Politiek nieuws


Plaatsing  
 
01-10-2012  

PvdA-vragen over lagere subsidie provincie


Het college van B&W wil het kanaal eerst aanleggen tot de vijver bij restaurant Kreta en in een later stadium tot de markt bij Café Nielz. Het geld dat daardoor tijdelijk wordt bespaard, wil B&W investeren in het stationsgebied, maar daar steekt de provincie een stokje voor door de subsidie met 5 miljoen euro te verlagen.
 

ALMELO - De fractie van de PvdA heeft vragen aan het college van B&W over de lagere provinciale subsidie voor de revitallisering van de binnenstad en het verlengen van het kanaal. Het college wilde een deel van de toegezegde subsidie anders gebruiken voor het stationsgebied en het tijdspad van revitalisering aanpassen, omdat het zelf krap bij kas zit. Het gevolg is een lagere subsidie van 5 miljoen euro.

De vragen:

Naar nu lijkt zal de provincie haar bijdrage aan de ontwikkeling van onze binnenstad verminderen. Dat baart zorgen. De fractie van de PvdA wil hierover de volgende vragen stellen.

1. Is de bijgestelde bijdrage van de provincie hiermee definitief?
2. Wat betekent dat voor de planontwikkeling? Dient deze bijgesteld en/of verder gefaseerd te worden?
3. Vervalt nu ook de noodzaak tot cofinanciering van de zijde van de gemeente Almelo, en zo ja, wat betekent dat voor onze begroting voor de binnenstadsontwikkeling?
4. Ziet u nog kans, om, voordat het besluit van provincie definitief valt, het bestuurlijk tij nog te keren, en zo ja, hoe gaat u dat dan aanpakken? Wat heeft u in het voortraject gedaan om de provincie te bewegen haar bijdrage niet te minderen?

De fractie van de PvdA

Fotoreportage (1 foto's)...

 
01-10-2012  

PvdA-vragen over zondagsluiting Kinderboerderij


03-10-2012

De Twentse Zorgcentra (DTZ) wordt door de gemeente Almelo gesubsidieerd om het beheer en begeleiding van mensen met een beperking uit te voeren bij de exploitatie van de Kinderboerderij, tegenwoordig Stadsboerderij genoemd.

Door de lagere subsidie wil DTZ de Kinderboerderij op zondag dicht houden i.v.m. de personele kosten die dat met zich meebrengt. Juist op een dag dat ouders met hun kinderen naar de Kinderboerderij kunnen gaan om er te spelen en de dieren te beleven.

Op zich legitiem als het openhouden tot desastreuze financiële gevolgen voor DTZ zou leiden. DTZ doet namelijk haar ‘stinkende´ best om dat beeld op te roepen met de start van een adoptieplan om dieren op de Kinderboerderij te kunnen onderhouden.

Niets is echter minder waar. DTZ maakt miljoenen winst! Nagenoeg de gehele winst van 2011 werd toegevoegd aan het eigen vermogen dat in 2011 steeg van 18,7 miljoen naar 23,4 miljoen euro. In 2010 was de winst zelfs nog hoger blijkt uit het Financieel Jaarrapport 2011. →→→

De principiële vraag is of men van DTZ kan eisen of het geld toelegt op het beheer van de Kinderboerderij, maar men moet zich niet armer voordoen dan men is!

De redactie is voorlopig nog niet van zins ook maar één kip te adopteren!
 

ALMELO - De lagere subsidie aan de Kinderboerderij (Stadsdsboerderij Beeklust) heeft tot gevolg dat de instellingen die de kinderboerderij exploiteren, besloten hebben op zondag te gaan sluiten omdat het de lonen niet meer kan opbrengen met een lagere subsidie. De fractie van de PvdA heeft daar nu vragen over. De Twentse Zorgcentra, die de boerderij exploiteren, zijn gestart met een adoptieplan om dieren te laten adopteren.
Let op vraag 3, alsof voorzieningen op peil kunnen blijven met minder geld!

