Politiek nieuws


Plaatsing  
 
05-03-2013  

Raad vergadert ‘stiekem´ over voortgang stadhuis

 

ALMELO – Het Almelose college van B&W zit dik in de problemen met het ophouden van de gemeentelijke ‘financiële broek’. Feitelijk al lang publiekelijk maar in het college en de coalitie wil men daar nog niet ronduit voor uitkomen. Werd in december de onder curatele stelling nog nipt voorkomen door een dividend-meevaller van Cogas. Duidelijk werd toen wel dat de verhoudingen met het provinciaal bestuur niet juichend waren. Ook de accountant deed nog een duit in het zakje om meer verlies af te laten boeken dan het college feitelijk van plan was. Om dus een sluitende begroting op te stellen, was enige druk van buiten noodzakelijk.
De volgende tegenslagen zitten er al weer aan te komen. Het kabinet Rutte/Samson heeft aangekondigd dat het in 2014 het gemeentefonds zo’n 200 miljoen euro minder toebedeeld. Ruw berekend is dat 11 euro per inwoner en dat voor Almelo maal 72.000. Kortom een slordige 8 euroton. Dan de rechtsgang met van der Looy. Vorige week deed de Rechtbank Roermond geen uitspraak over de vordering van dik één miljoen euro die het college denkt tegoed te hebben. De Rechtbank wil meer getuigen horen van beide zijden en dat betekend dat enkele Almelose ambtenaren twee vingers in de lucht moeten steken dat zij de waarheid vertellen.
Het innen van dat miljoen lijkt dus wat verder af dan tot nu de raad werd voorgehouden.

Het college zou vorige week besluiten welk raadsvoorstel inzake de gunning van de bouw van een nieuw stadhuis men de raad zou voorhouden. Maar dat voorstel is er dus nog niet en het onderwerp werd van de agenda raadsvergadering van 19 maart a.s. gehaald.
Wat nu wel geschied en wel vanavond, is een raadsvergadering in beslotenheid, waarbij de ‘monden van de raadsleden’ op voorhand worden verzegeld.

Raadslid Fred Gerritsen twitterde het vandaag rond en compaan Huub Isendoorn schreef gauw een artikel dat getuigd van voortschrijdend inzicht op de site van D66. Nu kan nog e.e.a. gesuggereerd worden, want na vanavond mag men niets meer zeggen op straffe van een onderzoek door de rijksrecherche. Tenzij de raad na dit stiekem-debat besluit, dat de geheimhouding onmiddellijk wordt opgeheven.
Bij een coalitiesterkte van 19 zetels is daar maar één VVD’er en één PvdA’er voor nodig als tenminste de oppositie voor het eerst de rijen weet te sluiten !

'Raadslid ben je namelijk niet voor je zelf, maar voor de burger !

‘Fijnslijper’

 
05-03-2013  

Vragen van Gijs (ALA) aan Gerrit (VVD)

 

Almelo, 5 maart 2013

Aan het college van B&W gemeente Almelo

Geacht College,

In de Twentsche Courant Tubantia dd 4 maart 2013 stond een verslag van de uitspraken die wethouder van Woudenbergh gedaan heeft tijdens het politiek café van de VVD zaterdag 2 maart jl.
Naar aanleiding van de uitspraken heeft de fractie van ALA enkele vragen.

Is het verwoorde conform het standpunt van het college?
Wil het college een”denktank” die zich zal bezig houden met herverkaveling leegstand.?Wat is het verkavelingsfonds? Welke middelen zijn hiervoor beschikbaar? Waarom weet de Raad hier niets van?
Waaraan wordt gedacht als winkels aan de rand van het centrum moeten verplaatsen naar de binnenstad?
Gesteld wordt dat we naar een kleiner winkelgebied moeten. Wat ALA betreft akkoord maar dit is niet overeenkomstig de plannen voor de binnenstad, zoals het college gepresenteerd heeft. Kunt u dit uitleggen?
Weer een nieuw plan Welke consequenties heeft dit? Wat vindt de provincie hiervan?
Heeft U een adviesbureau ingeschakeld?
De wethouder noemde 19 maart als datum van behandeling van de detailhandelsvisie. Heeft het college de detailhandelsvisie klaar?

Graag zouden wij op zeer korte termijn antwoord hebben op onze vragen.
De uitspraken hebben weer de nodige onrust bij alle betrokkenen teweeg gebracht.
Bovendien hebben wij er bezwaar tegen dat dit soort zaken,voordat de raad hiervan op de hoogte is, in een openbare bijeenkomst naar voren gebracht wordt. Het college heeft een actieve informatie plicht richting raad.

