Politiek nieuws


Plaatsing  
 
01-05-2012  

PvdA viert 1 mei met ruzie in R.K. Elisakerk

 

ALMELO – De Dag van de Arbeid was voor de PvdA in Almelo geen dag voor de vrede in eigen gelederen. Reden, de 1 mei viering in de R.K. Elisakerk aan de Rembrandtlaan. Oud- wethouder Bert Kuiper twitterde vooraf dat hij het een schande vond dat de viering in een Rooms katholieke kerk werd gehouden en stak via een tweet ook nog een ‘vingertje’ op dat het college van B&W het vooral niet moest wagen om op die dag (dinsdag) zoals normaal te vergaderen. Kuiper meldde ook nog dat hij alleen bij begrafenisdiensten in kerken komt.
Schijnbaar horen gelovigen dus volgens Kuiper ook niet bij de PvdA thuis!

De PvdA hield tijdens de viering een debat onder het motto “De zwaksten worden het hardst getroffen – Het kán en moet anders!” met als panelleden: Marleen Barth (fractievoorzitter Eerste Kamer en voorzitter GGZ Nederland), Marianne Velthuis –(Regiodirecteur InteraktContour) – decentralisatie AWBZ functie begeleiding in de Wmo, Jolida Spekreijse-Voetelink (Lid College van Bestuur de Ambelt) – Passend Onderwijs, Arco Hofland (voorzitter Vluchtelingenwerk Overijssel en burgemeester Rijssen-Holten) – bezuinigingen Vluchtelingenwerk en inburgering en Mieke Kuik – Verweg (wethouder o.a. sociale zaken). Allen geen aanhanger van het minderheidskabinet Rutte t.a.v. het welzijnsbeleid.

Fotoreportage: Coen Mulder
 

Fotoreportage (12 foto's)...

 
02-05-2012  

B&W besluiten d.d. 1 mei 2012


Er is geen bijlage over het B&W besluit t.a.v. de vraag van projectontwikkelaar van der Looy (OMA BV) over compensatie in grondprijzen t.a.v. de locaties Het Kolkje en Bornerbroeksestraat ( van aws Beter Wonen).
B&W heeft van der Looy voorgesteld (zie afb.) om zijn bouwplan met 77 appartementen te realiseren op de hoek van Rechteren Limpurg singel/Kolthof singel. Ontsluiting via de Horstlaan en maximaal 14 verdiepingen hoog, zijn de basisgegevens. De grondprijs wordt pas bepaald als er een definitief ontwerp is.
De 77 appartementen voor Woonzorg Nederland maakten onderdeel uit van het voormalige plan Fortezza.

Update:
Ontbrekende stukken alsnog (onderaan>) toegevoegd
 


B&W besluitenlijst 1 mei 2012
B&W besluit: Ontwerpbestemmingsplan Kunsthal Indië
B&W besluit: Afwijzen bouw 2e woning Maardijk
B&W besluit: Resultaten monitor 'Ik lekker fit'
B&W besluit: Antwoordt VVD - E-oplaadpunten
Antwoordbrief: E-oplaadpunten (aan VVD)
B&W besluit: antwoord op vragen over winkels Grotestraat
Antwoordbrief: op vragen over winkelgebied Grotestraat
B&W besluit: over vragen aanleg glasvezelnetwerk
Antwoordbrief: over vragen aanleg glasvezelnetwerk
B&W besluit: vergoeding fundering Van de Waalslaan
B&W besluit: antwoord LKA - Wissink/Bornsestraat
Antwoordbrief: LKA vragen over Wissink/Bornsestraat
B&W besluit: Ontwerpbestemming Kerkhofsweg/Ootm.str
Raadsvoorstel: Ontwerpbestemming Kerkhofsweg/Ootm.str
B&W besluit: monitor personele bezuiniging
Raadsbrief: personele bezuiniging
Monitor tussenstand personele bezetting
B&W besluit: ter afdoening portefeuillehouders
B&W besluit: claim Van der Looy (OMA BV)
B&W brief: aan Van der Looy, Weert
Raadsbrief: uitleg afwijzen claim Van der Looy

Fotoreportage (1 foto's)...

