Politiek nieuws


Plaatsing  
 
01-04-2014  

Fractie LAS heeft bestuurlijke taken verdeeld

 

ALMELO - De fractie LAS (Lokaal Almelo Samen = BBA/ALA/Almelooooo) heeft onderling een aantal taken verdeeld voor de komende jaren. Gijs Stork wordt fractievoorzitter. Vicefractievoorzitters worden Louis Kampman en Jan Hammink die tevens de persberichten van de fractie verzorgt. Johan van Loon wordt fractiepenningmeester en Wanda van der Bijl wordt fractievolger en secretarieel medewerkster.
Bij tussentijdse opvolging door vertrek van zittende raadsleden door welke omstandigheden dan ook, zijn de eerstvolgende kandidaten van de respectievelijke kieslijsten de opvolger. Voor BBA is dat S. Lumkes (enz.), Voor ALA is dat Gert-Jan Bennink en voor Almelooooo is dat Wanda van der Bijl.

 
01-04-2014  

Verbazende D66-vragen over teloorgang Waterrijk

  ALMELO - Eindelijk dan vragen vanuit de gemeenteraad (D66) over de teloorgang van Waterrijk. AlmeloNieuws.nl publiceerde al meerdere artikelen over het collegevoornemen om van woningbouw in Waterrijk af te zien en de resterende bouwgrond in een provinciaal Grondfonds te willen stoppen. Dat laatste zit er niet meer in omdat de provincie die helpende hand niet meer biedt.
Nu dan vragen van D66 n.a.v. een artikel in Tubantia over het voornemen om het verlies van dik 30 miljoen euro te nemen en de burger te laten betalen via bezuinigingen en hogere lasten.
De wethouders benoemden dit voornemen zijdelings tijdens een politiek debat voorafgaande aan de gemeenteraadsverkiezingen, maar toen pikte geen van de deelnemers aan het debat dit op.
Lees verder...

 
01-04-2014  

Holterman (CDA) al weer weg als raadslid

 

ALMELO – Raadslid Henk Holterman heeft binnen een week na zijn benoeming als raadslid, al weer bedankt. Volgens Holterman blijkt zijn functie als DB-lid van waterschap Vechtstromen en raadslid voor het CDA in Almelo toch moeilijker verenigbaar dan hij voorheen had ingeschat.
Direct na zijn benoeming tot raadslid kwam een storm aan kritiek los bij o.a. de VVD en de belangenbehartigers van het bedrijfsleven in het bestuur van het waterschap Vechtstromen.
Holterman werd met 378 voorkeurstemmen gekozen tot raadslid en droeg er zodoende aan bij dat het verlies van het CDA tot één zetel beperkt bleef.
Door het aftreden van Holterman, komt collega-agrariër Fred van der Horst weer terug in de gemeenteraad. Mocht demissionair wethouder Jan van Marle opnieuw tot wethouder worden benoemd, treedt ook hij af als raadslid en komt in zijn plaats Peter Vos terug als raadslid.
Op Eugène van Mierlo na dus nauwelijks vernieuwing binnen het CDA.

 
01-04-2014  

Meulman licht (in)formatieproces toe

 

ALMELO – Voormalig burgemeester van Hardenberg Bert Meulman (CDA) heeft zijn informatieve en oriënterende gesprekken met de raadsfracties in Almelo achter de rug. Donderdag 3 april a.s. om 19.00 uur geeft hij tijdens een openbare bijeenkomst van de gemeenteraad in de raadszaal van het gemeentehuis inzage in zijn bevindingen hoe te komen tot een werkbare coalitie.

Het CDA had als grootste partij een informateursopdracht geformuleerd richting Meulman en en daarin omschreven dat er gekeken moet worden naar overeenkomsten in programmapunten en/of daar compromissen over kunnen worden bereikt en of dit ook inpasbaar is in het te formuleren raadsprogramma.
Een ander punt is welke werkbare coalities de andere raadsfracties voor ogen hebben voor het vormen van een college. Onderdeel daarvan vormt ook de kandidaatstelling van mogelijke wethouders.

Informateur Meulman gaf eerder al te kennen dat hij de formatiegesprekken in het openbaar wil organiseren.

