Politiek nieuws


Plaatsing  
 
03-09-2008  

D66 wil Kunstuitleen verplaatsen naar de Bieb.

 

Vragen D66 Almelo voor de Raad van 9 september 2008

Kunstuitleen Hof88 verplaatsen naar de Bibliotheek.

Geacht College,

Zoals u weet is de kunstuitleen gevestigd in Hof88.
De fractie van D66 Almelo is van mening dat deze waardevolle kunst niet tot zijn recht komt in Hof88 en zeker niet de aandacht krijgt die het verdient.
In onze gemeentelijke bibliotheek is voldoende ruimte beschikbaar die de kunstuitleen verdient om niet aan de aandacht van de Almelose burger te ontsnappen.

Hierover de volgende vragen:

1. Bent u het met ons eens dat de kunstuitleen, door het te verplaatsen naar de bibliotheek waar voldoende ruimte is, de aandacht zal krijgen die het verdient?
2. Bent u het met ons eens dat de bibliotheek hierdoor zijn aantrekkingskracht kan vergroten?
3. Bent u het met ons eens dat door deze verplaatsing te realiseren de bibliotheek een extra impuls zal krijgen en hierdoor zijn omzet kan verhogen?
4. Bent u het met ons eens dat hierdoor een win/win situatie ontstaat voor zowel de kunstuitleen als de kunsthal?
5. Bent u bereidt om met het bestuur van de bibliotheek en Hof88 te gaan praten, met als doel de kunstuitleen te verplaatsen naar de bibliotheek?Namens de D66 Fractie.

Fred Gerritsen
Fractievoorzitter D66 Almelo

 
07-09-2008  

CDA wil bruisende stad

 

Geachte dames, heren,

Bijgaand ter info de vragen van het CDA voor de raad 9/9:

Station en omgeving

Wij willen een bruisende stad met kwaliteit en uitstraling zijn. De entrees (o.a. Henriëtte Roland Holslaan) worden verbeterd. Het station is ook een belangrijke entree en hierover heeft de CDA fractie de volgende vragen:

a) nog steeds staan veel fietsen niet in de daarvoor bestemde vakken. Wordt hier wel voldoende handhavend opgetreden?

b) de stationshal en de gebouwen naast het station staan nog steeds leeg. Kunt u aangeven of hiervoor op korte termijn al een bestemming voor is? Gedacht kan worden aan b.v. een expositieruimte.

c) de tunnel - weliswaar met liften - is kleurloos en weinig uitnodigend . Wie heeft het beheer hierover?

d) kan de tunnel niet worden opgefleurd met behulp van een onderwijsproject dan wel een project met Almelose kunstenaars.?

Buitensportaccommodaties

Op 2 oktober 2007 is door de Raad de Toekomstvisie Buitensportaccommodaties vastgesteld. Een visie welke tot stand is gekomen in overleg met alle betrokken verenigingen.

Naar aanleiding van deze visie zijn uitwerkingsvoorstellen en de hierbij behorende investeringen toegezegd. We zijn nu inmiddels bijna een jaar verder. Mede gehoord opmerkingen van diverse verenigingen de volgende vragen:

1. Wanneer kan de Raad de uitwerkingsvoorstellen tegemoet zien?

2. Heeft er al overleg plaatsgevonden met de betrokken verenigingen en zo ja hoe verloopt dit overleg?

3. Welke eventueel tijdelijke maatregelen denkt u te nemen om de huidige problemen bij ON op te lossen?

Met vriendelijke groet,

Lily Altena

Fractiesecretaris CDA

 
08-09-2008  

ALA vragen over Personal Rapid Transit

 

Vragen van Almelo’s Liberaal Alternatief voor vragenhalfuur raadsvergadering
dd 9 september 2008

Regelmatig verschijnen in de pers berichten, over personen vervoersystemen in Almelo.
Het college is druk bezig met de personen vervoersystemen waaraan ook aanzienlijke ambtelijke inzet besteed wordt. De monorail plannen schijnen inmiddels niet meer te bestaan en nu zijn er plannen voor een Personal Rapid Transit-systeem. Volgens de media heeft een ambtenaar nu al, 3,5 jaar lang samengewerkt met de universiteit van Delft om dit plan uit te werken. De Gemeente Raad weet weinig over de plannen en heeft niet over deze plannen gesproken en geen middelen hiervoor beschikbaar gesteld.

