Politiek nieuws


Plaatsing  
 
01-09-2009  

PvdA vragen over stadsverwarming

 

Betreft: schriftelijke vragen PvdA over Stadsverwarming in Windmolenbroek

Geacht College,

De wijk het Windmolenbroek is aangesloten op de stadsverwarming. In juli 2009 hebben de bewoners van Windmolenbroek laten weten dat zij hoge energiebedragen betalen voor de verwarming. De PvdA realiseert zich dat de gemeente geen partij is in de energielevering aangezien de energie aan de markt is overgelaten. Echter, de PvdA is van mening dat uw College zorgplicht heeft voor zijn inwoners. Dat houdt in dat het College zich dient in te zetten voor de problemen als grote groepen inwoners dezelfde problemen aankaarten.

1. Bent u op de hoogte van de problematiek van de hoge energiebedragen rond de stadsverwarming en wat is volgens u het probleem?
2. Heeft uw College de afgelopen periode contact gehad met de bewoners(groepen) om helder te krijgen wat hun klachten zijn? Zo ja wanneer, met wie en met welk resultaat?
3. Heeft uw College vanuit uw zorgplicht een eigen onderzoek ingesteld, al dan niet samen met de energieleveranciers, om te achterhalen waar de hoge energielasten mee samenhangen? Zo ja, wat is het resultaat van dit onderzoek?
4. Zijn er in het verleden afspraken gemaakt met de energieleveranciers over de bedragen en concurrentie aangezien de gemeente de kopers van de bouwgronden destijds heeft bedongen dat zij verplicht zijn om de stadsverwarming af te nemen. Wat betekent dit voor de burgers die geen keuze hebben?
5. De gemeente Enschede heeft met de energieleveranciers van de stadsverwarming contractuele verplichtingen vastgelegd. Bent u daarvan op de hoogte?
6. Voorts is ons bekend geworden dat de NMa geen toezicht houdt op de stadsverwarming omdat de in 2009 door het parlement aangenomen Warmtewet nog niet in werking is getreden. Wat betekent dit gegeven voor de klachten en concurrentieoverweging voor de inwoners van de wijk Windmolenbroek?

In afwachting van uw antwoord,

 

Namens de fractie van de PvdA,


I. Mercanoglu, raadslid
 

 
01-09-2009  

PvdA vragen over amateur-archeologie Almelo

 

ALMELO - De fractie van de PvdA wil bij monde van raadslid Reinette Kiès van het college van B&W weten hoe amateurarcheologen worden betrokken bij de herontwikkeling van de stad om zoveel mogelijk historische informatie over de stad te kunnen verzamelen. Ook zou B&W de toezegging om een archeologische kaart op de gemeentewebsite te publiceren niet zijn nagekomen.


PvdA-vragen over amateurarcheologie en bouwwerken

 
01-09-2009  

VVD vragen aan B&W - vertraging bouw IISPA

 

ALMELO - De fractie van de VVD maakt zich ernstig zorgen over de vertraging en extra kosten t.a.v. de bouw van de Internationale Indoor Sport Accommodatie (IISPA) naast het Polmanstadion. Verder spreekt de fractie haar teleurstelling uit over het niet doorgaan van een aantal geplande sportevenementen en de huisvestingsgevolgen voor de turnopleiding BosanTON. De VVD wil daarom opheldering over de vragen gesteld in de brief. 


Brief VVD aan college over vertraging IISPA

 
02-09-2009  

Kuiper niet beschikbaar als wethouder in 2010

bron: Almelo's Weekblad

Weth. Kuiper - met paraplu - gisteren tijdens de opening van de kermis.
 