 
02-04-2014  

B&W besluiten d.d. 1 april 2014

 

ALMELO - De gemeente Almelo heeft een intentieovereenkomst gesloten met het stichtingsbestuur van de Yunus Emre moskee om te komen tot nieuwbouw op het braakliggende Bellavistagebied. Voor het plan is een bestemmingsplanwijziging nodig. De koopsom van het terrein van 5.832 m2 bedraagt circa 484.000 euro.


B&W besluitenlijst dinsdag 1 april 2014
B&W besluit: Inperken LPG-verkoop Vriezenveenseweg
Raadsvoorstel: Inperken LPG-verkoop Vriezenveenseweg
Bijlage: Inperken LPG-verkoop Vriezenveenseweg
B&W besluit: Formaliseren prestatieafspraak Beter Wonen
Provinciale verlenging prestatieafspraak Beter Wonen
Bijlage: verlenging prestatieafspraak Beter Wonen
B&W besluit: subsidie 2014 adviescommissie woningbouw
Bijlage: subsidie 2014 adviescommissie woningbouw
B&W besluit: Ontwikkelingsovereenkomst Bellavistagebied
Ontwikkelingsovereenkomst Bellavistagebied
Overeenkomst gemeente en moskeebestuur (versie 1)
Geluidsfragment
Geluidsfragment
Geluidsfragment
Geluidsfragment
Geluidsfragment
Geluidsfragment
Geluidsfragment
Geluidsfragment
Geluidsfragment
Geluidsfragment
Geluidsfragment
Geluidsfragment

 
03-04-2014  

Wetgeving wordt wegwerpartikel zegt RvS


Koffieshop Jemig de Pemig Mozes Kriebel werd vorig jaar augustus 4 weken sluiting opgelegd omdat het 2 minderjarigen had binnengelaten.
Koffieshops zijn wettelijk verplicht om bezoekers op leeftijd te controleren.
Zij zijn ook winkels, slijterijen en horecabedrijven verplicht te controleren op de leeftijd van 18 jaar bij verkoop van alcohol.
 

DEN HAAG/ALMELO – De Raad van State uit in haar jaarrapport stevige kritiek op de wetgevers (kabinet en parlement). “De politieke dynamiek van de afgelopen jaren krijgt wetgeving een onevenwichtig karakter en worden budgettaire overwegingen gebruikt als primaire motivering voor ingrijpende voorstellen”, aldus de Raad. Ook schrijft de RvS in haar jaarrapport: “Uit het oogpunt van de democratische rechtsstaat kunnen bepaalde beslissingen niet alléén uit budgettaire overwegingen worden gemotiveerd.”
De RvS adviseert dan ook terughoudendheid met het maken van ‘nieuwe regels’ en dat alleen te doen indien wetgeving niet meer deugt en is achterhaald. In 2013 heeft de Raad van State 442 adviezen over wetgeving afgegeven. Daarvan kregen er 32 een zogenoemd 'zwaar dictum', dat wil zeggen 'ingrijpende kritiek'. De afdeling bestuursrechtspraak deed vorig jaar 14.200 zaken af.

<< Hetzelfde doet zich ook voor op lokaal niveau. Werd in Almelo t.a.v. koffieshops jaren geleden bepaald dat dit stichtingen moesten zijn om direct belang van personen uit te sluiten, nu wil burgemeester Hermans-Vloedbeld dat juist omkeren in een natuurlijke persoon als vergunninghouder omdat deze beter juridisch aanspreekbaar zou zijn bij misstanden. Laat nu partijgenoot en staatssecretaris van veiligheid en justitie Fred Teeven juist het plan hebben om er verenigingen van te maken met een maximum aantal leden!
Het aantal koffieshops staat in Almelo niet ter discussie volgens de burgemeester. Ook geeft zij de twee koffieshops ruim de tijd om de stichtingen om te vormen.
Of de motivatie van de burgemeester stand houdt is de vraag, omdat ook stichtingen en verenigingen juridische rechtspersonen zijn in het kader van de wet. Wordt ongetwijfeld vervolgd in een procedure bij de bestuursrechter!

 
04-04-2014  

Collegevorming strijdt tussen oud en nieuw


Volgens lijsttrekker en wethouder Anja Timmer van de PvdA is het ten eerste ondoorzichtig en verwarrend en ten tweede praten om het praten. Ze typeerde de gang van zaken donderdag als een vorm van bezigheidstherapie. Naar de mening van het raadslid Hummels van Leefbaar Almelo is het een poppenkast.
 

