Politiek nieuws


Plaatsing  
 
19-09-2018  

LAS wil meldingen gevaarlijke situaties

Te hoge heggen en niet brandende straatlantaarns

Hier een zicht belemmerende situatie aan de Bornerbroeksestraat bij de Nicolaas Beetstraat.
Het particuliere groen overwoekert niet alleen het gemeentelijk trottoir maar maakt ook het zicht voor de automobilist richting N. Beetstraat onmogelijk.
 

ALMELO – De politieke partij Lokaal Almelo Samen (LAS) inventariseert momenteel gevaarlijke verkeerssituaties in de gehele stad. Veelal zijn erfafscheidingen bij kruispunten de oorzaak omdat niet of te laat wordt gesnoeid met gevolg dat het uitzicht van verkeersdeelnemers wordt beperkt. Vooral automobilisten hebben daar last van, waardoor maar al te vaak een noodstop moet worden gemaakt. Erfafscheidingen mogen wettelijk niet het verkeerszicht ontnemen.

Ook kijkt de partij naar het onderhoud van het openbaar groen. In de gehele stad is feitelijk een te laag kwaliteitsniveau, zo constateerde LAS met als negatieve uitschieter het openbaar groen aan de Brugstraat. Het parallelle weggedeelte voorlangs de woningen is daardoor niet eens meer zichtbaar door de welig tierende meer dan manshoge begroeiing. Deze  negatieve uitschieter is al door wethouder Van Rees voorgelegd aan zijn dienstplanners in het openbaar onderhoud. 

Een ander punt dat LAS tegenkwam tijdens inspectieronden is het aantal niet brandende straatlantaarns in duistere uren. Het euvel doet zich in de gehele stad voor vanwege het niet tijdig vervangen van lampen. Zo blijken aan de Sluiskade NZ tussen Brugstraat en Vriezebrug  elf lampen defect. Even verderop in de Ootmarsumsestraat blijken ook vele lantaarnpalen duister te blijven nadat s’ avonds de centrale inschakeling in werking is getreden. Niet alleen vervelend maar ook gevaarlijk omdat overstekende voetgangers later worden waargenomen. Ook in deze is het Almelose college van B&W gevraagd in actie te komen. Bij structurele nalatigheid kan de gemeente zelfs worden aangesproken op de gevolgen.
Op de facebookpagina en de website van LAS vraagt de partij inwoners van Almelo deze situaties te melden.

Fotoreportage (4 foto's)...

 
27-09-2018  

ChristenUnie Almelo wil ruimer kinderpardon

 

ALMELO – De Almelose fractie van de ChristenUnie wil steun van het college van B&W en de gemeenteraad voor een ruimer kinderpardon. Dat vraagt de fractie naar aanleiding van De chaotische handelswijze rond Lili en Howick dat veel maatschappelijke onrust heeft veroorzaakt in Nederland.
Volgens de fractie zijn kinderen van vluchtelingen na vijf jaar verblijf in Nederland zo geworteld, dat terugsturen naar het land van herkomst inhumaan is. (Vaak duren rechtszaken over een verblijfsvergunning langer door Nederlandse en Europese wetgeving. – red.) 
De fractie ChristenUnie wil daarom weten hoeveel kinderen het binnen de gemeente Almelo betreft en of de gemeente in die gevallen ook ‘Kleinsma-middelen’ inzet om die kinderen te kunnen laten sporten of muzieklessen te kunnen laten volgen. Ook vraagt de fractie of het college bereid is het kabinet te vragen om een humanere behandeling indien zij langer dan vijf jaar in ons land verblijven. Fijntjes merkt de fractie ook nog op of hier een motie in de gemeenteraad voor nodig is.

 
28-09-2018  

Proef P-gratis en halveren hondenbelasting

 

ALMELO – De politieke partij LAS doet via facebook kond van de proef tot 2 uur gratis parkeren in het centrum met als koersdatum 1 januari 2019. Ook meldt LAS dat per ingang van 2019 de hondenbelasting wordt gehalveerd om in 2020 helemaal te worden afgeschaft.
LAS pleit al langer voor gratis parkeren en afschaffing van de hondenbelasting en beide punten zijn nu opgenomen in de productbegroting die het college van B&W vandaag presenteerde.

In het raadsvoorstel wordt tevens gemeld dat de rioolbelasting iets wordt verlaagd, dat ook rekening is gehouden met wensen vanuit de oppositie maar financiële tegenvallers ook noodzaken de onroerendgoedbelasting iets boven de inflatiecorrectie te verhogen. Dat deed de gemeente Almelo al vaker om schulden uit vroegere te hoge ambities weg te werken.

In 2022 wil de gemeente een ‘clean sheet’, dat is 2 jaar later dan beoogd maar wel 2 jaar eerder dan met toezichthouder provincie Overijssel is overeengekomen.
De kostenstijging van gemeentelijke lasten is in Almelo in feite matig te noemen vergeleken met de gemeente Twenterand die voornemens is om de opbrengst van de onroerendgoedbelasting met 45 procent te verhogen.

Oorzaken van tekorten bij gemeenten in het lopende boekjaar en bij vooruitzicht naar volgend jaar zijn lagere Rijksuitkeringen uit het gemeentefonds. Vooral op overgehevelde voormalige Rijkstaken zoals de Wmo en Jeugdzorg heeft het Rijk dan wel bezuinigd, maar de tekorten bij gemeenten neergelegd.
Enschede maakte eerder deze week bekend dat het stopt met procederen tegen het kabinet Rutte III vanwege de te lage toegekende compensatie. Enschede moet miljoenen euro's bijpassen net zoals alle andere grote gemeenten in Overijssel. Hogere gemeentelijke lasten aan burgers komen in deze uit de Haagse 'koker'.

< afbeeldingen op Facebook LAS

Archief
Terug naar vorige pagina