Politiek nieuws


Plaatsing  
 
04-05-2011  

B&W besluiten d.d. 3 mei 2011

 

Hieronder de zogenoemde Besluitenlijst met bijlagen.
Alleen in dit geval zijn het geen besluiten vanwege een ondertal aan collegeleden. Art. 56 Lid 2 van de Gemeentewet zegt in een dergelijk geval dat het dan om Beraadslagingen gaat.
De eerstvolgende vergadering van B&W moeten de hieronder genoemde zaken dus opnieuw aan de orde komen om echt als een besluit te kunnen worden aangemerkt cq raadsvoorstellen in de gemeenteraad aan de orde te kunnen stellen !


B&W Besluitenlijst d.d. 3 mei 2011
<< B&W besluit: Aanpassing Fysioplan-Soweco
<< Raadsbrief: Aanpassing Fysioplan-Soweco
B&W besluit: Raadsvoorstel WMO-beleidsplan
Raadsvoorstel: WMO beleidsplan
B&W besluit: Intrekken verg. LPG Total Vriezenveenseweg
B&W besluit: Intrekken subsidie stedelijke monumenten
Raadsvoorstel: Intrekken subsidie sted. monumenten

 
10-05-2011  

PvdA vragen over akkoord rijk en gemeenten

  ALMELO – De PvdA-fractie heeft vragen gesteld aan B&W over het onlangs bereikte bestuursakkoord tussen het kabinet enerzijds en de Vereniging Nederlandse Gemeenten, Provincies en Waterschappen anderzijds. Doel van het kabinet was een bezuinigingsronde van 1,8 miljard euro. VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma stelt dat het bereikte akkoord ‘slikken of stikken´ is voor de partners.
Er is veel kritiek op het akkoord bij de vijf grootste gemeenten en ook het FNV vreest een forse teruggang van de voorzieningen voor diverse bevolkingsgroepen. De FNV stelt dat daardoor grote verschillen per gemeente zullen ontstaan in bijvoorbeeld AWBZ, jeugdzorg en sociale voorzieningen.

< Annemarie Jorritsma - burgemeester van Almere en bestuursvoorzitter VNG: 'Het is slikken of stikken'.

Lees verder...

 
10-05-2011  

LKA: Geen kunst maar leerlingenvervoer

  ALMELO – Raadslid Kamphuis wil een kunstwerk van 320.000 euro bij de nog te bouwen parkeergarage tegenover de Javatoren achterwege laten en daarmee het begrootte tekort van 186.000 euro in het leerlingenvervoer dekken. De gemeente dreigt dit jaar fors te moeten bijdragen aan het leerlingenvervoer en wil de ruimere Almelose regeling versoberen om structureel binnen de begroting te blijven. De regeling is een openeind regeling waardoor het aantal leerlingen dat gebruik maakt van het leerlingenvervoer uiteindelijk de totale kosten bepaald. Door de richtlijnen te versoberen denkt wethouder Johan Andela (VVD) binnen het door het rijk vergoede bedrag te kunnen blijven.
Schooldirecties van o.a. Het Mozaïk en Het Palet en ouders van leerlingen trokken vanavond flink van leer tijdens de informatieve raadsvergadering. Zij verweten het college van B&W dat deze haar huiswerk niet goed heeft gedaan omdat het college niet aangeeft hoeveel leerlingen na een versobering nog van het leerlingenvervoer gebruik kunnen maken. Ook werd er op gewezen dat bij een versobering ouders wellicht hun werk moeten opzeggen om hun kinderen dagelijks van en naar school te brengen en mogelijk in de bijstand komen of een extra beroep op de Wmo moeten doen.
Bij Het Palet waar vooral veel kinderen van asielzoekers naar school gaan, vreest men toename van schoolverzuim waardoor de secundaire kosten op termijn fors uit de hand gaan lopen. Hierbij werd een mogelijke groei van het aantal randgroepjongeren voorspeld. Wethouder Theo Schouten nam namens zijn collega´s een handtekeningenlijst in ontvangst van ouders van kinderen die zijn aangewezen op het leerlingenvervoer omdat zij niet zelfstandig naar school kunnen gaan.

Lees verder...