ALMELO – De vorming van een nieuw college van B&W gedragen door een stevige coalitie dreigt in Almelo te ‘ontsporen’ in een strijd tussen oude en nieuwe bestuurlijke stromingen. De gemeenteraad had in het verleden al besloten dat er een raadsprogramma moest komen waarmee het te vormen college de komende vier jaar moet werken, maar het CDA heeft als grootste partij informateur Wim Meulman een opdracht meegegeven waarin ook een collegeprogramma veel invloed moet hebben.
Meulman wil deze besprekingen raadsbreed in het openbaar voeren maar de gemeenteraadsleden zijn nu al het spoor volkomen bijster. Opinieweekblad De Roskam spreekt zelfs over poppenkast en bezigheidstherapie.
Het CDA koerst daarmee op oude verhoudingen waarin het college de richting bepaald terwijl de rest van de gemeenteraad juist een opdracht wil geven en het college op basis van die opdracht wil controleren. Daardoor ontstaat een spagaat tussen het CDA en de rest van de gemeenteraad waardoor de vorming van een ‘gedragen’ college nog een moeizame procedure wordt.

 
07-04-2014  

LAS-vragen over dwangsom Dolle Pret

 

ALMELO – Het voort durende geschil over de dwangsommen en deurwaarderskosten die opeenvolgende colleges van B&W in rekening brengen bij Kinderspeelparadijs Dolle Pret zijn de fractie LAS (BBA/ALA/Almelooooo) kennelijk een doorn in het oog. Exploitante Ter Avest betaalde volgens afspraak de tot 50.000 euro opgelopen dwangsom keurig in termijnen van 5.000 euro maar is het niet eens over de bijkomende kosten van 19.000 euro van deurwaarder en advocaat die de gemeente inschakelde.
De dwangsommen werden opgelegd n.a.v. een bestemmingsplanwijziging waardoor de festiviteiten in de bovenzaal ‘illegaal’ werden. Zowel de commissie van advies als de bestuursrechter oordeelden in het verleden dat de gemeente niets in de weg stond om die activiteiten te legaliseren, maar daar moest uiteindelijk de gemeenteraad aan te pas komen.
LAS wil nu weten van het demissionaire college of die dwangsommen en kosten überhaupt wel ‘moreel’ verantwoord zijn en stelde per brief daarom de nodige vragen aan wethouder Johan Andela die de onderneemster op het matje wilde roepen. LAS vindt in ieder geval dat de wethouder de ‘zaak’ op ‘hold’ moet zetten nu hij demissionair is.

<< Deze activiteiten mogen weer na ingrijpen van de gemeenteraad. Desondanks weigert B&W medewerking om de huwelijksambtenaar in de bovenzaal te laten verschijnen om huwelijken te sluiten. Dat doet de gemeente wel op allerlei andere locaties in de stad, desnoods in de kroeg, de bajes of bij u thuis of in de tuin in een partytentje.


De brief van LAS met vragen aan B&W

 
11-04-2014  

Raad wil 1,5 miljoen reserveren voor zorg

 

ALMELO – Een van de zaken waar in de komende raadsperiode van vier jaar extra aandacht voor is, wordt de zorg. Gemeenten krijgen per 1 januari 2015 meer zorgtaken op hun bordje die nu nog onder het Rijk vallen. Die overheveling van taken gaat gepaard met flinke bezuinigingen. Omdat wordt verwacht dat dit tot tegenvallers gaat leiden, wil de nieuwe gemeenteraad nu al vastleggen dat het nog te formeren college van B&W jaarlijks 1,5 miljoen euro reserveert.

Tegelijkertijd gaan steeds meer geluiden op om die overheveling van zorgtaken uit te stellen. Zelfs oud- minister André Rouvoet, voorzitter van van brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland, riep vandaag het kabinet op om de overheveling van langdurige zorg uit te stellen.
 