Namens ALA fractie

Gijs Stork

Fractie voorzitter

 
06-03-2013  

B&W besluiten d.d. 5 maart 2013 (STADION)


Uitgelicht:
Duistere wolken overschaduwen de plannen voor een Outlet Store in Almelo Nouveau en uitbreiding van detailhandel in een nieuw voetbalstadion voor Heracles Almelo.
Volgens het rapport van onderzoeker Droogh Trommelen & Partners (DTNP) zijn die plannen uiterst discutabel en zal zeker verdringing van omzet ten koste van de binnenstad tot gevolg hebben. DTNP waarschuwt in wezen voor grootschalige ontwikkelingen in de detailhandel op goedkope perifere locaties waardoor ontwikkeling (lees revitalisering) in het duurdere stadshart niet meer te realiseren zijn.
Een Outlet Store in het te ontwikkelen Almelo Nouveau zou zelfs desastreus zijn voor de binnenstad. Voor een nieuw stadion zijn er hooguit mogelijkheden als wijkwinkelcentrum (Windmolenbroek) en mogelijkheden voor bouwmarkten mits verplaatsing aan de orde is.
Lees het rapport hiernaast >>

Commentaar:
Te groots en te megalomaan zijn de detailhandelsideeën van de plannenmakers van Almelo Nouveau en het voetbalstadion voor Heracles volgens het onderzoeksrapport. Wat door de gezamenlijke middenstand in het centrum en vertegenwoordigers van brancheorganisaties dus al werd aangekaart, blijkt volgens het rapport DTNP zo te zijn.
In dat licht moet ook het uit de hoed getoverde plan van Urban Interest voor winkelcentrum De Gors (Windmolenbroek) gezien worden. De ontwikkelaar kent de markt als geen ander en ziet zijn posities in de binnenstad bedreigd maar zag ook dat er enigszins nog ruimte was voor een wijkwinkelcentrum voor het Windmolenbroek.
Het plotseling gelanceerde plan voor vernieuwing en uitbreiding van De Gors is dus kennelijk bedoeld om een vinger tussen de deur te krijgen.
Heracles-voorzitter Smit toonde zich positief tijdens een businessmeeting, maar het is de vraag of hij alle voorwaarden kent die het college stelt bij een verruimde invulling van het stadion.
Een streep door Outlet in Almelo Nouveau en vasthouden aan het eerdere bereikte akkoord t.a.v. een nieuw voetbalstadion, lijkt dus voor de gemeenteraad de enige uitweg in dit door stenen-stapelaars gecreëerde probleem.
 


B&W besluitenlijst d.d. 5 maart 2013
B&W besluit: Ontwerpbestemming Groene long West
Raadsbrief: Ontwerpbestemming Groene long West
B&W besluit: Actualisatie inzake grondexploitatie
B&W besluit: Advies detailhandel stadion en A. Nouveau
Raadsvoorstel: Advies detailhandel stadion en A. Nouveau
DTNP notitie - Detailhandel Stadion en A. Nouveau
B&W besluit: Visie transformatie Jeugdzorg Twente
B&W besluit: Inhaalslag kolkenonderhoud
B&W besluit: PVA-vragen over hondenpoepbuizen
Antwoordbrief: inzake vragen over hondenpoepbuizen
B&W besluit: Aanpassing archeologische waardenkaart
B&W besluit: Verhaalprocedure bouwschade IISPA
Raadsbrief: Verhaalprocedure bouwschade IISPA
B&W besluit: Aanpassen CAR hofdstuk 25
B&W besluit: Monitor personele bezuiniging
Raadsbrief: Monitor personele bezuiniging
B&W besluit: Wijzigen selectieprocedure functiemanager

 
06-03-2013  

Petitie tegen stadhuis verdwijnt in de lade

 

ALMELO – Ruim 1700 ondersteuningsverklaringen leverde initiatiefnemer Marcel Ensink in voor aanvang van de informatieve raadsvergadering van dinsdag jl. Hij betoogde als inspreker tevens dat hij nog geen stadgenoot was tegengekomen die voor een stadhuis was en hield de gemeenteraad nog eens de opeenvolgende nota’s voor die over het oude stadhuis en de twee nieuwe plannen (plan 1 - Markt en plan 2 – Haven ZZ) waren verschenen in de loop der jaren. Volgens Ensink kan het huidige stadhuis best opgeknapt worden en vindt hij het onzinnig dat er 58 miljoen euro wordt uitgetrokken voor nieuwbouw, zeker gelet op de financiële huishouding van de gemeente. Het verlokte VVD-fractievoorzitter Nijhuis tot de vraag of Ensink niet in een praatgroep wil deelnemen over het stadhuis en zowaar werd daar nog ja op geantwoord ook.

De ondersteuningsverklaringen werden echter nadien door het college van B&W snel opgeborgen in de diepste la in het stadhuis om daar nooit meer uit te komen, want later op de avond werd de gemeenteraad in strikte beslotenheid bijgepraat over de voortgang betreffende een nieuw stadhuis en de aanbestedingsgunning.

Op woensdagmorgen tijdens de wekelijkse persconferentie wilde het college niets kwijt over wat was besproken, maar wel dat de bouw niet op losse schroeven stond en er binnen 3 weken nadere openheid zou komen.

Daar hield het college zich aan, want nog dezelfde middag werd een persbericht gemaild dat de bouw was gegund aan de bouwcombinatie Koopmans Bouw/J.P. van Eesteren. Mits de gemeenteraad wel haar instemming betuigt in de komende weken.

En de reactie op de petitie, zult u denken? “Als het er nu 50.000 waren”, liet een nieuwbakken wethouder zich ontvallen !

Nou, dat kan dus nog, want Ensink liet dinsdagavond weten dat de petitie nog even doorloopt zodat er nog meer bezwarende steunverklaringen kunnen worden gegeven. Maar dan moet het dus wel echt massaal gebeuren binnen 2 weken !

