Politiek nieuws


Plaatsing  
 
01-04-2010  

Coalitie in wording wil aanpassing Fortezza

 

ALMELO – De coalitieonderhandelaars van PvdA, CDA en VVD willen aanpassing van het project Fortezza. Projectontwikkelaar van der Looy liet in het vakblad Vastgoed Journaal onlangs weten dat de bouw van Fortezza voor 1 juli a.s. begint.
Provincie en Rijk stelden ruim twee miljoen euro beschikbaar om beweging te krijgen in het bouwplan zodat de appartementen goedkoper worden voor eventuele kopers. Woonzorg Nederland was de eerste koper die over de brug kwam om 77 appartementen te kopen en naar verluidt is er nu een aan Kondor Wessels gelinieerde investeerder die 40 appartementen wil kopen.
Of de wens van de coalitiepartners in spé van enige realiteitszin betuigd is nog maar de vraag? Van der Looy beschikt over een wettig koopcontract en is formeel eigenaar van de grond ondanks dat er nog geen cent betaald is. Bovendien zou het de tweede keer zijn dat de gemeente Almelo aanpassing wil van de ontwikkeling. Eerder kocht de gemeente de grond al terug van Van der Looy om zelf een ambitieus plan te bedenken waaruit het ontwerp Fortezza geboren werd. Die transactie kostte de gemeente miljoenen. Nu voor de tweede keer ingrijpen zet van der Looy in een comfortabel zeteltje om opnieuw de hand op te kunnen houden terwijl de door het Rijk en Provincie toegezegde miljoenensubsidie kan worden afgeschreven.
Verder is het stil rondom de coalitiebesprekingen, maar als dit signaal duidt op wisselgeld in mogelijk het toch doorgaan van de bouw van een nieuw stadhuis op de locatie Kloosterhof, maakt de VVD een diepe knieval en houdt het vast aan de verkeerde optie.

Redactie


Lees ook het bericht en de reacties op Tc Tubantia
 
 

 
03-04-2010  

Horeca moet op tijd vergunning WK aanvragen

 

ALMELO – Tijdens voetbalkampioenschappen zoals het a.s. WK Voetbal willen horecaondernemers nog wel eens op het laatste moment besluiten om een groot beeldscherm op het terras te plaatsen. De afdeling Bijzondere Wetten van de gemeente heeft de ondernemersorganisatie KHN daarom laten weten daarvoor op tijd een vergunning te laten aanvragen omdat anders de aanvraag niet in behandeling wordt genomen. Aanvragen dienen uiterlijk 8 weken van tevoren te worden ingediend.

 
06-04-2010  

Kritische vragen Stork over subsidie Fortezza

  ALMELO - ALA/AOV-raadslid Gijs Stork heeft de nodige vragen over de schuld van meer dan 16 miljoen euro die projectontwikkelaar Van der Looy nog heeft aan de gemeente terwijl het daarnaast ook nog eens geholpen wordt met subsidies van het rijk en provincie en rijk en ook het college van B&W nog een extra duit in het zakje wil doen door voor ruim 8 euroton 63 parkeerplaatsen aan te kopen. Ook vraagt Stork zich af waarom die subsidies niet aan 'normale' woningbouwprojecten is gegeven i.p.v. een prestigieus project als Fortezza.
Lees verder...

 
06-04-2010  

CDA vragen over onveiligheid en sculpturenpark

  ALMELO - Het CDA heeft dinsdag a.s. voor het Vragenuurtje een aantal vragen over veiligheid en het skulpturenpark Groeneveld.
Qua veiligheid reageert de fractie over berichten in de pers over jeugdgroepen die voor overlast zorgen in de Schelfhorst, Sluitersveld en Oosteres.
Betreffende het skulpturenpark is de toekomst onduidelijk vanwege een scheiding van de eigenaren. Het CDA wil weten of de gemeente nu in de bres springt om de grond en opstallen aan te kopen en door te verhuren aan de kunstenares die haar levenswerk bedreigt ziet door de ophanden zijnde echtscheiding.
Lees verder...