 
15-04-2014  

Brandbrief corporaties voor betaalbare huren

 

ALMELO – De in Almelo actieve woningbouwcorporaties Beter Wonen, St. Joseph en Mijande Wonen hebben er in een gezamenlijke brief aan de gemeenteraad op aangedrongen om prioriteit te stellen bij betaalbare huurhuizen. De brief is opmerkelijk omdat opeenvolgende colleges van B&W vele jaren achtereen beweerden dat er in Almelo een teveel aan goedkope woningen was en te weinig ruimte voor luxere woningen. Partijen als Leefbaar Almelo, SP en wat langer geleden BBA drongen altijd aan om zorg te blijven dragen voor betaalbare woningen. De opeenvolgende colleges ontwikkelden echter plannen als Waterrijk en Almelo Noord om mensen met een dikkere knip naar Almelo te lokken. Deels gingen ook de corporaties mee in die ontwikkeling door duurdere appartementengebouwen te ontwikkelen en mede omdat corporaties werden geacht zelf verdienend te zijn om door te groeien.
Nu de prioriteit weer bij sociale woningbouw komt te liggen, vragen de corporaties de gemeenteraad daar rekening mee te houden tijdens de collegeonderhandelingen. Feitelijk had dat al gemoeten in het raadsprogramma voor de komende jaren. De corporaties wijzen in hun brief op de zichtbaar toenemende armoede en lastendruk en de zorg die dat met zich meebrengt voor betaalbare huurwoningen. Die zorg is niet uit de lucht gegrepen, want veranderende wetgeving maakt huurwoningen duurder en minder toegankelijk voor middeninkomens.
De corporaties sloten onlangs nog wel een akkoord met het demissionaire college maar vragen de raad nu om instemming zodat men voort kan met de uitvoering. Het begrip duurzaam wordt daarbij naar beneden gesteld en men wil afzien om bestaande huurwoningen allemaal te voorzien van het energielabel B uiterlijk in 2021.

<< De goedkopere huurwoning blijft dus een energielek met dure energierekening voor de laagste inkomens. En daar zou de gemeenteraad dus werkelijk iets aan moeten doen!

 
15-04-2014  

Code oranje, Almelo onder verscherpt toezicht


Fotobewerking: Tony Cassese - www.almeloanders.nl
 

ZWOLLE/ALMELO – De gemeente Almelo heeft nog steeds de financiën, het gemeentearchief en ruimtelijke ordening niet in orde. De financiën is al een probleem sinds eind 2012 toen de provincie Overijssel de gemeente met code rood dreigde oftewel voortdurend verscherpt toezicht (curatele). Door extra bezuinigingen en lastenverhogingen kon dat worden afgewend.
Het gemeentearchief is ook al enige jaren niet in orde. Daar komt bij dat ondanks de problematiek, de functie van gemeentearchivaris overbodig werd verklaard. Dit werd ‘ingegeven’ wegens onmin tussen de archivaris en zijn meerdere. Deze beschuldigde de archivaris van teveel internetten in de tijd van de baas. De archivaris zou daarop zijn meerdere hebben bedreigd maar dat werd in meerdere rechtszaken naar het rijk der fabelen verwezen, ondanks dat de gemeente het recherchebureau Hoffmann inschakelde. De archivaris zit sindsdien thuis maar wordt wel betaald.
Ook bij de afdeling ruimtelijke ordening zit het nog steeds niet ‘snor’. De gemeente kampt nog steeds met achterstanden qua actualisering en ook bij dat actualiseren gaat het nog wel eens mis en dat leidt tot vele rechtszaken.
Zo lang de gemeente die zaken niet onder controle heeft, blijft de provincie verscherpt toekijken en geldt code oranje, zo meldde de provincie Overijssel en wees daarbij ook nog eens op de financiële risico’s die de gemeente nog loopt in de grondposities. Het demissionaire college van B&W maakte onlangs bekend dat waarschijnlijk ook het laatste deel van Waterrijk moet worden afgeschreven en daarmee is ruim 30 miljoen euro gemoeid. Ook hier zal de de burger uiteindelijk het gelag betalen. De provincie meldt tevens dat de stad ook grote risico's loopt in het sociale domein, zoals de zorgtaken die door het Rijk per 1 januari 2015 worden overgeheveld naar gemeenten.
Een ander punt betreft de detailhandelsvisie en mag de gemeenteraad zich aanrekenen. De lichtzinnige aanpassing t.b.v. nieuwbouw voor een voetbalstadion en het 'vrijgeven'van de detailhandel aan de Woonboulevard was daarvoor de aanleiding. Het college adviseerde de gemeenteraad dat niet te doen maar o.a.v. de VVD en D66 deed de raad dat toch. Inmiddels is dat besluit teruggedraaid en is dat weer volgens de lijn van de provincie. De gemeenteraad stelde met het eerdere besluit wel een provinciale subsidie van zo'n 9 miljoen euro voor revitalisering van de binnenstad in de waagschaal.