 
11-05-2011  

B&W besluiten d.d. 10 mei 2011


In de oude machinefabriek Brugman aan de Kolthofsingel 15 komt de Talentenfabriek voor muziek e.d. als vervanging voor het gesneuvelde plan voor een Poppodium.
Het college heeft 1,6 miljoen euro uitgetrokken om de aanbesteding te kunnen starten. De jaarlijkse kapitaalslasten moeten door de huur worden opgebracht.
 

De antwoordbrief aan raadslid Maathuis (VVD) over zijn vragen ontwikkeling integraal veiligheidsplan ontbreekt bij de toegezonden stukken. Het antwoord is opgevraagd en zal later worden toegevoegd.
De op 3 mei jl. tijdens de B&W Beraadslagingen behandelde stukken zijn door de rest van de collegeleden voor akkoord bevonden.


B&W Besluitenlijst d.d. 10 mei 2011
B&W besluit: Vaststellen bestemmingsplan Weggeler Noord
Raadsvoorstel: Vaststellen bestemmingsplan Weggeler Noord
B&W besluit: Tentoonstelling duurzame architectuur - Bieb
B&W besluit: Ontwikkeling regionaal havenbeleid
B&W besluit: Openbaar ontwikkelinge nieuwbouw Dimence
Raadsbrief: Openbaar ontwikkelinge nieuwbouw Dimence
B&W besluit: 6 locaties modelwoningen Almelo NO
Persbericht: Modelwoningen Almelo NO
B&W besluit: Excursie cultuurambtenaar
B&W besluit: Akkoord ontwerp verbouw Talentenfabriek
Raadsbrief: Voortgang ontwikkeling Talentenfabriek
B&W besluit: Antwoord aan PVA inzake beeld Fortuyn
Antwoordbrief PVA: Inzake aankoop beeld Fortuyn
B&W besluit: 1e wijziging legesverordening 2011
Raadsvoorstel: 1e wijziging legesverordening 2011
B&W besluit: Kennisname eindrapport eergerelateerd geweld
Raadsbrief: Eindrapport eergerelateerd geweld
B&W besluit: Doorzetbeperking LPG & bluswatervoorziening
B&W besluit: Uitvoering afkoppelen hemelwater Turfkade
B&W besluit: Aanpak brandveiligheid gem. accommodaties
Jaarverslag commissie bezwaarschriften
B&W besluit: Kennisneming jaarverslag 2010 klachten
B&W besluit: Openbaar ter afdoening portefeuillehouders

 
11-05-2011  

PvdA vragen over vrije voeten zware delinquenten

 

Vragenuurtje gemeenteraad: Informatie over zware delinquenten 

De gemeente Almelo doet mee aan een landelijke proef waarbij burgemeesters worden geïnformeerd over verlof of in vrijheidstelling van zware gewelds- en zedendelinquenten. Feitelijk wordt hiermee bedoeld dat de burgemeester voordat een delinquent met zware misdrijven met verlof of ontslag gaat, informatie krijgt en of om advies wordt gevraagd. Het betreft hier een eigenstandige bevoegdheid van de burgemeester. We begrijpen heel goed dat de informatie waar het om gaat als strikt vertrouwelijk gezien moet worden en niet gedeeld kan worden met anderen. De staatssecretaris is voornemens om de proef uit te breiden. Onduidelijk is nog wat die uitbreiding precies kan gaan inhouden. Uiteraard is de fractie van de PvdA benieuwd hoe de proef is bevallen in de gemeente Almelo. Is de burgemeester vaak om advies gevraagd? Waar baseert u uw advisering op en door wie wordt u daarbij ondersteund? Acht u het een effectief middel om samenleving en delinquent in bescherming te nemen tegen onnodige ontwikkelingen bij verlof en in vrijheidstelling van een zware delinquent?

Fractie PvdA

 
16-05-2011  

VVD vragen over LPG en supermarktplan

 

ALMELO - Raadslid Heite (VVD) vraagt zich af of het college van B&W zomaar de vergunning voor verkoop van LPG bij Total Pont aan de Vriezenveenseweg kan stopzetten. Ook wil hij meer weten over de vergunningaanvraag van een nieuwe supermarkt in de Nieuwstraat en de effecten daarvan op de andere supermarkten zoals AH, Aldi en die aan de Bornsestraat.