 
07-04-2010  

Geldkraan voor VVV Almelo gaat dicht

 

ALMELO – Het zat al jaren in de pen, maar het college van B&W heeft eindelijk een officieel besluit genomen om per 31 december 2010 de geldkraan aan de VVV volledig dicht te draaien. De VVV volgt daarmee noodgedwongen dezelfde weg als de Stichting Almelo Promotie (STAP) die tal van binnenstadsevenementen organiseerde met inzet van tal van vrijwilligers en al eerder de nek werd omgedraaid door het stopzetten van een relatief kleine subsidie.
Eind 2008 werd het VVV-bestuur plotsklaps ambtelijk medegedeeld dat het de huur per 31 december 2008 diende op te zeggen en het personeel diende te ontslaan. Omdat het bestuur met de vuist op tafel sloeg en er werd gewezen op de bestaande overeenkomst met de ANWB en andere bestaande verplichtingen, kon het college dat voornemen toen niet uitvoeren. In wezen werd de VVV al sinds jaren het werk onmogelijk gemaakt door dalende subsidies waardoor er niet meer geïnvesteerd kon worden in bijvoorbeeld het ontwikkelen van foldermateriaal of de stad gepromoot kon worden op toeristische beurzen. Ook de vacante directeursfunctie kon door dalende subsidies niet meer worden ingevuld na de pensionering van directeur Smit. Het bestuur moet nu een algemene ledenvergadering bijeenroepen waarin noodgedwongen tot opheffing moet worden besloten. Of dit jaar de op één na oudste Fietsvierdaagse van Nederland nog voor de 61e keer wordt georganiseerd is op dit moment onbekend.  
Het college van B&W heeft nu het voornemen om de VVV-taken onder te brengen bij de stichting Evenementen Almelo dat feitelijk rechtstreeks wordt aangestuurd door de ambtenaren van de afdeling Economische Zaken. Burgemeester Hermans liet onlangs nog een kritische noot horen over het functioneren van de stichting Evenementen Almelo, dat in feite alleen een coördinerende en stimulerende taak heeft. Deze stichting moet nu per 2011 ook het toerisme voor Almelo bevorderen en een deel van de VVV-taken op zich nemen terwijl het daarvoor de kennis niet in huis heeft. Een ware tegenstelling tot bijvoorbeeld Valkenburg waar onlangs in het bijzijn van koningin Beatrix gevierd werd dat 125 jaar geleden de eerste VVV in Nederland werd opgericht.

 
07-04-2010  

B&W besluiten d.d. 06-04-2010

 


B&W besluitenlijst 06-04-2010
B&W besluit: Ontbinding exploitatie Ch. Dethmerstraat
B&W besluit: Bestemmingsplanherziening Schelfhorstweg
Raadsbrief: Bestemmingsplanherziening Schelfhorstweg
B&W besluit: Stopzetten subsidie VVV
Raadsbrief: Stopzetten subsidie VVV
B&W besluit: Toerisme Monitor Twente
Raadsbrief: Toerisme Monitor Twente
Persbericht: Toerisme Monitor Twente
B&W besluit: Verkenning Aahoes functies
Raadsbrief: Verkennig Aahoes functies
B&W besluit: aanvullend krediet IISPA
B&W besluit: Resultaten WMO 2009
Raadsbrief: Resultaten WMO 2009
B&W besluit: Hernieuwde beslissing Patoor Ossestraat
B&W besluit: Beeldkwaliteitsplan Nijrees Noord
Raadsbrief: Beeldkwaliteitsplan Nijrees Noord
B&W besluit: Afboeken vaste activa
B&W besluit: ter afdoening portefeuillehouders

 
09-04-2010  

Aan opheffing van de VVV valt niet te ontkomen

 