Vragen

 
1. Is het juist dat er door de gemeente/een ambtenaar van de gemeente Almelo al 3,5 jaar wordt samenwerkt met de Universiteit van Delft?
2. In welk stadium verkeren deze plannen?
3. Hoeveel uren is hier door de ambtenaar al aan besteed en op welke wijze vindt de totale financiële verantwoording van de plannenmakerij plaats?
4. Hoe worden de ambtelijke uren en kosten gemaakt voor/ aan de plannen besteed verantwoord?
5. Op welke wijze wordt “voorlichting” bekostigd
6. Hoeveel kosten zijn er tot nu toe gemaakt?
7. Wanneer kan de gemeenteraad hierover praten?

Gijs Stork

Raadslid, Almelo's Liberaal Alternatief

Lees hier het artikel over de raadsbehandeling in het Almelo's Weekblad

 
09-09-2008  

VVD-toekomstvisie Detailhandel 2008-2015

  ALMELO - Bijna 10% van de werkgelegenheid in Almelo wordt gerealiseerd in de detailhandel. Daarmee is vastgesteld dat we hier spreken over een belangrijke economische factor.
Daarnaast wordt landelijk en lokaal (zie het onderzoek van DTNP) vastgesteld dat de beschikbare ruimte voor detailhandel (in m2) meer dan voldoende is om de wensen van de consument te kunnen vervullen.
Dat betekent -zeker in Almelo- dat prioriteit moet worden gelegd bij het verbeteren en versterken van het huidige aanbod, met tegelijkertijd een weloverwogen beperkte uitbreiding.
De opmerking dat in de binnenstad ruimte is voor 9000 m2 uitbreiding moet zeker genuanceerd worden. DTNP spreekt over mogelijk 2000 tot evt. 9000 m2.
Daarnaast wordt aangegeven dat enkele zeer belangrijke trekkers in onze Binnenstad ontbreken. Grote spelers in de markt lijken zich tegenwoordig met regelmaat weer in binnensteden te vestigen. Daarmee zou het grootste gedeelte van het uitbreidingspotentieel al ingevuld zijn wanneer de ontwikkelcombinatie van onze binnenstad er in slaagt gesuggereerde geïnteresseerde bedrijven tot vestiging te bewegen.

Lees verder...

 
12-09-2008  

PvdA wil meer aandacht Nieuwstraat

 

PvdA Motie: Nieuwstraat-Bellavistastraat en omgeving
De raad van de gemeente Almelo in vergadering bijeen d.d. 9 september 2008.

Constateert

Dat het winkelaanbod in de Nieuwstraat een bijzonder karakter draagt:

het is op wijkniveau in oppervlakte het tweede winkelgebied,

de winkels liggen nogal verspreid waardoor duidelijke samenhang ontbreekt,

het aanbod van speciaalzaken op het gebied van producten gekoppeld aan de cultuur van allochtonen is opmerkelijk;

dat er geen duidelijke visie is hoe het bijzondere karakter van deze straat kan worden versterkt en dat hetzelfde kan worden geconstateerd waar het gaat om de Bellavistastraat en omgeving.

Overweegt

Om de omstandigheden voor het betreffende gebied te verbeteren.

Besluit

Het college van B&W op te dragen een betere visie te ontwikkelen met betrekking tot het versterken van het betreffende gebied. Daarbij moet onder meer worden gedacht aan nog meer verscheidenheid, meer uitstraling en derhalve tevens het creëren van betere omstandigheden voor de detailhandel in dit gebied.

En gaat over tot de orde van de dag.

De motie kwam nog niet in stemming omdat de Nota Detailhandelsvisie werd aangehouden voor behandeling.

 
14-09-2008  

VVD: Rapid Transport System of de Postkoets?

 

Deze week (week 37) worden op de Geleraaf een aantal voorstanders en één tegenstander van het Rapid Transport System geïnterviewd. Twee jonge mensen zien het helemaal zitten en het raadslid Stork kiest voor de conservatieve benadering en is tegen. Hij vindt Almelo te klein voor dit soort moderne ontwikkelingen en het liefste zou hij een postkoets laten rijden vanaf de Woonboulevard naar de binnenstad.