De vragen:

Naar wij hebben vernomen zijn De Twense Zorgcentra voornemens de openingstijden van Stadsboerderij Beeklust vanaf 1 januari 2013 vooral in de weekenden drastisch te beperken.

Dit lijkt strijdig met wat uw college eind 2011 verklaarde tijdens de behandeling van de begroting 2012. Het college zou in gesprek gaan met de beheerder om met de helft van de subsidie de exploitatie na eind dit jaar te handhaven, anders waren er twee andere gegadigden die de exploitatie over zouden willen nemen.

Als u er niet uit zou komen met de huidige exploitant dan zou u met een nieuw voorstel bij de raad terug komen.

1. Klopt het genoemde voornemen van de huidige exploitant?
2. Bent u met ons van mening dat dit geen wenselijke gang van zaken is?
3. De wens van de raad was destijds dat het voorzieningenniveau op peil zou blijven. Bent u nog steeds bereid aan deze wens van de raad tegemoet te komen?

De Fractie van de PvdA


DTZ Jaarrekening 2011

 
02-10-2012  

Rottenberg gastspreker Herman Höften Lezing

 

ALMELO - De aankondiging is wat vroeg, maar de vijfde Herman Höften Lezing van de PvdA Almelo wordt op 28 januari 2013 uitgesproken door Felix Rottenberg. In 1992 werd Rottenberg samen met Ruud Vreeman voorzitter van de PvdA. Het duo moest vernieuwing en meer discussie brengen in de partij, die onder vuur lag wegens impopulaire maatregelen van het Kabinet-Lubbers III, een coalitie van CDA en PvdA. Voor de verkiezingen van 1994 presenteerde het voorzittersduo een lijst met hoge posities voor nieuwkomers als vakbondsvrouw Karin Adelmund, televisiearts Rob Oudkerk en econoom Rick van der Ploeg. De PvdA verloor twaalf zetels, maar werd verrassend de grootste partij waardoor Wim Kok het eerste Paarse kabinet kon formeren. In 1997 legde hij zijn taak als voorzitter neer wegens ziekte. Nu is Rottenberg vaak te gast als politiek commentator in 'De Wereld Draait Door'.
De Herman Höften Lezing werd in januari jl. uitgesproken door Ahmed Marcouch. Eerder spraken Job Cohen, Diederik Samsom en Angnes Jongerius de uit.

 
03-10-2012  

B&W besluiten d.d. 2 oktober 2012

 


B&W besluitenlijst d.d. 2 oktober 2012
Geluidsfragment
Geluidsfragment
Geluidsfragment
Geluidsfragment
Geluidsfragment
Geluidsfragment
Geluidsfragment
Geluidsfragment
Geluidsfragment
Geluidsfragment
Geluidsfragment
Geluidsfragment
Geluidsfragment
Geluidsfragment
Geluidsfragment
Geluidsfragment
Geluidsfragment
Geluidsfragment

 
03-10-2012  

CDA zet vraagtekens bij plan Mountainbike-route

 

ALMELO – De CDA-fractie heeft vernomen dat de gemeente bezig is met het ontwerp van een Mountainbike-route en dat baart de christen-democraten kennelijk zoveel zorgen dat het een appèl doet op het college van B&W om vooral overleg te voeren met de mensen in het buitengebied, de gemeenteraad, grondeigenaren et cetera. Ook wil het CDA dat er wordt nagedacht over een schadeloosstelling.
Laat nu het college van B&W net besloten hebben een planschadevergoeding voor een hele rij van bedrijven die omzetderving hebben gehad tijdens de aanleg van het Verdiept Spoor niet te honoreren.


CDA-vragen over plan Mountainbike-route

 
05-10-2012  

Begroting 2013 en de bezuinigingen

 


Begrotingsvoorstel Almelo 2013

 
05-10-2012  

Wijkcentra onder Apeldoorns beheer, waarom?