ALMELO - Ook de Almelose wethouder Bert Kuiper is volgend jaar maart na de gemeenteraadsverkiezing niet langer beschikbaar als wethouder van de PvdA. dat maakte hij woensdagmorgen bekend bij de wekelijkse persconferentie. 
De geboren en getogen Almeloër werd in 1987 tot raadslid gekozen en werd voor het eerst in 1992 wethouder. In 1998 verloor hij zijn wethouderschap door de benoeming van wethouder Jan de Ruiter en werd hij weer fractieleider om na enkele jaren alsnog benoemd te worden toen de Ruiter burgemeester in Zevenaar werd.
Landelijk kwam wethouder Kuiper in juni 2008 in het nieuws toen hij en vier ambtenaren gegijzeld werden door een boze echtgenote van een restauranthoudster omdat deze geen vergunning kreeg voor haar restaurant 'De Rechter' aan het Waagplein. De vergunningenstrijd en de oorzaken werden breed uitgemeten in de VARA-programma's Zembla - inmiddels genomineerd voor de onderzoekjournalistiekprijs 'Onder de Loup' - en Paul & Witteman. 
Dader O. had het voorzien op wethouder Sjoers, maar deze bleek op de dag van de gijzeling (16-06-2009) niet aanwezig. In de uitzending van Zembla werd wethouder Sjoers eveneens beschuldigd van gesjoemel omdat hij zijn bouwkavel 38.000 euro goedkoper in handen kreeg dan zijn buren. In de strafzaak tegen O. (oktober'09) kwam vertraging omdat het openbaar ministerie wethouder Sjoers lange tijd niet kon verhoren wegens ziekte. Wethouder Sjoers heeft onlangs aangekondigd ook in maart 2010 te zullen stoppen en burgemeester Knip ging vorige week met vervroegd pensioen.
Wethouder van Broekhoeven vertrok in juli en is inmiddels directeur bij Soweco.

 
02-09-2009  

VVD: coalitieonderhandelingen al begonnen?


Onder de kop: PvdA en CDA boos op VVD, stond 1 september jl. een artikel in TC Tubantia waarin fractievoorzitter van Woudenbergh (VVD) werd gekapittelt over zijn uitspraak een nieuw stadhuis op de plek van Fortezza te willen. Vormen de criticasters nu al een coalitiefront?, is de vraag daarop van van Woudenbergh.
 

ALMELO - De onderhandelingen over de vraag welke partijen deel gaan uitmaken van het College van B & W beginnen vroeg dit maal. Gebruikelijk ligt de start ná de gemeenteraadsverkiezingen, wanneer de kiezers hebben uitgemaakt hoe de verhoudingen liggen. CDA fractieleider Slettenhaar heeft nu blijk gegeven van een geheel nieuwe visie.
Op dinsdag 1 september laat hij Tubantia dreigend optekenen dat de VVD ‘niet de indruk wekt dat ze zich hard willen maken voor een periode in het college …”. Want de VVD heeft wat andere plannen ontwikkeld over de binnenstadsontwikkeling, bijvoorbeeld over de locatie van het nieuwe stadhuis. Dat kan sneller, anders en goedkoper, en dat wil de heer Slettenhaar kennelijk niet.
De VVD was overigens stellig in de overtuiging hiertoe te zijn uitgenodigd door ex-wethouder Van Broekhoven (CDA) die eerder dit jaar openlijk had verklaard dat ‘alles bespreekbaar is´ en dat alle grote projecten in onze stad in het najaar zouden worden bekeken op hun financiële haalbaarheid.

De VVD zou de VVD niet zijn als er dan niet een goedkoper maar evenzeer werkbaar alternatief zou worden aangedragen.
Het argument van het CDA thans is dat “je niet alle genomen besluiten zomaar weer ter discussie kan stellen”. Dat doet de VVD dan ook niet ‘zomaar’. Wat bij de VVD zwaar meeweegt is dat we inmiddels drie jaar verder zijn, en dat er in die drie jaar nog altijd geen overeenstemming is bereikt met Beter Wonen, dat er in die drie jaar nog niet is begonnen met de bouw van Fortezza, en dat in die drie jaar de verwachte kosten van het door het College gewenste nieuwe stadhuis al zijn gestegen van 45 miljoen naar 65 miljoen euro!
De VVD kan zich niet goed voorstellen dat de zeer verstandige wethouder Van Broekhoven dát bedoelde toen hij zei dat ‘alles bespreekbaar was’.

Gerrit van Woudenbergh
fractievoorzitter VVD

 
03-09-2009  

B&W besluiten dd 02-09-2009

 