Het tellertje staat op 1812, 1813, 1814, 1841

Of het aantal zetels van de coaltie evenredig daalt? PvdA (7)(6)(5)(4), VVD (7)(5)(3), CDA (5)(3)(2)(1)
 

 
06-03-2013  

Mondelinge vragen GL over beleid Bieb

 

Fractie GroenLinks Almelo t.b.v. het vragen uurtje
Dinsdag 12 maart 2013

Het geplande symposium in de Openbare Bibliotheek in Almelo over Urenco en een tentoonstelling over de grootste demonstratie die ooit in Almelo werd gehouden, op 4 maart 1978, is niet doorgegaan. Reden die de bibliotheek opgeeft voor afgelasting op het laatste moment is een sponsor-contract met Urenco, waarin "het niet past dat de bibliotheek ruimte geeft aan eenzijdige anti-Urenco activiteiten." De fractie van GroenLinks Almelo was betrokken bij het organiseren deze activiteit. GroenLinks is nogal verbaast over dit hele gebeuren. Bij de opening na de verbouwing die door Urenco werd gesponsord in april 2011, werd nog trots gezegd: 'bibliotheken zijn een feest voor de geest en die van Almelo nog wel het meest.'

De GroenLinks fractie heeft hier enkele vragen over aan de wethouder:

1. De wethouder heeft op 13 februari in een interview met TV Oost gezegd: “dat de openbare bibliotheek de vrijheid van meningsuiting hoog in zijn vaandel zou moeten hebben en daar een podium aan zou moeten bieden”. Is dit ook het college standpunt?
2. Als u dit nog steeds van mening bent waarom heeft het college dit niet
vastgelegd in de subsidie-overeenkomst met de Openbare Bibliotheek Almelo?
3. Hebt u begrip voor het feit dat deze opdracht onder druk kan komen te staan als de Openbare Bibliotheek, wegens bezuinigingen, door de gemeente de markt wordt opgestuurd om via private sponsoring aanvullende financiering te krijgen?
4. Weet de wethouder of de Openbare Bibliotheek zich ook met het oog op andere sponsoren dan Urenco gedwongen heeft gevoeld om bepaalde activiteiten te weigeren. Zo nee, waarom is het bij de andere sponsoren dan niet aan de orde is en bij Urenco wel?
5. Is het de wethouder bekend of ook andere sociaal-culturele instellingen die door Urenco worden gesponsord bepaalde activiteiten weigeren om hun verhouding met de sponsor niet te vertroebelen?
6. Bent u bereid de eventuele nadelige effecten van sponsoring te betrekken bij ”Het verschil maken”?

Hans Buitenweg
Fractievoorzitter

 
07-03-2013  

Ledenvergadering PvdA in de Bieb

 

ALMELO – De PvdA afdeling Almelo houdt op woensdag 13 maart a.s. een Algemene Ledenvergadering in Leescafé De Meridiaan in de openbare bibliotheek aan Het Baken.
Aan de orde komen o.a. het formeren van een kandidaatstellingscommissie voor de gemeenteraadsverkiezing 2014, de profielen voor raadsleden- en wethouderskandidaten en tal van andere verenigings- en andere Almelose zaken.
De ledenvergadering begint om 19.30 uur.


Agenda PvdA Almelo ledenvergadering 13 maart 2013

 
10-03-2013  

CDA Almelo steunt actie NieuweRaadsleden.nl

 

ALMELO - Door het ophangen van een spandoek ondersteunt de afdeling Almelo van het CDA de Overijsselse wervingscampagne NieuweRaadsleden.nl. Met deze campagne wil het CDA inwoners van Overijssel enthousiast maken voor het raadslidmaatschap in de eigen gemeente.
Wethouder Jan van Marle, fractievoorzitter Irene ten Seldam en plv. voorzitter Eugène van Mierlo van het CDA Almelo hebben op een zichtlocatie bij de RW 35 een spandoek opgehangen.
Het CDA Almelo is actief op zoek naar kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. Naast het persoonlijk zoeken naar kandidaten kan de CDA-website www.NieuweRaadsleden.nl informatie bieden over het werk van raadsleden, de eigenschappen en vaardigheden die een raadslid nodig heeft en de weg naar het raadslidmaatschap bij het CDA.

< Wethouder Jan van Marle, fractievoorzitter Irene ten Seldam en plv. voorzitter Eugène van Mierlo van het CDA Almelo hebben op een zichtlocatie bij de RW 35 een spandoek opgehangen.
 

 
10-03-2013  

Raadslid Hümmels kritisch over geheime meeting

  ALMELO – Leefbaar Almelo raadslid Bert Hümmels stelt een aantal kritische kanttekeningen bij het houden van ‘geheime´ raadsvergaderingen. Vorige week dinsdag verliet hij voortijdig de vergadering over hoe de voortzetting van een nieuw stadhuis moet plaatsvinden. Hümmels heeft dus niet zoveel op met dit soort ‘stiekeme´ zittingen en vraagt zich in een email aan het college van B&W en zijn collegae af wat nut en noodzaak is van dergelijke besloten vergaderingen, die volgens hem ook de betrokkenheid van burgers bij de besluitvorming ondermijnen.
Hümmels wil dus een debat!

Hümmels heeft verder vraagtekens bij het sociale beleid en hoe werkzoekenden het beste geholpen kunnen worden.
Dinsdag dus de reacties om 19.00 uur vooraf aan de raadsvergadering.
Lees verder...