 

ALMELO – Vorige week dinsdag 25 september besloot het Almelose college van B&W het beheer van de gemeentelijke wijkcentra uit te besteden aan Accres Apeldoorn BV. Het bedrijf was de goedkoopste en enige overgebleven kandidaat in de aanbesteding nadat andere aanbieders zich terug trokken. Doel van de aanbesteding was een bezuiniging van 2 euroton op de jaarlijkse begroting. Accres Apeldoorn BV ontvangt van de gemeente jaarlijks een subsidie van 635.000 euro en dat is inclusief het beheer van ’t Veurbrook waar het huidige stichtingsbestuur per augustus 2013 na 43 jaar zelfstandigheid de laan wordt uitgestuurd.
Heel vreemd, dat Accres Apeldoorn BV dat mag gaan doen. Het bedrijf is 100 procent eigendom van de gemeente Apeldoorn, die gemeente die net als Almelo diep in de financiële sores zit door te megalomane plannen.
Als het met Accres Apeldoorn BV dus in de toekomst financieel ook niet goed mocht gaan, mag de gemeenteraad van Apeldoorn zich buigen over de verliezen die mogelijk in het beheer van Almelose wijkcentra worden geleden.
Weet de Almelose gemeenteraad dit en hoe zou men in Den Haag denken over dit soort gemeentelijke ‘ondernemingsdrift’ over provinciegrenzen heen?

Lees ook: 'Verbouwing Veurbrook kan starten'

 
07-10-2012  

PvdA-vragen rondom veiligheid Heracles

  ALMELO - De Almelose PvdA-fractie heeft vragen aan de burgemeester inzake de veiligheid rondom de wedstrijden van Heracles Almelo in het Polmanstadion.De vragen worden gesteld n.a.v. de 'nulmeting' van de externe audit-commissie die in 2010 onderzoek deed. Eerst deze zomer werd gerapporteerd. Hoewel de sfeer rond de wedstrijden als positief werd beoordeeld, zette de commissie vraagtekens bij de kwaliteit en kwantiteit van de stewards en men vroeg zich zelfs af of Heracles wel eigen baas is in het stadion.
Des te opmerkelijker dat onlangs een convenant tussen O.M. Politie, Gemeente, Heracles en de supportersvereniging 'Hart voor Heracles' werd gesloten, maar de 'tifosi' verenigd in supportersvereniging Bianco Nero afhaakten omdat zij zich niet aan de inhoud van het convenant wilden verbinden.

Lees verder...

 
07-10-2012  

Mishandeld raadslid Heite kan geen aangifte doen


Foto van de Twitter-pagina van Bert Heite.
 

ALMELO – Raadslid Bert Heite (VVD) is boos op Politie Twente omdat hij zaterdag geen aangifte kon doen wegens mishandeling. Hij werd zaterdag bij het shoppen in het winkelcentrum aan het van Goghplein op zijn mond geslagen door een boze vader wiens kinderen Heite tot de order riep toen zij ‘met een rotgang’ de roltrap afgingen terwijl Heite omhoog ging. Bovengekomen werd hem toen een klap uitgedeeld.
Volgens Heite in Tc Tubantia is hij rugpatiënt, reden waarom hij zich met zijn handen afweerde om te voorkomen dat hij zou vallen. Toen de bouwkundig toezichthouder (opleiding HCA Hoensbroek – onderdeel van REA College Nederland) vervolgens om politie-assistentie vroeg, kreeg hij van de gealarmeerde agenten te horen dat hij maandag maar naar het bureau moest komen. Heite beklaagde zich in Tc Tubantia ook dat velen het incident wel hebben gezien maar achteraf niet thuisgeven om te getuigen. Hij heeft een advocaat ingeschakeld.
Het Enschedese raadslid Sanders (Burgerbelangen Enschede ) heeft n.a.v. de publicatie op de website van Tc Tubantia, vragen gesteld aan de Enschedese burgemeester Den Oudsten, zijnde de korpsbeheerder van Politie Twente.