Met nadruk zegt hij dat er voor verdere ontwikkeling geen geld is, maar dat de Raad opnieuw een budget beschikbaar zou kunnen stellen is kennelijk nog niet bij hem opgekomen.

De VVD heeft bij monde van Henk Sijgers al diverse malen een lans gebroken voor dit futuristische systeem en wel met de volgende motivatie:

1. het Rapid Transport Systeem zal de Woonboulevard, de ISPA, het Polmanstadion en het Twenteborg ziekenhuis op een snelle en betrouwbare manier met de binnenstad verbinden;
2. het Rapid Transport Systeem lost veel parkeer- en andere verkeersproblemen in de binnenstad op;
3. het Rapid Transport System zet Almelo op de kaart als een gemeente die op het gebied van vervoer ver in de toekomst wil kijken, net als met het verdiepte spoor;
4. voor het toerisme is een dergelijk systeem, vooral in de aanvang, een trekker van jewelste.

De VVD fractie is een groot voorstander van de doorontwikkeling van dit initiatief, stelt daar graag het benodigde krediet voor beschikbaar en wil als oppositiepartij wethouder Anthon Sjoers in deze ontwikkeling van harte ondersteunen en complimenteren met dit initiatief.

Voor verdere informatie:
VVD fractie: Henk Sijgers       hasijgers@home.nl       mobiel: 06-51615290

 
18-09-2008  

PvdA wil uitsluitsel over Hagenpark

 

Aan: College B en W, per email
Van: fractie PvdA

Betreft: Hagenpark

Almelo, 17 september 2008

Geacht College,

De fractie van de Partij van de Arbeid heeft kennisgenomen van het gegeven dat een bedrag van 500.000,– euro, bestemd voor een opknapbeurt van het Hagenpark, is overgeheveld naar de plannen die bestaan voor de herinrichting van de Henriëtte Roland Holstlaan.

Ook tijdens vergaderingen van het Wijkplatform Centrum komt de toekomst van het park regelmatig terug op de agenda.

Het is ons bekend dat er door Woningstichting Sint Joseph plannen worden ontwikkeld een nieuwe woonlocatie aan het Hagenpark te realiseren. Wij hebben in 2007 al eens een presentatie gehouden (De kortste weg naar Hof88 in 280 stappen) waarbij we uitgingen van het gegeven dat de ingang van Hof88 verplaatst zal gaan worden naar de kant van het Hagenpark.

Wij leggen u de volgende vragen voor:

Wat zijn de gevolgen voor de opknapbeurt van het Hagenpark nu er geen 500.000 beschikbaar is?
Wat is de stand van zaken met betrekking tot de plannen van Woningstichting St. Joseph?
Wordt in de plannen van Woningstichting St. Joseph rekening gehouden met onze eerder uitgesproken wens om Hof88 (Het Huis van de Amateurkunst) aan de kant van het Hagenpark te ontsluiten?

Hoogachtend, namens de fractie van de PvdA

Peter Elbertse

 
21-09-2008  

PvdA: veel vragen voor voorbereidende raad

 
Rondvraag voorbereidende raadsvergadering 23 september 2008

Partij van de Arbeid

Slachtofferhulp Almelo

Het Almelose Bureau Slachtofferhulp is niet meer beschikbaar in het politiebureau als ze geen subsidie meer krijgt. Zo meldde onlangs Radio Almelo. Onze fractie vindt het van groot belang dat slachtoffers van bepaalde misdrijven door een erkend en ervaren bureau worden ondersteund.

De PvdA fractie heeft de volgende vragen.

Klopt het bericht?
Het bedrag dat in 1992 is vastgesteld, is dat anno 2008 nog reëel?
Wat is de visie van de gemeente Almelo met betrekking tot Bureau Slachtofferhulp?