 
11-03-2013  

Pittige vragen CU over stadion en buitensport

 

ALMELO – ChristenUnie-raadslid Jan Veenstra heeft dinsdag 12 maart ’13 een aantal pittige vragen in petto voor het college van B&W betreffende de bouw van een nieuw voetbalstadion en de aangekondigde bezuinigingen op vooral de buitensporten.
Betreffende de onderhandelingen over het stadion wil Veenstra meer weten over het alteratieve onderzoek inzake een stadion in de binnenstad waarbij mogelijk ook wordt gedacht aan een invulling van het stadhuis. Ook meldt Veenstra dat Action en Aldi mogelijke huurders zijn en bovendien wil het raadslid weten waarom het college geen meldingen doet inzake het niet aangegeven dat zij de financiële opzet (met doorverkoop van de grond , verkoop commerciële rechten en erfpacht voor grond onder stadion) niet accepteert.

Ook over de aangekondigde bezuiniging van 2,2 miljoen euro voor de amateursport heeft het CU-raadslid de nodige vragen. Zo zou de gemeente niet zijn ingegaan op aangedragen alternatieven door de Almelose Voetbalfederatie. Veenstra wil weten waarom niet?
Lees de bijlage in pdf.
 


CU-vragen over stadionplannen en bezuiniging buitensporten

 
13-03-2013  

B&W besluiten d.d. 12 maart 2013


Uitgelicht:
Het Scheepvaarthuis (foto) werd in 2009 door de gemeente aangekocht om plaats te maken voor nieuwbouw van Dimence op de hoek Haven NZ/Brugstraat. Er werd een plan gepresenteerd en de gebruikers van het Scheepvaarthuis moesten daarop verhuizen.
Uiteindelijk kwam van dit plan niets terecht en gaat Dimence nu nieuw bouwen op de hoek Haven NZ/De Grenzen, de plek waar ooit een Poppodium was gedacht.
Het pand Scheepvaarthuis staat dus al enige tijd nagenoeg leeg. Daar komt verandering in, want WMO-hulpmiddelenleverancier Kersten Revalidatietechniek BV gaat de gehele benedenverdieping huren van de gemeente voor de uitgifte van hulpmiddelen aan WMO-cliënten. Kersten heeft zich bovendien gevestigd aan de Lelyweg waar zich een reparatie- en onderhoudsinrichting bevindt. In totaal biedt Kersten straks aan 20 mensen werk, waarvan een flink deel uit de sociale kaartenbak van de gemeente.
 


B&W besluitenlijst d.d. 12 maart 2013
B&W besluit: Vaststellen bestemmingsplan Sluitersveld
Raadsvoorstel: Vaststellen bestemmingsplan Sluitersveld
B&W besluit: Infoprogramma hoogfrequent spoor
Raadsbrief: Infoprogramma hoogfrequent spoor
B&W besluit: Ontwerpbestemming Bruglaan 19a Aadorp
Raadsbrief: Ontwerpbestemming Bruglaan 19a Aadorp
B&W besluit: Integrale overeenkomst AED Platform
B&W besluit: Tekenen contract WMO hulpmiddelen
B&W besluit: Overstortleiding O. Rijksweg N36
B&W besluit: Antwoord op vragen LA
Antwoordbrief: op vragen van LA
B&W besluit: inzake structuurvisie Borne
Brief aan Borne: inzake reikwijdte Structuurvisie
B&W besluit: Overhevelen budgetten 2012 naar 2013
B&W besluit: Aanbesteding energielevering 2015-2018

 
14-03-2013  

Raadslid doet aangifte tegen eigen gemeente

bijgewerkt om 13.25 uur

Raadslid Gerwin Kamphuis wil aangifte doen tegen de eigen gemeente.
Foto: gemeente Almelo.

Redactioneel commentaar:
Het voornemen van raadslid Gerwin Kamphuis kan wel eens een schot in eigen doel zijn.
Kamphuis heeft kennelijk niet eerst de Gemeentewet nageplozen, want in artikel 15 lid a en lid b staat omschreven dat hij niet als raadsheervan een burger jegens de gemeente waar hij raadslid is mag acteren.
Op de website van LKA staat dat Kamphuis nog op een uitnodiging wacht van de rechercheur die de 'poortaffaire' in portefeuille heeft, maar echt een handtekening zetten onder een aangifte lijkt in deze voor Kamphuis een brug te ver en een schot in eigen doel, hoewel het strafrecht enige ruimte biedt!

Als PR-stunt kan het als een 'politiek succes beschouwd worden, maar het is op het randje'!!!

Reactie: 16-03-2013

''In mijn ogen heeft de gemeentewet hier niets mee te maken, ga ik op eigen titel aangifte doen en treed in die zin niet op als adviseur of belangenbehartiger van Stegehuis. Ik moet dit doen omdat het een plicht is volgens het WvS. De burgemeester rekende het niet tot haar taak aangifte te doen inzake de Poortaffaire, na een verzoek van Stegehuis en zijn advocaat. Wel doet ze aangifte van het lekken van informatie uit een geheime raadsvergadering. Wat zij nalaat in de Poortaffaire, moet ik dus doen als raadslid.

