Politiek nieuws


Plaatsing  
 
05-08-2009  

CDA wil code voor goed openbaar bestuur

 

ALMELO - Het CDA in Almelo wil dat de door minister ter Horst gelanceerde 'Code voor goed Openbaar Bestuur' ook in Almelo gaat gelden. Een brief met die strekking heeft CDA-fractieleider Henk Slettenhaar aan het Almelose college van B&W gezonden.

Naschrift redactie: En wij maar denken dat de genoemde zaken in de code altijd al heel normaal zouden zijn. Blijkbaar is er dan toch wat mis in bestuurlijk Almelo. Kan men mooi de hand in eigen boezem steken. We zullen het zien bij de kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezing in maart 2010.


CDA-brief Code Openbaar Bestuur

 
05-08-2009  

B&W besluiten dd 4 augustus 2009

 


B&W besluitenlijst dd 04-08-2009
Aankoop Haven NZ 37 - Scheepvaarthuis
Herbenoeming bezwarencie. Soc. Zekerheid
Nota bedrijventerreinen in perspectief tot 2020
Afwijzing verzoek midgetgolf 't Maatveld
Antwoord brief CDA-alcoholmatiging
Regeling WMO-adviesraad
Raadsbrief regeling WMO-adviesraad
Evaluatie Almelose wijkaanpak
Raadsbrief evaluatie Almelose wijkaanpak
Versterking procesmanagement Zorgstructuur
Project Eergerelateerd geweld
Geen deelname website regelhulp en WMO
Wet Wro > Wijziging binneninrichting Twentelaan 10
Ontheffing plaatsen stacaravan Wilgenstraat 66 Aadorp
Vestigen kringloopwinkel F. van Eedenstraat 3
Subsidie renovatie pand Grotestraat 114
Raadsbrief jaarverslag BMCH 2008
Evaluatie Blauwe Zone Kerkelanden eo
Onderhandse gunning stedenbouwkundig ontwerp Waterrijk
Verzamelbesluit wijzigen Begroting 2009
Portefeuillesamenstelling weth. van Marle
éénmalige benoeming trouwambtenaar

 
07-08-2009  

SP zet vraagtekens bij sluiting De Blokkendoos

 

ALMELO – Fractievoorzitter Javier Cornelissen vraagt zich af of het college van B & W een koerswijziging heeft gemaakt t.a.v. vestigingslocaties voor kinderdagverblijven. Cornelissen vraagt zich dat af gelet op de koers die de gemeente heeft gevaren bij de Raad van State-uitspraak over kinderdagverbijf De Blokkendoos aan de Vogelweide. De Blokkendoos moet van het college binnen drie weken sluiten op basis van verkeersnormen terwijl het volgens Cornelissen feitelijk gaat om een ordinaire burenruzie.
Ook vindt Cornelissen dat het college in deze jarenlange strijd te weinig heeft gedaan om andere huisvesting in de wijk Windmolenbroek te vinden. Volgens Cornelissen zijn alle aangedragen alternatieven door het college afgewezen, ook die alternatieven die de woningstichting Beter Wonen heeft aangedragen. De SP-chef vreest zelf dat het college een koerswijziging heeft gemaakt en kinderdagverblijven nu alleen nog op bedrijventerreinen wil huisvesten in plaats van juist dichtbij in de woonomgeving.

Wethouder Kuiper reageert met de opmerking dat De Blokkendoos niet ach en wee moet roepen. Lees zijn reactie in Tc Tubantia.

< De Blokkendoos aan de Vogelweide 2


SP brief over de Blokkendoos

 
12-08-2009  

B&W besluiten dd 11 augustus 2009

 


B&W besluitenlijst 11-08-2009
Afwijzen vergunning Grandcafé De Rechter
B&W-antwoord op brief VVD-vragen over recessie
24-uurs opvang drugsverslaafden aan Vriezenveenseweg
Evaluatie Almelose wijkaanpak
Kepa jaarverslag
Raadsbrief Kepa jaarverslag
Vestigen dagopvang allochtone ouderen Zeven Bosjes 113
Weigeren vestiging De Blokkendoos Broekerheide 68
Wijzigen/intrekken mandaten ambtelijke afd. ROM
Burgerjaarverslag 2008
B&W-besluit Burgerjaarverslag 2008
Raadsbrief Burgerjaarverslag 2008
Voorbereidingsproces Programmabegroting 2010

 
18-08-2009  

Anthon Sjoers stopt als wethouder

 

ALMELO - Wethouder Sjoers is niet langer beschikbaar als wethouder voor het CDA, dat meldt het persbericht van CDA-fractieleider Henk Slettenhaar. Later meer 


Persbericht CDA - wethouder Sjoers niet langer beschikbaar

 
18-08-2009  

VVD: Weigeren rijkssubsidie Fortezza terecht

 

ALMELO - VVD-fractieleider Gerrit van Woudenbergh vraagt zich af wanneer 'het kwartje nu eens valt' bij het college als het gaat om de geweigerde woningbouwstimuleringssubsidie door minister van der Laan. Het college had een aanvraag gedaan om het kwakkelende project Fortezza vlot te trekken maar van der Laan wees de aanvraag af. Volgens de VVD-voorman volkomen terecht omdat die subsidie juist bedoeld was om sociale woningbouw en de bouw van startershuizen te stimuleren en niet alleen bedoeld als ondersteuning van de bouwsector.
Wethouder Sjoers snapte niets van de afwijzing omdar volgens hem de aanvraag aan alle criteria voldeed. Door de weigering van de minister viste Almelo achter het net terwijl de buurgemeenten wel hun aanvraag gehonoreerd kregen.

Van Woudenbergh komt in zijn brief ook terug op zijn stokpaardje het nieuwe stadhuis op de plek van Fortezza (panoramabeelden) te bouwen in plaats van aan de Markt. Voordien wilde de liberale leidsman een nieuw stadhuis onderbrengen in het Twenthecentrum dat te boek staat als industrieel monument. Daarvoor ontketende hij samen met D66 een hele aktie, maar de raad ondersteunde bij meerderheid het collegevoorstel.
In de bijlage de brief van Van Woudenbergh aan het college van B&W.


Brief VVD: Minister weigert terecht subsidie voor Fortezza

 
19-08-2009  

B&W besluiten dd 18 augustus 2009

 


B&W besluitenlijst dd 18 augustus 2009
Ontbindingsberoep bouwplan Chiel Dethmerstraat
Afkoppelplan hemelwater Turfkade (Bolletje)
Aanvullende mandatering wet BAG en wet WION
B&W Raadsbrief Schone Stad
RV Raadsbrief Schone Stad
Ontheffing kantoorunits Soweco
Wet geluidhinder Wilgenstraat Aadorp
Convenant FSC-hout verbreden
Verzoek tribune avc Heracles - rijksmonuument
Advies tribune avc Heracles - rijksmonument
Voortgang verkoop Essent aan RWE
Raadsbrief voortgang verkoop Essent aan RWE
Maatregelen influenza H1N1
Raadsbrief maatregelen influenza H1N1

Archief
Terug naar vorige pagina