Politiek nieuws


Plaatsing  
 
05-09-2019  

Almelo zet eerste stap naar omgevingsvisie

Visie op hoofdlijnen over hoe de stad er in de toekomst uit gaat zien

De toekomst: Sociale huurwoningen kleiner en goed geïsoleerd zoals bijvoorbeeld deze in Almere.
 

ALMELO - In 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Die wet verplicht gemeenten een integrale visie te maken voor de toekomst van de stad. Voor het opstellen van deze omgevingsvisie, die Almelo in de zomer van 2020 wil opleveren, vraagt de gemeente komend jaar inwoners, ondernemers en andere betrokkenen in verschillende gespreksrondes mee te denken. In die gesprekken gaat het over de gewenste ontwikkelrichting van de stad.

De omgevingsvisie omschrijft welke kernwaarden en kwaliteiten in Almelo belangrijk zijn en moeten blijven voor de leefomgeving. De omgevingsvisie bevat naast de meer traditionele, ruimtelijke thema’s als wonen, verkeer en economie (ruimtelijke ordening / bestemmingsplannen e.d.), ook thema’s als gezondheid, veiligheid en bijvoorbeeld duurzaamheid. “Voor zover het gevolgen heeft op de ruimtelijke ontwikkeling. En dan is vooral de samenhang tussen al die onderwerpen belangrijk”, benadrukt verantwoordelijk wethouder Van Mierlo. “Actuele beleidsdocumenten, zoals de koers van de binnenstad, gebruiken we als vertrekpunt. Wat ligt er al vast en wat niet? Zo krijgen we de kaders scherp voor het gesprek met de stad en kunnen we in gesprek over de stip op de horizon op de lange termijn.”

In gesprek met de stad
Bij het opstellen van de omgevingsvisie hecht de gemeente aan inbreng van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. “Zij kennen immers als geen ander hun directe woon-, werk- en leefomgeving”, stelt wethouder Van Mierlo. “Op verschillende momenten en op verschillende manieren gaan we in gesprek met de stad.” Onder meer via dialoogtafels met strategische partners en belangenorganisaties, tijdens publieke bijeenkomsten voor inwoners en ondernemers en in compacte rondes per gebied.

Planning
De resultaten van alle gesprekken leveren een concept-omgevingsvisie op. Tijdens een grote stadsbijeenkomst in de loop van 2020 vraagt de gemeente inwoners en ondernemers of dit de gemeente is die Almelo in de toekomst wil zijn. Als alles volgens planning verloopt, bespreekt het college van burgemeester en wethouders de omgevingsvisie in juli 2020. Naar verwachting kan de gemeenteraad de definitieve visie na de zomer van 2020 vaststellen.

Omgevingswet

De omgevingsvisie is onderdeel van de Omgevingswet. Deze wet vervangt vanaf 2021 alle wet- en regelgeving voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water. Vanaf dat moment geldt één wet, één loket, één vergunningprocedure. Die procedure gaat bovendien van 26 naar 8 weken. Trajecten worden daarmee sneller, goedkoper maar vooral ook eenvoudiger, waardoor er meer ruimte ontstaat voor ideeën en initiatieven van inwoners, ondernemers en andere partijen in de stad.
Bron: gemeente Almelo

 
16-09-2019  

Broodje bij de Brug naar Dolle Pret?

 

ALMELO – In Tubantia vandaag een bericht dat cateraar ‘Broodje bij de Brug’ uit Aadorp zich gaat vestigen in Kinderspeelparadijs ‘Dolle Pret’ op het bedrijventerrein Noordbroek. Ondernemer Quick leeft al jaren in onmin met de gemeente Almelo en met de huiseigenaar over zijn horeca-activiteiten aan de Peppellaan in Aadorp.
De gemeente vindt de horeca-activiteiten van Quick in strijd met het vigerend bestemmingsplan en ook de pandeigenaar eiste onlangs ontruiming van de horeca-keuken in het bedrijfspand achter de door Quick gehuurde woning. De rechter ging daar in mee, zodat Quick de bedrijfskeuken gedwongen ontmantelde. Wel is Quick nog in meerdere procedures verwikkelt om alsnog zijn gelijk tekrijgen.

Horeca-onderneemster Ter Avest van ‘Dolle Pret’ wil nu ‘Broodje bij de Brug’ onderdak bieden in een nog ongebruikte ruimte van ‘Dolle Pret’, zo valt te lezen op de facebookpagina van Ter Avest. Zij zelf was jaren verwikkelt in een procedure met de gemeente Almelo omwille van haar eigen horeca-activiteiten in ‘Dolle Pret’. Het toenmalige college van B&W ten tijde van burgemeester Menno Knip wijzigde het bestemmingsplan van het bedrijventerrein Noordbroek en daarin was geen ruimte meer voor horeca gerelateerde activiteiten hoewel de burgemeester eerder wel alle ruimte gaf om een kartbaan met restaurant ter plaatse binnen te halen. Dat gewijzigde bestemmingsplan (zonder horeca) is nog immer van kracht. Dat Quick op die locatie de cateringactiviteit kan voortzetten, lijkt derhalve niet direct voor de hand liggend.