 
17-04-2014  

Brief van LAS moet collegevorming bespoedigen


LAS-fractieleider Gijs Stork heeft als raadsnestor geen ambitie om wethouder te worden. LAS denkt aan een vakwethouder op basis van de portefeuilleverdeling.
  ALMELO - De grootste raadsfractie in de Almelose gemeenteraad wil de collegevorming op basis van het aangenomen Raadsprogramma 2014-2018 bespoedigen, dat laat LAS weten in een open brief aan de gehele gemeenteraad. De fractie vindt dat het unaniem aangenomen Raadsprogramma voldoende aanknopingspunten heeft om een collegeopdracht te kristalliseren en formuleren voor de formateur en wil daarom spijkers met koppen slaan t.a.v. de coalitievorming. Daarbij gaat de gedachte uit naar koppeling van de grootste fracties (CDA en LAS) met winnaars D66 en SP tot een coalitie, zodat een te formeren college op basis van het aangenomen Raadsprogramma 2014-2018 voorstellen kan lanceren richting de gemeenteraad.

Lees de volledige brief…

Lees verder...

 
19-04-2014  

CDA en windvaan D66 wijzen uitnodiging LAS af

  ALMELO – De fractie van het CDA en de fractie van D66 wensen geen gebruik te maken van de uitnodiging van LAS om te praten over een coalitie CDA/LAS/D66/SP. Daarmee neemt vooral het CDA stelling tegen LAS. CDA-infomateur Meulman polste achter de schermen al andere fracties en vroeg aan een aantal eenmansfracties om gedoogsteun. Ook in die mogelijkheid is er ruimte voor D66 en komt de grootste verliezer PvdA eveneens aan bod. Het geeft tevens aan waarom D66 ook geen gebruik maakt van de uitnodiging van LAS. De NEO-liberalen hebben in Almelo al een lange traditie om met alle winden mee te waaien. Zo schond het in 2002 de afspraak van het ‘keukentafel-overleg´ dat bij raadsnestor Stork (toen nog VVD-fractievoorzitter) plaatsvond. Duidelijk wordt ook dat men de invloed van Stork vreest, een man die altijd elk voorstel kritisch op zijn waarde beoordeeld en zo nodig van commentaar voorziet. Het was in 2006 ook de reden voor de VVD om hem te wippen zodat de VVD ‘salonfahig´ zou worden. Onder aanvoering van Gerrit van Woudenbergh kwam men in het college, maar dat werd in de afgelopen raadsperiode flink afgestraft door de kiezer.
Het CDA meldde via ‘formateur' Meulman aan LAS dat het nog wel een voorkeurslijstje in GESLOTEN envelop kenbaar kan maken aan Meulman, wetende dat LAS al lang in het openbaar haar voorkeur heeft uitgesproken.
Het lijkt dus haast zeker dat de LAS-fractie met louter winnaars (BBA/ALA/Almelooooo) uit de boot valt en er opnieuw een coalitie dreigt van de oude stempel met CDA/D66/PvdA als richtingbepalend en aangevuld met SP en gedoogsteun van mogelijk PVA. Dat wordt dan een college van 5 wethouders, twee meer dan LAS beoogd, waarvan 2 zetels voor het CDA, Anja Timmer namens de PvdA, Claudio Bruggink namens D66 en een wethouder namens de SP.
Angst voor vernieuwing is kennelijk de leidraad binnen het CDA dat zich wel op zes zetels wist te handhaven, maar het helpt wel het opportunisme van D66 opnieuw aan een wethouderszetel. Ook heeft het CDA de PvdA in de tang. Dat wordt knallende oppositie en verscherpt toezicht (net zoals de provincie) door LAS maar het bespoedigd wel de collegevorming waar LAS eerder om vroeg !
Lees verder...