Rembrandtveld

In de Tubantia van 13 september jl. lazen wij het stukje m.b.t. bebouwing van het Rembrandtveld in de wijk Ossenkoppelerhoek. Onze fractie heeft hierover de volgende vragen:

In welk stadium bevinden deze plannen zich?
Is de wethouder bekend met de vele activiteiten die op dit veld plaatsvinden?
Bent u het met ons eens dat bebouwing van (een deel van) het veld gevolgen zal hebben voor de vele activiteiten?
Bent u het met ons eens dat de waarde van dit veld en de activiteiten voor de wijk enorm is en dat er geen vervangende plekken in de wijk te vinden zijn?
Bent u op de hoogte van de gevoelens van de wijkbewoners met betrekking tot dit veld en een mogelijke bebouwing hiervan?

Vluchtelingen

In de Volkskrant van 15 september 2008 stond het artikel “Vluchteling niet altijd overal gelijk”. In genoemd artikel wordt vermeld dat een vluchteling die met behoud van een uitkering wil studeren, dat van de ene gemeente wel, maar van de andere niet mag. De Wet Werk en Bijstand geeft gemeenten de vrijheid te bepalen of zij vluchtelingen toestaan met behoud van uitkering te studeren. In Nederland wonen 30 duizend hoogopgeleide vluchtelingen. Van hen is 29 procent werkloos. Volgens een woordvoerder van de UAF, stichting voor vluchtelingstudenten, vallen vluchtelingen die ver onder hun niveau werken, bijna altijd terug in een uitkering.

Dit alles brengt de PvdA-fractie tot het stellen van de volgende vragen:

Hoe is de situatie in Almelo? Mogen hoogopgeleide vluchtelingen met een uitkering studeren met behoud van hun uitkering?
Heeft het College een overzicht hoeveel hoogopgeleide vluchtelingen met een uitkering er zijn in Almelo? Zo niet, is het College bereid om dit uit te zoeken?
Is het College het met de PvdA eens dat kennis en talenten van hoogopgeleide vluchtelingen, wanneer die niet worden benut een verlies betekenen voor de Nederlandse samenleving?

Brug bij het zwembad

In Tubantia van 13 september staat een artikel met de mededeling dat de brug over het Almelo-Nordhorn kanaal wordt vernieuwd. We weten dat de Vriezebrug en het linkerbruggetje ook te maken hebben of hebben gehad met verwaarlozing, wat hoge kosten met zich meebrengt. De PvdA fractie heeft daar eerder al vragen over gesteld. Naar aanleiding van deze kwestie hebben we de volgende aanvullende vragen:

Hoe is de inspectie van de z.g. kunstwerken geregeld?
Vindt regelmatig onderhoud plaats van kunstwerken om gedwongen vervanging wat veel extra overlast voor gebruikers en veel extra kosten met zich meebrengt te voorkomen?
Hoe gaat u zulke situaties in de toekomst voorkomen?

 
22-09-2008  

VVD: Vraag verkoop wevershuisje

 

Bijna een jaar geleden speelde de problematiek rond het Wevershuisje, dank zij een raadsbreed aangenomen motie is de subsidie gecontinueerd.

Voor een meer structurele oplossing heeft zich in het beging van dit jaar Beter Wonen zich als koper voor het Wevershuisje gemeld.

Beter Wonen kondigde aan met de gemeente in onder handeling te gaan over aankoop van het Wevershuisje, met de garantstelling dat de Stichting weer jarenlang haar activiteiten zou kunnen voortzetten.

De VVD-fractie betreurt dat de afronding van de verkoop van het Wevershuisje zolang op zich laat wachten.

De VVD-fractie heeft de volgende vragen:

1. In welk stadium zijn momenteel de onderhandelingen met Beter Wonen.
2. Kunt U een termijn noemen waarin er duidelijkheid komt voor de Raad over het definitieve plan van de verkoop?
3. Tenslotte is onze fractie benieuwd naar de status van andere gemeentelijke panden, in 2003 is er voor de Raad een lijst gemaakt van alle panden die in gemeentelijk bezit zijn.
Op die lijst stond vermeld , wat de status/bestemming was/ is van zo’n gemeentelijk pand en of het pand evt. voor verkoop beschikbaar is.
Kunt u anno 2008 wederom zo’n lijst samenstellen voor de Raad.