Met vriendelijke groet,

Lijst Kamphuis Almelo
Gerwin Kamphuis

 

ALMELO – Dat raadslid Gerwin Kamphuis niet schroomt om het college en collegae in het harnas te jagen is genoegzaam bekend. Dat hij daarnaast ook de belangen van individuele burgers bevecht eveneens, vooral als de gemeente volgens zijn oordeel in de fout is gegaan. Maar dat een raadslid zijn eigen gemeente in de hoek zet door aangifte te doen wegens valsheid in geschrifte kan uniek worden genoemd in ons nationale bestel van bestuurlijke overheidslagen.
Het gaat hierbij om de zogenaamde ‘poortaffaire’ aan de Haven NZ waar de eens openbare gang naast antiekhandel Stegehuis door de eigenaar van het naastgelegen pand in bezit werd genomen en feitelijk illegaal werd afgesloten waardoor Stegehuis niet meer op normale wijze de voordeur van zijn bovenwoning kan bereiken.
In de reeds jarenlang durende procedures tussen Stegehuis en de gemeente beriep de gemeente zich op verjaring en zelfs de Provinciale Ombudsman deed een onderzoek. In dat onderzoek verklaarde een ambtenaar dat Stegehuis er feitelijk ingeluisd was door de gemeente en dat de ‘verjaring’ een drogreden was.
Kamphuis was bij deze zitting aanwezig, waarbij achteraf door het college van B&W vraagtekens werden gezet of Kamphuis nu als belangenbehartiger van Stegehuis aanwezig was of als nieuwsgierig toehorend stadsbestuurder.
Toevallig kwam vandaag ook het jaarrapport uit van de Provinciale Ombudsman en ook hierin wordt teruggeblikt over dit voorval. Ook de Provinciale Ombudsman geeft hier in feite geen eensluidend oordeel.
Kamphuis zelf is echter overtuigd dat de gemeente wel heeft gemarchandeerd in de ‘poortaffaire’ en in de procedure een valselijke verklaring heeft geproduceerd en deed vandaag aangifte tegen de gemeente. De ambtelijke ‘klokkenluider’ die 'lekte' bij de Provinciale Ombudsman zit alweer enige tijd werkloos thuis.
Kamphuis heeft zelf een uitvoerige motivatie op de website van LKA (Lijst Kamphuis Almelo) gezet. Daar geeft hij feitelijk aan dat eenieder die kennis heeft van een strafbaar feit op basis van het strafrecht aangifte kan doen. Kamphuis roept in wezen andere collegae op hetzelfde te doen omdat ook zij van e.e.a. op de hoogte kunnen zijn.


Lees ook: 'Is er toch gesjoemeld in de poortaffaire?'

 


Lees jaarverslag Provinciale Ombudsman pag. 7

 
15-03-2013  

VVD wil gijzelnemer Okci volledig vastpinnen

 

ALMELO – Onlangs besloot het college van B&W om een schadeclaim op gijzelnemer Ahmed Okcs voorlopig niet juridisch op te starten omdat er van een ‘kale kip’ niet te plukken valt. Wel stelde het college dat het die vordering op termijn ten gelde wil maken indien Okci zijn straf heeft uitgezeten en hij zich opnieuw enig vermogen bij elkaar weet te verdienen.
Dat voornemen van het college van B&W is de fractie van de VVD te ondoorzichtig en daarom willen de liberalen weten hoe het college denkt te waarborgen dat geld alsnog binnen te ‘harken’. Raadsjunior Arjen Maathuis wil eveneens weten hoe het college dat kan indien Ocsi ons land verlaat.
Ahmed Okci draaide op 16 juni 2008 door na alle vergunningperikelen met de gemeente, stak achtereenvolgens het restaurant De Rechter van zijn vrouw in brand, zijn auto op de stoep van het stadhuis eveneens en gijzelde vervolgens wethouder Bert Kuiper en vier ambtenaren enkele uren voordat hij zich overgaf aan de politie.
Het TV-programma Zembla bracht de Almelose bestuurlijke toestanden in kaart, de Overijsselse Ombudsman gaf de gemeente een sneer over het onrechtmatig ontruimen van het terras bij Restaurant De Rechter, de bestuursrechter voorkwam vroegtijdige sluiting en een achteraf extern uitgevoerd onderzoek over het gemeentelijke vergunningenbeleid leverde meer dan 300 aanbevelingen op hoe het beter kon.
Ahmed O. zit sinds die tijd een straf uit van 11 jaar. Het gerechtshof in Arnhem gaf die straf omdat welk onrecht ook was geschied, het nimmer recht geeft tot eigen richting.


Vragen VVD over aansprakelijkheidsstelling

 
15-03-2013  

B&W besluit d.d. 15 maart 2013 (STADHUIS)


Veel glas krijgt het nieuwe stadhuis van ‘Almeline-zoon´ Vincent van der Meulen. Uitkijk op de ‘poortaffaire´ is verzekerd !

Het besluit van het college van B&W betekent eveneens een blokkade voor het plan van ontwikkelaar Urban Interest om een voetbalstadion aan de markt te ontwikkelen. In dat plan was de locatie van het nieuwe stadhuis opgenomen als parkeeraccommodatie voor 2.000 voertuigen.
 