 
22-04-2014  

St. Joseph melkt, Beter Wonen matigt

 

ALMELO – Het rijksbeleid inzake sociale woningbouw van minister Stef Blok (VVD) leidt in Almelo tot grote beleidsverschillen bij de grootste woningbouwcorporaties Beter Wonen en St. Joseph.
Terwijl Beter Wonen de huurverhoging beperkt tot 2,5 procent, vraagt St. Joseph de hoofdprijs met een verhoging van minimaal 4 procent en maximaal 6,5 procent. Bij vele huurders viel in de afgelopen dagen ook een ‘blauwe brief’ op de mat waarin door de fiscus werd aangekondigd dat het gezinsinkomen is doorgegeven aan de verhuurder. Dit geldt overigens niet voor de vrije sector.
Bij Beter Wonen zijn huurders van sociale woningen dus veel beter af terwijl huren via St. Joseph al gauw 250 euro per jaar scheelt aan vrij besteedbaar inkomen.
St. Joseph noemt de verhuurdersheffing die minister Blok heeft opgelegd als belangrijke oorzaak maar dat geldt uiteraard ook voor Beter Wonen. Toch zegt Beter Wonen dat er niet minder geïnvesteerd wordt in de kwaliteit van huizen en nieuwbouw. Waarom dan dit verschil? St. Joseph zegt relatief lage huren te berekenen maar is dat wel zo gelet op het grotere oudere woningbestand van Beter Wonen?
De woningbouwcorporaties lenen investeringsgeld met borgstelling door de gemeente, betalen lagere grondprijzen voor nieuwbouw aan de gemeente en dan toch die verschillen? Moet het toezicht worden aangescherpt? Mag de ene corporatie huisjes melken en de andere sociaal woningbouwbeleid voeren? Wat vindt de gemeenteraad hiervan?

Niet eens met de huurverhoging? Klik hier voor informatie!

Lees ook: 'Brandbrief corporaties voor betaalbare huren' en vraag u af wie er zich niet aan houdt.

 
22-04-2014  

CDA valt burgemeester aan inzake wietregulering

 

ALMELO – Het CDA in Almelo wil terug naar oude tijden met stringent beleid inzake wietregulering met als uitgangspunt dat wiet een drugs is en slecht voor de mensheid. In een brief aan burgemeester Jon Hermans laat de fractie weten niet blij te zijn met de ondertekening van het Manifest Joint Regulation waarin veel Nederlandse burgemeesters/gemeenten de achterdeurproblematiek willen reguleren voor koffieshops. Volgens het Nederlandse gedoogbeleid inzake koffieshops en verkoop van wiet mag wel worden verkocht aan meerderjarigen (18 jaar) maar mag een koffieshop niet officieel worden bevoorraad, laat staan dat wiet mag worden gekweekt. De CDA-fractie wil die bevoorrading en teelt illegaal houden maar veel burgemeesters en dus ook burgemeester Hermans willen dat reguleren in de lijn van het Nederlandse gedoogbeleid dat al door vele landen is gevolgd en zelfs voorbijgestreefd inzake de wietteelt.
In de brief van het CDA geen letter over de wijziging die de burgemeester wil doorvoeren t.a.v. de leidinggevende in een koffieshop. In Almelo werd altijd geëist dat dit door een stichtingsvorm moest geschieden om persoonlijk belang in te dammen. De burgemeester wil dat omzetten in een private rechtsvorm zodat een exploitant persoonlijk kan worden aangepakt indien men zich niet aan de regels houdt. Of die koerswijziging juridisch stand houdt, zal nog moeten blijken omdat het Nederlands recht meerdere rechtsvormen erkent.
Met de brief van het CDA is er tevens een punt van belang op tafel gegooid t.a.v. het vormen van een nieuw college van B&W. Meerdere fracties vinden dat ook de achterdeurproblematiek voor koffieshops gereguleerd moet worden. Het CDA werpt nu een drempel op.
Lees de brief van het CDA…


CDA-brief inzake ondertekenen manifest wietteelt

 
28-04-2014  

PvdA maakt voorbehoud verkoop gemeentepanden

 

ALMELO – De gemeenteraad van Almelo kreeg onlangs een overzicht van panden in gemeentelijk bezit, die wat het college betreft in de verkoop kunnen. Op de lijst o.a. het voormalige schoolgebouw en wijkcentrum De Kolk aan de Bornerbroeksestraat, het Verkeershuis (’t Wetshuys) aan de Grotestraat en Theehuis Beeklust aan de Ledeboerslaan. De fractie van de PvdA wenst t.a.v. deze panden een voorbehoud te maken inzake verkoop en wil dat de gehele lijst met gemeentelijk te verkopen onroerend goed nu op de agenda komt van de gemeenteraad.


Brief van PvdA-fractie aan College en gemeenteraad ninzake verkoop gemeentepanden

Archief
Terug naar vorige pagina