Besluitenlijst B&W dd 1 september 2009
15. Europese aanbesteding Fusion/Soc. Dienst
04. B&W: Plan winkelcentrum Nijreessingel Almelo/ZuidOost
04. RV: Plan winkelcentrum Nijreessingel Almelo/ZuidOost
05. B&W: Jaarplan 2009 maatschappelijke ondersteuning
05. RV: Jaarplan 2009 maatschappelijke ondersteuning
06. B&W: Erasmus - fin. jaarverslag 2008
06. RV: Erasmus - fin. jaarverslag 2008
11. B&W: verzoek 1 planschade Beeklustlaan
12. B&W: verzoek 2 planschade Beeklustlaan
10. B&W raadsbrief prijsvraag groene speelplekken
11. B&W: besluit tot inzamelen kunststofafval
11. RV: besluit tot inzamelen kunststof afval
13. B&W-reactie bestemming Oosterweilanden Twenterand
14. B&W: uitbreiding archief
15. B&W: uitv. motie regio Twente - takendiscussie
16. B&W: Portefeuille waarnemend burgemeester
17. B&W: uitbreiding raadsgriffie 1 fte - schaal 12
18. B&W: Openbaar ter afdoening portefeuillehouder
19. B&W: intensivering aanpak overlast en verloedering
19. RV: intensivering overlast en verloedering
20. B&W: stand van zaken Wet inburgering
08. B&W: aarden wal RW35 - Maatkampsdwarsweg
08. RV: aarden wal RW35 - Maatkampsdwarsweg
07. B&W: weigeren ontheffing Noordbroek 2 - Dolle Pret in Almelo BV

 
07-09-2009  

PvdA vragen over: Verkoop Essent, WMO...


TSN krijgt het leeuwendeel van de thuiszorg in 13 Twentse gemeenten.
 

ALMELO - De PvdA-fractie vraagt zich af welke gevolgen de lagere opbrengst van de verkoop van Essent aan RWE hebben voor de gemeente. Verder wil de fractie weten wat de gevolgen zijn van de regionale aanbesteding voor de thuiszorg nu onvoldoende inschrijvingen zijn gedaan  om alle pakketten in de thuiszorg per 1 januari 2010 te kunnen gunnen. Ook wil de fractie een voetgangersoversteekplaats in de Hofstraat. Lees de bijlage!


PvdA vragen 8 september 2009

 
07-09-2009  

CDA vragen over: Veiligheid, Hornbach, AZC...

 

ALMELO - Het CDA wil van het college van B&W meer weten over slecht bereikbare plekken voor hulpdiensten. De fractie vreest calamiteiten omdat meer dan 20 plekken in de stad niet goed bereikbaar zijn. Verder heeft de fractie vragen over het AZC en de vestiging van AMA's, de achterstand bij de inburgering en het vestigingsbeleid t.a.v. de weigering voor Hornbach Bouwmarkt en Golf USA. Lees de brief van de CDA-fractie.


CDA-vragen 8 september 2009

 
07-09-2009  

NATuuradviezen voor politieke programma's

 

ALMELO - De Stichting Natuurlijk Twente (NAT) heeft een 10-puntenprogramma opgesteld als advies voor politieke partijen om de adviezen op te nemen in hun verkiezingsprogramma's. Lees de adviezen in de bijlage.


Het NAT 10-puntenprogramma

 
07-09-2009  

ALA-vragen over: Fortezza en rechtspositie

 

ALMELO - Raadslid Gijs Stork (ALA-AOV i.o.) is niet echt tevreden over het antwoord dat hij van wethouder Sjoers kreeg t.a.v. het voortslepende uitstel van de bouw van Fortezza. Vooral dat projectontwikkelaar van der Looy de grond nog niet heeft betaald aan de gemeente is voor Stork aanleiding tot het stellen van aanvullende vragen. 

Lees de bijlage.


ALA-vragen over rechtspositie Fortezza

 
07-09-2009  

Christen Unie moties: Blokkendoos en thuiszorg


Jan Veenstra (links) in overleg met minister André Rouvoet - Jeugd & Gezin
 

ALMELO - Fractievoorzitter Jan Veenstra van de ChristenUnie fractie zal dinsdagavond 8 september 2009 tijdens de raadsvergadering 2 moties indienen en wel:

- Een motie waarin we bepleiten dat de vestiging van de Blokkendoos Vogelweide 2 niet gesloten mag worden, voordat er een vervangende locatie is gevonden.
- Een motie om de huishoudelijke hulp pas te gunnen wanneer er duidelijkheid is.

Zie de bijlagen.