ALMELO – Twee officiële bezwaarschriften, de petitie van Marcel Ensink met bijna 2.000 ondersteuningsverklaringen, een groot deel van de gemeenteraad die tegen de bouw van een nieuw stadhuis is, het maakte geen indruk bij het college van B&W dat vandaag het besluit nam om toch ruim 58 miljoen euro te gaan lenen voor de bouw van een nieuw stadhuis aan de Haven ZZ.
Twee vergaderingen met opgelegde geheimhouding en een aangifte wegens lekken gingen er in de afgelopen weken aan vooraf, voordat het college van B&W vandaag besloot om de bouw toch door te willen zetten. In 2001 begon de discussie en ook toen al was er tegenstand in de raad en werd geopteerd om het huidige stadhuis totaal te renoveren. Sindsdien ging een plan voor een stadhuis aan de markt met de nodige kosten de prullenbak in en het boekverlies op het Fortezza-plan van ruim 12 miljoen euro wordt nu weggepoetst in 3 leningen over een periode van 40 jaar. Zo lang mag de burger dokken voor een ‘sober’ paleisje dat qua werkruimte kleiner wordt dan het huidige stadhuis.

Het laatste woord is aan de gemeenteraad op 26 maart a.s. en de Almelose bevolking kan haar mening achteraf geven in maart 2014 tijdens de gemeenteraadsverkiezing.


B&W besluitenlijst d.d. 15-03-2013
B&W besluit: Raadsvoorstel nieuwbouw stadhuis
Collegevoorstel (ruim 58 miljoen euro) nieuw stadhuis

 
18-03-2013  

Wat kost de Almeloërs een nieuw stadion?

  ALMELO – Vanavond moet duidelijk worden of de gemeenteraad instemt met het verruimen van het bestemmingsplan voor de bouw van een nieuw voetbalstadion voor Heracles Almelo.

Lees verder...


Lees de brief van de plannenmakers aan B&W
Bijlage van 'Build to Win' - BAM Vastgoed/Wyckerveste

 
18-03-2013  

Spreuk van de dag !

 

Het Almelose college van B&W ziet weinig fusiekansen.
Daar heeft jarenlange arrogantie alles mee te maken !!!

 
20-03-2013  

B&W besluiten d.d. 19 maart 2013


UITGELICHT:
De gemeente wil geen commerciële standplaats aan de Nieuwstraat op een braakliggend terreintje tussen de huisnummers 25 en 31. Het college volgt daarbij de visie van de bezwaarschriftencommissie commissie. Het college vindt de locatie verkeerstechnisch ongeschikt voor een standplaats. Voorheen was op die locatie een antiek- en curiosawinkeltje en op huisnummer 25 zit een kapsalon.
Zie de bijlagen >>
 


B&W besluitenlijst d.d. 19 maart 2013
B&W besluit: Verruimen looptijd lening Lokale Omroep
B&W besluit: Voorbereidingskrediet sport Ossenkoppelerhoek
B&W besluit: Hogere geluidswaarde van Eedenstraat
Raadsbrief: geluidswaarden Fr. van Eedenstraat
B&W besluit: Pilotsubsidie uitvoering Wmo
Raadsbrief: Pilotsubsidie uitvoering Wmo
Persbericht nieuwe uitvoering Wmo
B&W besluit: Aanstellen functionaris gegevensbescherming
B&W besluit: inzake toezeggingen aan de raad
Raadsvoorstel: inzake toezeggingen aan de raad
B&W besluit: Bestuursplanning Planning & Control-cyclus
Raadsvoorstel: Bestuursplanning Planning & Control-cyclus
B&W besluit: Ter afdoening portefeuillehouder
B&W besluit: inzake LKA-vragen betaling aan raadslid
Antwoordbrief: inzake LKA-vragen betaling aan raadslid
Reactie Burgemeester inzake poortaffaire aangifte Kamphuis
B&W besluit: Afwijzen standplaats Nieuwstraat
Antwoordbrief B&W: Afwijzen standplaats Nieuwstraat

 
23-03-2013  

Gemeente Almelo verliest ontslagprocedure archivaris

 

ALMELO – De gemeente Almelo mag archivaris B. niet ontslaan. De bestuursrechter in Almelo zette een dikke streep door het ontslag omdat een vermeende ‘doodsbedreiging´ richting zijn meerdere niet als bewezen wordt beschouwd. De bestuursrechter wijst in de uitspraak op tegenstrijdige verklaringen van collega´s van de archivaris. Ook heeft de gemeente eveneens verzuimd te onderzoeken waarom archivaris B. niet op goede voet stond met een van zijn collega´s.
Het vermeende teveelgebruik van internet voor privédoeleinden acht de bestuursrechter evenmin ontslagwaardig. Wel achtte de bestuursrechter dit reprimandewaardig. De gemeente had zich tevens de kosten van het onderzoek van recherchebureau Hoffmann kunnen besparen, want ook dat onderzoek toont niet meer feiten aan dan al bekend was op het moment dat archivaris B. daar door een meerdere op 27 oktober 2011 werd onderhouden. De gemeente ontsloeg de archivaris op 17 juli 2012 nadat recherchebureau Hoffmann haar onderzoeksrapport had afgerond.
De gemeente voerde tevens aan dat archivaris B. een in 2001 ontvangen email met erotisch plaatje had doorgemaild aan andere gemeentelijke collega’s (plaatje met ‘platte’ humor – red.).

Het tekent de verhoudingen in het stadhuis waar recherchebureau Hoffmann dus al het emailverkeer van archivaris B. in kaart heeft gebracht, inclusief het emailverkeer met andere ambtenaren van de gemeente. Het roept ook de vraag op hoe dat is vastgelegd en of het emaildossier inmiddels is vernietigd of niet? Ook is interessant te weten of dat dossier ook mogelijk in andere procedures met ambtenaren gebruikt kan worden of zelfs überhaupt gebruikt mag worden?
Voer voor juristen in het arbeidsrecht of de gemeente niet haar boekje te buiten is gegaan. In deze is tevens interessant dat de gemeente eerder deze week een nieuwe functionaris heeft benoemd als ‘waakhond’ van de ‘privacy’ met terugwerkende kracht van 1 januari 2013. De vorige ‘waakhond’ is namelijk niet meer actief in dienst, zo staat in het besluit te lezen.