Ter Avest kreeg na jaren strijdt, alsnog een vergunning voor horeca-activiteiten’ in het kinderspeelparadijs. Dit nadat uiteindelijk de gemeenteraad ingreep omdat het toenmalige college van B&W wel het bestemmingsplan wijzigde zonder Ter Avest daarover actief te informeren. In juridische zin moest Ter Avest wel de opgelegde dwangsommen betalen omdat de wijziging van het bestemmingsplan bij de bestuursrechter wel in stand bleef.
Ter Avest is bovendien ook nog in een strijd verwikkelt ten aanzien van een door de overbuurman gewenst parkeerverbod. Deze zou hinder ondervinden van de geparkeerde auto’s van klanten van ‘Dolle Pret’ en het aanverwante ‘Wereldrestaurant’ dat Ter Avest eveneens bestiert in hetzelfde pand.

Ter Avest geeft in haar facebook-bericht te kennen dat de gemeente Almelo actieve ondernemers juist meer moet faciliteren en niet alleen maar dwars moet zitten zoals nu Quick. Die mening is waarschijnlijk mede gevormd door haar eigen vroegere strijd om een vergunning.
Dat Quick op de locatie 'Dolle Pret' ook een vergunning krijgt, lijkt voorshands uitgesloten, zo blijkt uit rondgang bij deskundigen die tevens naar het vigerend bestemmingsplan Noordbroek verwijzen waarin geen ruimte meer is voor horeca, met uitzondering dan van horeca voor het kinderspeelparadijs dat al voor de bestemmingsplanwijziging bestond. De vestiging van Quick's 'Broodje bij de Brug' is echter nieuw beoogd en is geen onderneming van Ter Avest. Voor beoogde nieuwe horeca-ondernemingen geldt wel het huidige bestemmingsplan Noordbroek.

 
19-09-2019  

Almelo presenteert solide begroting 2020

Wel pijn in bijstand, sport en zorg, geen extra OZB

Comments:
De gemeente Almelo heeft de programmabegroting 2020 positief naar buiten gebracht en zelfs enig vrij te besteden investeringskapitaal aangekondigd. Toch zit er wel een addertje onder het gras, want de sanering van de schuldenlast duurt een jaar langer dan vorig jaar werd verkondigd.
Ook Almelo heeft, net zoals nagenoeg alle andere Nederlandse gemeenten, eveneens te maken met flinke overschrijdingen in het sociale domein omdat het Rijk voor deze voormalige Rijkstaken onvoldoende compenseert via het Gemeentefonds. Omdat gemeenten desondanks verplicht sluitende begrotingen moeten presenteren, zal ook Almelo op meerdere posten moeten bezuinigen dan wel tarieven moeten verhogen zoals vorig jaar in de meerjarenbegroting was opgenomen.

Enkele meevallers zoals het niet doorgaan van de pilot 2 uur gratis parkeren - de binnenstadondernemers willen onder aanvoering van ex- wethouder Van Woudenbergh niet bijdragen - komt bijvoorbeeld een reservering van 6 euroton te vervallen, geld dat nu anders besteed kan worden zoals de oplopende tekorten in het sociale domein. Meevallers zijn er ook via te ontvangen hoger winstaandeel van Twence (ruim 9 euroton totaal) en BNG (Bank Nederlandse Gemeenten).
Dat is echter niet genoeg. Er worden ook zaken vooruitgeschoven zoals renoveren of nieuwbouw van een zwembad. Ook wordt de kaasschaaf gebruikt ten opzichte van subsidies maar probeert men tariefsverhogingen conform de inflatiecorrectie te houden zoals bij de heffing OZB. Toch lukt dat niet helemaal, want de gemeentelijke woonlasten voor huurders neemt wel iets extra toe, bijvoorbeeld de rioolheffing, met de motivatie dat huurders geen OZB betalen. Die weergave van gemeentezijde is niet geheel juist, want bij huurders is de heffing verlegd naar eigenaren van huurwoningen en die berekenen dat door in de huur.
Op onderdelen zal de programmabegroting 2020 niet door iedereen met gejuich worden ontvangen, want pijnpunten zijn er zeker.
Het huidige Almelose college 'trekt en sleurt' om de stad financieel gezond te laten worden in 2022 maar heeft inmiddels wel de ervaring dat het Rijk heeft zittten te 'potten' en gemeenten onvoldoende heeft gecompenseerd.
Zie hiernaast de Link Programmabegroting 2020 >>>
 