 
04-05-2012  

€ 1.295.716,00 juridische kosten in 3 jaar

 

ALMELO – De gemeenteraad heeft weer kennis kunnen nemen van buitensporige financiële lasten. In drie jaar tijd gaf het college van B&W bijna 1,3 miljoen euro uit aan juridische adviezen van derden. In 2009 was dat een bedrag van € 520.396,00 en in 2010 van € 429.919,00 In 2011 zakte dat verder naar € 345.401,00
De bedragen lopen ook parallel met zaken als het weigeren van een horecavergunning in het voormalige pand van V&D met de gijzeling ten stadhuize tot gevolg. De jarenlange juridische strijdt met Dolle Pret over feestavonden op de bovenverdieping en uiteindelijk de gemeenteraad ingreep omdat het voordien ook was toegestaan en andere zaken die te maken hebben met vergunningverleningen.
Inmiddels zakken de uitgaven, want de kas is leeg en dure plannen verdwijnen in de ijskast. Horeca in het pand van V&D mag nu eveneens weer, want de in 2017 geplande sloop is volledig van de baan. Het vigerende bestemmingsplan en de structuurnota hebben horeca nooit verboden, alleen de visie van het 'Knip-college' goldt en dat kost goud blijkt achteraf.

 
09-05-2012  

B&W besluiten d.d. 8 mei 2012


Hier op deze foto van http://toenwasalmelonogmooi.nl loopt de Aa onder de Grotestraat Zuid door, pal langs het voormalige kantoor van de Twentsche Courant. Nu zit er ijssalon van Olffen.
De brugoverkapping moet worden verfraait en worden gerelateerd aan Neerlands eerste astronaut Wubbo Ockels, wiens wiegje in Almelo stond.

Om de hoek, op 't Schokland, wordt de braakliggende grond voor circa 2,5 euroton verkocht aan het bouwconsortium. Het consortium krijgt als tegenprestatie 6 euroton om de belendende percelen te verkrijgen voor haar nieuwe bouwplan.
Gaan Jo Jansen en het belendende Jugendstilpand van eigenaar Jan Torny dan tegen de vlakte?
 

< De foto hiernaast (en meerdere) is/zijn hier te vinden.


B&W besluitenlijst 8 mei 2012
B&W besluit: Verkoop en subsidie Hinnen-locatie
Raadsvoorstel: Verkoop en subsidie Hinnen-locatie
B&W besluit: Ontwerpbestemmingsplan Nijrees Zuid
B&W besluit: Ontwikkeling nieuwbouw stadion Heracles
Raadsbrief: Ontwikkeling nieuwbouw stadion Heracles
B&W besluit: Wubbo Ockelsbrug - Grotestraat Zuid
B&W besluit: Antwoord Woonvisie, vragen PvdA
Antwoordbrief: vragen PvdA over Woonvisie
B&W besluit: invest. en expl. P-garage NS P&R
Nota: invest. en expl. P-garage NS P&R
B&W besluit: Europese aanbesteding regiocentrale
B&W besluit: Waterwinst
Persbericht: Waterwinst
B&W besluit: Gegrond bezwaar kookactiviteit Plompstraat
B&W besluit: 400 jaar Turks/Nederlandse betrekkingen
Raadsbrief: 400 jaar Turks/Nederlandse betrekkingen
B&W besluit: klacht H. Stegehuis - verjaring eigendom
Raadsbrief: inzake verjaring eigendom steegje
B&W besluit: strategie Crematoria Oost Nederland
B&W besluit: Antwoordt D66 inzake nieuw stadhuis
Antwoordbrief: Vragen D66 investeringen nieuw stadhuis
B&W besluit: Renteherziening tweetal geldleningen
B&W besluit: Inzake voorlopige Jaarverantwoording 2011
Raadsvoorstel: Besluit voorlopige Jaarverantwoording 2011