ALMELO – Het besluit van het college van B&W om per 31 december van dit jaar de subsidie te beëindigen roept veel vraagtekens op onder de burgerij. Wel is het college er zich inmiddels van bewust dat de naam VVV ‘ijzersterk’ is en de VVV-website jaarlijks ruim boven een miljoen bezoekers trekt.
De werkneemster van het VVV-backoffice is vorig jaar al gestald bij de Stichting Evenementen Almelo (SEA) om het kantoor te kunnen ontruimen, omdat dit op de nominatie staat om te worden gesloopt voor de bouw van een nieuw stadhuis. Haar taak is het bijhouden van de verenigingsadministratie en de druk bezochte website. 
Bijna vijf jaar geleden werden de laatste twee VVV-informatrices al noodgedwongen gedetacheerd bij de ANWB/VVV aan de Rosa Luxembourgstraat.  De gemeente stelde geen loonsubsidie meer beschikbaar ter vervanging van de met pensioen vertrokken directeur.  De detacheringsovereenkomst met de ANWB, die in augustus 2010 afloopt, is tot het eind van dit jaar verlengd zodat tijd wordt gewonnen om met de ANWB te kunnen onderhandelen over een nieuwe periode van VVV-informatievoorziening via de ANWB. Onderwerp van bespreking is daarbij eveneens een rechtstreekse loonsubsidie aan de ANWB voor de VVV-informatrices. Tot eind dit jaar loopt dat nog via het bestuur van de VVV. Als een nieuwe overeenkomst met de ANWB lukt, komen de bestuurlijke taken van de VVV daarmee feitelijk te vervallen, temeer daar er al sinds jaren geen subsidie meer werd verleend voor het ontwikkelen van nieuwe initiatieven, nieuwe toeristische folders en het deelnemen aan toeristische beurzen.
De VVV-backoffice medewerkster krijgt bij de SEA tevens als taak om de op een na oudste Fietsvierdaagse van Nederland voor Almelo te behouden en moet ook nieuwe activiteiten gaan ontwikkelen onder de paraplu van de SEA. Daarmee verandert ook de feitelijke coördinerende taak van de SEA in een evenementen organiserende organisatie. Deels was dat het al noodgedwongen het geval doordat ook de STAP werd opgeheven wegens het stopzetten van de subsidie. Sindsdien worden ook de Sinterklaasintocht en de Boekenmarkt door de SEA georganiseerd.
De Koninginnedagfestiviteiten worden eveneens al een paar jaar door de SEA georganiseerd nadat het Oranjecomite het bijltje er bij neer gooide omdat de gemeente ook die subsidie stopzette.
De in 1930 opgerichtte VVV Almelo ondergaat nu hetzelfde lot en kan niet anders dan de bijna 300 leden een besluit tot opheffing voorleggen wegens gebrek aan baten.
De gemeente hoopt door een nieuwe overeenkomst met de ANWB en deels een invulling via de SEA wel de naam VVV te kunnen behouden. Daarvoor gelden echter kwaliteitseisen van de landelijke organisatie van VVV’s en dat kost ongetwijfeld extra financiën om de SEA verder op te tuigen.  

 
14-04-2010  

PVA motie voor dierenpolitie

 

Motie: Dierenpolitie

De gemeenteraad van Almelo, in vergadering bijeen op 20 april 2010

Constateert:
- Dat dierenmishandeling en dierenverwaarlozing in Almelo geen onbekende feiten zijn, de dierenbescherming Almelo, bij monde van de voorzitter dhr. Tjeerdsma, bevestigt dit.
- Dat dierenpolitie in Capelle aan de IJssel al in gang is gezet, mede met overheidsfinanciering.
- Dat het merendeel van de Almelose bevolking positief staat tegenover een dierenpolitie (poll op Tubantia).

Overweegt:
- 2 BOA’s voor handhaving van het nieuwe hondenbeleid, om te scholen voor de dierenpolitie,
e.e.a. vergt een cursus van 3 maanden.

Besluit:
Het college op te dragen om op zo kort mogelijke termijn aan de raad een voorstel aan te bieden over de mogelijkheden van een aparte dierenpolitie in Almelo, e.e.a. in navolging van de gemeente Capelle aan de IJssel.

 
14-04-2010  

GrLinks: vragen stopzetten subsidie kunstroute

 

Betreft stopzetting subsidie Atelier- en Theaterroute Almelo

GroenLinks Almelo heeft de volgende vragen over het stopzetten van de subsidie aan de Atelier- en theaterroute Almelo:

1) Welke criteria hanteert de wethouder om een evenement het A label toe te kennen ?
2) Houdt het toekennen van een A label aan een evenement niet automatisch in dat de gemeente een subsidierelatie heeft met het evenement ?
3) Had de gemeente niet voor 1 januari moeten communiceren dat de subsidie bijdrage wordt beëindigd ?
4) Is de wethouder het met GroenLinks eens dat het plotseling beeindigen van de subsidie raakt aan “onbehoorlijk bestuur” ?
5) Hoe denkt u het evenement nog voor Almelo te behouden ?