Is LPG nu echt zo gevaarlijk indien zich een calamiteit
voordoet?


Vragen betreffende Total Pont - LPG
Vragen over aanvraag vergunning supermarkt-Nieuwstraat

 
17-05-2011  

GL-motie op komst tegen bestuursakkoord VNG

 

ALMELO - Raadslid Hans Buitenweg (GroenLinks) is vierkant tegen het bestuursakkoord tussen de VNG en het kabinet Rutte. Buitenweg vreest dat de bezuinigingen dermate toeslaan dat meer werknemers uiteindelijk in de bijstand komen. Als voorbeeld noemt hij de angst om de teloorgang van werkgelegenheid via de sociale werkplaatsen.
(De aankondiging werd wel gestuurd, maar de motie zelf nog niet.) 


Aankondiging motie inzake bestuursakkoord

 
17-05-2011  

LKA zet vraagtekens bij Hanzelaan-aanpassing

  ALMELO - Raadslid Kamphuis (LKA) zet grote vraagtekens bij de toezegging van wethouder Schouten aan de bewoners van de Hanzelaan om in de straat 2 verkeerssluizen aan te leggen.
De bewoners hebben het gevoel dat de straat sinds de reconstructie in 2009 veel gevaarlijker is geworden en zijn sindsdien bezig hun gelijk te halen.
Qua ongevallenlijst is feitelijk niet aangetoond dat het gevaarlijker is dan voor de reconstructie.
Kamphuis stelt dat de toegezegde sluizen alleen maar geld kosten en niets toevoegen. Vooral niet op rustige uren terwijl de huidige versmalling al zijn impact heeft voor het afdwingen van de snelheid in drukke uren.
Ing. Kamphuis kan daar wel eens gelijk in hebben!
Lees verder...

 
18-05-2011  

B&W besluiten d.d. 17 mei 2011

 


B&W besluitenlijst d.d. 17 mei 2011
B&W besluit: Afwijzen verharden achterpad De Buizerd
B&W besluit: Stadsrandenvisie Netwerkstad Twente
Conceptnota Stadsrandenvisie (zip download 40mb)
B&W besluit: Tijdelijke inrichting stadhuislocatie Haven ZZ
B&W besluit: Jaarrekening Stadstoezicht
B&W besluit: Architectpresentatie nieuw stadhuis
B&W besluit: Openbaar ter afdoening portefeuillehouder
B&W besluit: Reactie bestuursakkoord
Raadsbrief: Reactie bestuursakkoord

 
22-05-2011  

Rekenkamer wordt tegengewerkt door gemeente

 

ALMELO - De opdracht van de gemeenteraad aan de Rekenkamercommissie om een onderzoek te doen naar de gang van zaken rond het teloorgegane project Fortezza van Van der Looy eind vorig jaar was al een opmerkelijk feit, maar dat kennelijk de Rekenkamercommissie wordt tegengewerkt met het achterhouden van informatie is feitelijk het bruskeren van de wettelijke informatieplicht en frustreren van de lokale democratie.
De Rekenkamercommissie kan haar werk niet doen zo stelt deze in een brief aan gemeentesecretaris de Haan, het college van B&W en de gemeenteraad als opdrachtgever.
De Rekenkamercommissie ging vervolgens zelf op onderzoek nadat de gemeente in het geheel niet reageerde op een brief d.d. 13 januari jl. en de projectleider stelde zijn eigen archief wel ter beschikking maar dat bleek incompleet. Feitelijk oordeelt de Rekenkamercommissie nu al dat de dossiervorming bij de gemeente Almelo ernstig tekort schiet. Per brief heeft de Rekenkamercommissie nu een ultimatum aan het college van B&W gesteld om voor 31 mei a.s. alle bescheiden ter beschikking te stellen.
De gemeente kocht de grond twee keer terug van Van der Looy en verloor miljoenen op de transacties. Miljoenen die nu moeten worden weggepoetst in de bouw van een nieuw stadhuis.
Er is dus werk aan de winkel voor de gemeenteraad om dat ultimatum kracht bij te zetten of anders het college van B&W naar huis te sturen.