 
11-05-2012  

Uitstel bouw stadhuis, OZB 15% duurder in 3 jaar


Wethouder Jan van Marle heeft de 'financiële leidsels' strak in handen gekregen en kent nu alle 'potjes' van de gemeente.
Afwijken van de voorstellen in de Voorjaarsnota betekent ook dat tegelijkertijd financiële dekking gezocht moet worden. Dat geldt voor zijn collega's net zoals voor de gemeenteraad.
 

ALMELO - De gemeente Almelo treft voorzieningen voor bijna 65 miljoen euro om begrotingstekorten weg te werken. Ruim 40 miljoen euro wist wethouder Jan van Marle te halen uit allerlei reservepotjes, maar het ontbrekende moet worden gedicht met structurele en incidentele maatregelen.
Ook sneuvelden investeringsplannen. Nieuwbouw van een stadhuis is in ieder geval twee jaar uitgesteld en de jaarlijks toegevoegde reserve van dik 4 miljoen euro (x2) gaat nu op aan andere kosten. Binnen twee jaar moet ook duidelijk zijn of huur van nieuwbouw een mogelijke oplossing is.

In Waterrijk wordt door het Grondbedrijf 138 ha afgeschreven als woningbouwlocatie en krijgt weer agrarische bestemming. Het gebied tussen Aadijk en Westermaatsweg wordt wel ontwikkeld. Het verlies in Waterrijk is 25 miljoen euro. In de Jaarcijfers 2011 van het Grondbedrijf werd al een verlies van 21 miljoen euro ingeboekt.

Wijkvoorzieningen als De Kolk en Goossenmaat gaan dicht en de activiteiten gaan naar 't Dok en 't Veurbrook als nieuwe MFA's onder één bestuurlijke leiding. De bibliotheek moet in de komende jaren opnieuw inleveren. Dit keer loopt het op naar 1,6 euroton. Sluiting van een filiaal wordt daardoor waarschijnlijk maar dat is aan de directie en het bestuur. Ook andere subsidieontvangers en sport worden niet ontzien.

De OZB gaat in drie jaar met 3 x 5 procent omhoog. Daar komt de verlegging van de rioolheffing naar pandeigenaren nog bovenop.
Het college van B&W wil alle schulden die zijn opgebouwd voor de nieuwe gemeenteraadverkiezing in 2014 wegwerken. Dit jaar moet de voorgenomen daling aan personeel (100 fte) worden afgerond. Voor een groot deel is dat al gerealiseerd.
Het college heeft de Voorjaarsnota 2012 de titel 'Stad financieel in balans' meegegeven.


Voorjaarsnota 2012: 'Stad financieel in balans' (pdf)

Fotoreportage (1 foto's)...

 
16-05-2012  

B&W besluiten d.d. 15 mei 2012

 


B&W besluitenlijst 15 mei 2012
B&W besluit: Vragen afzien leges project Rondhuisstraat
Antwoordbrief VVD: Afzien leges project Rondhuisstraat
B&W besluit: Vragen concept Woonvisie 2020
Antwoordbrief: Vragen concept Woonvisie 2020
B&W besluit: vragen subsidie stadscarillon
Antwoordbrief: vragen subsidie stadscarillon
B&W besluit: vragen stationsomgeving
Antwoordbrief: vragen stationsomgeving
B&W besluit: Europese aanbesteding WMO-hulpmiddelen
B&W besluit: Sociale agenda 2020
Raadsvoorstel: Sociale agenda 2020
B&W besluit: Vragen wietplantage De Riet
Antwoordbrief: Vragen wietplantage De Riet
B&W besluit: Ontwerpbegroting Crematoria Twente
Raadsbrief: Ontwerpbegroting Crematoria Twente
B&W besluit: Antwoord op vragen stadhuis
Antwoordbrief: op vragen over stadhuis
B&W besluit: Over vragen notulen B&W
Antwoordbrief: Over vragen notulen B&W
B&W besluit: Ter afdoening portefeuillehouders
B&W besluit: Vragen herijken ecologische hoofdstructuur
Antwoordbrief: Vragen herijken ecologische hoofdstructuur
B&W besluit: Vragen over binnenstad
Antwoordbrief: Vragen over binnenstad