 
14-04-2010  

B&W besluiten d.d. 13-04-2010

 


Besluitenlijst college van B&W 13 april 2010
B&W besluit: Actualisering verordening naam- en adressering
Raadsbrief: Actualisering verordening naam- en adressering
B&W besluit: Krediet uitvoering Sport en Beweging NASP
B&W besluit: Europese aanbesteding Trapliften 2011
B&W besluit: Handhaven dwangsom Kolenbrander BV
B&W besluit: Bouwstop café aan de Waag 1 - dwangsom
Geluidsfragment
B&W besluit: Criteria toewijzing en tarieven IISPA
B&W besluit: Krediet raadsverkiezing en bestuurswissel
B&W: Raad informeren fout citaat besluit Fortezza

 
14-04-2010  

Andela en van Woudenbergh op het pluche


De toekomstige VVD-wethouders
 

ALMELO - Volgens insiders krijgt de VVD twee wethouderszetels. E.e.a. ging als een lopend vuurtje door de zaal van het Theehuis tijdens een ledenvergadering van de VVD. Johan Andela werd al tijdens de campagne genoemd als de wethouderskandidaat voor de VVD, maar de tweede wethouder is toch wel een grote verrassing met politiek leider Gerrit van Woudenbergh die de tweede wethouderszetel voor de VVD gaat bezetten.
E.e.a. zou ook betekenen dat de beoogde coalitiepartners PvdA, VVD en CDA er nagenoeg uit zijn, als zo nadrukkelijk over de 'poppetjes' wordt gesproken als woensdagavond tijdens de VVD-bijeenkomst. Deze uitkomst kan eveneens betekenen dat de PvdA-wethouders Mieke Kuik-Verweg en Theo Schouten eveneens terugkeren op het pluche en het CDA genoegen moet nemen met één wethouder in de persoon van Jan van Marle of misschien twee wethouders met toch meer uitgeklede portefeuilles.
Keihard werd het niet bevestigd, maar beide VVD-ers werden wel succes gewenst!

Update 15-04-10 01.16 uur :
Ook tijdens de ledenbijeenkomst van de PvdA werd gesproken dat men er uit is met de collegevorming en Mieke Kuik-Verweg en Theo Schouten terugkeren als wethouder en Jan van Marle namens het CDA als enige en vijfde wethouder het college completeert. Van Marle zou tijdens de coalitiebesprekingen 'handig' op een bijspoor zijn gemanouvreerd door topambtenaren die assisteerden bij de coalitieonderhandelingen o.l.v. oud- gemeentesecretaris Jan Herman de Baas.

Fotoreportage (12 foto's)...

 
15-04-2010  

D66: geen genoegen antwoord B&W - Fortezza

 

Betreft: onbevredigend antwoord op gestelde vraag.

Geacht college,

Namens de D66 fractie heeft de heer Isendoorn in de raadsvergadering van 6 april jongst leden wethouder Kuiper gevraagd aan wie de subsidies (de zgn. BLS gelden, Van der Laan gelden) inzake Fortezza worden uitbetaald. De vraag was: Is dat aan Van der Looy Projecten B.V.? Of is dat aan de Ontwikkelingsmaatschappij Almelo B.V.?

Op deze eenvoudige vraag hebben wij een enigszins cryptisch antwoord gekregen. In ieder geval is ons nog niet duidelijk aan wie de subsidies nu daadwerkelijk worden uitbetaald.

De D66 fractie verzoekt u met klem om alsnog een duidelijk antwoord.

We zien uw antwoord op korte termijn tegemoet.
Met vriendelijke groet,

Namens de D66 fractie,
Fred Gerritsen, fractievoorzitter.

 
16-04-2010  

Subsidies culturele evenementen

  De fractie van de Partij van de Arbeid is geschrokken van het bericht dat de subsidiepot voor culturele evenementen leeg is. Een aantal evenementen dreigt hierdoor niet door te gaan. Naast de Atelierroute gaat het dan ondermeer om het Straattheaterfestival en om activiteiten van de stichting activiteiten Beeklustpark en stichting het Torentje. Navraag leert dat er in totaal 34 organisaties zijn die een subsidie hebben aangevraagd, of waarvan wordt verwacht dat ze een subsidie aanvragen. Slechts 18 organisaties hebben subsidie gekregen.De fractie van de Partij van de Arbeid heeft hierover de volgende vragen:
Lees verder...