Uitleg en motie De Blokkendoos
Uitleg en motie aanbesteding thuiszorg

 
09-09-2009  

B&W besluiten dd 08-09-2009

 

In de bijlage de B&W-besluitenlijst van 8 september 2009


B&W besluitenlijst dd 8 september 2009

 
13-09-2009  

VVD vragen over personele bezetting politie

 

ALMELO – De gemeenteraadsfractie van de VVD is ter ore gekomen dat de politiesterkte in Almelo met regelmaat niet kan voldoen aan de wettelijke personele sterkte door ziekte en afwezigheid. De fractie vreest dat daardoor de veiligheid van de burgers in het geding is en vraagt zich ook af of dit komt door te ver doorgevoerde bezuinigingen.

Woordvoerder van de politie, Van 't Spijker meldt dinsdag 15 september in TC Tubantia dat de mankracht van de politie in Almelo op sterkte is en dat men geen personele problemen heeft.


Vragen aan B&W over minimale politiebezetting Almelo

 
14-09-2009  

Kozijn (PvdA) wil wel wethouder worden

 

ALMELO - Fractievoorzitter Bert Kozijn (PvdA), die zijn fractie onwetend liet over het niet langer beschikbaar zijn als fractievoorzitter en in het PvdA-achterkamertje regelde dat Mieke Kuik-Verweg de nieuwe lijsttrekker wordt voor de komende gemeenteraadverkiezing in maart 2010, is wel in voor een functie als wethouder.
Het rumoer dat kortstondig de kop op stak onder de fractieleden - enkelen hadden best willen kandideren - werd de kop ingedrukt en in de volgende ledenvergadering werd Mieke Kuik met algemene stemmen benoemd tot de lijsttrekker.

De man die als fractieleider 'de knoet' hanteerde en geen tegenspraak dulde, moet de plek gaan innemen van de wel eens uit zijn rol vallende en vertrekkende Bert Kuiper. Mieke Kuik en Theo Schouten zijn de andere wethouderskandidaten voor de PvdA.
De man die als fractieleider keer op keer elk kritisch signaal van de oppositie negeerde en binnenskamers met fractieleider Slettenhaar (CDA) de onvoorwaardelijke steun overeind hield voor het college van B&W.
Wat al langer werd vermoed, wordt bewaarheid. 
Kozijn gaat voor het ambt als wethouder.  

Ongetwijfeld zal de openlijke kandidatuur van Kozijn tot het slachtofferen van een van de drie PvdA-kandidaten leiden, omdat het niet aannemelijk is dat de PvdA in Almelo opnieuw op het Wouter Bos-effect van vier jaar geleden hoeft te rekenen en weer het recordaantal zetels van 13 zal bemachtigen. Daar komt bij dat de Almelose burgers het bestuurlijk machtsdenken meer dan zat zijn.

Zijn 'bloedbroeder' in de coalitie, fractievoorzitter Henk Slettenhaar (CDA), zal de kandidatuur Kozijn vast en zeker steunen. Slettenhaar liet namelijk vorige week tussen neus en lippen door weten dat de kandidatenlijst van het CDA de nodige wijzigingen zal ondergaan en hijzelf fractievoorzitter wil blijven omdat anders teveel ervaring verloren gaat.

Gerrit van Woudenbergh (VVD) zag het dus goed dat de beide heren al de komende coalitievorming aan het regelen zijn!

Lees ook het bericht en reacties op TC Tubantia.

 
15-09-2009  

VVD-vragen over participatie glasvezelnetwerk

 

Betreft: Gemeentelijke participatiemogelijkheden breedband & glasvezelnet

Geacht College,
Is het u bekend dat er plannen zijn van het kabinet om lokale overheden ruim baan te geven voor miljardeninvesteringen in bijvoorbeeld glasvezelnetten die supersnel internet mogelijk maken? Nu mogen lokale overheden alleen netwerken financieren die via marktwerking niet tot stand kunnen komen. Middels het voorstel moeten gemeenten onder marktconforme condities kunnen participeren in de aanleg van snel internet. Het wetsvoorstel, dat een wijziging inhoudt van de Telecomwet, ligt momenteel ter toetsing bij de Raad van State.
In Almelo is COGAS in samenwerking met diverse strategische partners al geruime tijd druk doende om snelle internetmogelijkheden te realiseren voor woningen, scholen en bedrijven. Hiertoe worden diverse projecten en diensten ontwikkeld.

De VVD fractie heeft de volgende vragen:
1. Welke gevolgen heeft dit wetsvoorstel (bij uitvoering) voor de gemeente Almelo en meer concreet voor de lopende projecten die worden ontwikkeld door COGAS en zijn strategische partners?
2. Staat de gemeente Almelo op basis van dit wetsvoorstel meer commerciële en dus deels concurrerende initiatieven voor COGAS binnen de gemeentegrenzen toe?