 
16-05-2012  

De pyrrusoverwinning van raadslid de Olde

 

ALMELO – Onlangs nam de gemeenteraad het besluit om circussen met wilde dieren te weren in de gemeente Almelo. PVA-raadslid Harry de Olde kon zijn geluk niet op en Overijsselse dierenwelzijnsactivisten hosten na afloop rond op de gang voor de raadszaal.

De Olde houdt van dieren en maakt zich daar vaker sterk voor. Hij is tevens actief om geld in te zamelen voor de bouw van een nieuw dierenasyl en daar is niets mis mee, maar de overwinning t.a.v. het weren van circussen met wilde dieren is een pyrrusoverwinning. Gemeenten mogen namelijk helemaal geen verbod uitvaardigen.

In Binnenlands Bestuur staat uitvoerig omschreven dat gemeentelijke verboden niet rechtsgeldig zijn. Gemeenten moeten zich houden aan de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. Dat is in 2009 ook bevestigd in een uitspraak van de Raad van State over de gemeente Winschoten, die ten onrechte een circus weigerde.
Zou het college van B&W dat geweten hebben?

 
19-05-2012  

LKA verbolgen inzake Theatersubsidie

 

ALMELO – Raadslid Gerwin Kamphuis (LKA) is verbolgen over de houding van het merendeel van zijn collega’s inzake de niet bestede subsidiegelden voor het Theaterhotel. Het Theaterhotel kreeg in 2005 drie miljoen euro als investeringskapitaal voor het theater. Een nieuw dak, trekwand en laad- en losdock en dergelijke konden daarmee worden bekostigd. Kamphuis kreeg signalen dat niet alles volgens het investeringslijstje uit 2005 was verlopen terwijl dat in 2010 al afgerond had moeten zijn, ging op onderzoek en stelde vervolgens vragen aan verantwoordelijk portefeuillehouder Gerrit van Woudenbergh (VVD). Deze kwam uiteindelijk met antwoorden en legde de ‘erfenis’ van zijn voorganger Bert Kuiper (PvdA) bloot. Ruim één miljoen euro is niet uitgegeven volgens het boekje en deels ligt het geld nog op de plank bij het Theaterhotel. Het college van B&W stelde tevens voor om het Theaterhotel alsnog de gelegenheid te geven het ‘gereserveerde’ geld te besteden zoals het was afgesproken.
Dat nu was Kamphuis een brug te ver. Hij wilde de strikte regels volgens de afspraak 2005 toepassen en het niet besteedde geld terug in de gemeentekas. Temeer daar het Theaterhotel verzuimde de omissie bij de gemeente te melden. Op zich een juiste conclusie, maar de meerderheid van de raadscollega’s van Kamphuis vindt dat het Theaterhotel alsnog haar verzuim mag goedmaken door de voorgenomen investering alsnog tot uitvoering kan worden gebracht.
Het bracht Kamphuis tot de onderstaande tekst per email aan zijn raadscollega’s en het college van B&W.
 

Almelo, 19 mei 2012

Geacht college, gemeenteraad,
Bij deze spreek ik mijn teleurstelling uit over het feit dat de gehele gemeenteraad, behalve LKA, met het collegevoorstel voor een 2e kans aan het Theaterhotel heeft ingestemd. Terwijl het Theaterhotel voor meer dan 1.000.000 euro aan verplichtingen niet is nagekomen, ziet de raad dit door de vingers. LKA was als enige voor ingebrekestelling, zoals dat zou moeten volgens de overeenkomst met het Theaterhotel uit 2005.