 
20-04-2010  

Stork wil harde garanties subsidie Fortezza

 

ALMELO - ALA/AOV is niet content met de antwoorden van het college van B&W over de subsidies voor het project Fortezza. Volgens de subsidievoorwaarden van Rijk en Provincie moeten die gelden ten goede komen aan de eindgebruikers maar de gemeente Almelo keert die ontvangen subsidies rechtstreeks uit aan de projectontwikkelaar. Raadslid Stork vindt dar er geen harde garanties zijn dat dit geld ook daadwerkelijk de eindgebruiker ten goede komt en stelt daarover de nodige vragen.
Ook wil Stork duidelijkheid over de betaling van de koopsom over de grond. Het college antwoordde dat dit betaald zou worden bij start van de bouw die uiterlijk 1 juli a.s. moet beginnen. Volgens Stork staat in een brief van Van der Looy dat de koopsom over de grond pas aan de gemeente wordt betaald als de overdracht aan de eindgebruiker noterieel heeft plaatsgevonden en de gemeente dus nog jaren moet wachten voordat alles betaald is. 'Willen wij dat', vraagt Stork zich af?


ALA/AOV vragen: subsidiegaranties Fortezza

 
20-04-2010  

CDA vragen over weigeren cultuursubsidies

 

Geachte redactie.
Het CDA zal morgen in de raad van de gemeente Almelo tijdens het vragenuurtje de volgende vragen stellen:

Vraag over subsidiebeleid

1. Welke culturele activiteiten en evenementen hebben voor 2010 een toezegging en welke een afwijzing gehad voor subsidie, op grond van welke criteria en hoe groot is de toegekende dan wel afgewezen subsidie?
2. Waarom is het college overgegaan tot het aanschrijven van organisaties van culturele activiteiten en evenementen waarin per brief wordt aangegeven dat, veelal jaren lang, verstrekte subsidies per direct komen te vervallen.
Op grond van welke criteria is men tot deze keuze gekomen en hoe verhoudt die keuze zich tot de vigerende subsidieverordening 2005 en de Algemene wet bestuursrecht?
3. Graag ontvangen wij een overzicht van zowel aangeschreven instanties als om welke subsidie bedragen het gaat?
4. Tijdens de raad van 26 januari heeft het college toegezegd om op korter termijn een informatiebijeenkomst te organiseren over het subsidiebeleid van culturele activiteiten en evenementen. Het is nu eind april en hebben nog niets gehoord over een dergelijke bijeenkomst. Hoeveel voorbereidingstijd heeft het college nog nodig? Wilt u bij deze informatieve bijenkomst ook de conclusies en aanbevelingen uit het rapport evenementenbeleid betrekken?
Vragensteller, Jan Brand

Vraag over het parkeren op het Sesaplein door markthandelaren.

In TC Tubantia van 6 april jl werd geschreven over de problemen die geparkeerde vrachtwagens en bestelbusjes tijdens marktdagen veroorzaken op het Sesaplein. Volgens het wijkplatform zijn de parkeerproblemen een gevolg van de werkzaamheden die plaatsvinden bij het voormalige belastingkantoor. Door deze werkzaamheden kunnen de markthandelaren daar niet meer parkeren. Zij parkeren nu op het Sesaplein en straat met als gevolg dat voetgangers min of meer gedwongen worden om op de rijbaan te lopen in plaats van op het trottoirs. Het wijkplatvorm heeft deze problematiek per brief onder de aandacht gebracht van het college.

Het CDA heeft de volgende vragen:

1. Heeft het college al contact opgenomen met het wijkplatvorm?
2. Is het college voornemens om maatregelen te treffen die zowel de overlast als de verkeersveiligheid ten goede komen en zo ja welke maatregelen?

Vragensteller, Jan Brand

 
20-04-2010  

Oproep NAT aan politiek - geen Waterrijk

 

ALMELO - De Stichting Natuurlijk Twente doet en oproep aan de gemeenteraad om Waterrijk niet te ontwikkelen. NAT wijst op de laatste voorspellingen van de demografische krimp in Overijssel en stelt dat Almelo meer dan voldoende capaciteit heeft om te benutten voor woningbouw met de braakliggende terreinen binnen de bebouwde kom.


Nat Open Brief - geen Waterrijk

 
20-04-2010  

PVA wil intrekking dwangsom Kolenbrander

  ALMELO - De Partij Vrij Almelo wil dat het college van B&W alle dwangsommen intrekt die het heeft opgelegd aan transportondernemer Kolenbrander. De PVA stelt dat Kolenbrander zich nu aan alle regels houdt en dat daarom het innen van een dwangsom 'spelletjes' zijn. Vooral ook omdat milieuambtenaren direct reageren als er een stuk in de krant heeft gestaan en met de politie in het kielzog op controle gaan. De PVA noemt dat ondernemertje pesten en stuurde een brief per email aan het college, de gemeenteraad en betrokken ambtenaren.
Lees verder...

