStige burgers gezocht!

 

ALMELO – De gemeenteraadsverkiezingen liggen nog een klein half jaartje voor ons. Tijd dus dat alle ‘strijders’ om een lokaal zeteltje weer op zoek zijn naar burgers met bestuurs-politieke belangstelling. Zo ook Lokaal Almelo Samen (LAS), een samensmelting van BBA, ALA en Almelooooo en al sinds de vorige gemeenteraadsverkiezing eendrachtig als fractie oppositioneel actief in de Almelose gemeenteraad.
Bij de coalitievorming werd LAS gepasseerd, ondanks het grootste aantal zetels van alle ‘versnipperde’ partijen in de gemeenteraad. ‘LAS moet maar eens eerst bewijzen dat het stabiel genoeg is’, riep CDA-aanvoerster en huidig wethouder Irene ten Seldam toen.
Of LAS dat bewezen heeft, is aan de kiezer, maar de partij wil graag haar kracht vergroten met LAStige burgers, zoals dat op de facebookpagina omschreven wordt.


Oproep: LAStige burgers gezocht!

Archief
Terug naar vorige pagina