De VVD-fractie

Voor deze Israa Abdullatif

 
22-09-2008  

CDA: Vragen over XL Businesspark

 

Vragen van het CDA

Bedrijvigheid XL Businesspark

Komend vanaf de A 35 is duidelijk te zien dat het eerste bedrijf Buiting Staalconstructie zich als eerste gaat vestigen. Zoals we via de media hebben vernomen, gaat ook het Almelose bedrijf Obimex richting het XL park. De CDA fractie heeft de volgende vragen:

· kan de wethouder aangeven hoe de belangstelling is voor vestiging op het bedrijvenpark?

· kan de wethouder ook aangeven hoe het zit met de interesse voor vestiging op de Almelose bedrijfsterreinen?

· het lijkt erop dat bouwgigant Hornbach (volgens de media goed voor 150 arbeidsplaatsen niet naar Enschede gaat. Ziet de wethouder mogelijkheden dit bedrijf naar Almelo te halen wellicht op het XL park of op een andere zichtlocatie? Zijn er al contacten met Hornbach geweest?

de Rietmavo

De buurt ergert zich aan de uitstraling van het pand ‘de Rietmavo’, waar de laatste jaren niets meer aan gedaan is. Beter Wonen, de eigenaar van het pand is op de hoogte gesteld van deze ergernissen.

Gaarne verkrijgen wij van het college een antwoord op de volgende vragen:

Is het college ook op de hoogte van deze ergernissen?
Wat is de stand van zaken omtrent de plannen met de Rietmavo?
Wat is de tijdsplanning van deze plannen?

 
23-09-2008  

VVD: Vragen over Overijsselse Ombudsman

  Geacht College,

In de bijlage aan deze brief staat een verslag van een bezoek dat de Overijsselse Ombudsman onlangs aan onze fractie heeft gebracht.

Naar aanleiding van dit verslag heeft de VVD-fractie de volgende opmerking en vragen:

Dit voorjaar is het jaarverslag van de Overijsselse Ombudsman gepubliceerd en gezien er naar verhouding weinig klachten uit Almelo komen en de Overijsselse Ombudsman dat zeer opmerkelijk vindt, heeft de VVD-fractie de volgende vragen:

1. Heeft het College in haar eigen interne besprekingen het bovengenoemde verslag aan de orde gesteld?
2. Zo ja, welke conclusies heeft u uit dit verslag getrokken.
3. Hoe is het met de bekendheid en affiniteit met deze vorm van klachtenvoorziening in het gemeentelijke apparaat gesteld?
4. Werkt bijvoorbeeld het klachtenregistratiesysteem in de praktijk naar tevredenheid?
5. Aan wie rapporteert de Almelose klachtencoördinator?
6. Acht het College het nuttig om de bekendheid van de Overijsselse Ombudsman als onafhankelijke klachtenvoorziening te vergroten?
7. Acht het College het nuttig om intern het onderwerp “klachtherkenning”, concreet aandacht te geven en zo ja op welke wijze?

De VVD-fractie kijkt met belangstelling uit naar uw antwoord,

Met vriendelijke groetG.H. van Woudenbergh,
Fractievoorzitter.


Bijlage: verslag bezoek Overijsselse ombudsman aan de VVD-fractie


Lees verder...

 
27-09-2008  

PvdA: voorlopig geen bomenkap Nijrees

 