 
20-04-2010  

LA steunt oprichting Jongeren Partij

 

Beste mensen,

Almelo heeft LEF! (met dank aan Leefbaar Almelo)

Enkele jongeren willen zich door Leefbaar Almelo inzetten voor Almelo en samen kijken naar hoe en wat we voor elkaar kunnen betekenen. Ze hebben zich onlangs gemeld bij Leefbaar Almelo, met het idee een jongerenpartij op te richten.

Na diverse verschillende ervaringen met verschillende politieke partijen hebben de jongeren besloten een eigen partij op te richten met de bedoeling LA en de hele raad kritisch te volgen en verbetervoorstellen te doen aan politiek en media. Op deze wijze hopen ze te bereiken dat politiek meer voor jongeren is en meer voor jongeren doet! Samen met andere initiatieven lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk proberen ze te werken aan een betere wereld, te beginnen in Almelo!

En natuurlijk is er voor jongeren meer dan alleen politiek vandaar dat ze graag op alle andere terreinen ook wat willen doen voor Almelo en de Almelose jongeren, zowel op gebied van sport en cultuur, als uitgaan, school en werk.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Irene Farag, of via Leefbaar Almelo.

Kijk op Hyves: almelo-heeft-lef

leefbaaralmelo@almelo.nl www.leefbaaralmelo.nl
bert hümmels 0621615278 humme235@kpnmail.nl
htreb@yahoo.com 
jan van vliet 0641824709 janvanvliet@home.nl 
guus ter doest 0649880560 guus@winkelprojecten.nl  

 
21-04-2010  

B&W besluiten d.d. 20-04-2010

 


Branchebesluit en lijst marktverordening Almelo 2006
Raadsbrief: Vastleggen max. aantal branchestandplaatsen

 
21-04-2010  

Slappe knieën CDA - plan Nijrees Noord


Jan Brand (CDA)
  ALMELO – CDA-woordvoerder Jan Brand begon stevig met zijn kritiek op het collegevoorstel over de toepassing van art. 19 en het beeldkwaliteitplan Nijrees Noord. Dit in navolging van Jan Veenstra (CU) die het niet kon snappen dat de gemeenteraad hetzelfde beeldkwaliteitplan in februari 2009 unaniem naar de prullenbak verwees en dat exact hetzelfde plan een jaar later opnieuw op tafel komt. Veenstra wilde een reguliere bestemmingsplanwijziging waarin de raad eerst nader richtlijnen bepaald voor het maken van een nieuw beeldkwaliteitplan. Veenstra kondigde een motie aan om het voorstel opnieuw van tafel te halen, maar hij kreeg alleen steun van ALA/AOV, GroenLinks, en de SP.
Lees verder...

 
22-04-2010  

Van Woudenbergh moet cultuur pamperen

 

ALMELO – Nogal wat fracties in de Almelose gemeenteraad waren verontwaardigd over de wijze waarop negatief werd besloten op subsidieaanvragen. Zo loopt bijvoorbeeld de Kunst- en Theaterroute maar liefst 17.000 euro mis op een totaalbudget van 41.000 euro. Van de 35 aanvragen werden er 18 gehonoreerd en daar wilde de raad meer van weten.
Feitelijk speelde de gemeente in 2009 ‘big spender’ met het geldpotje dat overbleef omdat het extravagante Poppodium niet doorging. Wethoudr Kuiper liet in januari aan de raad weten dat er voorzieningen moesten worden getroffen om de cultuursubsidies op peil te houden, maar de raad wilde dat voorstel toen niet behandelen.
Op de vele vragen die werden gesteld antwoordde wethouder Schouten - als waarnemer van de vertrokken Kuiper - dat de raad in feite op de hoogte had kunnen zijn en dat nu gezocht moet worden naar extra middelen. Wel voldeden de afwijzingen volgens hem aan de regels van behoorlijk bestuur en de subsidievoorwaardenregels van de gemeente. Volgens Schouten moet de nieuwe wethouder van cultuur - hij keek daarbij veelbetekenend naar van Woudenbergh - nog maar eens bekijken of er alsnog middelen vrijgemaakt kunnen worden. Naar verluidt wordt Gerrit van Woudenbergh (VVD) de nieuwe wethouder van cultuur. Dat wordt dus ‘pamperen’ voor de liberaal die het ‘pamperen’ van de minima afwees in de verkiezingsstrijd.