Het college van burgemeester en wethouders van Almelo legt de gemeenteraad een sluitende programmabegroting 2020 voor, met gunstige vooruitzichten voor het financieel meerjarenperspectief. Het college maakt in deze begroting ruimte voor investeringen op gebied van duurzaamheid, economie en veiligheid. Er komt meer geld voor initiatieven uit de wijken. Daarnaast wil het college meer Almeloërs vanuit de bijstand aan werk helpen en via preventieve maatregelen de zorgkosten voor ouderen en jeugd verminderen. Op donderdag 7 november besluit de gemeenteraad over de begroting.

In de begroting maakt het college concreet wat ze samen met inwoners en partners in 2020 wil bereiken, wat daarvoor nodig is en wat dat mag kosten. “Daarbij zetten we de lijn voort die is ingezet bij de perspectiefnota 2019”, zegt wethouder Langius van financiën. “We richten ons primair op het realiseren van de doelstellingen zoals die zijn vastgelegd in de verschillende met de gemeenteraad afgestemde programma’s.” In deze begroting heeft het college hier structureel middelen voor beschikbaar gesteld. Langius: “Daarnaast heeft het wijkgericht werken in deze begroting een degelijke financiële verankering gekregen.”

Financieel herstelplan
Het college houdt vast aan de kaders van het financieel herstelplan. Daarbij geldt dat er nog steeds forse taakstellingen liggen in zowel het sociale als fysieke domein. Het college maakt een bewuste keuze om het financieel herstel met een jaar te verlengen. Het herstel van het eigen vermogen verloopt hiermee volgens het oorspronkelijk afgesproken plan.

Geen extra OZB-verhoging
Almelo kent met deze begroting geen extra OZB-verhoging, buiten de gebruikelijke inflatiecorrectie. Voor een gemiddeld gezin met een eigen woning stijgen de woonlasten in 2020 met 28 euro (3,5%). Voor huurders nemen de woonlasten toe met 15 euro (3,7%). Het verschil zit er in dat huurders geen OZB en rioolheffing-eigenarendeel betalen. In 2020 heft de gemeente geen hondenbelasting meer, zoals de raad in 2017 op initiatief van Lokaal Almelos Samen (LAS) besloot.

Focus op ambities uit programma’s
Het college heeft bij zijn aantreden besloten alle vraagstukken in programmatische samenhang en integraliteit op te willen pakken. Almelo kent de programma’s zorg, economie en participatie, binnenstad, duurzaamheid, veiligheid, omgevingswet en Nieuwstraatkwartier. Als het gaat om zorg rolt Almelo de aanpak van wijkteams komend jaar uit over de hele stad. Door meer preventief en integraal te werken wil het college inwoners eerder en beter helpen. Het college wil verder, samen met de (keten)partners, het aantal plekken waar inwoners zonder verwijzing terecht kunnen in 2020 uitbreiden. Binnen het programma economie en participatie zet het college in op de aanpak van problematische schulden. Het college wil verder meer inwoners vanuit de bijstand aan werk helpen. In de binnenstad legt het college prioriteit bij de aanpak van winkelleegstand, samen met ondernemers en vastgoedeigenaren. Almelo gaat zich met deze begroting en maatregelen voorbereiden op een rol van betekenis in de regio als het gaat om duurzame energie. Speerpunt in 2020 is de warmtevisie. Eind volgend jaar moet duidelijk zijn welke wijk wanneer van het aardgas gaat, welk alternatieven er zijn en wat de kosten zijn. Binnen het programma veiligheid gaat extra geld naar toezichthouders, die meer gebied- en probleemgericht gaan werken om sneller meldingen van overlast op te kunnen volgen. In het Nieuwstraatkwartier wordt ook volgend jaar met inwoners en ondernemers gewerkt aan de toekomstbestendigheid van de wijk. Een andere manier van werken bij het maken van plannen voor de fysieke leefomgeving is de essentie van de Omgevingswet. Daarin zet Almelo komend jaar stappen. Onder meer met de omgevingsvisie, die medio 2020 klaar moet zijn.

Behandeling begroting in gemeenteraad op 7 november
Op www.almelo.nl is de volledige begroting te vinden. De gemeenteraad bespreekt de begroting op donderdag 7 november. Inwoners kunnen tijdens het politiek beraad van dinsdagavond 29 oktober gebruik maken van het spreekrecht en hun mening geven over de door het college voorgestelde begroting.

Bron: gemeente Almelo
Lees de cijfermatige bijlage


Programmabegroting 2020

Archief
Terug naar vorige pagina