Aan: College B en W, per email  Van: fractie PvdA

Betreft: Voorgenomen kap 120 bomen in plan Nijrees Noord

Almelo, 27 september 2008

Geacht College,

De fractie van de Partij van de Arbeid heeft kennisgenomen van het gegeven dat het college een kapvergunning heeft aangevraagd voor 120 bomen voor het nieuwbouwplan Nijrees Noord. In de raadsbrief van 10 mei 2008 is de raad op de hoogte gebracht van het voornemen om in het plangebied van de Weezebeekzone (benaming uit het Masterplan 2004) het plandeel Nijrees Noord in ontwikkeling te brengen Middels een raadsbrief (10 mei 2008) is de raad op de hoogte gebracht van dit voornemen. Van dit plan is inmiddels een beeldkwaliteitplan opgesteld (5 juli 2008). Tevens is de al eerder genoemde kapvergunning aangevraagd voor de kap van 120 bomen en is begonnen met het uitzetten van de kavels.
Helaas moeten wij constateren dat er enige discrepantie lijkt te zijn tussen het stedenbouwkundig plan en de oorspronkelijke visie zoals uitgedragen is in het Masterplan 2004, Tevens moeten wij helaas constateren dat het bestemmingsplan nog niet is vastgesteld in de raad en dat er momenteel geopereerd wordt onder een vrijstelling artikel 19 WRO.
Het nu voorliggende plan anders ingevuld lijkt te worden dan oorspronkelijk in het Masterplan is vastgelegd. Ook worden er onomkeerbare acties ondernomen zoals o.a. de kap van 120 bomen, waaronder enkele die voor zouden komen op de lijst van te beschermen bomen.

De fractie van de PvdA vraagt het college de kapvergunning pas dan ten uitvoer te brengen na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan.

Hoogachtend, namens de fractie van de PvdA,  Michiel Rotteveel

 
28-09-2008  

VVD: De markt -of Sjoers?- bepaalt

 

De Markt bepaalt, dat was ons thema in juni jl. bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2008 en op Raadsvergadering van 24 juni, de historische vergadering waarbij drie majeure onderwerpen werden behandeld, namelijk het Stadhuis, de Binnenstadvernieuwing en Waterrijk.

Waarom kozen we als fractie voor dit thema? Omdat de gemeente Almelo de voorwaarden schept voor deze grote projecten, maar uiteindelijk de Markt bepaalt wat er van doorgaat.
De VVD-fractie heeft door een liberale bril gekeken naar de ophanden zijnde ontwikkelingen, vanuit het uitgangspunt, dat de behoefte aan nieuwe huizen, kantoren en verdere bouwactiviteiten uiteindelijk bepaalt wordt door het gegeven of de centen die er voor nodig zijn beschikbaar zijn. Het moet namelijk allemaal wel gefinancierd worden, ergens moet iemand zeggen “ik sta er garant voor dat de centjes worden terug betaald”.

‘Zorgen in Almelo om Kredietcrisis’ was de kop van Tubantia dit weekend (27 september), met daar bij vermeld ‘Sjoers verwacht gevolgen voor Waterrijk’.

Geen paniek, wel zorgen. Mar volgens mij was de krediet crisis in juni jl. ook al aan de gang. Wat minder heftig als op dit moment, maar de wethouder van financiën kopte tijdens het begrotingsdebat nog dat Almelo er financieel nog nooit zo gezond voor heeft gestaan. Het kan verkeren drie maanden later.

In die bewuste raadsvergadering werd de VVD-fractie stevig door het College en andere fracties aangevallen over ons adagium de “Markt bepaalt”. Sjoers zei in zijn antwoord tegen onze fractie “de Raad, die bepaalt en de Markt voert uit”. Inderdaad is het zo dat de Raad de voorwaarden schept, maar of het door de Markt wordt opgepakt, dat bepaalt de Markt helemaal zelf!

De huidige financiële wereld staat volledig op zijn kop. Financiële waarden waar jarenlang iedereen een rotsvast vertrouwen in had, vallen om als blaadjes van de boom. Dat heeft voor veel burgers en bedrijven, maar ook overheidsorganisaties, grote consequenties, met een naar gevoel van onzekerheid voor alle betrokkenen.

Maar om nu, zoals Sjoers doet, terugtrekkende bewegingen te maken over bijvoorbeeld wat de gevolgen voor Waterrijk kunnen zijn, dat komt bij mij meer over als je indekken. Alsof Waterrijk alleen door de huidige financiële ontwikkelingen in de problemen kan komen.

Maar dat vind ik een verkeerd signaal, slecht voor het consumentenvertrouwen, drie maanden nadat hij dit plan met verve in de Raad verdedigd heeft. Waterrijk kan nog steeds een bijzondere wijk worden in Twente.
Maar de kredietcrisis mag niet worden opgevoerd als een slap excuus als het totaal anders gaat lopen met deze prestigieuze nieuwe wijk in Almelo.