Dolle Pret krijgt na wat kleine overtredingen meteen dwangsommen om de oren geslagen voor totaal 50.000 euro. Hierbij spreek ik dus tevens mijn teleurstelling uit dat mijn idee om Dolle Pret dan ook maar soepel te behandelen met terugwerkende kracht, door bijna de gehele gemeenteraad is weggestemd.

Waarom wordt de een wel en de ander niet soepel behandeld is dan de vraag ?

Met vriendelijke groet,

Lijst Kamphuis Almelo

Gerwin Kamphuis

 

 
23-05-2012  

B&W besluiten d.d. 22 mei 2012

 


B&W besluitenlijst 22-05-2012
B&W besluit: Bestemmingsplan Woonboulevard
Raadsvoorstel: Bestemmingsplan Woonboulevard
B&W besluit: Ontwerpbestemming Kerkelanden
Raadsbrief: Ontwerpbestemming Kerkelanden
B&W besluit: Bestemmingsplan Nijrees
Raadsvoorstel: Bestemmingsplan Nijrees
B&W besluit: Veiligheidsinvestering IISPA-FAG turnhal
B&W besluit: Voorontwerp plan Kollenveld/Bornsestraat
Raadsbrief: Voorontwerp bestemming Kollenveld/Bornsestraat
B&W besluit: Antwoordt D66 op vragen binnenstad
Raadsbrief: Antwoordt D66 op vragen binnenstad
B&W besluit: Voorontwerp bestemming Groene Long West
Raadsbrief: Voorontwerp bestemming Groene Long West
B&W besluit: Voorontwerp bestemming Sluitersveld
Raadsbrief: Voorontwerp bestemming Sluitersveld
B&W besluit: Bezwaar Kreatief Centrum
B&W besluit: Samenwerking - St. Almelo-Parkstad
Raadsbrief: Samenwerking - St. Almelo-Parkstad
B&W besluit: Wet tijdelijk huisverbod
Raadsbrief: Wet tijdelijk huisverbod
B&W besluit: VTH (vergunning, toezicht, handhaven)
Raadsbrief: VTH (vergunning, toezicht, handhaven)
B&W besluit: Voortgangsreport humane spoedlijst bodem
Raadsbrief: Voortgangsreport humane spoedlijst bodem
B&W besluit: Stedelijk waterplan binnenstad
B&W besluit: Ontwerpbegroting veiligheidsregio Twente 2013
Raadsvoorstel: Ontwerpbegroting veiligheidsregio Twente 2013
B&W besluit: Wandelgangenakkoord
Raadsbrief: Wandelgangenakkoord
B&W besluit: Ter afdoening portefeuillehouders
B&W besluit: Quickscan Conceptis
Raadsbrief: Quickscan Conceptis
B&W besluit: Subsidie Duurzaam Veilig
Quickscan Conceptis
Second opinion Locatus

 
23-05-2012  

Reactie PVA op pyrrusoverwinning circussen


Wat zegt juridisch adviseur inzake Bestuursrecht J. Eshuis hierover:

Verbieden wilde dieren in strijd met de wet.
Wij willen het “feestje” van Harry de Olde van de Partij Vrij Almelo niet bederven maar de door hem ingediende motie die nota bene door een meerderheid in de gemeenteraad is aangenomen is in strijd met de wet.

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft bij uitspraak van 26 augustus 2009 (LJN: BJ6075) het volgende aangegeven. Nederland kent de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. Deze wet is dusdanig van opzet dat er wetstechnisch sprake is van een zogenaamde uitputtende wetgeving. En dat betekent vervolgens weer dat er voor andere wetgevers (lees gemeenteraad) geen plaats meer is om nadere regels te stellen.