Met belangstelling zien wij uw antwoord tegemoet.

Hoogachtend,

G.H. van Woudenbergh
fractievoorzitter VVD

 
16-09-2009  

B&W-besluiten dd 15 september 2009

 

In de bijlage de B&W-besluitenlijst van 15 september 2009


B&W-besluitenlijst 15 september 2009
B&W: Gemeentelijke betrokkenheid project De Slinger
B&W: Studiereis 'Kulturhusen' Denemarken
Raadsbrief: Studiereis 'Kulturhusen' Denemarken
B&W: Evaluatie 1e ronde wijkwaardebonnen
Raadsbrief: Evaluatie 1e ronde wijkwaardebonnen
B&W: terugdringen gezondheidsachterstand
B&W: Herziening aandeelhouderschap Twence
Raadsbrief: Herziening aandeelhouderschap Twence
Piketdienst weekend afd. communicatie
B&W: verkeersknelpunt Sluitersveldsingel-Ootmarsumsestraat
Raadsbrief: verkeer Sluitersveldsingel-Ootmarsumsestraat
B&W: antwoord aan VVD - brief declaratiegedrag
Raadsbrief: antwoord aan VVD - vragen declaratiegedrag

 
16-09-2009  

Duo-lijsttrekkerschap voor het CDA

 

ALMELO - De vertrouwenscommissie van het CDA onder voorzitterschap van oud-raadslid Theo van Rijmenam, heeft zittend raadslid Lily Altena-Cominotto en wethouder Jan van Marle voorgedragen als duo-lijsttrekkers van het CDA voor de komende gemeenteraadverkiezing in maart 2010. De algemene ledenvergadering die de voordracht moet bekrachtigen, wordt op 30 september gehouden in de ontvangstruimte van de Elisakerk aan de Rembrandtlaan.
Op 16 november beslissen de leden van het CDA over de kandidatenlijst voor de gemeenteraadverkiezing.

 
19-09-2009  

Reizen met PRT toekomstmuziek?

 


Met de PRT van het station naar ziekenhuis Twenteborg

 
20-09-2009  

PvdA vragen over gebruik van AED´s

  Schriftelijke vragen van de fractie van de PvdA over bekendheid en gebruik van AED´s
Geacht college,

De fractie van de PvdA wil uw aandacht vragen voor het volgende. Voor mensen met hartproblemen kan hulp vanuit de dagelijkse leefomgeving van groot, zo niet doorslaggevend belang zijn voor de overlevingskansen bij een hartstilstand. Met name de eerste minuten na een hartstilstand zijn van levensbelang. De kansen op overleving nemen nog meer toe als er voldoende Automatische Externe Defibrillators aanwezig zijn in de dagelijkse leefomgeving. Vanuit de bevolking wordt onze fractie hierop aangesproken. Het is ons bekend dat in verschillende delen van Almelo mensen in bedrijven, sportverenigingen of andere groepen actief bezig zijn met de realisering van deze AED (aanschaf en opleiding).
Lees verder...

 
21-09-2009  

PvdA vragen over koffieprijzen Hof 88

 

Bij de behandeling van de Voorjaarsnota heeft de raad besloten tot het verhogen van de horecaprijzen in Hof 88. De wethouder had het bij deze gelegenheid over een lichte verhoging, ‘Daar kan best iets bij‘. Onlangs zijn de koffieprijzen in Hof 88 voor de amateurverenigingen, die daar repeteren, verhoogd van 70 eurocent tot 1,75 euro, een prijsverhoging van 150%. Een zes-tal amateurverenigingen maken nu gebruik van Hof 88 voor de repetities. Veel mensen met een laag inkomen of alleen een AOW zijn lid van deze amateurverenigingen. Voor hen is dit een aanzienlijke verhoging. Bent u op de hoogte van deze situatie? Deelt u met ons de mening dat deze prijsverhoging wel erg fors is? Bent u bereid om te kijken of een verlaging naar 1 euro, een prijs zoals die ook in wijkcentra betaald wordt, mogelijk is binnen de exploitatie van Hof 88 en ons daar zo snel als mogelijk over te berichten?