< Een eerste ontwerp werd door het toenmalige college van B&W afgewezen, waarna de grond werd teruggekocht en de gemeente zelf het voortouw nam tot het bovenste ontwerp. Vervolgens werd de grond met een dik verlies weer verkocht aan van der Looy die nimmer betaalde. Het ontwerp met de schuine torens - bovenste afbeelding - werd vervolgens 'ontmanteld' als zijnde te duur en bovendien verdween de P-kelder uit het project omdat de bodem daarvoor niet geschikt zou zijn.
Daana kwam het derde ontwerp - onderste afbeelding - dat vervolgens nog eens werd 'uitgekleed' door een flink aantal verdiepingen te schrappen. De bouw moest uiterlijk voor 1 juli 2010 bginnen om toegezegde Rijks- en Provinciesubsidies veilig te stellen. Van der Looy brak wederom zijn woord en trok de stekker uit het project.
Na maanden van traineren werd uiteindelijk eerder dit jaar de grond overgedragen aan de gemeente. Dit niet nadat de gemeente van der Looy wederom financieel fors compenseerde.

Update:
Naar uit betrouwbare bron in de krochten van het stadhuis vernomen is, heeft van der Looy nog steeds niet de verschuldigde legesgelden van 1,1 miljoen euro betaald. Naar wij hopen heeft de gemeente de gemeentelijke 'bonus voor schadevergoeding', om de onbetaalde grond op naam te krijgen, nog niet geheel overgemaakt. Dat bedrag is ruim twee keer zoveel. 


Lees de brief van de Rekenkamercommissie
SP vragen per email n.a.v. brief Rekenkamercommissie

 
25-05-2011  

B&W besluiten d.d. 24 mei 2011 + bijlagen

 


B&W besluit: Vaststellen VJ-nota 2011 (ag. 18-05-2011)
B&W besluitenlijst d.d. 24-05-2011
B&W besluit: Invorderen aanslag Voedselbank
B&W besluit: Opzeggen huur 't Maatveld-DVO'71
B&W besluit: Planschade Demmersweg
B&W besluit: Ontheffing detailhandel Hospitaalweg 4
B&W besluit: Antwoord VVD inzake Waterrijk
Antwoordbrief aan VVD inzake Waterrijk
Bijlage (pdf) grondbeleid Waterrijk
B&W besluit: Tarieven sportaccommodaties
Raadsbrief: Tarieven sportaccommodaties
Tarievenlijst sportaccommodaties 2011-2012
B&W reactie: Hof van Twente - bedrijfsterreinen
B&W besluit: Maatregelen kunstdiefstal (brons)
B&W besluit: Antwoord D66 over kunstdiefstallen
Antwoordbrief D66 over vragen kunstdiefstallen
B&W besluit: Voormalige ID-banen
B&W besluit: Evaluatie wijkontwikkelingsplannen
Raadsvoorstel: Voortgang wijkontwikkelingsplannen
B&W besluit: Verplaatsen Kuperus Slachthuiskade
Raadsbrief: Verplaatsen Kuperus Slachthuiskade
B&W besluit: Invoeren reclamebelasting binnenstad
Raadsvoorstel: Invoeren reclamebelasting binnenstad
B&W besluit: Ontwikkeling Eiveko Bornerbroek
Raadsbrief: Ontwikkeling Eiveko-gebied
B&W besluit: Mandatering leerlingenvervoer
B&W besluit: Voordracht leden welstandscommissie
B&W besluit: Handhaving ROM en Veiligheid
Raadsbrief: Handhaving ROM en Veiligheid
B&W besluit: Motie inhuur extern personeel
Raadsbrief: Inhuur extern personeel
B&W besluit: Ontwikkeling RBT
Raadsvoorstel: Ontwikkeling RBT
B&W besluit: Ontwerpbegroting Crematoria Twente
Raadsbrief: Ontwerpbegroting Crematoria Twente

 
28-05-2011  

Nieuwe criteria leerlingenvervoer


Het leerlingenvervoer wordt 'minder'.
 