 
10-10-2012  

B&W besluiten d.d. 9 oktober 2012

 


B&W besluitenlijst 9 oktober 2012
B&W besluit: aankoop percelen Jollesweg
B&W besluit: Uitbreiding Elzinga Transport Gr. Bavenkelsweg
Raadsbrief: Uitbreiding Elzinga Transport Gr. Bavenkelsweg
B&W besluit: Antwoord op vragen VVD - E-laadpunten
Antwoordbrief: Antwoord op vragen VVD - E-laadpunten
B&W besluit: Ontwikkeling inzake Geluksbudgetten
Raadsbrief: Ontwikkeling inzake Geluksbudgetten
B&W besluit: Beëindiging gebruiksovereenkomst Veurbrook
B&W besluit: Antwoord op vragen PVA inzake asbest
Antwoordbrief: Antwoord op vragen PVA inzake asbest
B&W besluit: Aanpassing dekkingsplan riolen
B&W besluit: Vaststellen begroting 2013
Raadsvoorstel: Vaststellen begroting 2013
B&W besluit: Openbaar ter afdoening portefeuillehouders
B&W besluit: Samenvoegen bedrijfsvoering Almelo-Enschede

 
10-10-2012  

Stork zet budgetoverschrijding binnenstad op scherp

  ALMELO - Fractievoorzitter Gijs Stork van ALA/AOV heeft middels een brief met vragen de overschrijding van het voorbereidingsbudget voor de vernieuwing van de binnenstad op scherp gezet.
Stork neemt geen genoegen met de summiere antwoorden van wethouder Gerrit van Woudenbergh over de oorzaken van de overschrijding met 300.000 euro waardoor er inmiddels een bedrag van 1,5 miljoen euro is uitgegeven zonder dat het college van B&W resultaten kan tonen.
Uit de beantwoording bleek wel dat de gemeente per kwartaal 45.000 euro rentevergoeding afdraagt voor de koop van een deel van de gekochte Kloosterhofflat maar deze feitelijk niet kan betalen. De gemeente poogt nu van die koop af te komen, maar Beter Wonen is al in een ver gevorderd stadium om de verloren gegane en nu leegstaande appartementen te compenseren met nieuwe appartementen in het voormalige V&D-pand.
Lees verder...

 
17-10-2012  

Stoelendans bij de PvdA-fractie

 

ALMELO – Raadslid Peter Elbertse, die drie maanden waarnam voor de zieke Nazan Kirkengaç, moet per 23 oktober weer plaatsmaken voor de terugkerende Kirkengaç. Elbertse wordt dan weer eerste raadsvolger. Die periode duurt overigens niet lang, want partijgenoot Ruud Borgman treedt per 6 november terug wegens ziekte. Zijn revalidatie vergt enige maanden zodat Elbertse weer voor een periode van 3 maanden raadslid wordt.

Overigens heeft Peter Elbertse ook een naamgenoot als raadslid in Breda, geen PvdA'er overigens, maar lid van het CDA. Familie? We zouden het niet weten!