 
24-04-2010  

Hoeveel kans maakt de nieuwe coalitie ?

 

ALMELO – De VVD kan als grote winnaar van de coalitie-onderhandelingen gezien worden, Mede dankzij de PvdA, omdat de onderhandelaars Mieke Kuik-Verweg en ‘nieuwbakken’ fractievoorzitter Luc Schuur wel hebben ingezien dat de uitslag van de gemeenteraadverkiezing ook een signaal van protest was uit de Almelose samenleving. Vooral de megalomane plannen, als een nieuw stadhuis van 63 miljoen euro, de megabouwplannen Fortezza en Waterrijk, maar ook de grootscheepse afbraak en nieuwbouw van de binnenstad die de bevolking over zich heen kreeg zette bij menig kiezer de haren overeind. Voeg daarbij de Personal Rapid Transport die ex wethouder Sjoers (CDA) al jaren promootte als de toekomstige oplossing voor het openbaar vervoer en het is begrijpelijk dat Gerrit van Woudenbergh (VVD) succes boekte met zijn toch enigszins populistische verkiezingscampagne. ‘Geen nieuw stadhuis op de Kloosterhof’, was zijn belofte en daar wordt hij nu zelf verantwoordelijk voor gelet op het feit dat hij stadsontwikkeling in portefeuille heeft. Een heronderzoek naar de mogelijkheden van renovatie van het huidige stadhuis is een der punten uit het akkoord. En dat kan, want bouwwerken van het type betonskeletbouw zijn daar uitermate geschikt voor, omdat alle tussenwanden in feite decoratie zijn. Kijk naar het oude belastingkantoor aan de Burgemeester van Raveslootsingel dat volkomen is gestript tot op het betonskelet en nu weer van de modernste snufjes en een nieuwe gevel wordt voorzien. Of zoals een der grootste bouwondernemers in de regio, die ook veel voor de gemeente doet, voor jaren geleden al eens zij; ‘Ie hebt al een fundering en skelet, dat hoof ie nit meer te bouw’n. Da's altied veurdeliger !
Het begin is dus goed, zij het dat het kwaad kersen eten is met een gefrustreerde CDA-fractievoorzitter die a. de verkiezingsnederlaag nog niet heeft verwerkt en b. nog altijd aanhanger is van de megalomane plannen van zwager Sjoers !
Wethouder Jan van Marle zal zijn partijgenoot dan ook maar eens wat financiële feiten onder de neus moeten drukken waarmee het vorige college haar opvolgers heeft opgezadeld. Het is te makkelijk om dat op het bordje van de financiële crisis te leggen. Er is vanuit oppositiepartijen in het verleden al veel gewaarschuwd voor bevolkingskrimp, nut en noodzaak van een nieuw stadhuis en de grote financiële risico’s die werden genomen met grote aankopen van onroerend goed. Die waarschuwingen werden altijd hautain ter zijde geschoven door CDA en PvdA. Fractievoorzitter Slettenhaar (CDA) past dus enige bescheidenheid!

Redactie


Besluitenlijst B&W d.d. 20-04-2010

 
25-04-2010  

Raadslid Hümmels zoekt toekomst in Hongkong

 

ALMELO – Leefbaar Almelo oprichter en raadslid Bert Hümmels vindt het na deze raadsperiode kennelijk welletjes en zoekt zijn toekomst in Hongkong. Bert is al enkele jaren getrouwd met een Aziatische en heeft zich als werkzoekende op de lokale arbeidsmarkt gemeld, zo staat op de satirische website AlmeloAnders.nl te lezen.
 