Vraagtekens kunnen ook gezet worden rondom de publiciteit. Weliswaar zocht B. die - op initiatief van Tc Tubantia - via zijn advocaat in eerste instantie, maar de gemeente onthield zich niet van het nodige commentaar. De gemeente kondigde nog niet zo lang geleden tevens een ‘zero tolerance’ beleid aan, terwijl de gemeente bijvoorbeeld in de ‘gedragscode van ambtenaren’ emailverkeer voor privédoeleinden gematigd toestaat, maar expliciet wel het doen van privébetalingen verbiedt. Het college van B&W is in deze eveneens niet vrij van blaam. Ook een aantal wethouders, en de burgemeester in het bijzonder, gebruiken de mobiele diensttelefoon maar al te graag om hun berichten en meningen de wereld in te twitteren.

De uitspraak van de bestuursrechter in deze ontslagzaak is helder en deels ook gebaseerd op hogere jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep waar de gemeente nog in hoger beroep kan gaan om nog meer gemeenschapsgeld uit te geven.


Uitspraak bestuursrechter inzake ontslag gemeentearchivaris Almelo

 
24-03-2013  

CDA: Wel goede strategie inzake Karelskamp?


De Rutte/Samson strategie:

Minder werk !
Minder delen !
Minder cellen !
Meer inbraken !
Meer overvallen !
Meer zakkenvullers !
 

ALMELO – De gemeenteraadsverkiezingen naderen. Nog één jaar de tijd om zich te profileren en dan worden de vragen aan het college van B&W breder dan alleen de inhoud. Het CDA zit ‘gemangeld’ tussen de PvdA en VVD, maar vond nu toch een gaatje om wat scherpere vragen te stellen.
Aanleiding de aangekondigde sluiting van het Almelose Huis van Bewaring De Karelskamp en de resocialisering huisvesting Niendure.
‘Je zag hier de laatste jaren telkens al die Haagse VVD’ers opduiken met allerlei mooie beloftes zoals de N35 wordt een A35 en zelfs premier Rutte die riep dat dat stadion voor Heracles er moet komen’, zal de CDA-fractie gedacht hebben nu de N35 gewoon N35 blijft met wat simpele verbeteringen en na het komende arbeidsverlies van de belastingdienst Almelo tot overmaat van ramp ook nog een door VVD’er Fred Teeven aangekondigde vergaande bezuiniging in het gevangeniswezen waardoor Almelo weer dik 160 arbeidsplaatsen verliest, om nog maar niet te spreken over arbeidsverlies bij toeleveranciers.
‘Wat hebben wij eigenlijk aan een VVD-burgemeester? Sinds die hier zijn boeren we alleen maar achteruit, ondanks hun Haagse contacten’, heeft men bij de CDA-fractie misschien ook wel gedacht.
In ieder geval zijn deze keren de vragen meer van politieke aard dan inhoudelijk. Het CDA wil namelijk weten van het Almelose college of het samen optrekken met Enschede en Hengelo in het gevangenisdossier wel zo’n goed idee was en of het college dat in dit geval niet beter met Hardenberg en Berkelland had kunnen doen waar nu ook ‘bewaringscentra’ dichtgaan.
Het antwoord laat zich raden, maar ook op de PvdA in Den Haag hoeft het CDA niet te rekenen want ene Diederik heeft zaterdag in de voetbalkantine van het Enschedese Victoria Boys al hardop geroepen dat de PvdA achter 'crimefighter' Teeven staat. De liberaal houdt van 'vrijheid' en wil omwille vann de centen meer delinquenten met enkelbandjes laten lopen!

Lees de brief met CDA-vragen...(pdf)


CDA-vragen over B&W-strategie inzake Karelskamp-Niendure

 
25-03-2013  

Ja? Of uitstel besluit nieuw voetbalstadion?

 

ALMELO – De coalitie VVD/PvdA/CDA is het nog niet eens of Heracles Almelo het aantal m2 detailhandel in een nieuw te bouwen stadion mag vergroten van dik 10.000 m2 naar 19.500 m2. De VVD wil het er wel doorrammen en D66 ook, maar het CDA stelt zich in deze meer op voor het ondernemersbelang in de binnenstad en ook de PvdA twijfelt.
Daar komt bij dat alle adviezen de raad min of meer er op wijzen dat uitbreiding van detailhandel in de periferie dodelijk kan zijn voor de binnenstad. Het Almelo’s Liberaal Alternatief (ALA) wil daarom bijvoorbeeld eerst de detailhandelsstructuurvisie afhandelen in juni a.s. omdat dat besluit leidend is in de toekomstige ontwikkeling van de detailhandel in Almelo en feitelijk ook bepaald hoe de diverse bestemmingsplannen er in de stad moeten gaan uitzien. Dat wil ook wethouder Mieke Kuik-Verweg, die het niet met haar collega’s eens is om vooraf al een besluit te nemen over extra winkelruimte bij het stadion en dus zal de PvdA haar wethouder niet zomaar laten vallen.
Verzet is er tevens te verwachten van de winkeliers van winkelcentrum De Gors die haar uitbreidingspotentieel zomaar ziet verdwijnen, dus de belangen zijn groot. Ook de werkgroep van bewoners uit het Windmolenbroek hebben zichzelf weer in het leven geroepen. Zij zien eveneens niets in een winkelcentrum dat buiten de wijk ligt en ook nog eens aan de overkant van de Weezebeeksingel. 'Een wijkwinkelcentrum hoort in de wijk en makkelijk bereikbaar te zijn voor de bewoners’, zegt bijvoorbeeld een van de woordvoerders.
Dinsdagavond wordt het duidelijk en weet ook Heracles Almelo voorzitter Jan Smit of hij nog een paar maand geduld moet hebben.