 
17-10-2012  

B&W besluiten d.d. 16 oktober 2012


Plan: de Bavinckel
 


B&W besluitenlijst d.d. 16 oktober 2012
Herontwikkeling stadhuis
B&W besluit: Bezuiniging doelgroepaccommodaties
Raadsbrief: Bezuiniging doelgroepaccommodaties
B&W besluit: Ontwikkeling Bavinckel (Noorse Broeders)
Raadsbrief: Ontwikkeling Bavinckel (Noorse Broeders)
B&W besluit: Ontwerpbestemming Stobbenhorst
Raadsbrief: Ontwerpbestemming Stobbenhorst
B&W besluit: Ontw. Beëindigen huur skybox Heracles
Raadsbrief: Ontw. Beëindigen huur skybox Heracles
B&W besluit: Aanwijzen standplaatslocatie
B&W besluit: Antwoord aan VVD inzake Informatieborden
Raadsbrief: Antwoord aan VVD inzake Informatieborden
B&W besluit: Vaststellen havenverordening
Raadsvoorstel: Vaststellen havenverordening
B&W besluit: Planschade Planthofsweg
B&W besluit: vragen D66 over bouwleges Rondhuisstraat
Raadsbrief: antw.D66 over bouwleges Rondhuisstraat
B&W besluit: Uitkomst haalbaarheid duurzaam
Raadsbrief: Uitkomst haalbaarheid duurzaam
B&W besluit: salarissen brandweer
B&W besluit: Heroverweging jumelages
Raadsbrief: Heroverweging jumelages
B&W besluit: Ontwikkelagenda Netwerkstad Twente
B&W besluit: Ter afdoening portefeuillehouders
B&W besluit: Deelname Life-bijeenkomst
B&W besluit: Aanpassen overeenkomst erfpacht
Raadsbrief: Samenvoegen bedrijfsvoering

 
26-10-2012  

Isendoorn: ‘Stop geldverspilling nieuw stadhuis´

  ALMELO – Ooit onthulde Huub Isendoorn als wethouder het bouwbord van Fortezza en ooit was hij er trots op om een poppodium van allure tot stand te brengen. Dat laatste is al lang gesneuveld en bespaarde de gemeente een investering van meer dan 9 miljoen euro en jaren van exploitatieverlies omdat de gemeenteraad er tijdens het bewind van zijn opvolger bert Kuipers er de stekker uit trok.
Nu springt Huub Isendoorn zelf op de barricaden om zijn mede-raadsleden te bewegen het college van B&W te dwingen om geen geld meer te steken in de bouw van een stadhuis. Een heus amendement heeft de D66´er ingediend om de ‘geldverspilling´ een halt toe te roepen. " Doorgaan met de bouw van een stadhuis dat de burgerij niet wil, dat niet nodig is en waarvoor geen geld is, waar volstaan kan worden met verbeteringen c.q. noodzakelijke aanpassingen van het huidige stadhuis, is bizar in deze tijd en niet uit te leggen", aldus ‘pensionado´ Huub Isendoorn.
Het verstand komt dus met de jaren!
Lees verder...

 
30-10-2012  

Leasen stadhuis is duurder dan zelf bouwen

 

ALMELO – Het plan van wethouder Johan Andela (VVD) om een nieuw stadhuis op de Fortezza-locatie te realiseren via een leasecontract kan weer in de prullenbak. Slechts één gegadigde projectontwikkelaar heeft zich gemeld bij de gemeente en al direct bleek dat leasen duurder is dan zelf bouwen.
Dat dit de uitkomst is, is niet zo vreemd, want ook de projectontwikkelaar wil daar aan verdienen en moet ook de bouwprijs betalen.
Vreemder is echter dat de coalitie PvdA/CDA/VVD telkens groen licht geeft voor allerlei geld verslindende plannen om het miljoenendebacle weg te poetsen. Het kan haast niet anders dan dat dit miljoenenverlies ook in de leaseconstructie werd ingebracht, waardoor de kosten van een nieuw stadhuis vele miljoenen duurder uitvallen dan het realiseren van nieuwbouw met een schone lei.
Je mag toch verwachten dat het verlies een keer gewoon wordt afgeschreven, want dat is immers nimmer ‘terug te verdienen’. Kortom bezuinigen op onzinnige onderzoeken en blijven zitten waar men zit is veruit het voordeligst voor de inwoners van de stad!

‘Fijnslijper’

 
31-10-2012  

B&W besluiten d.d. 30 oktober 2012

 

I.v.m. de herfstvakantie, was er op 23 oktober jl. geen collegevergadering.
Voor de besluitenlijst van 30 oktober jl. worden de bijbehorende stukken vandaag pas later ontvangen en eerst dan toegevoegd.


B&W besluitenlijst d.d. 30 oktober 2012

Archief
Terug naar vorige pagina