ALMELO – De gemeente Almelo wil op het leerlingenvervoer gaan korten en heeft als taakstelling de budgetoverschrijding van ruim 180.000 euro in te perken. De door wethouder Johan Andela (VVD) gelanceerde voorstellen kregen echter dermate veel kritiek dat de raad onlangs besloot het voorstel terug te verwijzen om eerst nadere criteria te omschrijven wanneer wel en wanneer geen recht op leerlingenvervoer bestaat.
Door de terugverwijzing kwam er tijdsdruk op te staan omdat de nieuwe regeling bij aanvang van het nieuwe schooljaar moet ingaan. Onderzoeksbureau SCIO heeft daarom met stoom en kokend water binnen een week een nieuw advies uitgebracht zodat maandag 1 mei de gemeenteraad alsnog een besluit kan nemen tijdens een ingelaste gemeenteraadsvergadering.
De wijzigingen en het nieuwe voorstel vindt u in de bijlagen. Hoofdlijn is dat op individuele basis wordt bepaald of u voor uw kind leerlingenvervoer kunt krijgen. Toch blijft de taakstelling om geld te besparen recht overeind. Daarvoor wordt wel de km-grens opgetrokken van 2 naar 4 km en bepaald de individuele toetsing of binnen die afstand leerlingenvervoer kan worden genoten. De indicatie is, dat met het aanpassen van de km-grens bruto 210.000 kan worden bespaart.


SCIO Consult - Leerlingenvervoer Almelo
Raadsvoorstel leerlingenvervoer 2011
Verordening leerlingenvervoer 2011 (pdf)

 
30-05-2011  

SP: SOWECO-bezuiniging is voor de troepen uit

  ALMELO – Volgens SP-raadslid Javier Cornelissen lopen de gemeentepartners in SOWECO ver voor de troepen uit met het gepresenteerde bezuinigingsscenario. Cornelissen verwijst daarbij naar de motie die op 17 mei jl. in de gemeenteraad is aangenomen om juist niet akkoord te gaan met dit onderdeel van het Bestuursakkoord. Ook moet het VNG-congres zich nog uitspreken op 8 juni a.s. over het onderhandelingsresultaat. Veel gemeenten zijn tegen de drastische bezuiniging in de werkvoorziening.
Of daar resultaat mag worden verwacht is twijfelachting omdat het kabinet Rutte het onderhandelingsresultaat als ondeelbaar beschouwd.
Desondanks verwijt Cornelissen het Almelose college van B&W de motie niet uit te voeren en dat het hoofd te vroeg wordt gebogen.
Lees verder...

 
30-05-2011  

Excuus en beklag – raadslid Kamphuis

  ALMELO – In een brief aan de gemeentesecretaris doet raadslid Erwin Kamphuis enerzijds zijn beklag over de verslaggeving in TC Tubantia betreffende zijn opmerking van efficiënter werken door ambtenaren en anderzijds verontschuldigt hij zich dat TC Tubantia dat interpreteerde als dat ambtenaren lui zouden zijn.
Kamphuis zet in de brief nog maar eens uiteen wat hij wel heeft gezegd en wat hij bedoeld en beklaagde zich ook omdat hem in de raadsvergadering de mond was gesnoerd toen hij zijn oproep tot efficiëter werken deed i.p.v. de kosten voor de burgers op te schroeven.
Lees verder...

 
30-05-2011  

Lange lijst insprekers- bezuiniginsvoorstellen B&W

 

ALMELO – Tussen de 30 en 40 sprekers hebben zich gemeld om morgenavond de gemeenteraad te laten weten wat zij denken over de bezuinigingsvoorstellen van in totaal 9,5 miljoen euro die het college van B&W wil doorvoeren. De insprekers vertegenwoordigen daarbij een reeks van verenigingen en instellingen. Opmerkelijk is het inspreken op persoonlijke titel van de heer B. Trienen, oud- directeur van Texas Instruments. Trienen trad al eens eerder voor het voetlicht toen hij zijn bezorgdheid toonde over de grootse ontwikkelingsplannen en de financieringslasten die dat met zich meebrengt. Ook nu zet hij als eerste spreker de toon over de bezuinigingsvoorstellen en geeft ook alternatieven aan.
De inspraak begint dinsdag 31 mei om 18.00 uur en duurt naar verwachting tot 23.00 uur.


Lijst van insprekers

Archief
Terug naar vorige pagina