Brief aan de raad inzake winkels in stadion - Klankbordgroep Windmolenbroek

 
26-03-2013  

LKA vragen over WOZ-berekeningen

  ALMELO - Raadslid Kamphuis (LKA) stelt vanavond vragen aan het college van B&W over de WOZ-berekeningen die de gemeente hanteert. Kamphuis haalt daarbij een voorbeeld aan van een fikse verhoging en een matige verhoging van twee identieke buurwoningen en zet daar vraagtekens bij.
Kamphuis is overigens van mening dat iedereen bezwaar moet maken tegen hogere WOZ-waardes gelet op de waardedaling in de huizenmarkt van de laatste jaren. Hij vraagt zich tevens af of de berekening zomaar uit de computer rolt of dat het specifiek mensenwerk is per woning.
Lees verder...

 
26-03-2013  

Jan Hammink stapt uit de PvdA-fractie


Jan Hammink - foto: website gemeente Almelo
  ALMELO – De bemiddeling van partijcoryfee Otten tussen PvdA-raadslid Jan Hammink en zijn fractie heeft geen succes gehad. Hammink kwam in de eigen fractie onder vuur te liggen door de nota die hij inde van de gemeente voor zijn werk als vereffenaar van de voormalige stichting Het Wendelgoor.
De fractie vindt dit in strijd met artikel 15 van de gemeentewet waarin staat dat een raadslid geen door de gemeente betaalde werkzaamheden mag uitvoeren waar hij ook raadslid is.
De uitvinder van de PvdA-campagne 'Roos van de maand' heeft nu besloten uit de fractie te stappen en als zelfstandig raadslid verder te gaan. Hij legt tijdens de raadsvergadering van 26 maart een verklaring af.
Het is het tweede raadslid in deze raadsperiode dat de coalitie (PvdA/VVD/CDA) ontvalt. Eerder al stapte Imran Dikmen-Yalçi uit de CDA-fractie, waarna zij zich aansloot bij D66.
De coalitie heeft nu nog maar een krappe meerderheid van één zetel.
Lees verder...

 
26-03-2013  

Hammink legt verklaring af in gemeenteraad

  ALMELO - Raadslid Jan Hammink heeft vanavond in de gemeenteraad een verklaring afgelegd waarom hij als onafhankelijk raadslid doorgaat. Volgens Hammink is het niet alleen de commotie betreffende zijn functioneren als vereffenaar van de voormalige stichting het Wendelgoor en de door de gemeente betaalde nota aan Hammink, maar ook met de bestuurscultuur van de gemeente Almelo waar hij zijn 'bloedbroeders' van de PvdA maar niet kan bewegen om die cultuur te doorbreken.
Hammink wees er tevens op dat hij met voorkeurstemmen in de raad is gekozen en die kiezers wil hij niet in de steek laten.
Hammink verklaarde verder dat hij in de resterende raadsperiode met elke raadsfractie consensus zoekt, waarbij de argumenten doorslaggevend zijn in zijn stemgedrag.
Lees verder...

 
28-03-2013  

Johan Andela lijsttrekker van de VVD in 2014

 

ALMELO – Wethouder Johan Andela moet de VVD in Almelo volgend jaar maart opnieuw naar grote hoogten sturen. In 2010 behaalde de VVD de grootste winst ooit met zeven zetels. Dat kwam destjds vooral door het verzet tegen een nieuw stadhuis aan de markt en het pleiten voor een nieuw voetbalstadion voor Heracles Almelo. Toenmalig lijsttrekker Gerrit van Woudenbergh scoorde er flink mee en wist voor de VVD een plekje op het pluche te heroveren nadat dit in 2002 verloren was gegaan. Van Woudenbergh (72) houdt het gezien de leeftijd nu voor gezien, maar maakt uiteraard wel zijn periode als wethouder af.
Afdelingsvoorzitter Mr. W.P. van der Elst is blij met de verkiezing van Andela als lijsttrekker. Hij noemde Johan een gepokt en gemazeld bestuurder die het klappen van de zweep kent en bovendien een zeer nadenkend mens is.

 
29-03-2013  

VVD wil betere impulsen voor Nieuwstraatkwartier

 

ALMELO – De VVD-fractie dringt er bij het college van B&W op aan om bij de herziening van het bestemmingsplan Nieuwstraatkwartier betere impulsen in te bouwen voor een sterkere sociaal-culturele samenhang van het gebied.
De fractie heeft daarom ook de nodige vragen aan het college van B&W gesteld.


Vragen VVD aan B&W - bestemmingsplan Nieuwstraatkwartier

Archief
Terug naar vorige pagina