 
27-04-2010  

Wethouders en raadsleden beëdigd


v.l.n.r. Johan Andela, Theo Schouten, Mieke Kuik-Verweg, Gerrit van Woudenbergh, burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld en Jan van Marle
 

ALMELO – Maandagavond werd het nieuwe college van B&W en een viertal nieuwe raadsleden beëdigd in een extra raadsvergadering. Triomfator van de verkiezing in maart jl. Gerrit van Woudenbergh (VVD) heeft zeker niet alle raadsleden op zijn hand. Bijna een kwart (8) van de gemeenteraad stemde zelfs tegen en twee onthielden zich van stemming. Ook Mieke Kuik-Verweg (PvdA) kreeg met zeven tegenstemmers niet geheel waar ze waarschijnlijk op had gehoopt. Theo Schouten (PvdA) en Jan van Marle (CDA) kregen vier tegenstemmers en Johan Andela (VVD) twee.
Door de benoeming tot wethouders moesten ook vier opvolgers in de gemeenteraad benoemd worden. Peter Vos (CDA) legde de eed af en Luc Simmering (VVD) en de PvdA-ers Ruud Borgman en Jaap Stapel de belofte. Stapel werd als nieuwkomer eveneens benoemd tot plaatsvervangend raadsvoorzitter voor die gevallen dat burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld verhinderd is of zaken uit haar portefeuille ter behandeling staan.
Het collegeakkoord dat vorige week aan de raad werd gepresenteerd, wordt nog officieel in de gemeenteraad behandeld. Desondanks werden bij de presentatie vanuit de raad wel een paar kritiekpunten genoemd. Wat de coalitiepartners, die zeggen openheid voor te staan, daarmee gedaan hebben maakte fractievoorzitter Slettenhaar nog even duidelijk toen vanuit de raad daarom gevraagd werd. ‘Wat wij als coalitie met uw opmerkingen gedaan hebben is te vinden op het RIS’.
Het RIS staat voor Raads Informatie Systeem op het gesloten intranet van de gemeente en alleen toegankelijk voor raadsleden. Hoezo openheid? Mag de burger dat niet lezen?

 
27-04-2010  

Sponsordiner met Rita Verdonk

 

ALMELO – Ze staat nog niet erg positief in de Polls voor de verkiezing van de Tweede Kamer in juni a.s. Tijd om de achterban te benaderen voor Rita Verdonk met haar Trots op Nederland. Maandagavond was Verdonk daarom in het Theaterhotel voor een sponsordiner waar voor 85 euro p.p. kon worden aangezeten bij een viergangenmenu.
De helft ging naar de verkiezingskas, want campagne voeren kost geld en dat heeft Verdonk nodig om weer in de Tweede Kamer te komen.

<Jan Bril ‘prikte’ een vorkje mee of liever, hij zette het gezelschap op de foto.

Fotoreportage (19 foto's)...

 
28-04-2010  

B&W besluiten d.d. 27-04-2010

 


Besluitenlijst B&W d.d. 27 april 2010
B&W: neg. besluit bezwaar vergunningweigering Waagplein 2
B&W besluit: Vorstschade wegen 2009/2010
Raadsbrief: Vorstschade wegen 2009/2010
B&W: Krediet voor al gesloopte Heetveldschool
B&W besluit: Vaststellen jaarverslag handhaving
Raadsbrief: Jaarverslag handhaving
B&W besluit: Ontwerpbeschikking Noord-Turfkade
B&W besluit: Portefeuilleverdeling B&W
B&W besluit: Openbaar ter afdoening portefeuillehouders
B&W besluit: Éénnmalige voorziening cult. evenementen 2010
B&W besluit: actualisatie reserve Bovenwijkse Voorzieningen

 
30-04-2010  

Van Lidth de Jeude gast bij PvdA 1 mei viering

 

ALMELO - De Partij van de Arbeid in Almelo viert zaterdag 1 mei de dag van de arbeid met een bijeenkomst in leescafe De Meridiaan in de centrumbibliotheek. De inleiding werd verzorgd door voorzitter Hendry Bosch die aan zijn laatste maand begint als voorzitter van de afdeling Almelo van de PvdA. De gevonden opvolger zal het stokje op een ledenvergadering in mei van hem overnemen. Tevens wordt het bestuur van de afdeling dan weer op volledige sterkte gebracht. Enkele tientallen woonden op deze dag van de arbeid de discussie bij n.a.v. de spreekbeurt van James van Lidth de Jeude (waarnemend burgemeester van 1 september 2009 tot 14 december 2009 na het vertrek van Menno Knip.) Vooral integratie was een der gespreksonderwerpen die tot discussie leidde. 
Na afloop toog een PvdA-delegatie naar het huis van Jan Gast om deze de PvdA-speld van Verdienste op te spelden. Jan gast is op leeftijd maar heeft nog een grote hobby en dat is mennen met paard en wagen.

Archief
Terug naar vorige pagina