Bijzonder daarbij is dat de regering bewust heeft afgezien van het stellen van nadere regels voor circussen. De Afdeling Bestuursrechtspraak geeft daarbij aan dat het dan vervolgens niet aan de gemeenten is om dan maar zelf nadere regels te gaan stellen.

Dit alles brengt met zich mee dat het raadsbesluit in strijd is met de wet. De verdediging van burgemeester Jos Hermans-Vloedbeld om tegen de motie te stemmen had echter een hele andere grondslag. En dat had meer te maken met personele inzet. Het is volstrekt duister waarom de burgemeester niet verwezen heeft naar het vonnis van de Afdeling Bestuursrechtspraak.

En nu de gemeenteraad toch de motie heeft aangenomen komt artikel 268 Gemeentewet om de hoek kijken. In dit artikel staat dat een besluit dan wel een niet-schriftelijke beslissing gericht op enig rechtsgevolg van het gemeentebestuur bij Koninklijk besluit kan worden vernietigd. Gelet op artikel 273 Gemeentewet had de burgemeester het besluit van de gemeenteraad ter vernietiging moeten voordragen. Echter de burgemeester is te laat. Nu kan een burger nog altijd de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in kennis stellen van het besluit. En een circus welke wordt afgewezen kan natuurlijk en met recht verwijzen naar de uitspraak van ons hoogste administratiefrechtelijke rechtscollege.
De gemeenteraad had zijn tijd beter kunnen besteden.
 

Motie circussen zonder wilde dieren - Almelo, 23 mei 2012

Geachte Redactie

Volgens ons had u zich beter moeten laten informeren of even de moeite moeten nemen aanwezig te zijn bij de behandeling van onze ingebrachte Motie.
Dat voorkomt geplaatste onzin op uw site.....
"Wij zijn niet tegen de komst van circussen naar Almelo. Circussen kunnen een vorm van vermaak zijn voor jong en oud. Het primaire doel van circussen is het vermaken van jong en oud, helaas niet het waarborgen van dierenwelzijn. Het circusleven staat te ver van van het natuurlijke leven van dieren af. De dieren worden gereduceerd tot objecten ter vermaak. Wilde dieren die gedwongen worden om kunstjes te doen vormen een inbreuk op de goede zeden".
"Wij weten dat het wettelijk niet mogelijk is om circussen te verbieden op grond van dierenwelzijn maar dat onze gemeente net als voornoemde gemeenten wel een voorkeursbeleid mag uitspreken wat juridisch onderbouwd is. Een pro-actief beleid ten aanzien van het boeken van circussen zonder wilde dieren".

Gemeenten die het gebruik van circusdieren dieronvriendelijk vinden, mogen circussen met wilde dieren wél verbieden. Dit zegt demissionair staatssecretaris Henk Bleker in de beantwoording van kamervragen van Ormel (CDA) en Houwers (VVD). Gemeenten zijn niet bevoegd om circussen te weren op basis van dierenwelzijn, maar wel op basis van openbare orde en veiligheid. Ook een voorkeursbeleid voor circussen zonder wilde dieren kan een oplossing zijn om dieronvriendelijke circussen buiten de gemeentegrens te houden.

Hopende u alsnog voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groeten,

Harry de Olde (PVA)


Naschrift redactie:

Raadslid de Olde heeft het over verbieden van circussen met wilde dieren binnen de gemeente Almelo op basis van de openbare orde en veiligheid.
In dat licht bezien is de burgemeester bevoegd alle evenementen in een stad te verbieden mits duidelijk kan worden aangetoond dat rellen e.d. kunnen worden verwacht en de inzet van ordepersoneel en politie buitenproportioneel moet zijn om de dreiging van rellen af te wenden. Ook daar bestaat de nodige jurisprudentie over en kreeg menig burgemeester het lid op de neus in het bestuursrecht omdat de omschrijving van te verwachten rellen wel een duidelijk aanwijsbare grondslag moet hebben.
Voorganger burgemeester Menno Knip kan daarover meepraten toen hij eens op onwettige wijze in de binnenstad PSV-supporters liet oppakken. De gemeente moest aan elke in bewaring gezette PSV-supporter een schadevergoeding betalen en bovendien moest de politie alle dossiers vernietigen.
Ook toen gaf de gemeenteraad de burgemeester gelijk op één raadslid na, die wel voorzag dat het besluit op oneigenlijke gronden was genomen!

 
25-05-2012  

Poortaffaire Haven NZ wordt molensteen

 

ALMELO – Dat de Almelose bevolking zo langzamerhand er wel van overtuigd is geraakt dat tijdens vorige bestuursperioden in het stadhuis ‘gerommeld’ werd is na de diverse TV-uitzendingen over de gemeente wel duidelijk. De ‘erfenis van toen’ lijkt haar weerslag ook te krijgen op het huidige college van B&W gelet op de ‘poortaffaire’ aan de Haven NZ.

Antiekhandelaar Henk Stegehuis heeft de wooningang van de bovenwoning achter twee poorten zien ‘verdwijnen’ in dit ooit openbare pad dat werd ‘gekaapt’ door de eigenaar van het belendende perceel. De raad gaf al eens opdracht uit te zoeken hoe e.e.a. in elkaar zat, maar dat onderzoek verwaterde, verwijt antiekhandelaar Stegehuis het huidige college van B&W.

Raadslid Gerwin Kamphuis (LKA) is zo’n beetje het enige raadslid dat nog opheldering wil en stuurde het bijgaande feitenrelaas van antiekhandelaar Stegehuis per email rond. Het huidige college blijkt er zich ‘makkelijk’ van af te maken door de raadsopdracht te hebben ingeperkt omdat burgemeester Knip in zijn tijd de rechtbank liet weten dat het toe-eigenen van het gangpad verjaart zou zijn, iets dat Stegehuis bestrijdt en volgens hem ook de betrokken gemeentelijke jurist niet keihard durft te beweren.

In ieder geval blijkt het zelfreinigend vermogen niet erg hoog, nu het huidige college antiekhandelaar Stegehuis heeft verwezen naar de provinciale ombudsman.


H. Stegehuis - feitenrelaas poortaffaire Haven NZ

 
30-05-2012  

B&W besluiten d.d. 29 mei 2012De laatste drie bijlagen zijn opnieuw bijgevoegd, aangezien de eerdere bijlagen niet klopten volgens onderwerp en inhoud.
De volgorde is daarom niet conform de besluitenlijst.
 


B&W besluitenlijst d.d. 29 mei 2012
B&W besluit: planschade voor Ootmarsumsestraat
B&W besluit: Onderzoeksresultaat bezuiniging amateurkunst
Raadsbrief: Onderzoeksresultaat bezuiniging amateurkunst
B&W besluit: deelname Interreg
B&W besluit: herijking EHS
B&W besluit: Opzeggen grondgebruik Waterrijk
Raadsbrief: Opzeggen grondgebruik Waterrijk
B&W besluit: Invulling bezuiniging Scoop
Raadsvoorstel: Invulling bezuiniging Scoop
B&W besluit: bezwaar grondstrook Haven NZ
B&W besluit: Europese aanbesteding oud papier
B&W besluit: Groot onderhoudsplan
B&W besluit: duurzame ambities binnenstad
B&W besluit: voorkeurstrategie crematoria
Raadsbrief: voorkeurstrategie crematoria
B&W besluit: Planschade Almelo Noord
B&W besluit: Raadsmotie inkomensondersteuning
Raadsbrief: Raadsmotie inkomensondersteuning

Archief
Terug naar vorige pagina