De waarschuwingen en zorgen zijn diverse keren in de Raad door onze fractie uitgesproken. Er zijn zorgen over de demografische ontwikkelingen in ons land en in Twente in het bijzonder. En over het totaal ontbreken van regie vanuit de provincie en regio, over waar er gebouwd mag worden in Twente. Vooral dit laatste is een veel groter probleem voor Waterrijk. De kredietcrisis komt er dan nog eens bovenop, maar die gaat wel weer voorbij. Maar teveel gebouwde huizen op plekken waar ze eigenlijk niet horen, blijven nog jaren staan!

Zou Waterrijk dan toch het Waterloo van deze wethouder worden?

Gerrit van Woudenbergh
VVD-fractie

 
28-09-2008  

Antwoord college op PvdA vragen

 

Geachte mevrouw Nijhuis,

Uw brief van 3 juli 2008 hebben wij ontvangen. Vraag 1 kunnen wij als volgt beantwoorden:

Mede door ziekte van de projectleider zijn de werkzaamheden enigszins vertraagd. Inmiddels is

een nieuwe projectleider aangesteld. Momenteel wordt nog gewerkt aan het uitwerkingsplan en de deelplannen. Het uitwerkingsplan en de deelplannen evenals de prioritering voor uitvoering van de deelpannen worden door het College vastgesteld. Vervolgens worden de uitgewerkte deelplannen en de prioritering naar verwachting nog dit jaar aan de Raad voorgelegd.

Betreffende de vragen 2, 3 en 4 kunnen wij u het volgende mededelen.

Met het bestuur van Oranje Nassau zijn diverse gesprekken gevoerd door of namens de

Sportraad. In het gesprek op 10 maart 2008 heeft de Sportraad aan Oranje Nassau gevraagd de wensen op papier te zetten. Het bestuur van Oranje Nassau heeft vervolgens in haar brief van

20 maart 2008 het verzoek met onderbouwingen van de wensen schriftelijk ingediend bij de Sportraad.

Overigens heeft naar aanleiding van die gesprekken met de Sportraad wel mondelinge terugkoppeling plaatsgevonden, zowel bestuurlijk als ambtelijk. Naar aanleiding van de gesprekken is getracht een aantal wensen op informele wijze te regelen.

Zodra er zaken zijn of afspraken worden gemaakt waarvan het zinvol is die schriftelijk vast te leggen zal dat zeker gebeuren.

Naar aanleiding van de gesignaleerde knelpunten zijn de volgende maatregelen al genomen:

- Er zijn twee units geplaatst als oplossing voor het gebrek aan commissie- en vergaderruimte.

- In de Voorjaarsnota is voorgesteld een bedrag van € 100.000,-- beschikbaar te stellen voor het oplossen van het capaciteitsgebrek.

- De Sportraad heeft met de voetbalvereniging La Première overleg gevoerd over het medegebruik van een veld van La Première door O.N. op de zaterdagen. La Première heeft haar medewerking toegezegd.

Verwacht wordt dat concrete afspraken hierover binnenkort kunnen worden vastgelegd.

- In de hoek bij het nieuwe kleedgebouw op het parkeerterrein van O.N. wordt een

voetpad aangelegd zodat de voetballers langs een korte weg op een veilige manier de

velden van La Première kunnen bereiken.

- De verharding van het nog onverharde deel van het parkeerterrein heeft voor de Sportraad geen prioriteit. Onderzocht is of de verharding meegenomen kan worden bij de aanpassing van de infrastructuur in het gebied mede in relatie tot de bouw van IISPA. Inmiddels is gebleken dat dit niet mogelijk is. Het bestuur van O.N. is daarover mondeling geïnformeerd.

De mogelijkheid voor uitbreiding van de fietsenstalling is nog in onderzoek. Bovendien worden verdere maatregelen in samenspraak met O.N. besproken. Hieromtrent zal de sportraad voorstellen doen en zal het college een deelplan vaststellen.

Tijdens de overbruggingsperiode zullen de noodzakelijke vervangingen en het reguliere

onderhoud gewoon doorgaan.

De intentie van alle betrokkenen is om O.N. tot het moment van de verhuizing zo goed

mogelijk te laten functioneren op het sportpark Ossenkoppelerhoek.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Almelo,

de secretaris, de burgemeester

Archief
Terug naar vorige pagina