De fractie van de PvdA

 
22-09-2009  

Almelo te laks inzake Hippisch Centrum

 

Vraag voor het college van B en W

De VVD-fractie vraagt zich of Almelo de boot heeft gemist t.a.v. het regionale rapport over de voortgang Hippisch Centrum Twente. In de onlangs verschenen rapportage van de Expertgroep Hippisch Centrum Twente komt Almelo op geen enkele wijze voor, terwijl we met de Almelose Ruiterdagen als nationaal en regionaal hippisch evenement een belangrijk speler zijn.

De vragen van de VVD-fractie zijn:

· wat is de reden dat U niet geparticipeerd heeft in de totstandkoming van dit rapport?
· bent U alsnog bereid stappen te ondernemen om zowel de Almelose Hippisch belangen en die van onze stad in dit opzicht onder de aandacht te brengen van de regio?

 G H. van Woudenbergh

VVD-fractie Almelo

 
23-09-2009  

B&W besluiten dd 22 september 2009

 

volgen later nog enkele stukken...


Besluitenlijst dd 22 september 2009
B&W besluit: Geen recht van opstal voor DVO'71 op De Riet
RB: Geen recht van opstal voor DVO'71 op De Riet
B&W besluit: Leefbaarheid & veiligheid 2009
RB: Leefbaarheid & Veiligheid 2009
B&W besluit: Afwijken aanbestedingsbeleid bedr.park Twente N
B&W voordracht: benoeming bestuurslid OPOA
Raadsvoorstel: benoeming bestuurslid OPA
B&W besluit: accoord verslag Sluitersveld in beweging
RB: uitleg accoord verslag Sluitersveld in beweging
B&W besluit: in dienstnemen horecapachters sporthallen
RB: in dienst nemen horecapachters sporthallen
B&W: evaluatieovereenkomst Beeklustpark
RB: evaluatieovereenkomst Beeklustpark
persbericht: evaluatieovereenkomst Beeklustpark
B&W besluit: beslissing op bezwaar Jan Tooropstraat

 
23-09-2009  

CDA vraag over Stationshal en fietsenstalling

 

Geachte heer/mevrouw,
Bijgaand ter info de vraag van het CDA tijdens de raad 22/9
Stationshal en fietsenstalling Het station is een van de entreepunten van Almelo. Onze brief d.d. 9 december 2008 inzake de NS tunnel is helaas onbeantwoord gebleven. We constateren echter dat de tunnel inmiddels is opgeknapt. Wel zouden we van de wethouder graag vernemen wanneer de plannen ter invulling van de stationshal zullen worden uitgevoerd en waaruit die plannen bestaan. Tevens verwijzen wij u naar foto's op de site van 'geleraaf.nl'. Wij kunnen ons niet aan de indruk ontrekken dat er te weinig stalling voor fietsen aan de voorzijde van het station aanwezig is, waardoor er geen sprake kan zijn van enige ordelijkheid. Hoe denkt het college dit op te lossen en op welke termijn?

Lily Altena CDA fractie
 

 
30-09-2009  

B&W besluiten dd 29 september 2009

 

Besluitenlijst B&W dd 29 september 2009 en bijlagen met o.a. Programmabegroting 2010


Besluitenlijst B&W dd 29-09-2009
B&W - bezwaarschrift SGBB, Hagenstraat-Hagengracht
RV - bezwaarschrift SGBB, Hagenstraat-Hagengracht
B&W besluit - Monitoring detailhandel
Raadsbrief - Monitoring detailhandel
Omnibus-enquète detailhandel 2008
B&W - wijziging verordening Werk & Bijstand
RV - wijziging verordening Werk & Bijstand
B&W - voornemen aankoop pand Popoefencentrum
B&W besluit - OVK Jeugd&Gezin Loes-concept Twente
OVK - Loes-concept Twente (pdf)
Loes-concept (pdf)
B&W - afstemming met amateurarcheologie Almelo
B&W besluit - Gebiedsgericht geluidbeleid
RV - Gebiedsgericht geluidbeleid
B&W - antwoord CDA, code goed openbaar bestuur
B&W - diverse uitvoeringsbesluiten portefeuillehouders
B&W voorstel - Meerjarig Ontwikkelingsplan ISV 2010-2014
Meerjarig Ontwikkelingsplan ISV 2010-2014
B&W besluit - ambtelijk werkbezoek IBM Mainz (D)
B&W besluit - Programmabegroting 2010
RV - Programmabegroting 2010
Programmabegroting 2010

Archief
Terug naar vorige pagina